Quyết định số 15/2002/QÐ-TCBÐ

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 15/2002/QÐ-TCBÐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2002/QÐ-TCBÐ về việc ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế áp dụng cho các Khu công nghiệp phần mềm tập trung do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2002/QÐ-TCBÐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2002/QÐ-TCBÐ Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ CÀI ĐẶT VÀ THUÊ CỔNG KẾT NỐI TRỰC TIẾP INTERNET QUỐC TẾ ÁP DỤNG CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM TẬP TRUNG TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; Căn cứ Nghị định số 109/1997/NÐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông; Căn cứ Nghị định số 55/2001/NÐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; Căn cứ Quyết định số 99/1998/QÐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ quyết định số 128/2000/QÐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp phần mềm; Căn cứ quyết định số 81/2001/QÐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58/CT-TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005; Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBÐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định số 109/CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QÐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Thông tư số 04/2001/TT-TCBÐ ngày 20/11/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/2001/NÐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính, Viễn thông; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, QUYẾT ĐỊNH: Ðiều 1. Ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế của các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) áp dụng cho các Khu công nghiệp phần mềm tập trung như sau:
  2. 1. Cước cài đặt: 2.275.500 đồng/cổng (thu một lần). 2. Cước thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế: STT Tốc độ (Kbps) Mức cước (1.000 đ/tháng) 1 64 13.050 2 128 20.358 3 192 27.014 4 256 33.669 5 320 39.281 6 384 44.892 7 448 50.699 8 512 56.507 9 576 62.183 10 640 67.860 11 704 73.537 12 768 79.214 13 832 83.422 14 896 87.631 15 960 91.839 16 1.024 96.048 17 1.088 99.262 18 1.152 102.475 19 1.216 105.689 20 1.280 108.902 21 1.344 112.116 22 1.408 115.329 23 1.472 118.543 24 1.536 121.757 25 1.600 126.112
  3. 26 1.664 130.467 27 1.728 134.823 28 1.792 139.178 29 1.856 143.534 30 1.920 147.889 31 1.984 152.245 32 2.048 156.600 3. Các mức cước quy định tại Mục 1, 2 nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và cước thuê kênh viễn thông từ các Khu công nghiệp phần mềm tập trung đến các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet. Ðiều 2. Khu công nghiệp phần mềm tập trung quy định mức cước truy nhập Internet áp dụng cho các doanh nghiệp (đối tượng) phần mềm trong Khu công nghiệp sử dụng trên cơ sở đủ bù đắp chi phí (không có lợi nhuận). Ðiều 3. Chi phí lắp đặt đường truyền dẫn viễn thông từ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet đến Khu công nghiệp phần mềm tập trung do các bên thoả thuận trên cơ sở giá thành. Ðiều 4. Cước thuê kênh viễn thông để kết nối từ Khu công nghiệp phần mềm tập trung đến Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet do các bên thoả thuận trên cơ sở giá thành nhưng không vượt quá 70% mức cước thuê kênh viễn thông trong nước hiện hành. Ðiều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2002 và thay thế quyết định số 492/2001/QÐ-TCBÐ ngày 21/6/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng truy nhập Internet trực tiếp áp dụng cho các Khu công nghiệp phần mềm tập trung. Ðiều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Viễn thông; Giám đốc các Khu công nghiệp phần mềm tập trung và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi thành quyết định này./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU Nơi nhận: ĐIỆN - Như Ðiều 5 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - PTT Nguyễn Tấn Dũng (để b/c)
  4. - PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c) - Văn phòng Chính phủ - Ban Vật giá Chính phủ - Lưu VP, KTKH Trần Ngọc Bình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản