intTypePromotion=3

Quyết định số 1496/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định số 1496/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1496/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung quy trình thẩm định và quyết định đầu tư, đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1496/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KIÊN GIANG c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1496/Q -UBND R ch Giá, ngày 20 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH, B SUNG QUY TRÌNH TH M NNH VÀ QUY T NNH U TƯ, U TH U CÁC D ÁN U TƯ S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN T NH KIÊN GIANG CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH KIÊN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003; Căn c Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 35/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph Quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Căn c Thông tư s 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n u th u mua s m tài s n nh m duy trì ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan nhà nư c b ng v n Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 2092/Q -UBND ngày 30 tháng 10 năm 2007 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang v vi c phân c p qu n lý u tư xây d ng công trình trên a bàn t nh Kiên Giang; Căn c Quy t nh s 1146/Q -UBND ngày 08 tháng 5 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang v vi c ban hành Quy trình th m nh và quy t nh
  2. u tư, u th u các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c trên a bàn t nh Kiên Giang; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 144/TTr-SKH T ngày 13 tháng 6 năm 2008 v vi c i u ch nh, b sung i u 4 và i u 5 c a Quy trình th m nh và quy t nh u tư, u th u các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c trên a bàn t nh Kiên Giang, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh, b sung i u 4 và i u 5 c a Quy trình thNm nh và quy t nh u tư, u th u các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c trên a bàn t nh Kiên Giang ban hành kèm theo Quy t nh s 1146/Q -UBND ngày 08 tháng 5 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang v vi c ban hành Quy trình thNm nh và quy t nh u tư, u th u các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c trên a bàn t nh Kiên Giang v i các n i dung ch y u như sau: 1. S a i, b sung i u 4 v thNm nh và quy t nh u tư d án có t ng m c u tư t 07 t ng tr lên như sau: a. H sơ trình thNm nh d án: - T p thuy t minh d án và t trình thNm nh d án; - H sơ thi t k cơ s ; - Các văn b n pháp lý có liên quan. b. Cơ quan thNm nh thi t k cơ s - phòng cháy ch a cháy - môi trư ng: - Các s chuyên ngành: xây d ng; nông nghi p và phát tri n nông thôn; công thương; giao thông v n t i; - Cơ quan thNm nh phòng cháy ch a cháy: Công an Phòng cháy ch a cháy; - Cơ quan thNm nh ánh giá tác ng môi trư ng: S Tài nguyên Môi trư ng. c. Cơ quan làm u m i thNm nh d án: S K ho ch và u tư (tr d án xây d ng phát tri n nhà và d án khu ô th m i do S Xây d ng thNm nh và trình UBND t nh phê duy t ho c c p phép u tư). d. H sơ trình phê duy t d án: - T trình phê duy t d án c a cơ quan làm u m i thNm nh d án; - T trình thNm nh d án c a ch u tư; - T p thuy t minh d án và b n v thi t k cơ s ; - K t qu thNm nh thi t k cơ s ;
  3. - Các văn b n pháp lý có liên quan. . C p quy t nh u tư: y ban nhân dân t nh. e. Th i gian: t thNm nh n phê duy t t i a 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , trong ó: - Trong 09 ngày làm vi c, S K ho ch và u tư t ch c l y ý ki n các ngành thNm nh và có biên b n thNm nh ch u tư hoàn ch nh d án; - Trong 14 ngày làm vi c, các s ngành, chuyên ngành có ý ki n thNm nh thi t k cơ s , phòng cháy ch a cháy, ánh giá tác ng môi trư ng; - Sau khi hoàn ch nh các công o n nêu trên S K ho ch và u tư có văn b n trình UBND t nh quy t nh u tư trong thơi gian 07 ngày. 2. S a i, b sung i u 5 v thNm nh và quy t nh u tư d án có t ng m c u tư nh hơn 07 t ng như sau: a. H sơ trình duy t g m: - T p thuy t minh báo cáo kinh t k thu t và thi t k b n v thi công; - T trình thNm nh báo cáo kinh t k thu t; - K t qu thNm nh thi t k b n v thi công và d toán. b. Cơ quan làm u m i thNm nh báo cáo kinh t k thu t là: - S K ho ch và u tư thNm nh các báo cáo kinh t k thu t do các ngành t nh qu n lý, các báo cáo kinh t k thu t có t ng m c u tư l n hơn 05 t do các huy n, th xã, thành ph qu n lý (tr d án xây d ng phát tri n nhà và d án khu ô th m i); - Phòng Tài chính - K ho ch các huy n, th xã, thành ph làm u m i thNm nh báo cáo kinh t k thu t do huy n, th xã, thành ph qu n lý. c. C p quy t nh u tư: - S K ho ch và u tư quy t nh u tư các báo cáo kinh t k thu t có t ng m c u tư nh hơn 07 t ng do các s , ban, ngành t nh qu n lý và các báo cáo kinh t k thu t do các huy n, th xã, thành ph qu n lý (tr d án xây d ng phát tri n nhà và d án khu ô th m i); - y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph (g i t t là c p huy n) quy t nh u tư các báo cáo kinh t k thu t có t ng m c u tư nh hơn 05 t ng do c p mình qu n lý.
  4. d. Th i gian: t thNm nh n phê duy t t i a là 10 ngày làm vi c (d án dư i 05 t ng) và 12 ngày làm vi c (d án t 05 t ng n dư i 07 t ng) k t ngày nh n h sơ h p l , trong ó: * D án t 05 t ng n dư i 07 t ng: 12 ngày - ThNm nh (S K ho ch và u tư): 10 ngày; - Quy t nh u tư (S K ho ch và u tư): 02 ngày. * D án dư i 05 t (UBND c p huy n, S K ho ch và u tư) 10 ngày. i u 2. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các s , ban, ngành t nh; Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký./. CH TNCH Bùi Ng c Sương

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản