intTypePromotion=3

Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 151/2005/Q -TTG Hà N i ngày 20 tháng 6 năm 2005 QUY T NNH V VI C THÀNH L P T NG CÔNG TY U TƯ VÀ KINH DOANH V N NHÀ NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 10/2004/NQ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1.Thành l p T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c th c hi n vi c qu n lý, u tư và kinh doanh v n nhà nư c t i các doanh nghi p, các lĩnh v c theo quy nh c a pháp lu t. i u 2.T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c (sau ây g i t t là T ng công ty) là m t t ch c kinh t c bi t c a nhà nư c, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các lu t khác có liên quan. T ng công ty có tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam,có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, các ngân hàng thương m i trong nư c, nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. T ng công ty có tr s chính t t i thành ph Hà N i và có các công ty thành viên,chi nhánh, văn phòng i di n t i m t s khu v c trong nư c và ngoài nư c. i u 3.T ng công ty có ch c năng, nhi m v ch y u sau: 1. Ti p nh n và th c hi n quy n i di n ch s h u v n nhà nư c u tư t i các công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên, công ty c ph n ư c chuy n i t các công ty nhà nư c c l p ho c m i thành l p. 2. u tư và kinh doanh v n nhà nư c vào các ngành, lĩnh v c kinh t trong nư c và nư c ngoài dư i các hình th c: a) u tư v n vào nh ng ngành, lĩnh v c quan tr ng mà Nhà nư c c n chi ph i thành l p doanh nghi p m i;
  2. b) u tư góp v n liên doanh, liên k t, góp v n c ph n v i các doanh nghi p khác; c) u tư mua m t ph n tài s n ho c toàn b doanh nghi p khác; d) u tư trên th trư ng v n, th trư ng ch ng khoán thông qua vi c mua bán c phi u, trái phi u và các công c tài chính khác. 3. Th c hi n vi c u tư và qu n lý v n u tư c a T ng công ty vào các lĩnh v c, ngành kinh t qu c dân theo nhi m v Nhà nư c giao. 4. T ch c huy ng các ngu n v n trong và ngoài nư c b sung v n kinh doanh thông qua vi c vay v n, phát hành trái phi u công ty, trái phi u công trình, l p qu tín thác u tư theo quy nh c a pháp lu t i v i công ty nhà nư c. 5. Cung c p các d ch v tài chính: tư v n u tư, tư v n tài chính, tư v n c ph n hoá, tư v n chuy n i s h u doanh nghi p; nh n y thác các ngu n v n u tư t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 6. Th c hi n nhi m v h p tác qu c t trong lĩnh v c u tư kinh doanh v n. 7. Cung c p các d ch v h tr doanh nghi p. 8. Các ho t ng khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 4.V n ho t ng c a T ng công ty bao g m: 1. V n i u l ban u: 5.000 (năm nghìn) t ng, bao g m: a) V n ngân sách nhà nư c c p: 1.000 (m t nghìn) t ng theo Quy t nh s 92/Q -TTg ngày 29 tháng 01 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ; b) V n ti p nh n t các công ty quy nh t i kho n 1 i u 3 Quy t nh này t i th i i m thành l p T ng công ty. 2. V n nhà nư c b sung cho T ng công ty th c hi n vi c u tư và v n ti p nh n b sung t các công ty quy nh t i kho n 1 i u 3 Quy t nh này. 3. V n t b sung t l i nhu n sau thu ; v n huy ng và các ngu n v n h p pháp khác. i u 5.Tài chính c a T ng công ty. T ng công ty là ơn v h ch toán kinh t c l p, t ch v tài chính, th c hi n ch h ch toán k toán t p trung. Ch k toán, báo cáo k toán, báo cáo tài chính, báo cáo th ng kê và th c hi n ch ki m toán theo quy nh. T ng công ty có trách nhi m th c hi n các nghĩa v v tài chính và ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t. i u 6.Cơ c u t ch c, b máy qu n lý và i u hành c a T ng công ty bao g m:
  3. 1. H i ng qu n tr , Ban ki m soát. 2. T ng giám c, các Phó T ng giám c, K toán trư ng và các b ph n ch c năng giúp vi c. 3. Các công ty thành viên, chi nhánh, văn phòng i di n. i u 7.T ng công ty có trách nhi m ti p nh n, u tư và kinh doanh v n có hi u qu ; b o toàn và phát tri n v n nhà nư c. Nhi m v , quy n và nghĩa v c th c a T ng công ty theo i u l c a T ng công ty. i u 8.T ch c th c hi n: 1. B trư ng B Tài chính ban hành Quy ch tài chính T ng công ty; hư ng d n và t ch c th c hi n Quy t nh này. 2. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ch u trách nhi m chuy n giao quy n ch s h u v n nhà nư c t i các công ty quy nh t i kho n 1 i u 3 Quy t nh này cho T ng công ty theo quy nh. 3. H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty ch u trách nhi m t ch c ho t ng c a T ng công ty theo úng quy nh. i u 9.Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph th c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c và Giám c các doanh nghi p có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản