intTypePromotion=1

Quyết định số 1522/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Vi Nhã | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
1
lượt xem
0
download

Quyết định số 1522/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1522/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính; Xuất bản, in và phát hành; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1522/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 1522/QĐ­UBND Quảng Bình, ngày 06 tháng 5 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC  BƯU CHÍNH; XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH; PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ­CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định  số 92/2017/NĐ­CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến  kiểm soát thủ tục hành chính;  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT­VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm  soát thủ tục hành chính;  Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ­BTTTT ngày 04/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công  bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông  tin và Truyền thông; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 298/TTr­STTTT ngày 19/4/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu  chính; Xuất bản, in và phát hành; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở  Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình.  Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các  thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này để thiết lập quy trình điện tử lên hệ thống thông tin một cửa  điện tử theo hướng dẫn tại Công văn số 1388/UBND­KSTT ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy  trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính.  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận:  PHÓ CHỦ TỊCH ­ Như điều 4; ­ Bộ Thông tin và Truyền thông; ­ Cục Kiểm soát TTHC ­ Văn phòng CP; ­ CT, các PCT UBND tỉnh; ­ Cổng TTĐT tỉnh QB; ­ Lưu: VT, KSTTHC. Nguyễn Tiến Hoàng   DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, XUẤT BẢN, IN VÀ  PHÁT HÀNH, PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI  QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1522 /QĐ­UBND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng   Bình) STT Tên thủ tục  Thời hạn  Địa  Phí, lệ phí Tên văn bản QPPL quy định  Nhận hồ  hành  giải quyết điểm  nội dung sửa đổi, bổ sung sơ, trả kết  (nếu có)
  2. quả qua  chính/Mã số  thực  dịch vụ  hồ sơ hiện BCCI 1 Thủ tục cấp  15 ngày làm Sở Thông  Không ­ Nghị định số 150/2018/NĐ­ Có Giấy phép  việc kể từ  tin và  CP ngày 07/11/2018 của Chính  hoạt động in  ngày nhận  Truyền  phủ sửa đổi một số Nghị định  xuất bản  đủ hồ sơ  thông, số  liên quan đến điều kiện đầu  phẩm/  hợp lệ 02 đường  tư kinh doanh và thủ tục hành  Hương  chính trong lĩnh vực thông tin  BTT­QBI­ Giang,  và truyền thông. 284208  TP. Đồng  Quyết định  Hới, tỉnh  số 3939/QĐ­ Quảng  UBND ngày  Bình 06/11/2018 2  Thủ tục cấp  10 ngày làm Sở Thông  Không ­ Nghị định số 27/2018/NĐ­CP  Có Giấy phép  việc kể từ  tin và  ngày 01/3/2018 của Chính phủ  thiết lập  ngày nhận  Truyền  sửa đổi, bổ sung một số điều  trang thông  đủ hồ sơ  thông, số  của Nghị định số 72/2013/NĐ­ tin điện tử  hợp lệ 02 đường  CP ngày 15/7/2013 của Chính  tổng hợp/  Hương  phủ về quản lý, cung cấp, sử  BTT­QBI­ Giang,  dụng dịch vụ Internet và thông  264736 TP. Đồng  tin trên mạng; Hới, tỉnh  Quyết định  ­ Nghị định số 150/2018/NĐ­ Quảng  số 3939/QĐ­ CP ngày 07/11/2018 của Chính  Bình UBND ngày  phủ sửa đổi một số Nghị định  06/11/2018 liên quan đến điều kiện đầu  tư kinh doanh và thủ tục hành  chính trong lĩnh vực thông tin  và truyền thông. 3 Thủ tục sửa 10 ngày làm Sở Thông ­ Trường hợp ­ Nghị định số 150/2018/NĐ­ Có đổi, bổ sung việc kể từ  tin và  mở rộng  CP ngày 07/11/2018 của Chính  Giấy phép  ngày nhận  Truyền  phạm vi cung phủ sửa đổi một số Nghị định  bưu chính/  được hồ sơ  thông, số  ứng dịch vụ  liên quan đến điều kiện đầu  BTT­QBI­ đáp ứng các 02 đường  nội tỉnh:  tư kinh doanh và thủ tục hành  284212 quy định của  Hương  2.750.000  chính trong lĩnh vực thông tin  pháp luật Giang,  đồng và truyền thông. Quyết định  TP. Đồng  số 3939/QĐ­ ­ Trường hợp  Hới, tỉnh  UBND ngày  thay đổi các  Quảng  06/11/2018 nội dung  Bình khác trong  giấy phép:  1.500.000  đồng. 4 Thủ tục cấp  10 ngày làm Sở Thông  10.750.000  ­ Nghị định số 150/2018/NĐ­ Có lại Giấy phép  việc kể từ  tin và  đồng CP ngày 07/11/2018 của Chính  bưu chính khi  ngày nhận  Truyền  phủ sửa đổi một số Nghị định  hết hạn/  được hồ sơ  thông, số  liên quan đến điều kiện đầu  BTT­QBI­ đáp ứng các 02 đường  tư kinh doanh và thủ tục hành  284214,  quy định của  Hương  chính trong lĩnh vực thông tin  Quyết định  pháp luật Giang,  và truyền thông. số 3939/QĐ­ TP Đồng  UBND ngày  Hới, tỉnh  06/11/2018 Quảng  Bình  
  3.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2