Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
128
lượt xem
6
download

Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện quận Tân Bình trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 153/2006/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P B NH VI N QU N TÂN BÌNH TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N TÂN BÌNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 1896/1997/BYT-Q ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B Y t v ban hành Quy ch B nh vi n; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Bình t i T trình s 915/TTr- UBND ngày 26 tháng 9 năm 2006; c a Giám c S Y t t i Công văn s 5848/SYT- TCCB ngày 02 tháng 10 năm 2006 và c a Giám c S N i v t i T trình s 616/TTr-SNV ngày 11 tháng 10 năm 2006, QUY T Đ NH: i u 1. Nay thành l p B nh vi n qu n Tân Bình tr c thu c y ban nhân dân qu n Tân Bình trên cơ s s p x p l i Trung tâm Y t qu n Tân Bình. B nh vi n qu n Tân Bình là ơn v s nghi p y t , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Tr s chính t t i s 605 ư ng Hoàng Văn Th , phư ng 4, qu n Tân Bình. B nh vi n qu n Tân Bình ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n Tân Bình và hư ng d n v chuyên môn, k thu t c a S Y t . i u 2. B nh vi n qu n Tân Bình có ch c năng, nhi m v : 1. C p c u - khám b nh - ch a b nh: a) Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào t các cơ s y t chuy n n c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú ho c ngo i trú; b) T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy nh c a Nhà nư c;
  2. c) Có trách nhi m gi i quy t toàn b b nh thông thư ng v n i khoa và các trư ng h p c p c u v ngo i khoa; d) T ch c giám nh s c kh e khi có yêu c u; ) T ch c chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi vư t quá kh năng c a b nh vi n. 2. ào t o cán b y t : a) B nh vi n là cơ s th c hành cho các trư ng, l p trung h c y t ; b) T ch c ào t o liên t c cho các thành viên trong b nh vi n và cơ s y t tuy n dư i nâng cao trình chuyên môn và k năng qu n lý chăm sóc s c kh e ban u. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c: a) T ch c t ng k t, ánh giá các tài và chương trình v chăm sóc s c kh e ban u; b) Tham gia các công trình nghiên c u v y t c ng ng và d ch t h c trong công tác chăm sóc s c kh e ban u; c) Nghiên c u áp d ng y h c c truy n và phương pháp ch a b nh không dùng thu c. 4. Ch o tuy n dư i v chuyên môn, k thu t: a) L p k ho ch và ch o y t cơ s th c hi n các phác chuNn oán và i u tr ; b) T ch c ch o các phư ng th c hi n công tác chăm sóc s c kh e ban u và th c hi n các chương trình y t a phương. 5. Phòng b nh: a) Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch; b) Tuyên truy n, giáo d c s c kh e cho c ng ng. 6. H p tác qu c t : Tham gia các chương trình h p tác v i các t ch c và cá nhân ngoài nư c theo quy nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t y t : a) Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n kinh phí; b) T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : Vi n phí, b o hi m y t , u tư nư c ngoài, và các t ch c kinh t ;
  3. c) Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n. i u 3. T ch c b máy c a B nh vi n qu n Tân Bình: 1. B nh vi n qu n Tân Bình do m t Giám c i u hành có t hai n ba Phó Giám c giúp vi c cho Giám c. Giám c, Phó Giám c Trung tâm do Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Bình b nhi m theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n. Giám c B nh vi n qu n Tân Bình quy t nh b nhi m trư ng, phó các khoa, phòng tr c thu c B nh vi n. 2. Các phòng ch c năng: a) Phòng K ho ch t ng h p; b) Phòng i u dư ng; c) Phòng Hành chính - Qu n tr và T ch c cán b ; d) Phòng Tài chính - K toán. 3. Các khoa: a) Khoa Khám b nh; b) Khoa H i s c c p c u; c) Khoa N i t ng h p; d) Khoa Ngo i t ng h p; ) Liên chuyên Khoa Gây mê - H i s c - Ngo i; e) Khoa Nhi; g) Khoa Ph s n; h) Khoa m t; i) Khoa Tai - Mũi - H ng; k) Khoa Răng - Hàm - M t; l) Khoa Xét nghi m; m) Khoa ChNn oán hình nh;
  4. n) Khoa Dư c - V t tư, thi t b y t . i u 4. V biên ch c a B nh vi n qu n Tân Bình do y ban nhân dân qu n Tân Bình b trí trên cơ s ch tiêu biên ch s nghi p y t do y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Căn c vào Quy t nh này và Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B Y t v vi c ban hành Quy ch B nh vi n, Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Bình ch o vi c xây d ng và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a B nh vi n qu n Tân Bình phù h p v i tình hình c th t i ơn v mình. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 6570/Q -UB-NCVX ngày 06 tháng 9 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Trung tâm Y t qu n Tân Bình tr c thu c y ban nhân dân qu n Tân Bình. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Bình, Giám c B nh vi n qu n Tân Bình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản