intTypePromotion=1

Quyết định số 1530/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 1530/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1530/QĐ-UBND về việc cho phép ban quản lý dự án thuỷ lợi Thanh Hoá sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới đập bai cọc, huyện Bá Thước do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1530/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH THANH HOÁ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1530/Q -UBND Thanh Hoá, ngày 30 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH CHO PHÉP BAN QU N LÝ D ÁN THU L I THANH HOÁ S D NG T TH C HI N D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH: S A CH A, NÂNG C P H TH NG TƯ I P BAI C C, HUY N BÁ THƯ C. U BAN NHÂN DÂN T NH THANH HOÁ Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai, Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai, Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Theo ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 618/TTr- STNMT ngày 22/5/2008, QUY T NNH: i u 1. Cho phép Ban qu n lý d án Thu l i Thanh Hoá s d ng 13.500,5 m2 t ( t ã b i thư ng gi i phóng m t b ng) t i các xã i n Lư, i n Quang và i n Trung, huy n Bá Thư c th c hi n d án xây d ng công trình: S a ch a, nâng c p h th ng tư i p Bai C c, huy n Bá Thư c. Trong ó: - Di n tích t t i xã i n Lư: 5.826 m2. - Di n tích t t i xã i n Quang: 5.063,5 m2. - Di n tích t t i xã i n Trung: 2.611 m2. V trí, ranh gi i ư c xác nh theo Trích l c b n a chính khu t s 607/TLBD, s 608/TLB và s 609/TLB , do Văn phòng ăng ký quy n s d ng t- S Tài nguyên và Môi trư ng l p ngày 24/10/2007. i u 2. Căn c i u 1 Quy t nh này, các ơn v sau ây có trách nhi m:
  2. - Ban Qu n lý d án thu l i Thanh Hoá: S d ng t xây d ng công trình úng di n tích, úng m c ích, úng v trí. Sau khi công trình xây d ng xong t ch c bàn giao cho cơ quan qu n lý v n hành công trình qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. - UBND huy n Bá Thư c: Ki m tra giám sát vi c s d ng t theo quy nh c a phát lu t; Ch o UBND các xã nơi có t s d ng vào d án và cơ quan qu n lý công trình t ch c c m m c, th c hi n qu n lý theo i u 91, 92 Ngh nh s 181/2004/N -CP. - S Tài nguyên và Môi trư ng: Ch o Văn phòng ăng ký quy n s d ng t tr c thu c ch nh lý h sơ a chính theo quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng, Tài chính, C c Thu , Ch t ch UBND huy n Bá Thư c, Ch t ch UBND các xã: i n Lư, i n Quang, i n Trung, Giám c Ban Qu n lý d án thu l i Thanh Hoá và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH TNCH - Như i u 3 Q ; - Lưu VT, NN(2). PHÓ CH TNCH (Truc38.BaiCoc) Chu Ph m Ng c Hi n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản