intTypePromotion=1

Quyết định số 148/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
76
lượt xem
1
download

Quyết định số 148/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 148/2005/QĐ-UB về việc ban hành "Quy chế về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài và cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 148/2005/QĐ-UB

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do -H nh phúc ******** ******** S : 148/2005/QĐ-UB Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C: BAN HÀNH “QUY CH V C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG Đ T CHO CÁC T CH C TRONG NƯ C, T CH C, CÁ NHÂN NƯ C NGOÀI VÀ CƠ S TÔN GIÁO TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t Đ t đai năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai; Căn c Ngh đ nh s 182/2004/NĐ-CP ngày 29 ngày 10 năm 2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c đ t đai; Căn c Ngh đ nh s 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng đ t và Thông tư s 117/2004/TT- BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph ; Xét đ ngh c a Giám đ c S Tài nguyên Môi Trư ng và Nhà đ t và Giám đ c S Tư pháp, QUY T Đ NH: Đi u 1:Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh v c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t cho các t ch c trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài và cơ s tôn giáo trên đ a bàn thành ph Hà N i”. Đi u 2:Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Đi u 3:ánh văn phòng U ban nhân dân thành ph ; Giám đ c các S , Ban, Ngành thành ph ; Ch t ch UBND các qu n huy n, phư ng, xã, th tr n; các t ch c, h gia đình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM.U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT.CH T CH PHÓ CH T CH Lê Quý Đôn QUY Đ NH
 2. V VI C: C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG Đ T CHO CÁC T CH C TRONG NƯ C, T CH C, CÁ NHÂN NƯ C NGOÀI VÀ CƠ S TÔN GIÁO TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t đinh s 148/2005/QĐ-UB ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: Ph m vi đi u ch nh Quy đ nh này quy đ nh v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t l n đ u (g i t t là Gi y ch ng nh n) cho các t ch c trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài và cơ s tôn giáo s d ng đ t vào m c đích không ph i là đ t trên đ a bàn thành ph Hà N i. Đi u 2: Đ i tư ng áp d ng 1. T ch c trong nư c g m: Cơ quan nhà nư c; T ch c chính tr ; T ch c chính tr - xã h i; T ch c chính tr - xã h i - ngh nghi p; T ch c xã h i; T ch c xã h i - ngh nghi p; T ch c kinh t ; T ch c kinh t - xã h i; T ch c hành chính s nghi p; Đơn v vũ trang nhân dân. 2. Cơ s tôn giáo g m: Chùa, nhà th , thánh th t, thánh đư ng, tu vi n, trư ng đào t o riêng c a tôn giáo, tr s và các cơ s khác c a tôn giáo. 3. T ch c nư c ngoài có ch c năng ngo i giao g m: cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan đ i di n khác c a nư c ngoài có ch c năng ngo i giao đư c Chính ph Vi t Nam th a nh n; Cơ quan đ i di n c a t ch c thu c Liên h p qu c, cơ quan ho c t ch c Liên chính ph , cơ quan đ i di n c a t ch c Liên chính ph đư c Nhà nư c Vi t Nam cho thuê đ t. 4. T ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài s d ng đ t đ đ u tư kinh doanh t i Vi t Nam. Các đ i tư ng trên g i chung là t ch c s d ng đ t. Đi u 3: Nh ng trư ng h p đư c c p Gi y ch ng nh n 1. T ch c đư c Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t t ngày 01-7-2004. 2. T ch c đư c Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t trư c ngày 01-7-2004 mà chưa đư c c p Gi y ch ng nh n. 3. T ch c đang s d ng đ t theo quy đ nh t i Đi u 51 c a Lu t Đ t đai năm 2003 mà chưa đư c c p Gi y ch ng nh n. 4. T ch c đư c chuy n đ i, nh n chuy n như ng, nh n t ng, cho quy n s d ng đ t; T ch c nh n quy n s d ng đ t khi x lý h p đ ng th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng đ t đ thu h i nơ; T ch c s d ng đ t là pháp nhân m i đư c hình thành do các bên góp v n b ng quy n s d ng đ t. 5. T ch c đư c s d ng đ t theo b n án ho c quy t đ nh c a Toà án nhân dân, quy t đ nh thi hành án c a cơ quan thi hành án ho c quy t đ nh gi i quy t tranh ch p, khi u n i đ t đai c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n đã đư c thi hành.
 3. 6. T ch c trúng đ u giá quy n s d ng đ t, đ u th u d án có s d ng đ t phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t. 7. T ch c s d ng đ t trong các khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t . Đi u 4: Đì u ki n đư c c p Gi y ch ng nh n Ngư i s d ng đ t có đ tư cách pháp nhân, đư c thành l p và ho t đ ng theo quy đ nh c a Pháp lu t Vi t Nam và đang s d ng đúng m c đích, có hi u qu , không tranh ch p đư c xét c p Gi y ch ng nh n. Đi u 5: Nh ng trư ng h p không đư c c p Gi y ch ng nh n 1. T ch c đư c Nhà nư c giao đ t đ qu n lý các công trình công c ng g m công trình đư ng giao thông, c u, c ng, v a hè, b n phà; H th ng c p nư c, h th ng thoát nư c, công trình thu l i, đê, đ p; Qu ng trư ng, tư ng đài, bia tư ng ni m. 2. Đ t s d ng vào m c đích công c ng s d ng chung trong khu dân cư giao cho U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n qu n lý. 3. T ch c đư c giao qu n lý di n tích đ t đ th c hi n các d án đ u tư theo hình th c xây d ng - chuy n giao (BT) theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 87 Ngh đ nh 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai. 4. T ch c đư c giao qu n lý đ t có m t nư c c a các sông, h l n và đ t có m t nư c chuyên dùng. 5. T ch c phát tri n qu đ t đư c giao qu n lý qu đ t đã thu h i theo quy t đ nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n. 6. Đ t nông nghi p thu c qu đ t công ích do U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n qu n lý, s d ng. 7. T ch c s d ng đ t cho thuê, thuê l i c a ngư i khác mà không ph i đ t thuê c a Nhà nư c và đ t thuê, thuê l i c a khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t . 8. T ch c nh n khoán, nuôi r ng trong các nông trư ng, lâm trư ng. 9. Đ t đang s d ng nhưng đã có quy t đ nh thu h i đ th c hi n d án theo quy ho ch. 10. Cơ s Tôn giáo không đư c Nhà nư c cho phép ho t đ ng. 11. Ph n di n tích đ t không s d ng, s d ng không đúng m c đích; Ph n di n tích đ t do thi u trách nhi m đ b l n, chi m, th t thoát; Ph n di n tích đã cho các t ch c khác, h gia đình, cá nhân thuê ho c mư n s d ng, di n tích đ t đã liên doanh, liên k t trái pháp lu t; Ph n di n tích đã s d ng làm đ t . Đi u 6: Qu n lý đ t không c p Gi y ch ng nh n 1. U ban nhân dân thành ph quy t đ nh thu h i ph n di n tích quy đ nh t i Kho n 11 Đi u 5 b n quy đ nh này đ ng th i v i quy t đ nh c p Gi y ch ng nh n ph n di n tích đúng m c đích, có hi u qu . 2. Ph n di n tích thu h i quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này giao cho:
 4. a) T ch c phát tri n qu đ t đ i v i đ t t i khu v c n i th , khu v c quy ho ch phát tri n đô th và công nghi p. b) U ban nhân dân xã đ i v i đ t t i khu v c ngo i thành ngoài vùng quy ho ch phát tri n đô th và công nghi p. c) U ban nhân dân qu n, huy n đ x lý theo th m quy n đ i v i ph n di n tích đã s d ng làm đ t phù h p v i quy ho ch. 3. Các trư ng h p thu h i quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này ph i x lý ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t, tài s n đã đ u tư trên đ t; x lý trách nhi m c a ngư i đ ng đ u t ch c đã đ x y ra vi ph m theo quy đ nh c a Lu t đ t đai 2003 và Đi u 35 Ngh đ nh 181/2004/NĐ-CP c a Chính ph . Đi u 7: Th m quy n c p Gi y ch ng nh n U ban nhân dân thành ph c p Gi y ch ng nh n cho t ch c s d ng đ t theo đ ngh c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t. Đì u 8: M u gi y ch ng nh n Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t đư c c p t i t ng th a đ t theo m u th ng nh t do B Tài nguyên và môi trư ng phát hành. N i dung, cách vi t và qu n lý Gi y ch ng nh n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 24/2004/QĐ-BTNMT và Thông tư s 01/2005/TT-BTNMT ngày 13- 4-2005 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. T ch c đư c c p Gi y ch ng nh n ph i đư c đăng ký t i U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n đ l p h sơ đ a chính đ qu n lý. Văn phòng đăng ký đ t và nhà thu c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t có trách nhi m ph i h p v i U ban nhân phư ng, xã, th tr n, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n, huy n l p h sơ đ a chính. Đi u 9: Th c hi n ch đ tài chính v đ t khi c p Gi y ch ng nh n M i trư ng h p đư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t ph i th c hi n nghĩa v tài chính theo quy đ nh c a pháp lu t, trư c khi nh n Gi y ch ng nh n. Chương 2: TRÌNH T , TH T C C P GI Y CH NG NH N Đi u 10: Đ i v i t ch c đã đư c Nhà nư c quy t đ nh giao đ t, cho thuê 1. T ch c s d ng đ t n p m t (01) b h sơ t i S Tài Nguyên Môi trư ng và Nhà đ t, h sơ g m có: a) Đơn xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t (theo m u). b) Quy t đ nh thành l p ho c Gi y phép kinh doanh ho c Gi y phép đ u tư (b n sao công ch ng). c) Quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t c a cơ quan nhà nư c có th m quy n (b n sao công ch ng) và b n v xác đ nh ch gi i đư ng, b n v quy ho ch t ng m t b ng khu đ t (b n sao) đã s d ng làm căn c quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t. d) Biên b n bàn giao m c gi i, trích l c b n đ do S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t l p (b n sao);
 5. e) Ch ng t đã hoàn thành nghĩa v tài chính theo quy đ nh (b n sao c a ngư i s d ng đ t). g) Trư ng h p t ch c không qu n lý, s d ng toàn b khu đ t đư c giao, đư c thuê theo Quy t đ nh mà s d ng m t ph n di n tích đ t đang cho thuê, liên doanh liên k t, đã t chia cho cán b , công nhân viên làm nhà ho c đ hoang hoá, chưa s d ng thì t ch c đó ph i rà soát, kê khai vi c s d ng đ t, l p phương án gi i quy t t n t i, báo cáo cơ quan ch qu n (n u có) và S Tài Nguyên Môi trư ng và Nhà đ t x lý theo quy đ nh t i Chương III quy đ nh này. 2. Trình t c p Gi y ch ng nh n đư c quy đ nh như sau: a) Trong th i gian t i đa 50 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ h sơ h p l , S Tài nguy n và Môi trư ng và Nhà đ t có trách nhi m th m đ nh h sơ, trình U ban nhân dân thành ph c p Gi y ch ng nh n. b) Sau khi U ban nhân dân thành ph quy t đ nh, t ch c c p Gi y ch ng nh n th c hi n n i dung Thông báo c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t và nh n Gi y ch ng nh n. Đi u 11: Đ i v i t ch c s d ng đ t trong khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t 1. Ban qu n lý d án khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t ho c doanh nghi p đ u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p, doanh nghi p phát tri n, h t ng khu công ngh cao – goi t t là doanh nghi p đ u tư (n u đư c giao làm ch đ u tư) n p thay t ch c s d ng đ t n p m t (01) b h sơ t i S Tài Nguyên Môi trư ng và Nhà đ t, h sơ g m có: a) Đơn xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t (theo m u). b) Quy t đ nh thành l p ho c gi y phép kinh doanh ho c gi y phép đ u tư c a T ch c s d ng đ t (b n sao công ch ng). c) Quy t đ nh giao l i đ t ho c h p đ ng thuê đ t c a Ban qu n lý d án v i T ch c s d ng đ t ho c H p đ ng chuy n như ng, h p đ ng thuê đ t, thuê l i đ t gi a T ch c s d ng đ t và do nh nghi p đ u tư (b n sao công ch ng). d) Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t khu công nghi p (b n chính). e) Biên b n bàn giao m c gi i, trích l c b n đ do cơ quan qu n lý đ t đai c a thành ph l p (b n sao). f) Ch ng t đã hoàn thành nghĩa v tài chính theo quy đ nh (b n sao c a ngư i s d ng đ t). 2. Trình t c p Gi y ch ng nh n đư c quy đ nh như sau: a) Trong th i gian t i đa 30 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng và Nhà đ t có trách nhi m th m đ nh h sơ, trình U ban nhân dân thành ph c p Gi y ch ng nh n. b) Sau khi U ban nhân dân thành ph quy t đ nh, t ch c đư c c p Gi y ch ng nh n th c hi n n i dung Thông báo c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t và nh n Gi y ch ng nh n. Đi u 12: Đ i v i đơn v vũ trang nhân dân đang s d ng đ t vào m c đích qu c phòng, an ninh
 6. 1. Đơn v n p m t (01) b h sơ g m có: Đơn xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t (theo m u). Quy t đ nh c a B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an v v trí đóng quân ho c đ a đi m công trình (b n sao công ch ng). B n sao quy t đ nh (ho c trích sao quy t đ nh) c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch s d ng đ t vào m c đích qu c phòng, an ninh trên đ a bàn thành ph mà có tên đơn v xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t ho c quy t đ nh giao đ t c u cơ quan nhà nư c có th m quy n ho c gi y t xác minh làm đ t ti p qu n ho c có tên trong s đ a chính c a xã, phư ng, th tr n đư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n đã s d ng n đ nh và không có tranh ch p. B n đ trích đo hi n tr ng đ a chính khu đ t ho c b n đ đ a chính khu đ t (đ i v i nơi có b n đ đ a chính chính quy) có ý ki n c a chính quy n c p xã xác nh n ranh gi i s d ng đ t không có tranh ch p, khi u ki n. B n v xác đ nh ch gi i đư ng do S Quy ho ch Ki n trúc c p (tr trư ng h p khu đ t xin c p Gi y ch ng nh n có Quy t đ nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n giao đ t theo quy ho ch ho c n m trong danh sách các đư ng ph có ch gi i đư ng đ n đ nh ban hành theo Quy t đ nh 228/QĐ-UB ngày 18-01-1997 c a U ban nhân dân thành ph ). 2. Trình t c p Gi y ch ng nh n đư c quy đ nh như sau: Trong th i gian t i đa 50 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng và Nhà đ t có trách nhi m th m đ nh h sơ, trình U ban nhân dân thành ph c p Gi y ch ng nh n. Sau khi U ban nhân dân thành ph quy t đ nh, t ch c đư c c p Gi y ch ng nh n th c hi n n i dung Thông báo c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t và nh n Gi y ch ng nh n. Đi u 13: Đ i v i t ch c trúng đ u giá quy n s d ng đ t, đ u th u d án có s d ng đ t 1. T ch c trúng đ u giá quy n s d ng đ t, đ u th u d án có s d ng đ t n p m t (01) b h sơ t i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t, h sơ g m có: Đơn xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t (theo m u). Văn b n công nh n k t qu trúng đ u giá quy n s d ng đ t, trúng đ u th u d án có s d ng đ t theo quy đ nh pháp lu t (b n sao công ch ng). Quy t đ nh thành l p ho c gi y phép kinh doanh ho c gi y phép đ u tư c a T ch c trúng đ u giá quy n s d ng đ t, đ u th u d án có s d ng đ t (b n sao công ch ng). Biên b n bàn giao m c gi i, trích l c b n đ do cơ quan qu n lý đ t đai c a thành ph l p (b n sao). Ch ng t đã hoàn thành nghĩa v tài chính theo k t qu đ u giá, đ u th u d án có s d ng đ t (b n sao c a ngư i s d ng đ t). Trư ng h p trong quy ch đ u giá quy đ nh t ch c m i đ u giá có trách nhi m thay m t t ch c trúng giá làm th t c xin c p Gi y ch ng nh n thì t ch c m i đ u giá có trách nhi m l p h sơ theo n i dung nêu trên, n p t i S Tài nguyên Môi trưòng và Nhà đ t. 2. Trình t c p Gi y ch ng nh n đư c quy đ nh như sau:
 7. a) Trong th i gian t i đa 30 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ h sơ h p l , S tài nguyên và môi trư ng và nhà đ t có trách nhi m th m đ nh h sơ, trình U ban nhân dân thành ph c p Gi y ch ng nh n. Sau khi U ban nhân dân thành ph quy t đ nh, t ch c đư c c p Gi y ch ng nh n th c hi n n i dung Thông báo c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t và nh n Gi y ch ng nh n. Đì u 14: Đ i v i t ch c đư c s d ng đ t theo b n án ho c quy t đ nh có hi u l c c a Toà án nhân dân c p có th m quy n, đã thi hành án ho c quy t đ nh gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo đ t đai c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n đã đư c thi hành 1. T ch c đư c s d ng đ t n p m t (01) b h sơ t i S Tài nguy n, Môi trư ng và Nhà đ t, h sơ g m có: Đơn xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t (theo m u) Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t (b n chính n u có). Quy t đ nh thành l p ho c gi y phép kinh doanh ho c gi y phép đ u tư c a T ch c s d ng đ t (b n sao công ch ng). Trích sao k t qu hoà gi i tranh ch p đ t đai đư c U ban nhân dân thành ph công nh n ho c có quy t đ nh hành chính v gi i quy t tranh ch p đ t đai, khi u n i, t cáo v đ t đai ho c có b n án ho c quy t đ nh c a Toà án nhân dân, quy t đ nh c a cơ quan thi hành án đã đư c thi hành (b n sao công ch ng). B n đ trích đo hi n tr ng đ a chính khu đ t ho c b n đ đ a chính khu đ t (đ i v i nơi có b n đ đ a chính chính quy). Ch ng t n p ti n theo b n án ho c theo quy t đ nh c a Toà án nhân dân, quy t đ nh thi hành án c a cơ quan thi hành án (n u có) và ch ng t đã th c hi n nghĩa v tài chính theo quy đ nh (b n sao c a ngư i s d ng đ t). 2. Trình t c p Gi y ch ng nh n đư c quy đ nh như sau: Trong th i gian t i đa 30 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng và Nhà đ t có trách nhi m th m đ nh h sơ, trình U ban nhân dân thành ph c p ho c c p l i Gi y ch ng nh n. Sau khi U ban nhân dân thành ph quy t đ nh, t ch c đư c c p Gi y ch ng nh n th c hi n n i dung Thông báo c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t và nh n Gi y ch ng nh n. Đì u 15: Đ i v i t ch c s d ng đ t t trư c ngày 01-7-2004 nhưng chưa đư c Nhà nư c công nh n quy n s d ng đ t T ch c s d ng đ t n p m t (01) b h sơ t i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t, h sơ g m có: Đơn xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t (theo m u). Quy t đ nh thành l p ho c gi y phép kinh doanh ho c gi y phép đ u tư c a ngư i s d ng đ t (b n sao công ch ng). H p đ ng thuê đ t (n u có)
 8. Báo cáo rà soát hi n tr ng s d ng đ t, phương án x lý t n t i (n u có) theo quy đ nh t i Chương III quy đ nh này. Biên b n bàn giao m c gi i, trích l c b n đ do cơ quan qu n lý đ t đai c a Thành ph l p (n u có). B n đ trích đo hi n tr ng đ a chính khu đ t ho c b n đ đ a chính khu đ t (đ i v i nơi có b n đ đ a chính) có ý ki n c a chính quy n c p xã xác nh n ranh gi i s d ng đ t không tranh ch p, khi u ki n. B n v xác đ nh ch gi i đư ng do S Quy ho ch Ki n trúc c p (tr trư ng h p khu đ t n m trong danh m c các đư ng ph có ch gi i đư ng đ n đ nh ban hành theo Quy t đ nh 228/QĐ-UB ngày 18-01-1997 c a U ban nhân dân thành ph ) và b n v quy ho ch t ng m t b ng khu đ t do đơn v có pháp nhân hành ngh l p đư c S Quy ho ch Ki n trúc ch p nh n (tr trư ng h p khu đ t đã xây d ng công trình và s d ng n đ nh, không đ u tư xây d ng l i). Ch ng t nghĩa v tài chính (n u có). Phương án s d ng đ t ho c phương án s n xu t – kinh doanh (đ i v i trư ng h p không có d án xây d ng l i) ho c D án đ u tư (đ i v i trư ng h p có xây d ng m i). k) Quy ho ch s d ng đ t chi ti t khu đ t đ i v i t ch c đang s d ng đ t nông nghi p l) Ch gi i khoanh vùng b o v di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh (n u có - đ i v i đ t di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh). m) Văn b n xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có đ t v nhu c u s d ng đ t c a cơ s tôn giáo và Gi y phép ho t đ ng (đ i v i đ t cơ s tôn giáo). 2. Trình t công nh n quy n s d ng đ t và c p Gi y ch ng nh n đư c quy đ nh như sau: Trong th i gian 55 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng và nhà đ t có trách nhi m th m tra h sơ, ki m tra th c t s d ng đ t, trình U ban nhân dân thành ph công nh n quy n s d ng đ t và Quy t đ nh c p Gi y ch ng nh n. Sau khi U ban nhân dân thành ph quy t đ nh, t ch c s d ng đ t th c hi n n i dung Thông báo c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t và nh n Gi y ch ng nh n. Chương 3: KI M TRA, RÀ SOÁT VI C S D NG Đ T M T S TRƯ NG H P KHI C P GI Y CH NG NH N Đi u 16: Đ i v i t ch c s nghi p, doanh nghi p Nhà nư c đang s d ng đ t nông nghi p 1. T ch c s nghi p, doanh nghi p Nhà nư c t rà soát, kê khai vi c s d ng đ t và báo cáo S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t, U ban nhân dân thành ph và cơ quan ch qu n c p trên. 2. Căn c vào k t qu rà soát hi n tr ng s d ng đ t; đ án s p x p, đ i m i và phát tri n nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh theo quy đ nh c a Chính ph ; quy ho ch, k ho ch s d ng đ t c a đ a phương đã đư c xét duy t, quy ho ch phát tri n ngành, t ch c s nghi p, doanh nghi p Nhà nư c có trách nhi m l p quy ho ch s d ng đ t chi ti t (n u chưa l p). N i dung quy ho ch s d ng đ t chi ti t ph i xác đ nh rõ di n tích t ng lo i đ t đư c gi l i
 9. s d ng, phương án s d ng đ t, th i h n s d ng đ t, di n tích đ t không còn nhu c u s d ng bàn giao cho đ a phương. 3. S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Quy ho ch-Ki n trúc có trách nhi m th m đ nh, trình U ban nhân dân thành ph phê duy t. 4. Căn c vào quy ho ch chi ti t s d ng đ t đã đư c phê duy t, S tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t th m tra h sơ, ki m tra th c t s d ng đ t trình U ban nhân dân thành ph quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t theo quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai đ i v i di n tích đ t mà t ch c đư c gi l i s d ng, ph n di n tích bàn giao cho chính quy n đ a phương, đ ng th i v i vi c c p Gi y ch ng nh n. 5. Di n tích đ t đã l n, chi m, b l n, b chi m; đang có tranh ch p thì S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t ch trì cùng U ban nhân dân qu n, huy n (nơi có đ t) gi i quy t d t đi m trình U ban nhân dân thành ph xác đ nh ngư i s d ng đ t. Đi u 17: Đ i v i đ t xây d ng tr s làm vi c c a cơ quan, công trình s nghi p 1. Các t ch c đang s d ng đ t làm tr s làm vi c c a cơ quan, xây d ng công trình s nghi p ph i t rà soát, kê khai vi c s d ng đ t, l p phương án x lý, gi i quy t t n t i (n u có) trong qu n lý, s d ng, báo cáo S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t, U ban nhân dân thành ph và cơ quan c p trên tr c ti p. 2. Trên cơ s báo cáo c a t ch c, S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà đ t th m tra h sơ, ki m tra th c t s d ng đ t và trình U ban nhân dân thành ph quy t đ nh x lý, c p Gi y ch ng nh n đ i v i t ng trư ng h p c th theo quy đ nh sau: Di n tích đ t đã đư c Nhà nư c giao mà nay đang s d ng đúng m c đích thì đư c ti p t c s d ng và đư c c p Gi y ch ng nh n Di n tích đ t không s d ng, s d ng không đúng m c đích, di n tích đ t do thi u trách nhi m đ b l n, b chi m, th t thoát, di n tich đ t đã cho các t ch c khác, h gia đình, cá nhân thuê ho c mư n s d ng nay t ch c không t x lý thu h i đư c, di n tích đ t đã liên doanh, liên k t trái pháp lu t thì trình u ban nhân dân thành ph quy t đ nh thu h i đ qu n lý theo quy đ nh v qu n lý, s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan hành chính, s nghi p. Đ t t b trí cho cán b công nhân viên làm nhà , nay không có k ho ch di chuy n, n u phù h p v i quy ho ch đ t (theo tho thu n c a S Quy ho ch Ki n trúc) thì bàn giao cho U ban nhân dân qu n, huy n, qu n lý và th c hi n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t cho ngư i s d ng. Ngư i s d ng đ t đư c c p Gi y ch ng nh n ph i th c hi n nghĩa v tài chính theo quy đ nh c a B Tài chính và quy đ nh c a U ban nhân dân thành ph . Di n tích đ t đang có tranh ch p thì S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t ch trì cùng U ban nhân dân qu n, huy n (nơi có đ t) gi i quy t d t đi m, trình U ban nhân dân thành ph xác đ nh ngư i s d ng đ t. Đi u 18: Đ i v i đ t do t ch c kinh t đang s d ng làm m t b ng xây d ng cơ s s n xu t, kinh doanh 1. T ch c kinh t đang s d ng đ t làm m t b ng xây d ng cơ s s n xu t, kinh doanh ph i t rà soát, kê khai vi c s d ng đ t t i các đ a đi m, l p phương án x lý các t n t i (n u có) trong vi c qu n lý, s d ng đ t, báo cáo S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t và U ban nhân dân thành ph .
 10. 2. Trên cơ s báo cáo c a T ch c, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t th m tra h sơ, ki m tra th c t s d ng đ t và trình U ban nhân dân thành ph x lý trư c khi Gi y ch ng nh n đ i v i t ng trư ng h p theo quy đ nh sau: Di n tích đ t đã đư c Nhà nư c cho thuê, nh n chuy n như ng quy n s d ng h p pháp t ngư i khác ho c đư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng đ t mà ti n đã tr cho vi c nh n chuy n như ng ho c ti n s d ng đ t đã n p cho Nhà nư c không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c, hi n đang s d ng đúng m c đích thì đư c ti p t c s d ng và đư c c p Gi y ch ng nh n. Di n tích đ t đã đư c Nhà nư c giao không thu ti n s d ng đ t, nh n chuy n như ng quy n s d ng h p pháp t ngư i khác ho c đư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng đ t mà ti n đã tr cho vi c nh n chuy n như ng có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c, hi n đang s d ng đúng m c đích nhưng chưa chuy n sang thuê đ t thì ph i chuy n sang thuê đ t, trư ng h p l a ch n hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t thì ph i n p ti n s d ng đ t. Di n tích đ t không s d ng, s d ng không đúng m c đích, di n tích đ t do thi u trách nhi m đ b l n, b chi m, th t thoát, di n tích đ t đã cho t ch c khác, cá nhân thuê ho c mư n s d ng, liên doanh liên k t trái pháp lu t thì thu h i. Đ t t b trí cho cán b công nhân viên làm nhà n u phù h p v i quy ho ch (theo tho thu n c a S Quy ho ch Ki n trúc) thì bàn giao cho U ban nhân dân qu n, huy n, qu n lý và th c hi n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t cho ngư i s d ng. Ngư i s d ng đ t đư c c p Gi y ch ng nh n ph i th c hi n nghĩa v tài chính theo quy đ nh c a B tài chính và quy đ nh c a U ban nhân dân thành ph . đ) Di n tích đ t đang có tranh ch p thì S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t ch trì cùng U ban nhân dân qu n, huy n (nơi có đ t) gi i quy t d t đi m, trình U ban nhân dân thành ph xác đ nh ngư i s d ng đ t. 3. Di n tích đ t quy đ nh t i Đi m b Kho n 2 đi u này thì doanh nghi p ph i l p phương án s n xu t, kinh doanh. M c đích s d ng đ t, th i h n s d ng đ t ph i đư c xác đ nh trong phương án s n xu t, kinh doanh. Đi u 19: Đ i v i đ t do H p tác xã đang s d ng H p tác xã đang s d ng đ t mà chưa đư c c p Gi y ch ng nh n ph i t rà soát, kê khai vi c s d ng đ t, l p phương án x lý, gi i quy t nh ng t n t i (n u có), báo cáo S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t U ban nhân dân thành ph . Trên cơ s báo cáo c a H p tác xã, S tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t th m tra h sơ, ki m tra th c t s d ng đ t và trình U ban nhân dân thành ph x lý khi c p Gi y ch ng nh n đ i v i t ng trư ng h p c th theo quy đ nh như sau: a) Di n tích đ t đã đư c Nhà nư c cho thuê, nh n chuy n như ng quy n s d ng h p pháp t ngư i khác ho c đư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng đ t mà ti n đã tr cho vi c nh n chuy n như ng ho c ti n s d ng đ t đã n p cho Nhà nư c không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c, đ t có cùng m c đích s d ng do xã viên góp vào H p tác xã đang s d ng đúng m c đích thì đư c ti p t c s d ng và đư c c p Gi y ch ng nh n. b) Di n tích đ t đã đư c Nhà nư c giao không thu ti n s d ng đ t, nh n chuy n như ng h p pháp t ngư i khác ho c đư c Nhà nươc giao có thu ti n s d ng đ t mà ti n đã tr có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c, hi n đang đư c s d ng đúng m c đích nhưng chưa chuy n sang thuê đ t thì ph i chuy n sang thuê đ t, trư ng h p l a ch n hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t thì ph i n p ti n s d ng đ t.
 11. Đ i v i di n tích đ t c a H p tác xã nông nghi p xây d ng tr s , nhà kho, sân phơi, xây d ng các cơ s d ch v tr c ti p ph c v s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n thì đư c Nhà nư c giao đ t s d ng vào m c đích s n xu t nông nghi p và không thu ti n s d ng đ t. c) Di n tích đ t không s d ng, s d ng không đúng m c đích, di n tích đ t do thi u trách nhi m đ b l n, b chi m, th t thoát, di n tích đ t đã cho t ch c, cá nhân khác thuê ho c mư n s d ng, liên doanh liên k t trái pháp lu t thì thu h i theo quy đ nh c a pháp lu t đ t đai. d) Đ t t b trí cho xã viên làm nhà nay phù h p v i quy ho ch (theo tho thu n c a S Quy ho ch Ki n trúc) thì bàn giao cho U ban nhân dân qu n, huy n, qu n lý và th c hi n c p Gi y ch ng nh n cho ngư i s d ng. Ngư i s d ng đ t đư c c p Gi y ch ng nh n ph i th c hi n nghĩa v tài chính theo quy đ nh c a B Tài chính và quy đ nh c a U ban nhân dân thành ph . đ) Di n tích đ t đã l n, chi m, b l n, b chi m, đang có tranh ch p thì S tài nguyên môi trư ng và Nhà đ t ch trì v i U ban nhân dân qu n, huy n (nơi có đ t) gi i quy t d t đi m trình U ban nhân dân thành ph xác đ nh ngư i s d ng đ t. 3. Di n tích đ t quy đ nh t i Đi m b Kho n 2 Đi u này thì H p tác xã ph i l p phương án s d ng đ t. M c đích s d ng đ t, th i h n s d ng đ t ph i đư c xác đ nh trong phương án s d ng đ t. Đi u 20: Đ i v i đ t có di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh Vi c c p Gi y ch ng nh n đ i v i đ t có di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh đã đư c x p h ng ho c đư c U ban nhân dân thành ph Quy t đ nh b o v th c hi n theo quy đ nh sau: Đ t có di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh đ c l p thì Gi y ch ng nh n đư c c p cho t ch c tr c ti p qu n lý di tích l ch s -văn hoá, danh lam th ng c nh. Đ t có di tích l ch s - văn hoá mà di tích l ch s - văn hoá đó thu c s h u c a tư nhân thì Gi y ch ng nh n đư c c p cho ch s h u tư nhân. Đ t co di tích l ch s - văn hoá c a c ng đ ng dân cư thì Gi y ch ng nh n đư c c p cho c ng đ ng dân cư. Trư ng h p di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh là m t khu v c r ng, có các lo i đ t khác xen k thì không c p Gi y ch ng nh n cho toàn b khu di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh mà c p Gi y ch ng nh n cho t ng t ch c, cá nhân s d ng các lo i đ t trong khu v c. Đi u 21: Đ i v i đ t do cơ s tôn giáo đang s d ng 1. Cơ s tôn giáo đang s d ng có chùa, nhà th , thánh th t, thánh đư ng, tu vi n, trư ng đào t o riêng c a tôn giáo, tr s và các cơ s khác c a tôn giáo đư c Nhà nư c cho phép ho t đ ng mà chưa đư c c p Gi y ch ng nh n ph i t rà soát, kê khai vi c s d ng đ t, l p phương án x lý t n t i (n u có), báo cáo S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t và U ban nhân dân thành ph theo các n i dung sau: T ng di n tích đ t đang s d ng và ranh gi i th a đ t theo hi n tr ng s d ng. Di n tích đ t mà cơ s tôn giáo đã cho t ch c, h gia đình, cá nhân mư n, nh , thuê. Di n tích đ t mà cơ s tôn giáo đã mư n, đã nh n t ng cho c a t ch c, h gia đình, cá nhân.
 12. Di n tích đ t đã b ngư i khác l n, chi m Di n tích đ t mà cơ s tôn giáo đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n giao đ m r ng cơ s tôn giáo. Di n tích đ t m r ng cơ s tôn giáo không đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n cho phép. 2. S Tài nguyên môi trư ng và Nhà đ t th m tra h sơ, ki m tra th c t s d ng đ t, xác đ nh ranh gi i c th c a th a đ t và trình U ban nhân dân thành ph x lý theo quy đ nh sau: Di n tích đ t mà t ch c, h gia đình, cá nhân đã s d ng n đ nh trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì căn c vào nhu c u s d ng đ t c a cơ s tôn giáo và t ch c, h gia đình, cá nhân đó đ gi i quy t nhăm b o đ m quy n l i v s d ng đ t c a các bên phù h p v i th c t . Di n tích đ t mà t ch c, h gia đình, cá nhân đã s d ng t ngày 15 tháng 10 năm 1993 đ n trư c ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì gi i quy t theo quy đ nh t i Đi u 113 c a Ngh đ nh 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 c a Chính ph v vi c thi hành Lu t Đ t đai. Di n tích đ t m r ng cơ s tôn giáo không đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n cho phép, b l n, b chi m, đang có tranh ch p thì S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t ch trì cùng U ban nhân dân qu n, huy n (nơi có đ t) gi i quy t d t đi m trình U ban nhân dân thành ph xác đ nh ngư i s d ng đ t. Di n tích đ t c a s s tôn giáo sau khi đã x lý theo quy đ nh t i Kho n 2 Đi u này và có đ đi u ki n quy đ nh t i Kho n 4 Đi u 51 Lu t Đ t đai thì cơ s tôn giáo đư c c p Gi y ch ng nh n. Chương 4: T CH C TH C HI N Đi u 22: Trách nhi m c a các S , Ngành và U ban nhân dân các c p 1. S Tài nguy n và Môi trư ng và Nhà đ t trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ch đ o, hư ng d n các t ch c, cơ quan qu n lý tài nguyên môi trư ng c p qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n th c hi n Quy đ nh này, Cung c p, hư ng d n s d ng các bi u m u th c hi n các th t c hành chính trong vi c c p Gi y ch ng nh n cho ngư i s d ng đ t. 2. S Quy ho ch ki n trúc có trách nhi m: - Công b quy ho ch xây d ng đô th chi ti t c a các Qu n, huy n, c a phư ng, xã, th tr n (đ i v i nơi thu c th m quy n do U ban nhân dân thành ph phê duy t) đã đư c cơ quan có th m quy n quy t đ nh phê duy t. - Tho thu n ki n trúc quy ho ch đ i trư ng h p T ch c s d ng đ t không có gi y t và các trư ng h p t chuy n m c đích s d ng đ t chuyên dùng sang làm nhà cho cán b , công nhân viên và ph i h p v i các S , ngành có liên quan cung c p thông tin v quy ho ch, v ph m vi hành lang b o v các công trình h t ng k thu t đư ng giao thông, đư ng s t, đư ng b , c u c ng, công trình đi n, mương thoát nư c, C p ch gi i đư ng đ . Th i gian gi i quy t trong th i gian 20 ngày k t ngày T ch c s d ng đ t n p đ h sơ h p l theo quy đ nh.
 13. 3. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m cung c p thông tin v ph m vi hành lang b o v đê, sông, kênh, mương thu l i, hành lang thoát lũ, tr l i trong th i gian 20 ngày k t ngày T ch c s d ng đ t n p đ h sơ h p l theo quy đ nh. 4. S Văn hoá thông tin có trách nhi m cung c p thông tin v ph m vi hành lang b o v di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh, tr l i trong th i gian 20 ngày k t ngày T ch c s d ng đ t n p đ h sơ h p l theo quy đ nh. 5. Quân khu Th đô, Công an thành ph có trách nhi m cung c p thông tin v hành lang b o v các công trình an ninh, qu c phòng và tr l i ph m vi hành lang b o v các công trình an ninh, qu c phòng trong th i gian 20 ngày k t ngày t ch c s d ng đ t n p đ h sơ h p l theo quy đ nh. 6. S tài chính có trách nhi m ph i h p v i các S , ngành có liên quan x lý ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t, tài s n đã đ u tư trên đ t trong trư ng h p thu h i quy đ nh t i Kho n1, 2 Đi u 6. 7. C c thu thành ph có trách nhi m thu ti n s d ng đ t và nghĩa v tài chính đ m b o k p th i, thu n l i và đúng quy đ nh. 8. U ban nhân dân các qu n huy n có trách nhi m ch đ o U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n và Phòng Tài nguyên và Môi trư ng rà soát toàn b các t ch c đang s d ng đ t trên đ a bàn, l p danh sách đ ngh U ban nhân dân thành ph c p Gi y ch ng nh n và th c hi n các quy đ nh trong quy đ nh này. Đi u 23: Trách nhi m c a t ch c s d ng đ t T ch c đang s d ng đ t có trách nhi m kê khai chính xác, k p th i và đ y đ n i dung theo quy đ nh v kê khai đăng ký và th c hi n đ y đ nghĩa v tài chính theo quy đ nh khi đư c c p Gi y ch ng nh n. M i trư ng h p c n tr vi c kê khai đăng ký, c tình không kê khai đăng ký ho c kê khai đăng ký không đúng s th t s b x lý theo quy đ nh t i Ngh đ nh 182/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c đ t đai. Đi u 24: Các cá nhân th a hành nhi m v c p Gi y ch ng nh n n u vì đ ng cơ cá nhân, tư l i, thi u tinh th n trách nhi m mà làm sai l ch h sơ, thì tuỳ theo m c đ vi ph m s b x lý hành chính theo quy đ nh t i Ngh đ nh 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai ho c truy c u trách nhi m hình s . Đi u 25: Hi u l c thi hành 1. Quy đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. 2. Nh ng quy đ nh ban hành trư c đây trái v i quy đ nh này đ u bãi b ./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản