Quyết định số 1490/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 1490/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1490/QĐ-TTg về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1490/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1490/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG C THI UA C A CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu (T trình s 7012/UBND-T ngày 24 tháng 10 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1449/TTr-BT KT ngày 31 tháng 10 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng C Thi ua c a Chính ph cho Công ty C ph n tư v n u tư xây d ng giao thông t nh Bà R a - Vũng Tàu, ã hoàn thành xu t s c toàn di n nhi m v công tác, d n u phong trào thi ua yêu nư c năm 2006 c a t nh Bà R a - Vũng Tàu. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen Trư ng Trung ương, t p th có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh Bà R a - Vũng Tàu; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), 11 Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản