Quyết định số 150/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 150/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 150/2000/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu mức thu lệ phí quản lý chất lượng bưu điện do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 150/2000/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 150/2000/Q -BTC Hà N i, ngày 19 tháng 9 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 150/2000/Q -BTC NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2000 BAN HÀNH BI U M C THU L PHÍ QU N LÝ CH T LƯ NG BƯU I N B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 109/1997/N -CP ngày 12/11/1997 c a Chính ph v Bưu chính vi n thông; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c Ngân sách Nhà nư c; Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá (s a i); Sau khi th ng nh t v i T ng c c Bưu i n và theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu ; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n. T ch c, cá nhân ư c cơ quan qu n lý nhà nư c ki m nh, ánh giá ch t lư ng và c p gi y ch ng nh n ch t lư ng bưu i n quy nh t i Ngh nh s 109/1997/N -CP ngày 12/11/1997 c a Chính ph v Bưu chính và Vi n thông ph i n p l phí theo quy nh t i Bi u m c thu này. i u 2. Không thu l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n i v i: - M ng vi n thông dùng riêng c a B Công an, B Qu c phòng, B Ngo i giao ph c v tr c ti p an ninh, qu c phòng, i ngo i. - M ng thông tin liên l c ph c v t xu t khi x y ra bão l t và các thiên tai khác. - M ng thông tin liên l c thu c các cơ quan và t ch c qu c t t i Vi t Nam ư c hư ng quy ch mi n tr ngo i giao (tr vi c thu l phí c p gi y ch ng nh n h p chuNn các thi t b , v t tư bưu chính vi n thông).
 2. i u 3. Cơ quan thu l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n ư c trích 90% (chín mươi ph n trăm) s ti n l phí thu ư c trư c khi n p vào Ngân sách Nhà nư c chi phí cho công vi c qu n lý ch t lư ng bưu i n và vi c thu l phí theo ch quy nh; S ti n l phí thu ư c còn l i (10%) ph i n p NSNN. Cơ quan thu l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n có trách nhi m t ch c thu, kê khai thu, n p, qu n lý s d ng và quy t toán l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n theo quy nh t i Thông tư s 54/1999/TT- BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c Ngân sách Nhà nư c. i u 4. Cơ quan Thu a phương nơi thu l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n có trách nhi m phát hành ch ng t thu ti n l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n thu l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n theo úng quy nh t i Quy t nh này và Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c Ngân sách Nhà nư c. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 6. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n, ơn v ư c giao nhi m v t ch c thu l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Vũ Văn Ninh ( ã ký) BI U M C THU L PHÍ QU N LÝ CH T LƯ NG BƯU I N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 150/2000/Q -BTC ngày 19 tháng 9 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính) A. L PHÍ C P GI Y CH NG NH N H P CHU N THI T BN, V T TƯ BƯU CHÍNH VI N THÔNG (BCVT): 1. i v i thi t b , v t tư nh p khNu hàng phi m u d ch và hàng quà bi u: 0,1% (m t ph n nghìn) giá tr lô hàng cho m t l n nh p khNu, t i thi u 50.000 ng, t i a 10.000.000 ng. 2. i v i thi t b , v t tư s n xu t trong nư c, nh p khNu hàng m u d ch, hàng m u d ch kèm theo d án u tư: thu m t l n i v i t ng m t hàng theo th i h n tương ng (không phân bi t s lư ng hàng c a t ng m t hàng và s l n s n xu t, nh p khNu trong th i h n gi y ch ng nh n h p chuNn có hi u l c thi hành). S Danh m c M c thu TT (1.000 ng)
 3. 1 2 3 1 T ng ài và thi t b truy c p m ng (3 năm). - T ng ài 8.000 - Thi t b truy c p m ng 5.000 2 T ng ài PABX (3 năm). - T 128 s tr lên 5.000 - Dư i 128 s 2.000 3 Thi t b truy n d n Viba (3 năm). 7.000 4 Thi t b truy n d n cáp quang (3 năm). 11.000 5 Các lo i thi t b ngu n công su t trên 2,5 KW (2 năm). 3.000 6 Cáp s i quang (2 năm). 6.000 7 Cáp thông tin kim lo i (2 năm). 5.000 8 Thi t b i n tho i không dây (2 năm). 6.000 9 Thi t b u cu i k t n i vào m ng ISDN (2 năm). 5.000 10 Thi t b phát, thu-phát sóng vô tuy n i n (VT ) có băng t n s n m trong kho ng t 9 KHz n 400 GHz, có công su t t 60 MW tr lên (2 năm): - Thi t b phát, thu-phát sóng dùng trong các nghi p v thông 5.000 tin vô tuy n i n c nh ho c lưu ng m t t. - Thi t b phát, thu-phát sóng VT chuyên dùng cho truy n 5.000 hình qu ng bá. - Thi t b phát, thu-phát sóng VT chuyên dùng cho phát 3.000 thanh qu ng bá. - Thi t b phát, thu-phát sóng VT dùng cho phát chuNn (t n 5.000 s , th i gian). - Thi t b phát, thu-phát sóng VT dùng cho nh v và o c 5.000 t xa. - Thi t b phát, thu-phát sóng VT dùng cho thông tin v tinh 5.000 (tr các thi t b lưu ng dùng trong hàng h i và hàng không). - Thi t b phát, thu-phát sóng VT nghi p dư. 1.000 - Thi t b phát, thu-phát sóng VT dùng cho nghi p v lưu 3.000 ng hàng h i (k c các thi t b tr giúp, thi t b v tinh). - Thi t b phát, thu-phát sóng VT dùng cho nghi p v lưu 3.000 ng hàng không (k c thi t b tr giúp, thi t b v tinh).
 4. 11 Thi t b ra a, các thi t b tr giúp b ng sóng vô tuy n và các thi t b i u khi n xa b ng sóng vô tuy n (2 năm): - Thi t b ra a. 3.000 - Thi t b phát, thu-phát sóng VT dùng cho o hàng. 3.000 - Thi t b c nh báo, i u khi n xa b ng sóng VT . 3.000 12 Các lo i ngu n công su t n 2,5 KW (2 năm). 3.000 13 Các lo i ng nh a dùng cho tuy n cáp ng m (2 năm). 5.000 14 Máy Telex (2 năm). 3.000 15 Máy Fax (2 năm). 2.000 16 Máy nh n tin (2 năm). 1.000 17 Máy i n tho i di ng (2 năm). 3.000 18 Máy i n tho i th y hình t c th p (2 năm). 5.000 19 Máy i n tho i t ng lo i c nh (2 năm). 3.000 20 Thi t b u cu i và v t tư khác (2 năm). 1.000 21 Tương thính i n t trư ng (2 năm). 500 B. L PHÍ C P GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ CH T LƯ NG DNCH V BCVT: S Danh m c M c thu (1.000 ng) TT 1 2 3 I D ch v vi n thông cơ b n (3 năm) 1 D ch v i n tho i. 5.000 2 D ch v i n báo. 500 3 D ch v Telex. 500 4 D ch v Fax. 5.000 5 D ch v thuê kênh riêng. 3.000 6 D ch v truy n s li u. 5.000 7 D ch v truy n hình, truy n nh, âm thanh. 5.000 8 D ch v truy n báo i n t . 3.000 9 D ch v i n tho i di ng. 5.000
 5. 10 D ch v nh n tin. 1.000 II D ch v vi n thông giá tr gia tăng (2 năm) 1 D ch v thư i n t . 3.000 2 D ch v thư tho i. 3.000 3 D ch v lưu tr , cung c p thông tin. 1.000 4 Các d ch v Internet: thư tín i n t , truy n t p d li u, truy 3.000 nh p t xa, truy nh p các cơ s d li u theo các phương th c khác nhau. III D ch v bưu chính cơ b n (3 năm) 1 D ch v bưu phNm 500 2 D ch v bưu ki n n 31,5 kg. 500 3 D ch v phát hành báo chí và n phNm nh kỳ. 150 4 D ch v chuy n ti n. 300 IV D ch v bưu chính khác (2 năm) 1 D ch v kinh doanh tem chơi. 3.000 2 D ch v chuy n phát nhanh. 5.000 3 D ch v bưu phNm không a ch . 3.000 4 D ch v bưu chính u thác. 2.000 5 D ch v bưu ki n n ng (có kh i lư ng trên 31,5 kg). 4.000 6 Các lo i d ch v k t h p gi a bưu chính và vi n thông ư c 3.000 cung c p trên cơ s có công o n ph i s d ng n m ng lư i bưu chính như: d ch v i n hoa, thư tín i n t , d li u bưu chính (datapost). 7 Các lo i d ch v khác v tài chính bưu chính: - D ch v chuy n ti n (thư chuy n ti n, i n chuy n ti n, 2.000 chuy n ti n theo danh sách, chuy n ti n nhanh). - D ch v khác (h i phi u bưu chính; séc bưu chính; séc du 3.000 l ch bưu chính; phát hàng thu ti n; chuy n kho n; thanh toán qua bưu chính; ti t ki m bưu i n; thu và tr ti n: thu ti n cư c d ch v vi n thông, ti n nư c, ti n i n, ti n nhà, tr lương hưu trí). C. L PHÍ C P GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ CH T LƯ NG M NG VI N THÔNG: S Danh m c M c thu
 6. (1.000 ng) TT 1 2 3 I M ng vi n thông vô tuy n i n công c ng (tr các m ng: i n tho i vô tuy n c nh, i n tho i vô tuy n di ng, nh n tin) (3 năm) 1 Ph m vi n i t nh, thành ph . 3.000 2 Ph m vi khu v c. 4.000 3 Ph m vi liên khu v c. 5.000 4 Ph m vi toàn qu c. 6.000 II M ng vi n thông công c ng (3 năm) 1 Ph m vi n i t nh, thành ph : - M ng i n tho i c nh. 3.000 - M ng i n tho i vô tuy n c nh. 2.000 - M ng i n tho i vô tuy n di ng. 4.000 - M ng nh n tin. 1.000 - M ng truy n s li u. 3.000 - M ng a d ch v . 5.000 - M ng cung c p d ch v Internet. 3.000 2 Ph m vi khu v c: - M ng i n tho i c nh. 4.000 - M ng i n tho i vô tuy n c nh. 3.000 - M ng i n tho i vô tuy n di ng. 5.000 - M ng nh n tin. 1.500 - M ng truy n s li u. 4.000 - M ng a d ch v . 6.000 - M ng cung c p d ch v Internet. 4.000 3 Ph m vi liên khu v c (liên vùng): - M ng i n tho i c nh. 5.000 - M ng i n tho i vô tuy n c nh. 4.000 - M ng i n tho i vô tuy n di ng. 6.000 - M ng nh n tin. 2.000
 7. - M ng truy n s li u. 5.000 - M ng a d ch v . 7.000 - M ng cung c p d ch v Internet. 5.000 4 i qu c t . 10.000 D. L PHÍ C P GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG M NG VI N THÔNG DÙNG RIÊNG TRƯ C KHI U N I VÀO M NG VI N THÔNG CÔNG C NG: S Danh m c M c thu TT (1.000 ng) 1 2 3 I M ng vi n thông vô tuy n chuyên dùng 1 Trong ph m vi n i t nh, thành ph : - S máy ho t ng trong m ng n 10 máy. 1.000 - S máy ho t ng trong m ng t 11 n 20 máy. 1.500 - S máy ho t ng trong m ng t 21 n 50 máy. 2.000 - S máy ho t ng trong m ng t 51 n 100 máy. 2.500 - S máy ho t ng trong m ng l n hơn 100 máy. 3.000 2 Trong ph m vi khu v c: - S máy ho t ng trong m ng n 10 máy. 2.000 - S máy ho t ng trong m ng t 11 n 20 máy. 3.000 - S máy ho t ng trong m ng t 21 n 50 máy. 4.000 - S máy ho t ng trong m ng t 51 n 100 máy. 5.000 - S máy ho t ng trong m ng l n hơn 100 máy. 6.000 3 Trong ph m v liên khu v c: - S máy ho t ng trong m ng n 10 máy. 4.000 - S máy ho t ng trong m ng t 11 n 20 máy. 5.000 - S máy ho t ng trong m ng t 21 n 50 máy. 6.000 - S máy ho t ng trong m ng t 51 n 100 máy. 7.000 - S máy ho t ng trong m ng l n hơn 100 máy. 8.000 II M ng vi n thông h u tuy n chuyên dùng (bao g m c m ng cung c p d ch v Internet dùng riêng)
 8. 1 Ph m vi n i t nh, thành ph : - T ng ài có dung lư ng n 16 s . 2.000 - T ng ài có dung lư ng trên 16 n 34 s . 3.000 - T ng ài có dung lư ng trên 34 n 64 s . 4.000 - T ng ài có dung lư ng trên 64 n 128 s . 4.500 - T ng ài có dung lư ng trên 128 s . 5.000 2 Ph m vi khu v c: - T ng ài có dung lư ng n 128 s . 8.000 - T ng ài có dung lư ng trên 128 n 1024 s . 10.000 - T ng ài có dung lư ng trên 1024 s . 10.000 3 Ph m vi liên khu v c: - T ng ài có dung lư ng n 128 s . 9.000 - T ng ài có dung lư ng trên 128 n 1024 s . 10.000 - T ng ài có dung lư ng trên 1024 s . 10.000 4 i qu c t . 14.000 E. L PHÍ C P GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG H TH NG THI T BN BCVT THU C CÔNG TRÌNH TRƯ C KHI ƯA VÀO S D NG (S TI N L PHÍ PH I N P B NG M C THU % TÍNH TRÊN GIÁ TRN THI T BN): S Danh m c M c thu TT (%) 1 2 3 I Công trình thu c d án u tư trong nư c 1 D án u tư có giá tr t 200 t ng tr lên: - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 200 t n dư i 500 t 0,06300 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 500 t n dư i 1.000 t 0,04500 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 1.000 t n dư i 2.000 t 0,02240 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 2.000 t tr lên 0,00180 2 D án u tư có giá tr t 20 t n dư i 200 t ng: - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 20 t n dư i 25 t 0,15000 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 25 t n dư i 30 t 0,12600
 9. - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 30 t n dư i 100 t 0,10080 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 100 t n dư i 200 t 0,08820 3 D án u tư có giá tr dư i 20 t ng: - Giá tr h th ng thi t b BCVT dư i 1 t 0,28080 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 1 t n dư i 5 t 0,23400 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 5 t n dư i 15 t 0,21600 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 15 t n dư i 20 t 0,18000 II Công trình thu c d án u tư nư c ngoài 1 D án u tư có giá tr t 200 t ng tr lên: - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 200 t n dư i 500 t 0,06930 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 500 t n dư i 1.000 t 0,04950 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 1.000 t n dư i 2.000 t 0,02464 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 2.000 t tr lên 0,00198 2 D án u tư có giá tr t 20 t n dư i 200 t ng: - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 20 t n dư i 25 t 0,16500 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 25 t n dư i 30 t 0,13860 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 30 t n dư i 100 t 0,11088 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 100 t n dư i 200 t 0,09702 3 D án u tư có giá tr dư i 20 t ng: - Giá tr h th ng thi t b BCVT dư i 1 t 0,30888 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 1 t n dư i 5 t 0,25740 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 5 t n dư i 15 t 0,23760 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 15 t n dư i 20 t 0,19800 G. L PHÍ C P GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG DNCH V BCVT: S Danh m c M c thu (1.000 ng) TT 1 2 3 I D ch v vi n thông cơ b n 1 D ch v i n tho i. 3.000 2 D ch v i n báo. 500
 10. 3 D ch v Telex. 300 4 D ch v Fax. 2.000 5 D ch v thuê kênh riêng. 3.000 6 D ch v truy n s li u. 3.000 7 D ch v truy n hình, truy n nh, âm thanh. 3.000 8 D ch v truy n báo i n t . 2.000 9 D ch v i n tho i di ng. 3.000 10 D ch v nh n tin. 500 II D ch v vi n thông giá tr gia tăng 1 D ch v thư i n t . 500 2 D ch v thư tho i. 500 3 D ch v lưu tr , cung c p thông tin. 300 4 Các d ch v Internet: thư tín i n t , truy n t p d li u, truy 500 nh p t xa, truy nh p các cơ s d li u theo các phương th c khác nhau. III D ch v bưu chính cơ b n 1 D ch v bưu phNm. 300 2 D ch v bưu ki n n 31,5 kg. 500 3 D ch v phát hành báo chí và n phNm nh kỳ. 300 4 D ch v chuy n ti n. 500 IV D ch v bưu chính khác 1 D ch v kinh doanh tem chơi. 500 2 D ch v chuy n phát nhanh. 1.000 3 D ch v bưu phNm không a ch . 300 4 D ch v bưu chính u thác. 300 5 D ch v bưu ki n n ng (có kh i lư ng trên 31,5 kg). 500 6 Các lo i d ch v k t h p gi a bưu chính và vi n thông ư c 1.000 cung c p trên cơ s có công o n ph i s d ng n m ng lư i bưu chính như: d ch v i n hoa, thư tín i n t , d li u bưu chính (datapost). 7 Các lo i d ch v khác v tài chính bưu chính: - D ch v chuy n ti n (thư chuy n ti n, i n chuy n ti n, 500 chuy n ti n theo danh sách, chuy n ti n nhanh).
 11. - D ch v khác (h i phi u bưu chính; séc bưu chính; séc du 300 l ch bưu chính; phát hàng thu ti n; chuy n kho n; thanh toán qua bưu chính; ti t ki m bưu i n; thu và tr ti n: thu ti n cư c d ch v vi n thông, ti n nư c, ti n i n, ti n nhà, tr lương hưu trí). H. L PHÍ C P GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG M NG VI N THÔNG: S Danh m c M c thu (1.000 ng) TT 1 2 3 I M ng vi n thông vô tuy n i n công c ng (tr các m ng: i n tho i vô tuy n c nh, i n tho i vô tuy n di ng, nh n tin) 1 Ph m vi n i t nh, thành ph . 2.000 2 Ph m vi khu v c. 3.000 3 Ph m vi liên khu v c. 4.000 4 Ph m vi toàn qu c. 5.000 II M ng vi n thông công c ng 1 Ph m vi n i t nh, thành ph : - M ng i n tho i c nh. 2.000 - M ng i n tho i vô tuy n c nh. 1.000 - M ng i n tho i vô tuy n di ng. 3.000 - M ng nh n tin. 500 - M ng truy n s li u. 1.000 - M ng a d ch v . 3.000 - M ng cung c p d ch v Internet. 2.000 2 Ph m vi khu v c: - M ng i n tho i c nh. 3.000 - M ng i n tho i vô tuy n c nh. 1.500 - M ng i n tho i vô tuy n di ng. 4.000 - M ng nh n tin. 800 - M ng truy n s li u. 1.500
 12. - M ng a d ch v . 4.000 - M ng cung c p d ch v Internet. 3.000 3 Ph m vi liên khu v c (liên vùng): - M ng i n tho i c nh. 4.000 - M ng i n tho i vô tuy n c nh. 2.000 - M ng i n tho i vô tuy n di ng. 5.000 - M ng nh n tin. 2.000 - M ng truy n s li u. 2.000 - M ng a d ch v . 5.000 - M ng cung c p d ch v Internet. 4.000 4 i qu c t . 10.000 Ghi chú : - L phí c p gi y ch ng nh n t m c D n m c H thu m t l n t i th i i m c p. - L phí qu n lý ch t lư ng bưu i n không bao g m chi phí ph c v công tác o th , ki m nghi m.
Đồng bộ tài khoản