Quyết định số 15/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 15/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2005/QĐ-UB về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện "Năm 2005 -Năm chống lãng phí và thực hành tiết kiệm"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 15/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH K HO CH T CH C TH C HI N “NĂM 2005 -NĂM CH NG LÃNG PHÍ VÀ TH C HÀNH TI T KI M”. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ch th s 18/2004/CT-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2005 ; Căn c Ngh quy t H i ngh Thành y l n th 19 ngày 30 tháng 11 năm 2004 và Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t -xã h i năm 2005 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch t ch c th c hi n “Năm 2005 – Năm ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m”. i u 2. Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n, Giám c các cơ quan, ơn v và doanh nghi p thu c thành ph căn c theo ch c năng, nhi m v và n i dung K ho ch này xây d ng K ho ch hành ng c th , nh m th c hi n t hi u qu cao nh t. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v và doanh nghi p thu c thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph CH TNCH - B Tài chính - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , - Các oàn th thành ph
  2. - Văn phòng Thành y, các Ban Thành y - Các Ban H i ng nhân dân thành ph Lê Thanh H i - Báo, ài thành ph - VPH -UB : CPVP, các T NCTH - Lưu (TH/LT) K HO CH T CH C TH C HI N “NĂM 2005-NĂM CH NG LÃNG PHÍ VÀ TH C HÀNH TI T KI M” (Ban hành kèm theo Quy t nh s 15 /2005/Q -UB ngày 25 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ) Th c hi n Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph t i kỳ h p th 3 v nhi m v kinh t -xã h i năm 2005, y ban nhân dân thành ph ra K ho ch th c hi n “Năm 2005 - Năm ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m”, như sau : I.- M C ÍCH, YÊU C U 1. T o s chuy n bi n m nh v nh n th c trong các c p Chính quy n, M t tr n T qu c, các oàn th nhân dân, các t ch c kinh t -xã h i và trong toàn th nhân dân thành ph i v i vi c ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m. 2. Phát ng, tri n khai th c hi n ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m trên toàn thành ph bao g m t t c các ơn v có s d ng ngân sách ; doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t và các t ng l p nhân dân thành ph u tích c c tham gia th c hi n ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m ; c bi t, t p trung nh ng lĩnh v c tr ng y u như u tư xây d ng cơ b n ; qu n lý, s d ng tài chính công và tài s n công ; s d ng th i gian lao ng ; qu n lý, s d ng có hi u qu các ngu n l c trong xã h i. 3. Tri n khai cu c v n ng ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m ngay t u năm 2005, tr ng tâm là d p T t Nguyên án và các ngày L l n, k ni m ngày thành l p ngành, ơn v , t ng k t m ng công, ón nh n các danh hi u cao quý c a Nhà nư c, trong vi c cư i, vi c tang, l h i... và th c hi n xuyên su t. II.- N I DUNG A. n i dung th c hi n (g m 4 chương trình). Chương trình 1 : Ch ng lãng phí và ch ng th t thoát trong u tư xây d ng cơ b n. Tăng cư ng qu n lý u tư và xây d ng b ng v n ngân sách và các ngu n v n có tính ch t ngân sách, nh m nâng cao hi u qu u tư theo hư ng th c hi n úng ti n và ch t lư ng công trình ; Ny m nh th c hành ti t ki m ; ch ng th t thoát, lãng phí và tham nhũng trong xây d ng cơ b n. 1.1- Giao S Quy ho ch-Ki n trúc, S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i các s -ngành, qu n-huy n th c hi n t t công tác l p và tri n khai i u ch nh quy
  3. ho ch t ng m t b ng, quy ho ch chi ti t 1/2000 các khu ô th hóa 24 qu n-huy n, quy ho ch s d ng t và k ho ch s d ng t hàng năm làm cơ s , nh hư ng cho vi c th c hi n các d án u tư úng theo quy ho ch. 1.2- Khi d án có ch trương u tư c a c p có thNm quy n, các ch u tư c n làm t t công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư ; sau khi th c hi n xong vi c gi i phóng m t b ng m i tri n khai u tư xây d ng công trình. Giao S Xây d ng ch trì th c hi n nhanh chương trình u tư xây d ng 30.000 căn h chung cư, t o qu nhà tái nh cư Ny nhanh ti n gi i phóng m t b ng cho các d án. Giao S Tài chính trong tháng 02 trình y ban nhân dân thành ph ban hành chính sách khung v b i thư ng, gi i phóng m t b ng. 1.3- Ngay t giai o n l p d án u tư và thi t k cơ s , các ơn v tư v n ph i th c hi n nghiêm túc, y công tác kh o sát xây d ng, kh o sát nhu c u th trư ng, nhu c u xã h i, ánh giá th i i m u tư và quy nh ch t ch th i gian hoàn thành d án ; b o m d án u tư hoàn thành úng ti n và t hi u qu kinh t -xã h i theo m c tiêu ra. Các ch u tư, Ban Qu n lý d án ph i theo dõi, ki m tra ch t ch và liên i ch u tránh nhi m cùng ơn v tư v n trong vi c tri n khai th c hi n d án, áp ng các yêu c u. 1.4- Giao S K ho ch và u tư, S Xây d ng ph i h p v i các s -ngành ch c năng và các qu n-huy n tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, giám sát u tư, qu n lý u th u,… nh m ch m d t tình tr ng u tư xây d ng kém ch t lư ng ; kiên quy t x ph t v i m c th t n ng các vi ph m v ch t lư ng và ti n thi công công trình. S K ho ch và u tư l p danh sách các ơn v tư v n l p d án, tư v n thi t k , tư v n giám sát, ch u tư và ơn v trúng th u thi công có vi ph m v ch t lư ng xây d ng và ti n thi công có bi n pháp ch tài th t nghiêm. 1.5- Khuy n khích ch u tư s d ng các chuyên gia, các ơn v tư v n gi i trong nư c, nư c ngoài kh o sát, thi t k tư v n xây d ng các công trình có giá tr u tư l n, các công trình tr ng i m ; khuy n khích ch u tư s d ng tư v n ph n bi n, giám nh xã h i c a các t ch c chính tr , xã h i và ngh nghi p thNm nh d án, thi t k cơ s và các bư c thi t k ti p theo, t ng d toán c a các công trình tr ng i m theo quy nh pháp lu t ; khuy n khích ch u tư s d ng các ơn v tư v n giám sát gi i, có uy tín, kinh nghi m trong nư c, ngoài nư c giám sát các công trình s d ng ngu n v n ngân sách nh m m b o th c hi n úng thi t k ư c duy t, m b o ti n quy nh và ch t lư ng công trình. 1.6- Giao S K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i S Xây d ng và các S qu n lý chuyên ngành nghiên c u, xu t các quy nh, tiêu chí xét th u ánh giá úng th c ch t, năng l c nhà th u, khuy n khích nhà th u xu t gi i pháp thi công h p lý rút ng n ti n nhưng v n m b o ch t lư ng k thu t (trong quý II) ; hư ng d n các ch u tư xét ch n nhà th u và thương th o, ký k t h p ng th c hi n m b o có các cam k t ch t ch v ti n , ch t lư ng công trình và các i u kho n ch tài nghiêm kh c n u vi ph m ; kh c ph c ngay tình tr ng nhà th u nh n th u cùng lúc nhi u công trình nên dàn tr i xe máy, thi t b , nhân l c làm kéo dài ti n thi công, ho c sau khi trúng th u l i như ng công trình cho ơn v khác kém năng l c, ho c b giá th p trúng th u nhưng sau ó tìm cách phát sinh, nâng giá h p ng.
  4. 1.7- Giao S N i v tham mưu cho y ban nhân dân thành ph các bi n pháp c ng c t ch c, nhân s c a các Ban Qu n lý d án u tư xây d ng, nh t là các Ban Qu n lý d án kiêm nhi m ch u tư, Ban qu n lý các d án ODA ; ph i h p v i các S chuyên ngành v qu n lý u tư và xây d ng có k ho ch t p hu n, ào t o cán b qu n lý d án. Các s -ngành, qu n-huy n ph i th c hi n nghiêm vi c tăng cư ng năng l c cho Ban Qu n lý d án m b o úng tiêu chuNn theo quy nh. 1.8- Giao S K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i các S qu n lý xây d ng chuyên ngành nghiên c u quy nh v nâng cao trách nhi m và tăng cư ng x lý vi ph m trong qu n lý u tư và xây d ng, trình y ban nhân dân thành ph ban hành trong quý I làm cơ s x lý nghiêm minh, áp d ng bi n pháp ch tài th c s có tác d ng răn e i v i các cơ quan qu n lý, ch u tư, Ban Qu n lý d án, t ch c tư v n u tư và xây d ng n u có vi ph m. Th c hi n Quy t nh s 290/2003/Q -UB ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v quy nh công b công khai các d án u tư trên a bàn thành ph , các Ch u tư, Ban Qu n lý d án ph i nghiêm túc th c hi n vi c công b công khai d án t i phư ng-xã, th tr n nh m Ny m nh s tham gia giám sát c a c ng ng dân cư và các oàn th xã h i i v i các d án u tư xây d ng trên a bàn. 1.9- S Xây d ng, S K ho ch và u tư và các S qu n lý chuyên ngành căn c Lu t Xây d ng, quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng t i Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph , ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u trình y ban nhân dân thành ph ban hành (thay th Quy t nh s 85/2002/Q -UB ngày 25 tháng 7 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) quy nh v tăng cư ng công tác ki m tra ti n và ch t lư ng xây d ng các công trình do thành ph qu n lý, có bi n pháp ch n ch nh và x lý ngay t u 100% các vi ph m v u tư xây d ng (quý II). 1.10- Ch u tư và Ban Qu n lý d án ph i th c hi n t t công tác báo cáo giám sát, ánh giá u tư theo quy nh. S K ho ch và u tư ch o tăng cư ng công tác thanh tra xây d ng cơ b n chuyên ngành ; kiên quy t ch m d t u tư nh ng d án kém hi u qu ho c thi u tính kh thi, kéo dài th i gian th c hi n quá quy nh ư c ghi trong d án. Chương trình 2 : Ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m trong lĩnh v c qu n lý, s d ng tài s n công và chi thư ng xuyên t ngân sách. 2.1- Trong lĩnh v c qu n lý, s d ng tài s n công : 2.1.1- n cu i năm 2005, cơ b n hoàn thành vi c t ng h p phân tích th c tr ng tình hình qu n lý, s d ng tr s , m t b ng, nhà xư ng thu c s h u Nhà nư c trên a bàn thành ph . Qua ó, ti n hành ki m tra vi c s d ng nhà t không úng m c ích, lãng phí có bi n pháp x lý thích h p. 2.1.2- Ti p t c s p x p tr s làm vi c, nhà xư ng thu c tài s n Nhà nư c theo Quy t nh s 80/2001/Q -TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ; kiên quy t thu h i 100% nh ng trư ng h p nhà t do thành ph qu n lý s d ng không úng m c ích bán t o v n ph c v u tư phát tri n ho c s d ng theo yêu c u thành ph .
  5. 2.1.3- Vi c xây d ng tr s , mua s m tài s n ph i tuân th nghiêm tiêu chuNn, nh m c và úng th t c quy nh. Cơ quan Tài chính và Kho b c Nhà nư c ph i kiên quy t không c p phát, gi i ngân i v i các trư ng h p xây d ng tr s , mua s m tài s n, chi tr cư c i n tho i công v vư t tiêu chuNn, nh m c cho phép. 2.1.4- Tăng cư ng ki m tra, thanh tra vi c qu n lý, s d ng tài s n công. X lý nghiêm cán b , công ch c gây lãng phí trong vi c qu n lý, s d ng tài s n công. 2.2- Trong lĩnh v c qu n lý chi ngân sách : 2.2.1- Ch p hành nghiêm các quy nh c a Nhà nư c v công tác l p d toán, quy t toán và i u hành các ngu n ngân sách ư c giao, m b o vi c s d ng úng m c ích, có hi u qu và theo úng các quy nh v chi ngân sách ; h n ch t i a vi c gi i quy t kinh phí phát sinh tăng thêm so v i d toán ư c duy t. 2.2.2- Ti p t c Ny m nh và m r ng th c hi n khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các ơn v hành chính s d ng ti t ki m, hi u qu ngân sách ; hoàn thành vi c áp d ng ch tài chánh theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph i v i các ơn v s nghi p có thu, giao quy n t ch , t ch u trách nhi m cho các ơn v s nghi p t o ng l c phát tri n i v i khu v c này. 2.2.3- Th c hi n cơ ch khoán chi, u th u i v i t ng công o n hay toàn b quy trình x lý các d ch v công ích (như thu gom, x lý rác ; c p nư c s ch ; thoát nư c ; chăm sóc cây xanh, công viên ; gi xe,…) nh m m b o v a th c hi n t t ch trương xã h i hóa, huy ng ư c ngu n l c xã h i, v a s d ng ti t ki m, hi u qu ngân sách. 2.2.4- Ti t ki m chi trong i công tác, kh o sát, h c t p kinh nghi m, xúc ti n u tư nư c ngoài ; n i dung i nư c ngoài ph i thi t th c, không trùng l p, úng thành ph n. Ti t ki m trong t ch c mít tinh, l h i, l k ni m, trao t ng và ón nh n danh hi u khen thư ng c p cao theo úng quy nh c a Chính ph ; không phô trương, hình th c ; không t ch c chiêu ãi, t ng quà, t ng l ng hoa, cài hoa trên áo,… trong h i ngh , l k ni m, ón nh n huân chương, huy chương, v.v… 2.2.5- Nghiêm c m các cơ quan, ơn v s d ng ngân sách ho c có ngu n g c t ngân sách cho, t ng quà ngoài ch quy nh. Cán b , công ch c Nhà nư c không ư c nh n quà bi u, quà t ng không ư c pháp lu t cho phép. 2.2.6- Tăng cư ng thanh tra, ki m tra, giám sát vi c th c hi n chi ngân sách, th c hi n công khai tài chính i v i ngân sách các c p, v i t ng ơn v s d ng ngân sách ; x lý nghiêm trách nhi m cá nhân ngư i ng u các cơ quan, ơn v v nh ng vi ph m trong qu n lý và i u hành ngân sách. Chương trình 3 : Ch ng lãng phí ngày gi công trong lao ng, ho t ng s n xu t-kinh doanh khu v c Nhà nư c. 3.1- Trong các cơ quan hành chính s nghi p : 3.1.1- Th trư ng các s -ngành có trách nhi m th c hi n vi c rà soát ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a ơn v xây d ng phương án s p x p b
  6. máy khoa h c, th c hi n chuNn hóa i ngũ cán b , công ch c d a trên B ng tiêu chuNn nghi p v viên ch c, công ch c trong b máy qu n lý Nhà nư c. 3.1.2- Th trư ng các s -ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch o các ơn v tr c thu c xây d ng quy ch t ch c và ho t ng c a cơ quan, ơn v ; th c hi n b trí, s p x p cán b , công ch c và ngư i lao ng m b o úng ngư i, úng vi c ; ti n hành ánh giá, phân lo i cán b , công ch c, rà soát t ng v trí công tác và kiên quy t i u chuy n nh ng trư ng h p không hoàn thành nhi m v . 3.1.3- T ng cơ quan, ơn v rà soát b sung ch , n i quy làm vi c 40 gi /tu n, 44 gi /tu n ; nghiên c u vi c th c hi n ngày công, gi công m b o hoàn thành kh i lư ng công vi c ư c giao, úng ti n quy nh ; ánh giá, phân tích các nguyên nhân d n n lãng phí th i gian lao ng do vi c phân công, b trí không úng ngư i, úng vi c (hoàn thành trong quý I). 3.1.4- Tri n khai áp d ng m nh m tin h c trong công tác qu n lý Nhà nư c ; c i thi n i u ki n làm vi c cho cán b , công ch c nh m nâng cao năng su t lao ng. 3.2- Trong doanh nghi p Nhà nư c : 3.2.1- T ng Giám c các T ng Công ty, Giám c các doanh nghi p Nhà nư c, các công ty c ph n có v n góp c a Nhà nư c trên 50% v n i u l ti n hành c ng c t ch c, s p x p b máy, b trí nhân s phù h p, nh m không ng ng nâng cao hi u qu ho t ng c a các doanh nghi p Nhà nư c ; xây d ng tiêu chuNn ch c danh cán b , chuyên môn th a hành nghi p v trong doanh nghi p b trí úng ngư i, úng vi c, m b o hi u qu s n xu t-kinh doanh c a doanh nghi p. 3.2.2- Xây d ng và công khai quy ch tr lương, tr thư ng trong doanh nghi p, t ch c khoán qu ti n lương n t ng b ph n s n xu t-kinh doanh c a doanh nghi p ; g n ti n lương v i hi u qu công vi c, kích thích ngư i lao ng tăng năng su t lao ng, làm vi c v i tinh th n trách nhi m cao, ng th i s d ng h t qu th i gian làm vi c ; t ch c công khai tài chánh theo úng ch quy nh. Chương trình 4 : Ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m trong s n xu t và tiêu dùng c a nhân dân. 4.1- S Văn hóa và Thông tin xây d ng mô hình m u v t ch c l h i, ám cư i, ám tang và các ho t ng văn hóa khác, b o m tri t ti t ki m, lành m nh, văn minh và gi gìn thu n phong m t c, b n s c văn hóa dân t c v n ng nhân dân th c hi n, t o dư lu n xã h i hư ng ng các mô hình m u ; phê phán các hi n tư ng xa hoa, lãng phí, trái thu n phong m t c ; hư ng d n qu n-huy n v n ng nhân dân th c hi n các quy ch , quy ư c v t ch c l h i, ám cư i, ám tang và các ho t ng văn hóa khác ; theo dõi và ch o th c hi n thông qua h th ng Ban Ch o phong trào Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa các c p. 4.2- Cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c ph i gương m u th c hi n theo nh ng mô hình m u, quy ch , quy ư c v t ch c l h i, ám cư i, ám tang và các ho t ng văn hóa khác ã hư ng d n và v n ng nhân dân cùng th c hi n, t o thành phong trào sâu r ng toàn thành ph . C.- T ch c th c hi n
  7. Các s -ngành, các qu n-huy n xây d ng Chương trình hành ng “Năm 2005 - Năm ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m” v i các ch tiêu, gi i pháp c th t ch c th c hi n. 1. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , các oàn th Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c, v n ng oàn viên, h i viên và nhân dân tích c c hư ng ng cu c v n ng ch ng lãng phí, th c hành ti t ki m v i nh ng hình th c thi t th c, c th ; ng th i, Ny m nh phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa cơ s , th c hi n n p s ng văn minh trong vi c cư i, tang, l h i, v n ng nhân dân cùng th c hi n, trư c tiên là cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c ph i gương m u th c hi n. 2. Phân công t ch c th c hi n : 2.1- S Tài chính là cơ quan thư ng tr c th c hi n K ho ch “Năm 2005 - Năm ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m” theo n i dung ch o th ng nh t xuyên su t c a y ban nhân dân thành ph và tr c ti p tri n khai th c hi n chương trình 2. 2.2- S K ho ch và u tư tr c ti p tri n khai th c hi n chương trình 1. 2.3- S Lao ng-Thương binh và Xã h i tr c ti p tri n khai th c hi n chương trình 3. 2.4- S Văn hóa và Thông tin tr c ti p tri n khai th c hi n chương trình 4. 2.5- Các cơ quan Báo, ài t p trung và thư ng xuyên tuyên truy n, v n ng v K ho ch “Năm 2005 – Năm Ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m” ; gi i thi u các i n hình tiên ti n, cao các gương sáng c a t ch c, cá nhân trong quá trình tri n khai th c hi n cu c v n ng ; ng th i, phê phán k p th i và m nh m các sai trái, tiêu c c. 3. Ti n t ch c th c hi n : + Tháng 01/2005 : - Hoàn ch nh K ho ch thông qua y ban nhân dân thành ph . - Tri n khai th c hi n K ho ch. - Các s -ngành, qu n-huy n xây d ng K ho ch hành ng c th . + Tháng 2/2005 : T ch c t 1 cao i m cu c v n ng ch ng lãng phí, th c hành ti t ki m, chào m ng 115 năm ngày sinh Ch t ch H Chí Minh, 75 năm ngày thành l p ng, T t Nguyên án, 30 năm ngày gi i phóng mi n Nam, th ng nh t t nư c. + Tháng 5/2005 : Các ơn v báo cáo sơ k t. + Tháng 6/2005 : T ch c H i ngh sơ k t rút kinh nghi m.
  8. + Tháng 7/2005 : T ch c t cao i m t 2 chào m ng ih i ng các c p và 60 năm Ngày thành l p Nư c. + Tháng 11/2005 : Các ơn v báo cáo t ng k t. + Tháng 12/2005 : T ch c H i ngh t ng k t năm v n ng. Các s -ngành, các qu n-huy n báo cáo nh kỳ hàng tháng, quý, sơ k t, t ng k t cho S Tài chính - Cơ quan thư ng tr c th c hi n K ho ch và Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản