Quyết định số 1497/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
2
download

Quyết định số 1497/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1497/QĐ-TTg về việc bổ sung nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng công trình Sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1497/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1497/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH V VI C B SUNG NHI M V C A BAN CH O XÂY D NG CÔNG TRÌNH SÂN V N NG TRUNG TÂM THU C KHU LIÊN H P TH THAO QU C GIA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao và B trư ng B Xây d ng t i các công văn s 1426/UBTDTT-KH ngày 01 tháng 11 năm 2001 và s 1584/UBTDTT-KH ngày 20 tháng 11 năm 2001, ti p theo Quy t nh s 1205/Q - TTg ngày 05 tháng 9 năm 2001, QUY T NNH: i u 1. B sung nhi m v , quy n h n cho Ban ch o xây d ng công trình Sân v n ng trung tâm thu c Khu liên h p th thao qu c gia như sau: i u ph i, ki m tra các t ch c, ơn v th c hi n các d án có liên quan n Khu liên h p th thao qu c gia b o m ch t lư ng công trình và ti n ã ra. i u 2. B sung các U viên c a Ban Ch og m i di n c p V ho c tương ương c a các B , ngành sau: - B Giao thông v n t i. - T ng Công ty i n l c Vi t Nam. - T ng Công ty Bưu chính-Vi n thông Vi t Nam. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Trư ng Ban Ch o và các thành viên Ban Ch o xây d ng công trình Sân v n ng trung tâm thu c Khu liên h p th thao qu c gia, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG
  2. - Như i u 4, - Thư ng tr c Ban Bí thư, - TTg, các Phó Th tư ngCP, - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP, - H ND, UBND các t nh, T/p tr c thu c TW, - T ng Công ty i n l c Vi t Nam, - T ng Công ty Bưu chính-Vi n thông Vi t Nam, - VPTW và các Ban c a ng, Ph m Gia Khiêm - VP Qu c h i, - VP Ch t ch nư c, - Vi n Ki m sát ND t i cao, - Tòa án ND t i cao, - Cơ quan TW c a các oàn th , - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN , các v , c c, các ơn v tr c thu c, - Lưu: VX (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản