Quyết định số: 15/2013/QĐ-UBND quy định tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định

Chia sẻ: Pham Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định số: 15/2013/QĐ-UBND quy định tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo "Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quy định tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định" được ban hành ngày 28 tháng 5 năm 2013, có tổng cộng 3 điều.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 15/2013/QĐ-UBND quy định tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 15/2013/QĐ-UBND Nam Định, ngày 28 tháng 5 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ TIÊU CHÍ TRONG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH NAM ĐỊNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Xét đề nghị tại Tờ trình số 555/TTr-SGDĐT ngày 20/5/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc quy định định lượng một số tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định một số tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định như sau: 1. Chỉ số a, Tiêu chí 2 của Tiêu chuẩn 2 Điều 16 Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT: Giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng của Trung tâm giáo dục thường xuyên đủ về cơ cấu bộ môn, đạt tỷ lệ 1,7 giáo viên/lớp. 2. Chỉ số a, Tiêu chí 5, Tiêu chuẩn 5 Điều 19 Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT: a) Kết quả xếp loại học lực của học viên: - Trung bình trở lên: Đạt ít nhất 80% đối với học viên bổ túc THCS, 75% đối với học viên bổ túc THPT; - Loại khá: Đạt ít nhất 20% đối với học viên THCS, 15% đối với học viên THPT. b) Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học viên:
  2. - Tỷ lệ học viên (thuộc diện xếp loại hạnh kiểm) xếp loại tốt, loại khá đạt ít nhất 80% đối với học viên bổ túc THCS và bổ túc THPT. - Tỷ lệ học viên bổ túc THCS và THPT bị kỷ luật buộc thôi học có thời hạn, không quá 1%; - Không có học viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện. Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Bùi Đức Long

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản