Quyết định số 1505/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
9
download

Quyết định số 1505/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1505/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Tổng mặt bằng (1/500) Khu du lịch sinh thái ven biển Hội An Holiday tại phường Cẩm An, thị xã Hội An do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1505/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1505/2006/Q -UBND Tam Kỳ, ngày 18 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V/V PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T T NG M T B NG (1/500) KHU DU L CH SINH THÁI VEN BI N H I AN HOLIDAY T I PHƯ NG C M AN, TH XÃ H I AN. Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP c a Chính ph ngày 24 tháng 01 năm 2005 v quy ho ch xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP c a Chính ph ngày 07 tháng 02 năm 2005 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 2240/Q -UB ngày 16/6/2003 c a UBND t nh Qu ng Nam v vi c phê duy t Quy ho ch nh hư ng phát tri n du l ch và dân cư ven bi n t huy n i n Bàn n th xã H i An; Quy t nh s 1527/Q -UB ngày 15/4/2004 c a UBND t nh Qu ng Nam V/v i u ch nh, b sung Quy t nh s 2240/Q -UB ngày 16/6/2003; Theo Thông báo tho thu n a i m s 204/TB-UB ngày 31/5/2004 c a UBND t nh Qu ng Nam; Xét ngh t i c a Công ty c ph n u tư H i An – Thái Bình Dương t i T trình s 08-TT/HA-TBD ngày 04/4/2006 ; Thông báo s 15/TB-UBND ngày 14/01/2005 c a UBND th xã H i An và ngh c a S Xây d ng Qu ng Nam t i T trình s 119/TTr-XD ngày 09/5/2006, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t quy ho ch chi ti t (1/500) Khu du l ch sinh thái ven bi n H i An Holiday, v i các n i dung chính sau: 1. Ranh gi i l p quy ho ch: + ông B c giáp bi n ông; + Tây Nam giáp ư ng du l ch ven bi n i n Bàn – H i An; + ông Nam giáp ư ng quy ho ch; + Tây B c giáp khu cây xanh. 2. Cân b ng s d ng t:
  2. TT Lo i t s d ng Di n tích (m2) T l (%) 01 t xây d ng công trình 11.718 15,48 02 t sân bãi, h bơi 7.700 10,17 03 t cây xanh, giao thông 56.282 74,35 T ng di n tích 75.700 100% 3. T ch c không gian ki n trúc c nh quan: 3.1.Tính ch t khu quy ho ch: Khu du l ch sinh thái ngh dư ng t tiêu chuNn cao. 3.2.Phân khu ch c năng: Bao g m các h ng m c: - Khách s n trung tâm: Cao 04 t ng, di n tích xây d ng: 3.670 m2; - Khu hành chính: t ng cao: 01 t ng, di n tích xây d ng: 200m2; - Nhà hàng Vi t Nam: 01 t ng, di n tích xây d ng: 930m2; - Nhà hàng cà phê: 02 t ng, di n tích xây d ng: 880m2; - H bơi: 4.375m2; - Sân tenis, sân c u lông: 1.510m2; - Nhà ph tr : 01 t ng, di n tích xây d ng: 620m2; - Nhà k thu t: 01 t ng, di n tích xây d ng: 160m2; - Bãi xe: 1.800m2; - Trung tâm chăm sóc s c kho (Health care center): 01 t ng, di n tích: 720m2; - 03 Bungalow VIP: 210m2/01 bungalow; - 17 Bungalow 4 phòng ng : 191m2/01 bungalow; - 03 Bungalow 4 phòng ng và 01 phòng khách: 280m2/01 bungalow; - 03 Chòi ngh : 16m2/01 chòi. 4. Quy ho ch xây d ng h t ng kĩ thu t: 4.1. Giao thông: ư ng tr c chính r ng 24m, ư ng tr c ph r ng 9,5m, ư ng xe ng a r ng 7,5m và h th ng ư ng nhánh r ng 03m.
  3. 4.2. ChuNn b k thu t: 4.2.1. San n n: T n d ng a hình t ch c san n n, b o m các yêu c u k thu t. d c trung bình t i thi u 0,2%. Hư ng d c v phía bi n. 4.2.2. Thoát nư c m t: Nư c m t thoát ư c thu, thoát theo nguyên t c t ch y. Sau ó, t ch c t ch c thoát vào h th ng thoát nư c ch y d c ư ng ven bi n. 4.3. C p nư c: Ngu n: T h th ng c p nư c ch y d c ư ng ven bi n; M ng h n h p; T ng công su t: 535m3/ngày êm. 4.4. C p i n: Ngu n: T lư i i n 22/0,4KV ch y d c theo tuy n ư ng ven bi n. T ng công su t: 500KW. 4.5.Thoát nư c bNn và V sinh môi trư ng: 4.5.1. Thoát nư c th i sinh ho t: Thoát nư c bNn theo h th ng c ng riêng vào h x lý; sau ó thoát ra h th ng thoát nư c khu v c. 4.5.2. V sinh môi trư ng:Rác th i ư c t ch c thu gom c c b , cu i ngày t p trung lên xe rác c a công ty môi trư ng ô th . i u 2. T ch c th c hi n: Công ty c ph n u tư H i An - Thái Bình Dương có trách nhi m công b án quy ho ch ư c duy t, c m m c quy ho ch và ch gi i xây d ng các t ch c, cá nhân liên quan bi t ki m tra và th c hi n. Ti n hành tri n khai thi t k k thu t – thi công, g i S Xây d ng ki m tra c p Gi y phép xây d ng trư c khi u tư xây d ng các h ng m c công trình theo úng quy nh. S Xây d ng Qu ng Nam cùng các ban, ngành liên quan hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n d án xây d ng theo úng án quy ho ch ư c duy t, úng các quy nh hi n hành c a Nhà Nư c, n u có vư ng m c trong quá trình th c hi n, trình UBND t nh xem xét, quy t nh. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Ch t ch UBND th xã H i An và UBND phư ng CNm An, Giám c các S : Xây d ng, Du l ch, Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, Công ty c ph n u tư H i An - Thái Bình Dương, Th trư ng các ơn v và cá nhân liên quan căn c Quy t nh thi hành. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT.CH T CH - Như i u 3; - CVP, PVP( A.Truy n); PHÓ CH T CH
  4. - Lưu: VT, KTN, KTTH. Lê Minh Ánh
Đồng bộ tài khoản