intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 1508/QĐ-UBND 2013

Chia sẻ: Nfihg Vnwoghiw | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

75
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính tại tỉnh Bình Thuận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1508/QĐ-UBND 2013

  1. Quyết định số 1508/QĐ-UBND 2013
  2. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BÌNH THUẬN NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1508/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 27 tháng 6 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;
  3. Căn cứ Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; Căn cứ Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Căn cứ Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng; Thực hiện Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 81/BC-STP ngày 13/6/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ 03 văn bản do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, bao gồm: 1. Chỉ thị số 56/CT/UB-BT ngày 14/10/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận “Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ”.
  4. 2. Chỉ thị số 49/CT-UBND ngày 14/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận “Về việc phân công, phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích”. 3. Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận “Về việc thực hiện thí điểm chuyển giao các Đội Thanh tra xây dựng thuộc Sở Xây dựng về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Tiến Phương
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2