Quyết định số 15/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 15/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/1998/QĐ-TTg về việc chuyển Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 1 năm 1998 QUY T NNH NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 1998 V VI C CHUY N TRUNG TÂM QU N LÝ BAY DÂN D NG VI T NAM THÀNH DOANH NGHI P NHÀ NƯ C HO T NG CÔNG ÍCH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Ngh nh s 56/CP ngày 2 tháng 10 năm 1996 c a Chính ph v doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích; Xét ngh c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Chuy n Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam t ơn v s nghi p có thu thành doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích thu c C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. i u 2. Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam tên giao d ch qu c t là VIET NAM AIR TRAFFIC MANAGEMENT, vi t t t là VATM; có tư cách pháp nhân; có các quy n và nghĩa v dân s theo lu t nh; t ch u trách nhi m v toàn b ho t ng, kinh doanh trong ph m vi s v n do mình qu n lý; có tài s n và các qu ; có con d u; ư c m tài kho n t i ngân hàng theo quy nh c a Nhà nư c; tr s chính t t i sân bay Gia Lâm, Hà N i. V n i u l t i th i i m chuy n thành doanh nghi p nhà nư c là 517.416 tri u ng. i u 3. Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam có các nhi m v chính sau ây: 1. Qu n lý, i u hành, cung c p các d ch v không lưu và các d ch v khác nh m b o m cho các ho t ng bay ư c an toàn, i u hòa và hi u qu . 2. Nh n và s d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n do Nhà nư c giao; nh n và s d ng có hi u qu t ai và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao th c hi n nhi m v ư c giao. 3. T ch c, qu n lý công tác nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c công ngh và ào t o, b i dư ng cán b công nhân viên thu c Trung tâm.
  2. i u 4. C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các văn b n pháp quy hi n hành phê duy t i u l t ch c và ho t ng, b nhi m Giám c, Phó Giám c, K toán trư ng c a Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam và ch o ti n hành các th t c ti p theo quy nh t i Ngh nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v thành l p, t ch c l i và phá s n doanh nghi p nhà nư c. i u 5. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Các B trư ng, C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, Th trư ng cơ quan có liên quan và Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản