intTypePromotion=3

Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
7
download

Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạn 2006 - 2015" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 154/2006/QĐ-TTg Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T ÁN “QU N LÝ NHÀ NƯ C V DƯ C PH M, AN TOÀN V SINH TH C PH M, M PH M GIAI O N 2006 - 2015" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn c Lu t Dư c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T Đ NH : i u 1. Phê duy t án “Qu n lý nhà nư c v dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm giai o n 2006 - 2015” v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu: nâng cao ch t lư ng và hi u qu công tác qu n lý nhà nư c v dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm nh m áp ng yêu c u b o v , chăm sóc, nâng cao s c kho nhân dân và h i nh p qu c t . 2. Ph m vi i u ch nh trong án này bao g m: thu c (tân dư c, v c-xin, sinh phNm y t , thu c y h c c truy n, thu c có ngu n g c t dư c li u), an toàn v sinh th c phNm và m phNm. 3. Các nhi m v tr ng tâm: a) Ti p t c xây d ng và hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t qu n lý nhà nư c v dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm th ng nh t t trung ương n a phương. b) Ki n toàn và nâng cao năng l c cơ quan qu n lý nhà nư c v dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm t trung ương n a phương: - trung ương: ki n toàn t ch c và nâng cao năng l c ho t ng c a C c Qu n lý dư c Vi t Nam, C c An toàn v sinh th c phNm, ban hành cơ ch ph i h p gi a các ơn v liên quan thu c B Y t trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm.
  2. - c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: s p x p, ki n toàn Phòng qu n lý dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm; xây d ng và hoàn thi n ch c năng, nhi m v Trung tâm ki m nghi m dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm. - Hoàn thi n t ch c, tăng cư ng năng l c c a thanh tra v dư c và v sinh an toàn th c phNm. c) Xây d ng quy ho ch h th ng ki m nghi m dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm t trung ương n a phương: - Ti p t c u tư nâng c p Vi n Ki m nghi m thu c Trung ương, Vi n Ki m nghi m thu c thành ph H Chí Minh, Vi n Ki m nh qu c gia v c-xin và sinh phNm y t t tiêu chuNn qu c t . - Nâng c p Trung tâm ki m nghi m an toàn v sinh th c phNm thu c Vi n Dinh dư ng thành Vi n Ki m nghi m an toàn v sinh th c phNm qu c gia; Khoa Ki m nghi m th c phNm thu c Vi n V sinh y t công c ng thành ph H Chí Minh thành Trung tâm ki m nghi m an toàn v sinh th c phNm t chuNn qu c t . - Thành l p 3 trung tâm ki m nghi m thu c, v c-xin, sinh phNm y t , an toàn v sinh th c phNm, m phNm t i khu v c mi n núi phía B c, mi n Trung và ng b ng sông C u Long t tiêu chuNn qu c t ; ki n toàn t ch c, s p x p l i các Trung tâm ki m nghi m dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. d) Xây d ng 3 trung tâm th tương ương sinh h c và ánh giá sinh kh d ng c a thu c t i các thành ph Hà n i, à n ng và thành ph H Chí Minh t tiêu chuNn qu c t làm cơ s cho vi c l a ch n s d ng thu c h p lý, ch t lư ng và an toàn. ) C ng c , ki n toàn và u tư nâng c p v t ch c, cơ s v t ch t và trang thi t b cho 2 trung tâm thông tin thu c và theo dõi ph n ng có h i c a thu c t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. Thành l p 3 Trung tâm khu v c t i mi n núi phía B c, à N ng và C n Thơ. e) Phát tri n ngu n nhân l c cán b qu n lý trong lĩnh v c dư c phNm, th c phNm, m phNm; tăng cư ng ào t o và ào t o l i v nghi p v chuyên môn và nghi p v qu n lý cho i ngũ cán b công tác trong lĩnh v c qu n lý dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm. g) Xây d ng t ch c cơ quan qu n lý nhà nư c v dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm phù h p v i nhu c u phát tri n, c thù c a Vi t Nam và xu th h i nh p khu v c và th gi i. 4. Gi i pháp th c hi n: a) V cơ ch , chính sách: - Xây d ng và hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, h th ng cơ ch chính sách ph c v công tác qu n lý nhà nư c v dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm, c bi t là chính sách khuy n khích u tư và phát tri n s n xu t
  3. trong lĩnh v c dư c phNm, th c phNm, m phNm; chính sách h tr cho ngư i dân vùng sâu, vùng xa, vùng kinh t khó khăn. - Xây d ng cơ ch , chính sách khuy n khích, thu hút cán b qu n lý chuyên ngành có trình i h c tr lên v công tác t i a phương, nh t là các vùng sâu, vùng xa. b) V u tư, tài chính: - Tăng cư ng u tư nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t ph c v công tác qu n lý nhà nư c v dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm trung ương và a phương. Xây d ng h th ng tin h c ph c v công tác qu n lý nhà nư c v dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm t trung ương n c p t nh, huy n. - c) V ào t o nhân l c: - Kh o sát ánh giá th c tr ng nhân l c trong lĩnh v c dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm, c bi t là nhân l c trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c làm căn c cho vi c xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng, b trí và s d ng cán b m t cách h p lý, hi u qu . - ào t o ki n th c qu n lý nhà nư c v dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm và m phNm cho cán b qu n lý các c p t trung ương n a phương. - L p k ho ch ào t o cán b có trình i h c v dư c, th c phNm, m phNm cho các t nh mi n núi; tăng cư ng ào t o dư c sĩ i h c và dư c sĩ trung c p cho tuy n huy n; dư c sĩ trung c p và sơ c p cho tuy n xã. - Xây d ng chính sách ưu tiên ào t o và khuy n khích cán b công tác t i tuy n y t cơ s , vùng có i u ki n kinh t khó khăn tham gia các khóa h c chính quy ho c ng n h n v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm. d) V b o m ch t lư ng và an toàn trong lĩnh v c dư c phNm, th c phNm, m phNm: - Ban hành và áp d ng các nguyên t c Th c hành t t (GPs) theo tiêu chuNn c a T ch c Y t th gi i trong các khâu s n xu t, ki m tra ch t lư ng, b o qu n và lưu thông phân ph i t t c các cơ s s n xu t và kinh doanh dư c phNm, th c phNm, m phNm, m b o các yêu c u v ch t lư ng, hi u qu và an toàn khi s d ng. - Ban hành tiêu chuNn Th c hành t t s n xu t i v i thu c ông dư c và tiêu chuNn Th c hành t t nuôi tr ng, thu hái và ch bi n dư c li u m b o cung c p ngu n dư c li u t tiêu chuNn ph c v s n xu t thu c. - Tiêu chuNn hoá dư c li u và thu c có ngu n g c t dư c li u phù h p v i tiêu chuNn chung c a qu c t và khu v c. ) V h p tác qu c t :
  4. - Tăng cư ng h p tác v i các nư c trong khu v c châu Á - Thái Bình Dương và trên th gi i, các Liên oàn dư c phNm qu c t thu th p thông tin v th trư ng và chia s kinh nghi m qu n lý. - M r ng h p tác qu c t trong ào t o chuyên sâu v công tác qu n lý và kinh t k thu t i v i các lĩnh v c dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm. e) V tuyên truy n giáo d c: - Tăng cư ng công tác truy n thông và giáo d c nâng cao nh n th c c a ngư i dân trong vi c s d ng h p lý và an toàn thu c, th c phNm, m phNm. - Ny m nh tuyên truy n v ch t lư ng thu c s n xu t trong nư c, kh c ph c tâm lý chu ng thu c ngo i, bi t dư c. - Tăng cư ng công tác tuyên truy n v an toàn v sinh trong s n xu t, b o qu n lưu thông phân ph i th c phNm. - Tăng cư ng ph i h p gi a cơ quan qu n lý nhà nư c và các cơ quan truy n thông i chúng trong ho t ng tuyên truy n, giáo d c v lĩnh v c dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm. g) V thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m: - Th c hi n nghiêm vi c thanh tra, ki m tra nh kỳ v dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm. Rà soát, s a i và b sung các quy nh v ch tài x ph t vi ph m trong lĩnh v c dư c phNm, th c phNm, m phNm. - i m i và tăng cư ng s ph i h p gi a thanh tra và các cơ quan ch c năng Ny m nh công tác thanh ki m tra và x lý vi ph m các i tư ng trong ph m vi qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 5. L trình th c hi n a) Giai o n t 2006 - 2007: - ánh giá th c tr ng h th ng t ch c qu n lý nhà nư c v dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm. - Rà soát, s a i, b sung h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm. - Ki n toàn, nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c v dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm t trung ương n a phương. - u tư nâng c p Vi n Ki m nghi m thu c Trung ương, Vi n Ki m nghi m thu c thành ph H Chí Minh, Vi n Ki m nh qu c gia v c-xin và sinh phNm y t t tiêu chuNn qu c t ; nâng c p khoa ki m nghi m th c phNm thu c Vi n V sinh y t công c ng thành ph H Chí Minh thành Trung tâm Ki m nghi m th c phNm t tiêu chuNn qu c t .
  5. - C ng c , ki n toàn và u tư nâng c p v t ch c, cơ s v t ch t và trang thi t b cho 2 trung tâm thông tin thu c và theo dõi ph n ng có h i c a thu c t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. b) Giai o n t 2008 - 2012: -Ti p t c rà soát, s a i, b sung h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm. - Thành l p 3 Trung tâm thông tin thu c và theo dõi ph n ng có h i c a thu c t i khu v c mi n núi phía B c à N ng và C n Thơ. - Thành l p 3 trung tâm ki m nghi m thu c, v c-xin, sinh phNm y t , an toàn v sinh th c phNm, m phNm t i khu v c mi n núi phía B c, mi n Trung và ng b ng sông C u Long. - Thành l p 3 trung tâm th tương ương sinh h c và ánh giá sinh kh d ng c a thu c t i các thành ph Hà N i, à N ng và thành ph H Chí Minh t tiêu chuNn qu c t . - Thành l p Vi n Ki m nghi m an toàn v sinh th c phNm qu c gia. c) Giai o n 2013 - 2015: Ti p t c hoàn thi n và nâng cao năng l c b máy t ch c và ho t ng c a cơ quan qu n lý dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm. i u 2. T ch c th c hi n: 1. B Y t : ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan và y ban nhân dân các t nh thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n Quy t nh này. 2. B N i v : ph i h p v i B Y t xây d ng án ki n toàn t ch c nh m nâng cao hi u l c và b o m hi u qu ho t ng c a cơ quan qu n lý nhà nư c v dư c phNm, an toàn v sinh th c phNm, m phNm, trình Th tư ng Chính ph xét, quy t nh. 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư: ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan xây d ng chính sách, k ho ch phân b kinh phí và huy ng các ngu n l c tri n khai th c hi n các n i dung c a án. 4. Các B , ngành liên quan và ñy ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m ph i h p v i B Y t trong vi c tri n khai th c hi n các n i dung c a án. Đi u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  6. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ươngvà các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Ph m Gia Khiêm - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản