intTypePromotion=1

Quyết định Số: 1492/QĐ-NHNN VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
86
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 1492/QĐ-NHNN VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1492/QĐ-NHNN VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Số: 1492/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngà y 03/6/2008 của Quốc hội; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố Danh mục văn bản, quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực thi hành giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đ ến hết ngày 30/6/2012 gồm 22 văn bản hết hiệu lực thi hành toàn bộ và 09 văn bản hết hiệu lực thi hành một phần (Danh mục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC 1
  2. Đặng Thanh Bình DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1492/QĐ-NHNN ngày 27 tháng 7 năm 2012) 1. Danh mục văn bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực thi hành giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 Thời điểm STT Văn bản hết hiệu Văn bản thay thế lực 1 Quyết định số 18/1998/QĐ-NHNN1 01/4/2012 Thông tư 06/2012/TT-NHNN ngày 01/9/1998 của Thống đốc ngày 16/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hành Quy chế cho vay thu nợ từ quy định về cho vay đặc biệt đối quỹ cho vay hỗ trợ các tổ chức tín với tổ chức tín dụng dụng cổ phần 2 Quyết định số 18/1999/QĐ- 01/4/2012 Thông tư 06/2012/TT-NHNN NHNN1-Tym ngày 11/11/1999 của ngày 16/3/2012 của Thống đốc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung quy định về cho vay đặc biệt đối Quyết định số 18/1998/QĐ-NHNN1 với tổ chức tín dụng ngày 01/9/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế cho vay thu nợ từ quỹ cho vay hỗ trợ các tổ chức tín dụng cổ phần 3 Quyết định số 742/2002/QĐ-NHNN 02/5/2012 Thông tư 04/2012/TT-NHNN ngày 17/7/2002 của Thống đốc ngày 08/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc ban hành Quy định ủy thác và quy định về nghiệp vụ nhận ủy nhận ủy thác cho vay vốn của tổ thác và ủy thác của tổ chức tín chức tín dụng dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 4 Quyết định số 1081/2002/QĐ- 02/5/2012 Thông tư số 07/2012/TT-NHNN NHNN ngày 07/10/2002 của Thống ngày 20/3/2012 của Thống đốc đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về trạng thái ngoại tệ của các Tổ quy định về trạng thái ngoại tệ chức tín dụng được phép hoạt của các tổ chức tín dụng, chi động ngoại hối nhánh ngân hàng nước ngoài 5 Quyết định số 736/2003/QĐ-NHNN 01/4/2012 Thông tư số 35/2011/TT-NHNN ngày 09/7/2003 của Thống đốc ngày 11/11/2011 của Thống đốc 2
  3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc ban hành quy định nội bộ về quy định việc công bố và cung công bố, cung cấp thông tin ngân cấp thông tin của Ngân hàng Nhà hàng của Ngân hàng Nhà nước nước 6 Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN 31/3/2012 Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 12/8/2003 của Thống đốc ngày 16/02/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc ban hành Quy chế chiết khấu, quy định về việc chiết khấu giấy tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 7 Quyết định số 1168/2003/QĐ- 02/5/2012 Thông tư số 07/2012/TT-NHNN NHNN ngày 02/10/2003 của Thống ngày 20/3/2012 của Thống đốc đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định quy định về trạng thái ngoại tệ số 1081/2002/QĐ-NHNN ngày của các tổ chức tín dụng, chi 07/10/2002 của Thống đốc Ngân nhánh ngân hàng nước ngoài hàng Nhà nước Việt Nam về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối 8 Quyết định số 121/2005/QĐ-NHNN 01/01/2012 Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 02/02/2005 của Thống đốc ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc ban hành Quy chế về kiểm quy định về kiểm toán độc lập toán độc lập đối với các tổ chức tín đối với tổ chức tín dụng, chi dụng nhánh ngân hàng nước ngoài 9 Quyết định số 140/2005/QĐ-NHNN 25/01/2012 Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 07/02/2005 của Thống đốc ngày 12/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ hướng dẫn công tác thi đua, khen niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân thưởng ngành Ngân hàng hàng Việt Nam” 10 Quyết định số 36/2006/QĐ-NHNN 12/02/2012 Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 01/8/2006 của Thống đốc ngày 29/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hành Quy chế kiểm tra, kiểm soát quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 11 Quyết định số 37/2006/QĐ-NHNN 12/02/2012 Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 01/8/2006 của Thống đốc ngày 29/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hành Quy chế kiểm toán nội bộ quy định về hệ thống kiểm soát của tổ chức tín dụng nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 12 Quyết định số 39/2006/QĐ-NHNN 11/6/2012 Thông tư số 11/2012/TT-NHNN 3
  4. ngày 08/8/2006 của Thống đốc ngày 25/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hành Quy chế quản lý và sử dụng quy định quản lý và sử dụng máy mạng máy tính nội bộ của Ngân tính của Ngân hàng Nhà nước hàng Nhà nước Việt Nam 13 Quyết định số 40/2006/QĐ-NHNN 25/01/2012 Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 17/8/2006 của Thống đốc ngày 12/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hành Quy chế Thi đua - khen hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành ngân hàng thưởng ngành Ngân hàng 14 Quyết định số 44/2007/QĐ-NHNN 01/4/2012 Thông tư số 35/2011/TT-NHNN ngày 17/12/2007 của Thống đốc ngày 11/11/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hành Quy chế phát ngôn và cung quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước cho báo chí nước 15 Quyết định số 12/2008/QĐ-NHNN 31/3/2012 Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc ngày 16/02/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc sửa đổi, một số điều của Quy quy định về việc chiết khấu giấy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước nước Việt Nam đối với các đối với các ngân hàng ban hành tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân kèm theo Quyết định số hàng nước ngoài 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12/8/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 16 Thông tư số 20/2009/TT-NHNN 03/02/2012 Thông tư số 43/2011/TT-NHNN ngày 07/9/2009 của Thống đốc ngày 20/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài quy định thời hạn bảo quản hồ liệu trong ngành Ngân hàng sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng 17 Thông tư số 09/2010/TT-NHNN 01/02/2012 Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 26/3/2010 của Thống đốc ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam định về việc cấp Giấy phép thành quy định về việc cấp Giấy phép lập và hoạt động ngân hàng và tổchức, hoạt động của ngân thương mại cổ phần hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam 18 Thông tư số 07/2011/TT-NHNN 02/5/2012 Thông tư số 03/2012/TT-NHNN ngày 24/3/2011 của Thống đốc ngày 08/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam định cho vay bằng ngoại tệ của tổ quy định cho vay bằng ngoại tệ chức tín dụng đối với khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh 4
  5. vay là người cư trú ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú 19 Thông tư số 32/2011/TT-NHNN 30/4/2012 Thông tư số 12/2012/TT-NHNN ngày 06/10/2011 của Thống đốc ngày 27/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đổi, bổ sung một số điều của về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư số 11/2011/TT-NHNN điều của Thông tư số ngày 29/4/2011 của Thống đốc 11/2011/TT-NHNN ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 29/4/2011 của Thống đốc Ngân định về chấm dứt huy động và cho hàng Nhà nước Việt Nam quy vay vốn bằng vàng của các tổ chức định về chấm dứt huy động và tín dụng cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng 20 Thông tư số 05/2012/TT-NHNN 11/4/2012 Thông tư số 08/2012/TT-NHNN ngày 12/3/2012 của Thống đốc ngày 10/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đổi, bổ sung một số điều của về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư số 30/2011/TT-NHNN điều của Thông tư số ngày 28/9/2011 của Thống đốc 30/2011/TT-NHNN ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 28/9/2011 của Thống đốc Ngân định lãi suất tối đa đối với tiền gửi hàng Nhà nước Việt Nam quy bằng đồng Việt Nam của tổ chức, định lãi suất tối đa đối với tiền cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi gửi bằng đồng Việt Nam của tổ nhánh ngân hàng nước ngoài chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 21 Thông tư số 08/2012/TT-NHNN 28/5/2012 Thông tư số 17/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012 của Thống đốc ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đổi, bổ sung một số điều của về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư số 30/2011/TT-NHNN điều của Thông tư số ngày 28 tháng 9 năm 2011 của 30/2011/TT-NHNN ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 28/9/2011 của Thống đốc Ngân Việt Nam quy định lãi suất tối đa hàng Nhà nước Việt Nam quy đối với tiền gửi bằng đồng Việt định lãi suất tối đa với tiền gửi Nam của tổ chức, cá nhân tại bằng đồng Việt Nam của tổ chức, tổchức tín dụng, chi nhánh ngân cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi hàng nước ngoài nhánh ngân hàng nước ngoài 22 Thông tư số 17/2012/TT-NHNN 11/6/2012 Thông tư số 19/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc ngày 08/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đổi, bổ sung một số điều của về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư số 30/2011/TT-NHNN điều của Thông tư số ngày 28/9/2011 của Thống đốc 30/2011/TT-NHNN ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 28/9/2011 của Thống đốc Ngân định lãi suất tối đa đối với tiền gửi hàng Nhà nước Việt Nam quy bằng đồng Việt Nam của tổ chức, định lãi suất tối đa đối với tiền cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi gửi bằng đồng Việt Nam của tổ nhánh ngân hàng nước ngoài chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 5
  6. ngoài 2. Danh mục văn bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực thi hành một phần giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 Thời điểm Quy định hết hiệu STT Văn bản hết hiệu Văn bản thay thế lực lực 1 Thông tư số Mục III (Khoản 7.1 01/02/2012 Thông tư số 40/2011/TT- 03/2007/TT- và 7.2 đã được sửa NHNN ngày 15/12/2011 NHNN ngày đổi, bổ sung bởi của Thống đốc Ngân hàng 05/6/2007 của Thông tư Nhà nước Việt Nam quy Thống đốc Ngân 25/2011/TT-NHNN định về việc cấp Giấy hàng Nhà nước ngày 31/8/2011 của phép và tổ chức, hoạt Việt Nam về việc Thống đốc Ngân động của ngân hàng hướng dẫn thi hàng Nhà nước Việt thương mại, chi nhánh hành một số điều Nam), V, VI Phần I; ngân hàng nước ngoài, của Nghị định số Mục I, V, VIII Phần văn phòng đại diện của 22/2006/NĐ-CP II; Mục IV, khoản tổchức tín dụng nước ngày 28/02/2006 56, Mục VI Phần III; ngoài, tổ chức nước ngoài của Chính phủ về Mục I Phần IV; Phần khác có hoạt động ngân tổ chức và hoạt V hàng tại Việt Nam động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam 2 Thông tư số Khoản 1, 2 và 4 Điều 27/01/2012 Thông tư số 38/2011/TT- 13/2009/TT- 21 NHNN ngày 13/12/2008 NHNN ngày của Thống đốc Ngân hàng 03/7/2009 của Nhà nước Việt Nam về Thống đốc Ngân việc sửa đổi, bổ sung một hàng Nhà nước số điều của Thông tư số Việt Nam quy 13/2009/TT-NHNN ngày định trình tự, thủ 13/7/2009 quy định trình tục soạn thảo, tự, soạn thảo, ban hành ban hành văn văn bản quy phạm pháp bản quy phạm luật của Ngân hàng Nhà pháp luật của nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3 Thông tư Điều 4, 5, 8, 9, 10, 01/02/2012 Thông tư số40/2011/TT- số06/2010/TT- 24, 27, 32, 40, NHNN ngày 15/12/2011 NHNN ngày khoản 2 Điều 38, các của Thống đốc Ngân hàng 26/02/2010 của nội dung liên quan Nhà nước Việt Nam quy Thống đốc Ngân đến chuẩn y việc sửa định về việc cấp Giấy 6
  7. hàng Nhà nước đổi, bổ sung Điều lệ phép và tổ chức, hoạt Việt Nam hướng quy định tại Điều động của ngân hàng dẫn về tổ chức, 41,42 thương mại, chi nhánh quản trị, điều ngân hàng nước ngoài, hành, vốn điều văn phòng đại diện của lệ, chuyển tổchức tín dụng nước nhượng cổ phần ngoài, tổ chức nước ngoài bổ sung, sửa đổi khác có hoạt động ngân Giấy phép, Điều hàng tại Việt Nam lệ của Ngân hàng thương mại - Điều 2; 4 Thông tư số 30/4/2012 Thông tư số12/2012/TT- 11/2011/TT- NHNN ngày 27/4/2012 NHNN ngày của Thống đốc Ngân hàng - Điều 3 (đã được 29/4/2011 của Nhà nước Việt Nam về sửa đổi, bổ sung bởi Thống đốc Ngân việc sửa đổi, bổ sung một Thông tư số hàng Nhà nước số điều của Thông tư số 32/2011/TT-NHNN Việt Nam quy 11/2011/TT-NHNN ngày ngày 06/10/2011 định về chấm dứt 29/4/2011 của Thống đốc của Thống đốc Ngân huy động và cho Ngân hàng Nhà nước Việt hàng Nhà nước Việt vay vốn bằng Nam quy định về chấm Nam); vàng của tổ chức dứt huy động và cho vay tín dụng vốn bằng vàng của tổ - Khoản 1 Điều 4; chức tín dụng - Khoản 2, 3, 4 Điều 4 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2011/TT- NHNN ngày 06/102011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 5 Thông tư số Điều 1, khoản 1 Điều 01/02/2012 Thông tư số40/2011/TT- 24/2011/TT- 4 NHNN ngày 15/12/2011 NHNN ngày của Thống đốc Ngân hàng 31/8/2011 của Nhà nước Việt Nam quy Thống đốc Ngân định về việc cấp Giấy hàng Nhà nước phép và tổ chức, hoạt Việt Nam về việc động của ngân hàng thực thi phương thương mại, chi nhánh án đơn giản hóa ngân hàng nước ngoài, thủ tục hành văn phòng đại diện của chính lĩnh vực tổchức tín dụng nước thành lập và hoạt ngoài, tổ chức nước ngoài động ngân hàng khác có hoạt động ngân theo các Nghị hàng tại Việt Nam quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 7
  8. phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 6 Thông tư số Điều 1 31/3/2012 Thông tư số 01/2012/TT- 26/2011/TT- NHNN ngày 16/02/2012 NHNN ngày của Thống đốc Ngân hàng 31/8/2011 của Nhà nước Việt Nam quy Thống đốc Ngân định về việc chiết khấu hàng Nhà nước giấy tờ có giá của Ngân Việt Nam về thực hàng Nhà nước Việt Nam thi phương án đối với các tổ chức tín đơn giản hóa thủ dụng, chi nhánh ngân tục hành hàng nước ngoài chínhlĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ 7 Thông tư số Khoản 1, 2 Điều 1 13/3/2012 Thông tư số05/2012/TT- 30/2011/TT- NHNN ngày 13/3/2012 NHNN ngày của Thống đốc Ngân hàng 28/9/2011 của Nhà nước Việt Nam về Thống đốc Ngân việc sửa đổi, bổ sung một hàng Nhà nước số điều của Thông tư số Việt Nam quy 30/2011/TT-NHNN ngày định lãi suất tối 28/9/2011 của Thống đốc đa đối với tiền Ngân hàng Nhà nước Việt gửi bằng đồng Nam quy định lãi suất tối Việt Nam của tổ đa đối với tiền gửi bằng chức, cá nhân tại đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, tổ chức, cá nhân tại tổ chi nhánh ngân chức tín dụng, chi nhánh hàng nước ngoài ngân hàng nước ngoài Khoản 1, 2 Điều 1 11/4/2012 Thông tư số 08/2012/TT- (đã được sửa đổi, bổ NHNN ngày 10/4/2012 sung bởi Thông tư của Thống đốc Ngân hàng 05/2012/TT-NHNN Nhà nước Việt Nam về ngày 13/3/2012 của việc sửa đổi, bổ sung một Thống đốc Ngân số điều của Thông tư số hàng Nhà nước Việt 30/2011/TT-NHNN ngày Nam) 28/9/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Khoản 1, 2 Điều 1 28/5/2012 Thông tư số17/2012/TT- 8
  9. (đã được sửa đổi, bổ NHNN ngày 25/5/2012 sung bởi Thông tư của Thống đốc Ngân hàng 08/2012/TT-NHNN Nhà nước Việt Nam về ngày 10/4/2012 của việc sửa đổi, bổ sung một Thống đốc Ngân số điều của Thông tư hàng Nhà nước Việt số30/2011/TT-NHNN Nam) ngày 28/9/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài - Khoản 1, 2 Điều 1 11/6/2012 Thông tư số19/2012/TT- (đã được sửa đổi, bổ NHNN ngày 08/6/2012 sung bởi Thông tư của Thống đốc Ngân hàng 17/2012/TT-NHNN Nhà nước Việt Nam về ngày 25/5/2012 của việc sửa đổi, bổ sung một Thống đốc Ngân số điều của Thông tư số hàng Nhà nước Việt 30/2011/TT-NHNN ngày Nam); 28/9/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối - Khoản 3 Điều 1 đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 8 Thông tư số Thời hạn công bố các 31/5/2012 Thông tư số 18/2012/TT- 35/2011/TT- thông tin quy định NHNN ngày 28/5/2012 NHNN ngày tại điểm 10, 11 Mục của Thống đốc Ngân hàng 11/11/2011 của IV, Phụ lục Nhà nước Việt Nam về Thống đốc Ngân việc sửa đổi thời hạn công hàng Nhà nước bố một số thông tin tại Việt Nam quy Thông tư số 35/2011/TT- định việc công bố NHNN ngày 11/11/2011 và cung cấp của Thống đốc Ngân hàng thông tin của Nhà nước Việt Nam quy Ngân hàng Nhà định việc công bố và cung nước cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước 9 Thông tư số Khoản 1 Điều 1 11/6/2012 Thông tư số 20/2012/TT- 14/2012/TT- NHNN ngày 08/6/2012 NHNN ngày của Thống đốc Ngân hàng 04/5/2012 của Nhà nước Việt Nam về Thống đốc Ngân việc sửa đổi, bổ sung một hàng Nhà nước số điều của Thông tư số Việt Nam quy 14/2012/TT-NHNN ngày định lãi suất cho 04/5/2012 của Thống đốc 9
  10. vay ngắn hạn tối Ngân hàng Nhà nước Việt đa bằng đồng Nam quy định lãi suất cho Việt Nam của tổ vay ngắn hạn tối đa bằng chức tín dụng, đồng Việt Nam của tổ chi nhánh ngân chức tín dụng, chi nhánh hàng nước ngoài ngân hàng nước ngoài đối đối với khách với khách hàng vay hàng vay để đáp để đáp ứng nhu cầu vốn ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực, ngành phục vụ một số nghề kinh tế lĩnh vực, ngành kinh tế 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2