intTypePromotion=3

Quyết định số 1492/QĐ-BHXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
89
lượt xem
2
download

Quyết định số 1492/QĐ-BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1492/QĐ-BHXH về Quy trình thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1492/QĐ-BHXH

 1. B O HI M XÃ H I VI T NAM C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 1492/Q -BHXH Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V QUY TRÌNH TH C HI N QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG TRONG H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM T NG GIÁM C B O HI M XÃ H I VI T NAM - Căn c Ngh nh 100/2002/N -CP ngày 06/12/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B o hi m xã h i Vi t Nam; - Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; - Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 v vi c s i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; - Căn c Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/ 9/2006 c a Chính ph v viêc hư ng d n thi hành lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo lu t xây d ng; - Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; - Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; - Căn c Quy t nh s 41/2007/Q -TTg ngày 29/03/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lý tài chính i v i B o hi m xã h i Vi t Nam; Theo ngh c a Trư ng ban K ho ch Tài chính B o hi m xã h i Vi t Nam, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy trình th c hi n qu n lý u tư và xây d ng trong h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam”. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, các văn b n trư c ây trái v i n i dung Quy t nh này u h t hi u l c thi hành. i u 3: Chánh văn phòng, Trư ng ban K ho ch Tài chính, Giám c Ban qu n lý d án u tư và xây d ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c B o hi m xã h i Vi t Nam và Giám c B o hi m xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T NG GIÁM C Nơi nh n: - Như i u 3; - T ng Giám c; - Các Phó t ng giám c; - Lưu VT, KHTC(5b). Nguy n Huy Ban QUY TRÌNH
 2. TH C HI N CÔNG TÁC QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG TRONG H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s /Q -BHXH ngày tháng năm 2007 c a T ng Giám cB o hi m xã h i Vi t Nam) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Quy trình này quy nh v qu n lý và th c hi n các d án u tư xây d ng công trình thu c nhóm B và nhóm C t ng m c u tư t 100 tri u tr lên trong h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam (BHXHVN). 2. Quy trình này áp d ng i v i các ơn v thu c B o hi m xã h i Vi t Nam Vi t Nam ư c giao nhi m v qu n lý và th c hi n các d án u tư và xây d ng, bao g m: - B o hi m xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các ơn v d toán c p 3 tr c thu c B o hi m xã h i Vi t Nam; - Ban qu n lý d án u tư B o hi m xã h i Vi t Nam. i u 2. Nguyên t c qu n lý các d án u tư xây d ng công trình trong h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam 1. Vi c qu n lý và th c hi n các d án u tư xây d ng công trình trong h th ng BHXHVN ph i th c hi n theo úng quy nh c a Pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư xây d ng, v u th u, v th c hành ti t ki m ch ng lãng phí và phòng ch ng tham nhũng. 2. Các d án u tư xây d ng công trình trong h th ng BHXHVN ph i ư c qu n lý t p trung th ng nh t, có s phân c p, u quy n rõ ràng. 3. Vi c u tư xây d ng công trình ph i có quy ho ch chi n lư c dài h n; quy ho ch t ng th ã ư c T ng Giám c phê duy t và ph i m b o nguyên t c ti t ki m, ch ng lãng phí. Không ưa vào k ho ch hàng năm nh ng công trình không có trong quy ho ch ã ư c phê duy t. 4. Các ơn v có công trình ã u tư xây d ng t các năm trư c ph i ư c quy t toán d t i m trư c khi ơn v ngh xây d ng m i các công trình khác. i u 3. Ngu n v n th c hi n các d án u tư xây d ng công trình -V n u tư xây d ng c a B o hi m xã h i Vi t Nam; - V n Ngân sách (n u có); - Qu phúc l i c a các ơn v và c a B o hi m xã h i Vi t Nam; - Các ngu n v n khác (n u có). i u 4. Quy n và nghĩa v c a ch u tư
 3. Ch u tư là Ngư i ư c T ng Giám c giao nhi m v qu n lý, s d ng v n, ch u trách nhi m toàn b quá trình u tư xây d ng, qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ngay t giai o n chuNn b u tư, th c hi n u tư n khi k t thúc xây d ng ưa công trình vào s d ng. Ch u tư có trách nhi m sau: 1. Tri n khai th c hi n d án u tư xây d ng theo úng các quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng, u th u và các quy nh khác có liên quan. 2. Báo cáo T ng Giám c các văn b n pháp lý sau khi ký k t, như: Văn b n phê duy t H sơ yêu c u ( i v i hình th c chào hàng c nh tranh, ch nh th u…); h p ng A - B; nghi m thu, thanh quy t toán v n u tư … 3. Qu n lý và t ch c th c hi n theo úng quy nh v u tư xây d ng i v i các d án thu c nhóm C có t ng m c 100 tri u ng. 4. Qu n lý và s d ng v n u tư xây d ng công trình ư c T ng Giám c giao, c th : - ng v n; - Thanh toán v n; - L p báo cáo th c hi n, s d ng v n. i u 5. Trách nhi m c a Ban K ho ch-Tài chính Ban K ho ch Tài chính ch u trách nhi m tham mưu giúp vi c cho T ng Giám c v qu n lý u tư và xây d ng trong h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam theo ch c năng nhi m v c a mình: 1. K ho ch u tư: T ng h p, l p K ho ch danh m c v n u tư XDCB và v n s a ch a hàng năm c a B o hi m xã h i Vi t Nam. 2. ThNm nh trình T ng Giám c phê duy t các bư c c a D án u tư xây d ng, c th : - Phương án thi t k ki n trúc công trình; - D án u tư (g m các h ng m c c a d án, quy mô, t ng m c u tư, thi t k cơ s , K ho ch u th u…); - Là u m i t ch c thNm nh thi t k b n v thi công-t ng d toán công trình c a các ơn v khi thuê các t ch c, cá nhân tư v n có i u ki n năng l c thNm tra thi t k , d toán, t ng d toán; - Thi t k k thu t ( i v i công trình thi t k 3 bư c), thi t k b n v thi công- t ng d toán (Thi t k 2 bư c); - Báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình (g m các h ng m c, quy mô, t ng m c u tư, thi t k b n v thi công- t ng d toán, K ho ch u th u…); - H sơ m i th u; K t qu u th u; k t qu l a ch n nhà th u i v i các hình th c khác; - Quy t toán v n u tư công trình hoàn thành. 3. ThNm nh trình T ng Giám c phê duy t i u ch nh thi t k , d toán trong quá trình thi công trong ph m vi thi t k b n v thi công- t ng d toán T ng Giám c ã duy t.
 4. 4. Ch trì so n th o, trình T ng Giám c các văn b n báo cáo Chính ph , các B Ngành (B K ho ch và u tư, B Xây d ng, B Tài chính…) theo quy nh v công tác qu n lý u tư và xây d ng c a toàn Ngành. 5. T ch c t p hu n nghi p v chuyên môn và hư ng d n các Ch u tư trong h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam v công tác qu n lý d án u tư và xây d ng theo các quy nh c a Nhà nư c, c a Ngành. 6. T ng h p báo cáo T ng Giám c v ti n tri n khai th c hi n c a các d án u tư xây d ng theo nh kỳ (6 tháng, hàng năm). 7. Ki m tra công tác u tư xây d ng c a h th ng BHXH và th c hi n các nhi m v khác do T ng Giám c giao trong lĩnh v c qu n lý u tư và xây d ng c a Ngành. Chương II QUY NNH C TH M c I. K HO CH U TƯ i u 6. L p k ho ch u tư i v i d án u tư s d ng v n u tư xây d ng c a B o hi m xã h i Vi t Nam B o hi m xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v d toán c p 3 tr c thu c B o hi m xã h i Vi t Nam có nhu c u v xây d ng m i ho c c i t o, s a ch a, mua s m trang thi t b … (g i chung là u tư) u ph i l p K ho ch u tư. Công trình ư c ghi vào K ho ch u tư ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n Ngành, vi c u tư ph i phù h p v i nhi m v ư c giao và kh năng ngu n v n c a Ngành 1. Hàng năm các ơn v có nhu c u u tư ph i l p K ho ch g i B o hi m xã h i Vi t Nam Vi t Nam trư c 31 tháng 3 năm trư c li n k c a năm K ho ch. 2. Khi có nhu c u u tư xây d ng th trư ng ơn v có trách nhi m l p T trình T ng Giám c ngh ch trương u tư B o hi m xã h i Vi t Nam ghi vào danh m c K ho ch u tư, ph i ch u trách nhi m trư c T ng Giám c v ngh c a mình. T trình ph i nêu rõ s c n thi t, nhu c u và ph m vi, quy mô c n u tư; căn c vào nh biên s cán b công ch c, tính ch t nhi m v c a ơn v , c thù kho lưu tr , ti p dân c a Ngành B o hi m xã h i xác nh quy mô u tư (nghiên c u v tình hình th c tr ng, yêu c u u tư, nhu c u di n tích s d ng, h ng m c công trình chính, các h ng m c công trình ph tr ...; di n tích sàn xây d ng, s t ng cao…), kèm Báo cáo ánh giá tình hình th c tr ng và b n v t ng th m t b ng hi n tr ng (th hi n rõ các h ng m c công trình trong khuôn viên khu t xây d ng công trình), thuy t minh quy mô t ng h ng m c, năm xây d ng, các năm ã ư c c i t o, s a ch a...; i u tra, kh o sát a hình, ch n a i m xây d ng… có ý ki n c a a phương (UBND, S Xây d ng...) v vi c u tư xây d ng d án. 3. Ban K ho ch-Tài chính có nhi m v ki m tra, kh o sát th c t , ánh giá tình hình nhu c u u tư xây d ng theo ngh c a các ơn v . Trên cơ s ó d ki n các danh m c công trình, quy mô, v n u tư,… t ng h p, trình T ng Giám c trong tháng 5 năm trư c li n k c a năm K ho ch. Các ơn v BHXH huy n thu c a bàn mi n núi, BHXH t nh, qu n, huy n m i thành l p chưa có tr s làm vi c s ư c ưu tiên ưa vào k ho ch trư c. 4. T ng Giám c s phê duy t K ho ch u tư xây d ng m i, c i t o, s a ch a, mua s m trang thi t b … trong tháng 6 năm trư c li n k c a năm K ho ch. 5. Sau khi T ng Giám c phê duy t K ho ch u tư , Ban K ho ch-Tài chính có trách nhi m thông báo công khai K ho ch u tư trong toàn h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam. M c II - QUY TRÌNH L P VÀ TH C HI N D ÁN U TƯ
 5. i u 7. L p phương án thi t k ki n trúc 1. Sau khi danh m c công trình ư c T ng Giám c B o hi m xã h i Vi t Nam phê duy t trong K ho ch u tư, Ch u tư tri n khai l p phương án thi t k ki n trúc g i Ban K ho ch-Tài chính thNm nh trình T ng Giám c phê duy t, c th : a) i v i công trình ph i thi tuy n phương án thi t k ki n trúc công trình(n u có) thì vi c t ch c thi tuy n th c hi n theo Thông tư s 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 c a B Xây d ng, g m: - Trình duy t K ho ch thi tuy n, Nhi m v thi t k , Kinh phí thi tuy n. - Trình duy t K t qu thi tuy n. b) i v i công trình không ph i thi tuy n, các công trình ph tr và các h ng m c khác còn l i: - Ch u tư ph i có h sơ kèm theo t trình ngh T ng Giám c ch nh ơn v tư v n thi t k , h sơ trình c a ch u tư g m: + T trình; + H sơ Pháp nhân, năng l c kinh nghi m c a ơn v tư v n; + các gi y t khác có liên quan. - Sau khi ư c T ng Giám c ch p thu n b ng văn b n, ch u tư yêu c u ơn v tư v n l p t 3 phương án thi t k ki n trúc tr lên, xem xét l a ch n trình B o hi m xã h i Vi t Nam ch p thu n làm cơ s l p D án u tư ho c l p Báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình. - ơn v tư v n có phương án thi t k trúng tuy n, phương án ư c l a ch n ư c tri n khai l p d án u tư xây d ng công trình. N u ơn v tư v n ã ư c l a ch n t ch i tri n khai th c hi n, Ch u tư s l a ch n ơn v tư v n khác phù h p trình T ng Giám c phê duy t th c hi n. 2. H sơ phương án thi t k ki n trúc c a Ch u tư, g m: a) T trình; b) Phương án thi t k g m: - Các b n v : M t b ng hi n tr ng khuôn viên khu t. Quy ho ch t ng m t b ng (ph i th hi n rõ ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, v trí các h ng m c công trình, sân ư ng, c ng hàng rào, cây xanh…). Công trình ư c xây d ng g m các b n v : Các m t b ng; m t c t chính; m t ng chính; b n v ph i c nh m u công trình chính… - Riêng i v i công trình c i t o, s a ch a ( i u 32 Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph ): N u nh hư ng n k t c u công trình, ho c công trình ã h t niên h n s d ng nhưng c n ư c ti p t c s d ng, Ch u tư ph i trình T ng Giám c cho phép m i ơn v có ch c năng ki m nh ánh giá hi n tr ng ch t lư ng công trình trư c khi l p phương án c i t o s a ch a (n u ư c k t lu n k t c u công trình m b o cho vi c c i t o, s a ch a). - Khái toán v công su t thi t k công trình, v t ng m c u tư. i u 8. D án u tư 1. L p d án u tư:
 6. a) Ch u tư có trách nhi m l p d án u tư (ho c l p Báo cáo kinh t -k thu t xây d ng công trình), sau khi có phương án thi t k ki n trúc ư c T ng Giám c ch p nh n. b) Quy nh l p d án u tư: L p D án u tư xây d ng công trình: i v i d án nhóm B và nhóm C (t ng m c v n u tư 7 t ng tr lên) ph i l p d án trình T ng Giám c phê duy t, làm cơ s th c hi n các bư c ti p theo (l p thi t k b n v thi công- t ng d toán). L p Báo cáo kinh t -k thu t xây d ng công trình: i v i d án nhóm C (t ng m c v n u tư dư i 7 t ng): Báo cáo kinh t k thu t l p kèm theo thi t k b n v thi công- t ng d toán. N i dung c a báo cáo kinh t -k thu t xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i kho n 4 i u 35 c a Lu t Xây d ng. N i dung D án u tư g m 2 ph n: ( i u 5, 6, 7 Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005, kho n 3 i u 1 c a Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph ) - Ph n thuy t minh d án, nêu y các yêu c u sau: + Nêu s c n thi t và m c tiêu u tư, a i m xây d ng, nhu c u s d ng t; + Quy mô, di n tích xây d ng công trình, ghi y , c th s t ng cao, di n tích sàn… Bao g m các h ng m c công trình: Công trình chính (tr s , nhà làm vi c…), các h ng m c ph tr (Nhà công v , ga ra xe, nhà thư ng tr c, tr m i n, c ng hàng rào, sân ư ng, cây xanh…); trong ó di n tích sàn xây d ng tr s chính ph i tuân theo nh m c tiêu chuNn c a cơ quan có thNm quy n quy nh; + Gi i pháp th c hi n: n bù, gi i phóng m t b ng. Yêu c u phương án ki n trúc, PCCC. Th i gian th c hi n, hình th c qu n lý d án, phương th c th c hi n d án, t ng m c u tư...; + T ng m c u tư theo n i dung c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph và Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng, g m: Chi phí xây d ng; chi phí thi t b (thang máy, máy i u hoà nhi t , tài s n văn phòng, tr m bi n áp, phòng cháy ch a cháy…) ; chi phí n bù gi i phóng m t b ng ; chi phí qu n lý d án ; chi phí tư v n u tư xây d ng( thi tuy n ki n trúc, l p d án, thi t k , kh o sát, qu n lý DA, thNm nh…) ; chi phí khác ; chi phí d phòng. - Ph n thi t k cơ s : Thi t k cơ s ph i ư c S Xây d ng thNm nh trư c khi trình T ng Giám c phê duy t cùng v i D án u tư. Thi t k cơ s g m 2 ph n: + Ph n thuy t minh thi t k cơ s : c i m t ng m t b ng ; phương án tuy n công trình ; phương án ki n trúc i v i công trình có yêu c u ki n trúc ; phương án và sơ công ngh i v i công trình có yêu c u công ngh ; k t c u ch u l c chính c a công trình ; phòng ch ng cháy, n ; b o v môi trư ng ; h th ng k thu t và h th ng h t ng k thu t công trình, s k t n i v i các công trình h t ng k thu t ngoài hàng rào; mô t c i m t i tr ng và các tác ng i v i công trình; danh m c các quy chuNn, tiêu chuNn ư c áp d ng. + Các b n v (quy nh trong Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph ), g m: . B n v t ng m t b ng hi n tr ng ( i v i công trình m r ng, c i t o): Th hi n các h ng m c công trình hi n có, ghi rõ năm xây d ng, s t ng, s di n tích sàn, kích thư c…; . B n v m t b ng v trí khuôn viên khu t tr s cơ quan. . B n v thi t k quy ho ch t ng m t b ng: Th hi n các h ng m c công trình c a d án u tư xây d ng. . Phương án thi t k ki n trúc công trình chính và các h ng m c ph tr liên quan.
 7. . B n v ph i c nh m u (kh gi y A3). 2. ThNm nh, phê duy t d án u tư: Ban K ho ch-Tài chính có trách nhi m t ch c trình h i ng tư v n thNm nh d án u tư c a B o hi m xã h i Vi t Nam thNm nh d án trư c khi trình T ng Giám c phê duy t i v i tr s BHXH t nh thành ph tr c thu c Trung ương ; thNm nh trình T ng giám c phê duy t i v i các tr s BHXH qu n huy n , c th : N i dung thNm nh: +Xem xét các y u t m b o tính hi u qu c a d án, bao g m: s c n thi t u tư; các y u t u vào c a d án; quy mô, công su t, công ngh , th i gian, ti n th c hi n d án; + ánh giá s phù h p v i quy ho ch, cos tiêu chuNn c a khu t xây d ng, m b o h p lý, phù h p quy ho ch chung; nhu c u s d ng t; kh năng gi i phóng m t b ng; + S phù h p c a thi t k cơ s v i phương án ki n trúc ư c duy t, k t qu thNm nh thi t k cơ s ; + S h p lý c a gi i pháp thi t k trong thi t k cơ s (Quy ho ch s d ng t, môi trư ng, PCCC, b o v an toàn cơ quan, kho tàng...), ánh giá, phân tích v t ng th và tính kh thi c a d án..., xu t trình duy t; + i u ki n năng l c c a tư v n l p d án. 3. H sơ trình phê duy t d án bao g m: +T trình phê duy t d án theo m u t i ph l c s 03 c a Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 c a B Xây d ng và phương án thi t k ki n trúc ư c duy t, t trình phê duy t Báo cáo kinh t – k thu t xây d ng công trình theo m u t i ph l c s 06 c a Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 c a B Xây d ng; + D án u tư xây d ng công trình ho c Báo cáo kinh t – k thu t xây d ng công trình bao g m ph n thuy t minh và thi t k cơ s ( ã ư c S Xây d ng thNm nh), thi t k b n v thi công i v i báo cáo kinh t - k thu t. + K ho ch u th u: Nêu s lư ng gói th u; n i dung c th c a t ng gói th u ( i u 14 c a Quy nh này). + Các văn b n thNm nh c a cơ quan có thNm quy n; + Gi y t liên quan v c p t (giao t xây d ng); + Ch ng ch quy ho ch xây d ng; + Các văn b n khác có liên quan. 4. Quy t nh phê duy t d án u tư: ThNm quy n quy t nh phê duy t d án u tư là T ng Giám c B o hi m xã h i Vi t Nam. 5. i u ch nh d án u tư: ( i u 13 Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 và kho n 8 i u 1 c a Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph ): a) D án ã ư c T ng Giám c phê duy t ch ư c i u ch nh trong các trư ng h p sau:
 8. - B nh hư ng b i thiên tai như ng t, bão, lũ, l t, sóng th n; ch ho ho c các s ki n b t kh kháng khác; - Quy ho ch xây d ng ư c duy t thay i, nh hư ng tr c ti p n v trí xây d ng công trình. - ư c T ng Giám c cho phép i u ch nh n u có y u t m i có hi u qu kinh t - xã h i cao hơn cho d án. b) Nh ng n i dung thay i ph i thNm nh l i. i u 9. ChuNn b th c hi n d án u tư Th trư ng ơn v nơi có công trình xây d ng có nhi m v th c hi n vi c chuNn b u tư c a d án, c th : 1. ChuNn b m t b ng xây d ng: G m các công vi c sau: a) L p văn b n trình UBND t nh c p t (n u xây d ng m i t i a i m m i); Th t c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c; b) ChuNn b m t b ng xây d ng, l p phương án n bù (n u có); giá n bù do H i ng nh giá n bù c a t nh, thành ph th c hi n, ư c c p có thNm quy n phê duy t trư c khi th c hi n; c) Làm th t c thanh lý tài s n (n u có) xây d ng công trình; d) T ch c rà phá bom mìn (n u có) và th c hi n các công vi c khác liên quan n vi c chuNn b m t b ng xây d ng; e) các n i dung công vi c khác. 2. Gi y phép xây d ng: a) L p y h sơ xin gi y phép g m các gi y t sau ây n p cho cơ quan c p phép: + ơn xin c p gi y phép xây d ng; + Gi y c p quy n s d ng t theo quy nh; + Tài li u thi t k công trình; + Quy t nh phê duy t d án u tư, quy t nh phê duy t thi t k b n v thi công. b) Công trình không ph i xin gi y phép xây d ng (theo n i dung t i kho n 9 i u 1 c a Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph ). i u 10. Kh o sát a ch t 1. Ch u tư thuê ơn v có năng l c, tư cách pháp nhân th c hi n kh o sát a ch t công trình, l p các tài li u c n thi t khác ph c v cho vi c thi t k công trình. Vi c thăm dò, kh o sát a ch t ph i th c hi n theo úng quy trình, quy ph m, cung c p tài li u y , chính xác ph c v cho công tác thi t k công trình tránh lãng phí, th t thoát v n u tư. 2. Th c hi n qu n lý ch t lư ng kh o sát xây d ng theo Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph , g m:
 9. - Nhi m v kh o sát do ơn v tư v n thi t k l p ph i ư c Ch u tư phê duy t, theo phương án thi t k cơ s ư c duy t trư c khi th c hi n; - Phương án kh o sát do nhà th u kh o sát xây d ng l p ư c Ch u tư phê duy t, phù h p v i nhi m v kh o sát xây d ng; - L p Báo cáo k t qu kh o sát xây d ng, Ch u tư ki m tra, nghi m thu làm cơ s ơn v tư v n thi t k l p thi t k b n v thi công. 3. Nhi m v kh o sát, phương án-d toán khoan kh o sát và k t qu l a ch n nhà th u ph i ư c T ng Giám c phê duy t trư c khi khi th c hi n. 4. H sơ trình phê duy t nhi m v , phương án d toán và ơn v tư v n th c hi n kh o sát c a ch u tư g m: +T trình ngh B o hi m xã h i Vi t Nam phê duy t cương & D toán khoan kh o sát và k t qu l a ch n nhà th u khoan kh o sát; +Nhi m v kh o sát: ơn v tư v n thi t k l p ư c Ch u tư phê duy t, theo phương án thi t k cơ s ư c duy t trư c khi th c hi n; +D toán, cương khoan kh o sát do ơn v khoan kh o sát l p; + H sơ xu t c a ơn v tư v n (Gi y ăng ký kinh doanh và h sơ năng l c kinh nghi m… c a nhà th u ư c l a ch n) i u 11. Thi t k , d toán 1. L p thi t k xây d ng công trình: Thi t k xây d ng công trình g m lo i thi t k 1 bư c, thi t k 2 bư c và thi t k 3 bư c, c th : - Thi t k 1 bư c là Thi t k b n v thi công áp d ng i v i công trình ch l p Báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình (d án có t ng m c u tư dư i 7 t ng) . - Thi t k 2 bư c: i v i công trình ph i l p D án u tư xây d ng (d án có t ng m c u tư t 7 t ng tr lên), g m: + Thi t k cơ s (theo phương án thi t k ki n trúc ư c duy t); + Thi t k b n v thi công (theo thi t k cơ s ư c duy t). - Thi t k 3 bư c bao g m bư c thi t k cơ s , thi t k k thu t và thi t k b n v thi công áp d ng i v i công trình quy nh ph i l p d án và có quy mô là c p c bi t, c p I và c p II có k thu t ph c t p do T ng Giám c quy t nh. 2. H sơ thi t k , d toán: Ch u tư th c hi n theo i u 15, 16, 38, 39, 40 Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 và chương IV c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph , c th : a) L p thi t k b n v thi công- t ng d toán sau khi T ng Giám c phê duy t d án. b) Ch u tư yêu c u ơn v tư v n thi t k b n v thi công-t ng d toán công trình trong ph m vi d án u tư, thi t k cơ s , t ng m c u tư ã ư c T ng Giám c phê duy t (không k d phòng phí, n u c n thi t s d ng ph i ư c T ng Giám c ch p thu n).
 10. c) Ban K ho ch Tài chính là u m i t ch c thNm nh h sơ trư c khi trình T ng Giám c phê duy t. d) Trong trư ng h p c bi t, n u có thay i cơ b n trong thi t k ã duy t thì ph i l p l i D án u tư trình T ng Giám c phê duy t. ) N i dung thNm nh thi t k : - S phù h p c a thi t k k thu t v i thi t k cơ s , n i dung d án ư c duy t v quy mô, công ngh , công su t, quy ho ch, ch tiêu kinh t k thu t, ki n trúc, quy chuNn, tiêu chuNn k thu t. S h p lý c a gi i pháp thi t k k thu t. m b o v sinh môi trư ng, PCCC, an toàn lao ng... - Tư cách pháp lý c a t ch c, cá nhân thi t k . e) N i dung thNm nh t ng d toán bao g m: - Ki m tra s phù h p gi a kh i lư ng thi t k v i d toán, các nh m c, ơn giá và vi c v n d ng nh m c, ơn giá, các ch , chính sách liên quan và các kho n m c chi phí theo quy nh c a Nhà nư c; - Xác nh giá tr t ng d toán, k c thi t b so sánh v i t ng m c u tư ã duy t. 3. H sơ trình thNm nh, phê duy t thi t k , d toán g m: - i v i công trình thi t k 2 bư c tr lên g m: + T trình (theo m u t i ph l c s 05 thông tư 08/2005/TT-BXD); + H sơ thi t k KTTC công trình (B n v thi t k KTTC, thuy t minh tính toán, h sơ d toán l p theo n i dung hư ng d n c a Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng (G i kèm ĩa Copy d toán ã chuy n sang Excel ho c ph n m m d toán ACITT c a B Xây d ng), toàn b h sơ g i g m 04 b g c; + Thông báo giá v t li u (tháng, quý g n nh t) và các văn b n hư ng d n qu n lý giá c a a phương nơi có công trình xây d ng; + Báo cáo k t qu khoan kh o sát a ch t công trình kèm d toán h p ng, thanh lý h p ng, quy t toán khoan kh o sát (toàn b g m 01 b g c); + Ch ng ch hành ngh c a ngư i ch trì ho c ngư i ch nhi m thi t k ; + các văn b n có liên quan v khu t, n bù gi i phóng m t b ng và các văn b n khác có liên quan. - i v i công trình l p BCKTKT g m: + T trình thNm nh, phê duy t BCKTKT (theo m u ph l c s 05, 06 c a Thông tư s 02/2007/TT- BXD ngày 14/02/2007 c a B Xây d ng); + k ho ch u th u c a d án; + H sơ báo cáo KTKT xây d ng công trình ( thi t k b n v thi công, thuy t minh tính toán, h sơ d toán l p theo n i dung hư ng d n c a Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng g i kèm ĩa Copy d toán ã chuy n sang Excel ho c ph n m m d toán ACITT c a B Xây d ng), toàn b h sơ g i g m 04 b g c;
 11. + Thông báo giá v t li u (tháng, quý g n nh t) và các văn b n hư ng d n qu n lý giá c a a phương nơi có công trình xây d ng; + Báo cáo k t qu khoan kh o sát a ch t công trình kèm d toán, H p ng, thanh lý h p ng, quy t toán khoan kh o sát (toàn b g m 01 b g c); + Ch ng ch hành ngh c a ngư i ch trì ho c ngư i ch nhi m l p BCKTKT; + các văn b n có liên quan v khu t, n bù gi i phóng m t b ng và các văn b n khác có liên quan. i u 12. i u ki n năng l c i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân trong ho t ng xây d ng: Th c hi n theo Chương V Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph . M c III - TH C HI N L A CH N NHÀ TH U i u 13. Nguyên t c th c hi n l a ch n nhà th u 1. Vi c l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng th c hi n theo Lu t u th u, các Ngh nh, Thông tư, văn b n hư ng d n hi n hành khác c a Nhà nư c và c a Ngành. B o hi m xã h i Vi t Nam hư ng d n vi c l a ch n nhà th u trong ph m vi áp d ng c a văn b n này. C th : a) Ch u tư là Bên m i th u: ThNm nh, phê duy t h sơ yêu c u, t ch c báo cáo ánh giá h sơ chào hàng h sơ xu t c a các hình th c ch nh th u, chào hàng c nh tranh…; trình T ng Giám c phê duy t H sơ m i th u, k t qu u th u, k t qu l a ch n nhà th u i v i các hình th c l a ch n nhà th u khác. b) Ban K ho ch-Tài chính có trách nhi m thNm nh trình T ng Giám c phê duy t H sơ m i th u, k t qu u th u, k t qu l a ch n nhà th u i v i các hình th c l a ch n nhà th u khác i v i các D án có t ng m c u tư t 100 tri u ng tr lên. Nhà th u ư c l a ch n ph i m b o i u ki n năng l c trong ho t ng xây d ng theo quy nh. 2. Quy nh v th i gian trong u th u: i u 31 Lu t u th u: a) Th i gian thông báo m i th u ( i v i u th u r ng rãi): Th i gian cung c p thông tin ch m nh t là 10 ngày trư c khi phát hành h sơ m i th u; b) Th i gian chuNn b H sơ d th u: t i thi u 15 ngày; c) Th i gian có hi u l c c a H sơ d th u: t i a 180 ngày k t th i i m óng u th u; d) Th i gian ánh giá H sơ d th u: t i a 45 ngày k t ngày m th u n khi ch u tư có báo cáo v k t qu u th u trình ngư i có thNm quy n xem xét, quy t nh; e) Th i gian thNm nh t i a là 20 ngày cho vi c th c hi n i v i t ng n i dung k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u. i u 14. K ho ch u th u 1. K ho ch u th u ph i ư c T ng giám c phê duy t b ng văn b n sau khi phê duy t quy t nh u tư ho c ng th i v i quy t nh u tư trong trư ng h p i u ki n làm cơ s pháp lý cho ch u tư t ch c l a ch n nhà th u, tr trư ng h p gói th u c n th c hi n trư c khi có quy t nh u tư.
 12. 2. K ho ch u th u ph i l p cho toàn b d án. 3. Trong k ho ch u th u ph i phân chia, nêu rõ s lư ng gói th u và n i dung c a t ng gói th u bao g m: a) Tên gói th u; b) Giá gói th u; c) Ngu n v n; d) Hình th c l c ch n nhà th u; phương th c u th u; ) Th i gian lưa ch n nhà th u; e) Hình th c h p ng; g) Th i gian th c hi n h p ng. 3. Sau khi có quy t nh phê duy t d án ho c báo cáo kinh t k thu t c a B o hi m xã h i Vi t Nam, căn c vào k ho ch u th u ã ư c T ng Giám c phê duy t ch u tư thuê ơn v tư v n l p h sơ m i th u trình T ng Giám c phê duy t. i u 15. Các hình th c l a ch n nhà th u Hình th c l a ch n nhà th u ư c T ng Giám c phê duy t trong k ho ch u th u g m các hình th c sau: 1. u th u r ng rãi: i u 5, i u 18 Lu t u th u: a) Là hình th c u th u không h n ch s lư ng nhà th u tham d , Ch u tư (bên m i th u) ph i ăng t i các thông tin theo quy nh v i u ki n, th i gian d th u ( i u 5) trên t báo v u th u, trang thông tin i n t v u th u c a cơ quan qu n lý nhà nư c v u th u, ngoài ra có th thông báo thêm trên các phương ti n thông tin i chúng khác (như: Báo chí, ài truy n hình…). b) Hình th c u th u r ng rãi là hình th c cơ b n áp d ng cho các gói th u c a B o hi m xã h i Vi t Nam. 2. Ch nh th u: i u 20 Lu t u th u: a) Là hình th c ch n tr c ti p m t nhà th u ư c xác nh là có năng l c và kinh nghi m áp ng yêu c u c a gói th u. b) Hình th c ch nh th u ch áp d ng i v i gói th u tư v n dư i 500 tri u ng, gói th u mua s m hàng hoá, xây l p có giá gói th u dư i 1 t ng thu c d án u tư phát tri n. c) Ch u tư t ch c thuê tư v n l p h sơ yêu c u ng th i phê duy t h sơ yêu c u, phát hành cho nhà th u do ch u tư l a ch n nhà th u xem xét làm cơ s l p h sơ xu t; ch u tư ki m tra h sơ xu t c a nhà th u sau khi có báo cáo cáo ánh giá c a ơn v tư v n n u t yêu c u, ch u tư trình T ng Giám c phê duy t k t qu ch nh th u. 3. Chào hàng c nh tranh trong mua s m hàng hoá: i u 22 Lu t u th u, c th : a) Ch áp d ng cho nh ng gói th u mua s m hàng hoá thông d ng, có s n trên th trư ng, có c tính k thu t ư c tiêu chuNn hoá và tương ương nhau v ch t lư ng, có giá tr dư i 2 t ng.
 13. b) M i gói th u ph i có t 3 chào hàng tr lên t 3 nhà th u khác nhau. c) H sơ m i th u mua s m hàng hoá th c hi n theo Quy t nh 521/2007/Q -BKH ngày 22/5/2007 c a B K ho ch u tư v Ban hành m u H sơ m i th u mua s m hàng hoá. d) Ch u tư t ch c thuê tư v n l p h sơ yêu c u chào hàng, phê duy t h sơ yêu c u, thông báo m i th u, phát hành h sơ chào hàng, ánh giá h sơ d chào hàng theo n i dung quy nh t i i u 37 c a Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph ; ch u tư ki m tra h sơ xu t c a nhà th u sau khi có báo cáo cáo ánh giá c a ơn v tư v n n u t yêu c u, ch u tư trình T ng Giám c phê duy t k t qu chào hàng c nh tranh. 4. Bên m i th u là ch u tư t ch c l p h sơ yêu c u, i v i gói th u d ch v tư v n không c n nêu tiêu chuNn ánh giá t ng h p; i v i gói th u mua s m hàng hoá, xây l p không c n nêu các y u t xác nh giá ánh giá. H sơ yêu c u có n i dung tương t h sơ m i th u. 5. H sơ trình duy t k t qu ch nh th u, chào hàng c nh tranh c a ch u tư g m: + T trình; + H sơ yêu c u; + Văn b n phê duy t h sơ yêu c u c a ch u tư; + H sơ xu t c a các nhà th u(kèm theo ĩa copy giá d th u); + Báo cáo ánh giá h sơ xu t; + Các văn b n gi y t liên quan khác như: ăng ký thông báo chào hàng g i B K ho ch & u tư, b n tin thông báo m i chào hàng khi ư c ăng t i, phát hành h sơ … i u 16. Phương th c u th u Th c hi n theo i u 26 Lu t u th u, c th : 1. u th u 1 túi h sơ: - xu t v k thu t và tài chính theo H sơ m i th u; - M th u 1 l n; - áp d ng cho các gói th u th c hi n u th u r ng rãi và u th u h n ch cho các gói th u xây l p, mua s m hàng hoá. 2. u th u 2 túi h sơ: - áp d ng cho các gói th u tư v n. M th u làm 2 l n, theo trình t c a 2 túi ánh giá t ng h p; g m: H sơ xu t v k thu t và h sơ xu t v tài chính. i u 17. i u ki n th c hi n u th u 1. Vi c t ch c u th u ch ư c th c hi n khi có các i u ki n ã ư c phê duy t theo quy nh như sau: - Quy t nh u tư ã ư c T ng Giám c phê duy t.
 14. - Thi t k b n v thi công- t ng d toán do Ch u tư phê duy t. - H sơ m i th u ư c T ng Giám c phê duy t. - Thông báo m i th u. Th c hi n ăng t i theo Lu t u th u. 2. Các nhà th u d th u ph i có tư cách h p l theo quy nh t i các i u7, 8 Lu t u th u. 3. Yêu c u i v i bên m i th u và t chuyên gia ch m th u theo quy nh t i i u 9 Lu t u th u. i u 18. Trình t th c hi n u th u Trình t th c hi n u th u c a Ch u tư (bên m i th u) g m các bư c: - ChuNn b u th u - T ch c u th u - ánh giá H sơ d th u - ThNm nh, trình T ng Giám c phê duy t k t qu u th u - Thông báo K t qu u th u - Thương th o, hoàn thi n h p ng - Ký k t h p ng. 1. ChuNn b u th u: i u 32 Lu t u th u a) L p H sơ m i th u: Ch u tư th c hi n thuê ơn v tư v n l p H sơ m i th u theo các quy nh, m u hi n hành v H sơ m i th u c a Nhà nư c và K ho ch u th u ư c duy t. H sơ m i th u bao g m các n i dung sau: - Yêu c u v m t k thu t: + i v i gói th u tư v n: Yêu c u v ki n th c, kinh nghi m chuyên môn… + i v i gói th u mua s m hàng hoá: Yêu c u v ph m vi cung c p, s lư ng, ch t lư ng hàng hoá ( c tính, thông s k thu t, tiêu chuNn công ngh , tiêu chuNn s n xu t, th i gian b o hành, yêu c u v môi trư ng…). - Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u i v i gói th u mua s m hàng hoá theo n i dung t i i u 23 c a Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . + i v i gói th u xây l p: Yêu c u theo h sơ thi t k ư c duy t, kèm theo b ng tiên lư ng, ch d n k thu t… - Yêu c u v m t tài chính, thương m i: Các chi phí th c hi n gói th u, giá chào, bi u giá chi ti t, i u ki n giao hàng, phương th c và i u ki n thanh toán, ngu n tài chính, ng ti n d th u…
 15. - Tiêu chuNn ánh giá H sơ d th u i v i gói th u xây l p theo n i dung t i i u 23 c a Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph và theo các tiêu chuNn khác quy nh trong Lu t u th u. b) M i th u: - Thông báo m i th u theo n i dung quy nh t i i u 5 Lu t u th u: + Thông báo trên t báo v u th u + Trang thông tin i n t v u th u Các thông tin v u th u sau khi ư c ăng t i trên t báo v u th u và trang thông tin i n t v u th u có th ăng trên các phương ti n thông tin i chúng khác như: Báo, ài, truy n hình… . 2. T ch c u th u: a) Phát hành H sơ m i th u: - Bên m i th u bán h sơ m i th u t i th i i m trư c khi óng th u cho các nhà th u tham gia u th u v i m c giá bán quy nh t i kho n 1 i u 6 Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . - Sau khi phát hành n u c n s a i H sơ m i th u Ch u tư ph i thông báo n các nhà th u t i thi u 10 ngày trư c th i i m óng th u. b) ChuNn b H sơ d th u: - Nhà th u chuNn b H sơ d th u theo yêu c u c a H sơ m i th u. - i v i nhà th u liên danh: ơn d th u ph i do i di n h p pháp c a t ng thành viên liên danh ký ho c u quy n cho thành viên ng u liên danh ký ơn d th u. c) Ti p nh n, qu n lý H sơ d th u: - H sơ d th u n p theo yêu c u c a H sơ m i th u, Ch u tư ti p nh n qu n lý theo ch h sơ “M t”. - Ch u tư không nh n h sơ tài li u b sung, k c thư gi m giá sau th i i m óng th u. - Các h sơ d th u n p sau th i i m óng th u ư c xem là không h p l và ph i tr l i cho bên d th u theo nguyên tr ng. d) S a i ho c rút h sơ: Nhà th u mu n s a i ho c rút h sơ d th u ã n p, ph i có văn b n ngh trư c th i i m óng th u và ph i ư c Ch u tư ch p nh n. e) B o m d th u: - Ch áp d ng cho hình th c u th u r ng rãi. - Bên d th u ph i n p b o m d th u (ti n ho c b o lãnh Ngân hàng) cùng v i h sơ d th u. Giá tr b o m d th u ư c ghi trong H sơ m i th u theo m c ≤ 3% giá tr gói th u ư c duy t, mb o nhà th u àm phán ký k t h p ng sau khi ư c công b trúng th u. Th i gian có hi u l c c ab o m d th u b ng th i gian hi u l c c a h sơ d th u c ng thêm ba mươi ngày. Giá tr b o md
 16. th u ư c tr l i cho nh ng nhà th u không trúng th u trong th i gian ≤ 30 ngày k t ngày công b k t qu u th u. - Nhà th u không ư c nh n l i b o m d th u trong trư ng h p: + Rút h sơ d th u sau khi óng th u mà h sơ d th u v n còn hi u l c; + Trong th i h n ba mươi ngày k t khi nh n ư c thông báo trúng th u c a bên m i th u mà không ti n hành ho c t ch i ti n hành thương th o, hoàn thi n h p ng ho c ã thương th o, hoàn thi n xong nhưng t ch i ký h p ng mà không có lý do chính áng; + Không th c hi n bi n pháp b o m th c hi n h p ng theo quy nh t i i u 55 c a Lu t u th u. - Nhà th u trúng th u ư c hoàn tr b o m d th u sau khi th c hi n b o m th c hi n h p ng theo quy nh. f) M th u: Ch u tư ti n hành công khai ngay sau th i i m óng th u, theo a i m, th i gian ghi trong H sơ m i th u; c th : - Thông báo s lư ng và tên các nhà th u n p H sơ d th u, các cơ quan liên quan tham d . - M H sơ d th u c a t ng nhà th u, công b và ghi l i biên b n các thông tin chính: Tên nhà th u, s lư ng b n chính, b n ch p H sơ d th u, giá d th u, trong ó gi m giá, b o m d th u, th i gian thi công và nh ng v n khác. - Thông qua biên b n m th u i di n các bên ký xác nh n. Bên m i th u là Ch u tư ký xác nh n vào t ng trang b n g c H sơ d th u và qu n lý theo ch “M t”. 3. ánh giá H sơ d th u: i u 9, 30, 35 Lu t u th u: a) T ch c tư v n (ho c t chuyên gia) ánh giá x p h ng nhà th u theo quy nh, c th ánh giá theo 2 bư c: - ánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u áp d ng i v i gói th u không ti n hành sơ tuy n : Kinh nghi m th c hi n các gói th u tương t Vi t Nam, vùng a lý và hi n trư ng tương t ; năng l c k thu t như s lư ng, trình cán b , công nhân k thu t…; năng l c tài chính như t ng tài s n, t ng n ph i tr , v n lưu ng, doanh thu, l i nhu n, giá tr h p ng ang th c hi n d dang và các tiêu chí khác. - ánh giá chi ti t: G m 2 ph n: + Ph n 1: ánh giá v k thu t: Theo tiêu chuNn ánh giá ư c quy nh trong H sơ m i th u, ch m theo tiêu chí “ t”, “không t”, ho c ch m theo thang i m t i a (100, 1.000,…). Yêu c u i m k thu t nhà th u ph i t ư c như sau: . Ch m theo tiêu chí “ t”, “không t”: T t c các tiêu chuNn t ng quát c a H sơ d th u u “ t” áp ng theo H sơ m i th u, n u 1 trong các tiêu chuNn t ng quát “không t” s b lo i.
 17. . Ho c ch m theo thang i m (100, 1.000,…). M c i m yêu c u t i thi u v m t k thu t ư c quy nh tuỳ theo tính ch t c a t ng gói th u nhưng ph i m b o không th p hơn 70% t ng s i m v m t k thu t; i v i gói th u có yêu c u k thu t cao không th p hơn 80%. + Ph n 2: ánh giá v gía: Nhà th u t i m k thu t s ư c xem xét ti p ph n 2 v xu t tài chính ánh giá. b) Phương pháp ánh giá: i u 29 Lu t u th u: - Căn c tiêu chuNn trong H sơ m i th u ư c duy t, các thành viên trong t chuyên gia ch m th u c l p, t trư ng t chuyên gia ch u trách nhi m t ng h p, l p biên b n báo cáo Ch u tư. 4. H sơ trình phê duy t k t qu u th u g m: + T trình phê duy t; + Báo cáo k t qu l a ch n nhà th u (n i dung c th c a báo cáo quy nh t i i u58 Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006) và toàn b các tài li u , gi y t có liên quan n quá trình t ch c u th u như: ăng ký thông báo m i th u, bán h sơ m i th u, biên b n óng th u, biên b n m th u, quy t nh thành l p t chuyên gia u th u, h p ng thuê tư v n u th u, biên b n ánh giá và ý ki n nh n xét ánh giá c a t ng chuyên gia , báo cáo t ng h p c a t chuyên gia u th u, ánh giá c a tư v n u th u… + Toàn b h sơ d th u c a các nhà th u tham gia u th u (b n sao) kèm theo ĩa copy giá d th u c a các nhà th u. 5. Xét duy t trúng th u: i u 37, 38 Lu t u th u: a) Ph i có các i u ki n sau: - H sơ d th u h p l . - áp ng “ t” yêu c u v năng l c, kinh nghi m… - i m t ng h p v k thu t, tài chính cao nh t ( i v i gói th u tư v n) - Giá d th u th p nh t trên cùng m t m t b ng giá ( i v i gói th u xây l p, thi t b ). - Giá trúng th u th p hơn ho c b ng giá gói th u ư c duy t. b) Trình duy t và thNm nh k t qu u th u: - Ch u tư l p báo cáo k t qu u th u trình T ng Giám c phê duy t. - Ban K ho ch-Tài chính t ch c thNm nh h sơ báo cáo c a Ch u tư làm cơ s trình T ng Giám c xem xét phê duy t K t qu u th u. 6. Thông báo trúng th u, thương th o, hoàn thi n ký k t h p ng: a) Thông báo trúng th u: Th c hi n ngay sau khi có quy t nh phê duy t k t qu u th u c a T ng Giám c. b) Thương th o, hoàn thi n, ký k t h p ng: Trên cơ s :
 18. - K t qu u th u ư c T ng giám c phê duy t; - Theo m u h p ng quy nh trong H sơ m i th u; - Các yêu c u c a H sơ m i th u; - Các n i dung c a H sơ d th u; - Các n i dung c n thương th o, hoàn thi n h p ng Ch u tư và Nhà th u ký k t h p ng. - Trư ng h p thương th o, hoàn thi n h p ng không thành ph i báo cáo T ng Giám c xem xét, quy t nh. 7. B o m th c hi n h p ng: Trư c khi ký h p ng, nhà th u trúng th u (k c ch nh th u) ph i n p b o m th c hi n h p ng cho Ch u tư b o m trách nhi m th c hi n h p ng ã ký. Giá tr b o m th c hi n h p ng ≤ 10% giá tr h p ng. Trư ng h p c n thi t phòng ng a r i ro giá tr b o m th c hi n h p ng cao hơn nhưng ≤ 30% giá tr h p ng. B o m th c hi n h p ng có hi u l c cho n khi nhà th u chuy n sang th c hi n nghĩa v b o hành ho c b o trì. 8. Ký k t h p ng thi công công trình: a) Ký k t h p ng xây d ng công trình th c hi n theo quy nh c a nhà nư c, Ngh nh 16/2005/N - CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph (các i u t 44¸47); Thông tư s 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng. b) H p ng thi công công trình ư c ký k t trên cơ s K t qu u th u, k t qu thương th o h p ng và khi nhà th u trúng th u ã n p ti n b o m th c hi n h p ng. Sau khi ký k t h p ng xây d ng công trình Ch u tư ph i g i h p ng báo cáo T ng Giám c qu n lý, theo dõi. M c IV. TH C HI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 19. Kh i công xây d ng công trình Công trình xây d ng ch ư c kh i công khi áp ng các i u ki n sau: a) Có m t b ng xây d ng bàn giao toàn b ho c t ng ph n theo ti n xây d ng do Ch u tư và nhà th u thi công xây d ng th a thu n. b) Có Quy t nh phê duy t d án u tư. c) Có gi y phép xây d ng ( i v i nh ng công trình theo quy nh ph i có gi y phép xây d ng). d) Có thi t k b n v thi công- d toán chi ti t c a công trình ho c h ng m c công trình ã ư c phê duy t. ) Có h p ng xây d ng. e) ư c thông báo v n b o m ti n xây d ng công trình theo ti n ã ư c phê duy t trong d án u tư xây d ng công trình. g) Có bi n pháp b o m an toàn, v sinh môi trư ng trong quá trình thi công xây d ng.
 19. h) Th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i) Ch u tư quy t nh kh i công công trình và ph i báo cáo T ng Giám c qu n lý, theo dõi. i u 20. Hình th c qu n lý d án xây d ng công trình 1. Tuỳ theo i u ki n yêu c u T ng Giám c giao hình th c qu n lý d án trong Quy t nh phê duy t d án u tư, g m các hình th c: a) Thuê t ch c tư v n qu n lý d án: - Áp dung i v i trư ng h p Ch u tư không i u ki n năng l c v qu n lý d án theo quy nh, Ch u tư ph i thuê t ch c tư v n qu n lý d án th c hi n trong quá trình u tư xây d ng công trình. Trư ng h p này ph i ư c T ng Giám c ng ý b ng văn b n. - Ch u tư có trách nhi m qu n lý, s d ng ti t ki m, hi u qu kinh phí qu n lý d án tính theo nh m c quy nh. - Ch u tư c n lưu ý khi ký h p ng thuê tư v n qu n lý d án ph i tính toán c th t ng ph n vi c thuê (gi m tr nh ng ph n vi c ã th c hi n ho c không c n thuê). b) Tr c ti p qu n lý d án: áp d ng i v i trư ng h p Ch u tư có i u ki n năng l c v qu n lý d án theo quy nh, c th : - Ch u tư thành l p Ban qu n lý d án th c hi n d án theo Quy t nh phê duy t d án u tư c a T ng Giám c. - Tuỳ theo i u ki n c th c a t ng d án, Ch u tư có th u quy n cho Ban qu n lý d án th c hi n m t s n i dung thu c nhi m v và quy n h n c a c a Ch u tư. Vi c u quy n theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. Nhi m v và quy n h n c a Ch u tư, Ban qu n lý d án, t ch c tư v n qu n lý d án trong các hình th c qu n lý d án nêu trên th c hi n theo i u 35, 36, 37 c a Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph . i u 21. Qu n lý, giám sát ch t lư ng thi công xây d ng công trình N i dung qu n lý, giám sát ch t lư ng thi công xây d ng công trình, th c hi n theo các i u 31,32,33,34 Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph và i u 18, 19, 20, 21, 22 Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph , bao g m: 1. Qu n lý ch t lư ng xây d ng; 2. Qu n lý ti n xây d ng; 3. Qu n lý kh i lư ng thi công xây d ng công trình; 4. Qu n lý an toàn lao ng trên công trư ng xây d ng; 5. Qu n lý môi trư ng xây d ng; 6. Qu n lý ch t lư ng công trình th c hi n theo Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng.
 20. i u 22. Nghi m thu giai o n, nghi m thu h ng m c công trình - Ch u tư t ch c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và theo Thông tư s 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 c a B Xây d ng Hư ng d n m t s n i dung v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân trong ho t ng xây d ng. - i v i các h ng m c ng m (móng …), n u có phát sinh ho c i u ch nh thì ch u tư ph i l p biên b n có s ch ng ki n c a i di n các ơn v Thi t k , tư v n giám sát… - M i s c ho c thay i trong quá trình xây d ng ph i l p biên b n theo úng quy nh. i u 23. Nghi m thu bàn giao công trình 1. Ch u tư t ch c th c hi n theo Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 2. Công trình xây d ng ch ư c bàn giao toàn b cho Ch u tư khi ã xây l p hoàn ch nh theo thi t k ã duy t, v n hành úng yêu c u k thu t, nghi m thu t yêu c u ch t lư ng, k c vi c hoàn thi n n i, ngo i th t và thu d n v sinh... Khi bàn giao công trình ph i giao toàn b h sơ hoàn thành công trình (h sơ hoàn công), tài li u hư ng d n s d ng qu n lý, ch duy tu b o trì b o dư ng công trình và các tài li u liên quan khác. 3. Biên b n nghi m thu bàn giao công trình là văn b n pháp lý Ch u tư ưa công trình vào khai thác s d ng và quy t toán v n u tư. 4. T ng nghi m thu k thu t trên cơ s các biên b n nghi m thu giai o n hoàn thành t yêu c u ch t lư ng (bao g m c hoàn thi n n i, ngo i th t…), kèm theo h sơ hoàn công c a công trình ư c A-B ch p nh n. Biên b n nghi m thu k thu t ph i có ch ký xác nh n c a các thành ph n: Ch u tư, ơn v thi công, tư v n giám sát, tư v n thi t k . 5. L p biên b n bàn giao ưa d án u tư xây d ng vào s d ng sau khi th c hi n hoàn ch nh theo các yêu c u c a biên b n nghi m thu k thu t, v n hành thi t b úng yêu c u k thu t. 6. Sau khi bàn giao Ch u tư yêu c u nhà th u ph i thanh lý và di chuy n ra kh i m t b ng công trình. Nhà th u ph i th c hi n b o hành, s a ch a hư h ng theo quy nh. M i vi c hoàn t t này ph i ư c Th trư ng ơn v ch p nh n trư c khi thanh quy t toán công trình. 7. Thanh lý h p ng xây l p ch m d t khi h t h n th i gian b o hành. 8. Th trư ng ơn v nh p tài s n theo quy nh, kèm biên b n t ng nghi m thu bàn giao. 9. Vi c b o hành, b o trì công trình th c hi n theo úng quy nh t i i u 29, 30, 31, 32, 33, 34 Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph . a) B o hành t ngày t ng nghi m thu, bàn giao ưa công trình vào s d ng theo th i gian quy nh cho t ng lo i h ng m c c a d án u tư. b) B o trì công trình theo quy nh, Ch u tư ký H p ng b o trì công trình sau khi ã h t th i gian b o hành. i u 24. T m ng thu h i v n u tư

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản