Quyết định số 15/2005/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định số 15/2005/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2005/QĐ-UBTDTT về việc ban hành "Quy định khung về phong đẳng cấp vận động viên các môn thể thao" do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2005/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ----- o0o ----- S : 15/2005/QĐ-UBTDTT Hà N i , Ngày 07 tháng 01 năm 2005 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO V VI C BAN HÀNH "QUY Đ NH KHUNG V PHONG Đ NG C P V N Đ NG VIÊN CÁC MÔN TH THAO" B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c ngh đ nh s 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c Th thao; Xét đ ngh c a V trư ng V TTTT Cao I, V trư ng V TTTT Cao II, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh khung v phong đ ng c p v n đ ng viên các môn th thao" g m 3 Chương, 8 Đi u. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Các Quy đ nh trư c đây trái v i Quy đ nh này đ u b bãi b . Đi u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng, Th trư ng các đơn v tr c thu c y ban Th d c Th thao; Giám đ c S Th d c Th thao, S Văn hóa Thông tin và Th d c Th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các Liên đoàn, Hi p h i Th thao qu c gia và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. U BAN TH D C TH THAO B TRƯ NG (CH NHI M) Nguy n Danh Thái QUY Đ NH KHUNG V PHONG Đ NG C P V N Đ NG VIÊN QU C GIA CÁC MÔN TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 15/2005/QĐ-UBTDTTngày 07/01/2005 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đ i tư ng đi u ch nh
  2. 1. Quy ch này quy đ nh h th ng, tiêu chu n, th m quy n, trình t , th t c phong đ ng c p v n đ ng viên các môn th thao. 2. Đ ng c p v n đ ng viên th thao là danh hi u chuyên môn c a ngành Th d c Th thao. Vi c phong đ ng c p v n đ ng viên theo quy đ nh này nh m tôn vinh và đánh giá trình đ th thao c a v n đ ng viên; đ m b o các quy n l i và khuy n khích v n đ ng viên t p luy n, thi đ u, không ng ng nâng cao thành tích th thao, mang l i vinh quang cho T qu c. Đi u 2. H th ng đ ng c p v n đ ng viên th thao qu c gia 1. Ki n tư ng qu c t 2. Ki n tư ng 3. D b Ki n tư ng (n u có). 4. C p I. 5. C p II. 6. C p III. Đi u 3. Đi u ki n phong đ ng c p v n đ ng viên qu c gia các môn th thao 1. V n đ ng viên là công dân Vi t Nam. 2. Tham gia thi đ u t i các gi i th thao qu c gia và qu c t có đ các đi u ki n đ công nh n thành tích theo quy đ nh. 3. Đ t các tiêu chu n chuyên môn quy đ nh t i Đi u 5 c a quy đ nh này ho c đư c các Liên đoàn th thao qu c t tương ng công nh n. 4. Có tư cách đ o đ c t t, không vi ph m pháp lu t và đư c cơ quan nhà nư c đ ngh phong đ ng c p. Đi u 4. Th m quy n phong c p VĐV 1. y ban TDTT công nh n các danh hi u cho v n đ ng viên đư c Liên đoàn th thao qu c t tương ng phong c p. 2. y ban TDTT phong đ ng c p Ki n tư ng, d b ki n tư ng và c p I cho v n đ ng viên các môn th thao theo đ ngh c a các Liên đoàn, Hi p h i Th thao qu c gia ho c các b môn (trong trư ng h p chưa có Liên đoàn, Hi p h i) 3. S Th d c Th thao, s văn hoá Thông tin và Th d c Th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các trư ng Đ i h c, Cao đ ng Th d c Th thao phong đ ng c p II và c p III cho v n đ ng viên theo tiêu chu n quy đ nh c a y ban Th d c Th thao. Chương 2: QUY Đ NH C TH Đi u 5. Tiêu chu n phong đ ng c p v n đ ng viên các môn th thao
  3. 1. Đ t thành tích và huy chương t i các Đ i h i và các gi i th thao theo quy đ nh t i M c 2 Đi u 3 Quy ch này. 2. Đ t tiêu chu n ki m tra (các Test) theo quy đ nh c a y ban Th d c Th thao. Đi u 6. Quy n l i và nghĩa v c a v n đ ng viên đư c phong c p 1. Đư c c p gi y ch ng nh n đ ng c p đư c phong và hư ng các quy n l i theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và c a ngành TDTT. 2. Nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c và các quy đ nh c a y ban Th d c Th thao. Thư ng xuyên rèn luy n và tu dư ng đ o đ c, ý chí đ x ng đáng v i nh ng danh hi u đư c phong. 3. V n đ ng viên sau khi đư c phong đ ng c p mà vi ph m pháp lu t đ n m c b truy c u trách nhi m hình s , ho c có nh ng hành vi gian l n trong thi đ u th thao và s d ng Doping, b x ph t vi ph m hành chính quy đ nh t i Thông tư s 289/2004/TT-UBTDTT ngày 24 tháng 12 năm 2004 c a B Trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao, thì b tư c b danh hi u đ ng c p đã đư c phong. Đi u 7. Trình t và th t c phong c p 1. Hàng năm, các liên đoàn, hi p h i th thao qu c gia (ho c các b môn) có trách nhi m t ch c các gi i th thao qu c gia và qu c t và t ch c ki m tra các Test cho v n đ ng viên theo quy đ nh c a y ban Th d c Th thao đ xác đ nh các v n đ ng viên đ đi u ki n và tiêu chu n đư c phong đ ng c p. 2. Các liên đoàn, hi p h i th thao qu c gia (ho c các b môn) l p danh sách h sơ v n đ ng viên đư c phong đ ng c p, làm văn b n đ ngh g i v V Th thao thành tích cao I, V Th thao thành tích cao II đ th m đ nh. 3. V Th thao thành tích cao I và V Th thao thành tích cao II ti p nh n đ ngh và th m đ nh h sơ c a các liên đoàn, hi p h i (ho c các b môn), trình B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao phê duy t, Quy t đ nh phong đ ng c p v n đ ng viên các môn th thao. 4. Vi c phong đ ng c p v n đ ng viên qu c gia các môn th thao đư c ti n hành 2 đ t trong 1 năm (đ t 1 t ngày 01 đ n 31/01 ; đ t 2 t 15/5 đ n 15/6). 5. Các S Th d c Th thao, S Văn hóa Thông tin và Th d c Th thao, cơ quan th d c Th thao các ngành có v n đ ng viên đư c phong đ ng c p ph i t ch c l tuyên dương và trao quy t đ nh phong đ ng c p cho các v n đ ng viên thu c đơn v qu n lý. 6. H sơ đ ngh phong c p bao g m: a) Đ ngh c a Liên đoàn/Hi p h i th thao qu c gia ho c c a B môn (đ i v i nh ng môn th thao chưa thành l p Liên đoàn/Hi p h i). Đ i v i các môn th thao t p th thì kèm theo biên b n b u ch n c a t p th đ i th thao và xác nh n c a cơ quan qu n lý v n đ ng viên. b) Văn b n k t qu thi đ u chính th c c a các gi i thi đ u qu c gia và qu c t trong năm (có đóng d u c a cơ quan nhà nư c ho c Ban t ch c). c) Văn b n phong c p c a Liên đoàn th thao qu c t đ i v i các v n đ ng viên đ t đ ng c p qu c t .
  4. d) Văn b n xác nh n tư cách đ o đ c v n đ ng viên đư c phong c p c a Giám đ c S Th d c Th thao, S Văn hoá Thông tin và Th d c Th thao ho c Th trư ng cơ quan tr c ti p qu n lý v n đ ng viên. đ) T trình c a V Th thao thành tích cao I, V Th thao thành tích cao II sau khi đã ti n hành th m đ nh. e) D th o Quy t đ nh phong c p v n đ ng viên. Chương 3: T CH C TH C HI N Đi u 8. Trách nhi m thi hành 1. Căn c vào quy đ nh này, V trư ng V Th thao thành tích cao I, V Th thao thành tích cao II có trách nhi m xây d ng tiêu chu n c th phong đ ng c p v n đ ng viên c a t ng môn th thao, trình B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao phê duy t. 2. V trư ng, Th trư ng các đơn v tr c thu c y ban TDTT, Giám đ c S Th d c Th thao, S Văn hóa Thông tin - Th d c Th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các liên đoàn, hi p h i th thao qu c gia có trách nhi m th c hi n các đi u kho n trong Quy đ nh này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, đ ngh Ph n ánh v y ban Th d c Th thao đ nghiên c u gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản