Quyết định số 1510/2001/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Pham Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 1510/2001/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1510/2001/QĐ-NHNN về báo cáo kế toán áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại chế độ thông tin, báo cáo do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành, để huỷ bỏ các quy định về báo cáo kế toán áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại chế độ thông tin, báo cáo ban hành theo Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1510/2001/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1510/2001/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1510/2001/QĐ- NHNN NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC HUỶ BỎ CÁC QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TẠI CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 516/2000/QĐ-NHNN1 NGÀY 18/12/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay huỷ bỏ các quy định về báo cáo kế toán áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại Chế độ thông tin, báo cáo ban hành theo Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Điều 2. Giao Vụ Kế toán - Tài chính: 1. Nghiên cứu, soạn thảo trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành "Chế độ báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước". 2. Căn cứ quy định tại các quy chế và chế độ kế toán nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước đã ban hành, có hướng dẫn bằng văn bản về việc lập, gửi, nhận các báo cáo kế toán khác để các đơn vị Ngân hàng Nhà nước thực hiện. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ, Cục trưởng Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Nguyễn Thị Kim Phụng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản