Quyết định số 1546/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 1546/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1546/QĐ-TTg về việc đầu tư dự án, cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hoà Bình - Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1546/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1546/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH V VI C U TƯ D ÁN, C I T O NÂNG C P QU C L 6 O N HOÀ BÌNH - SƠN LA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i (các văn b n s 298/BGTVT-KH T ngày 06 tháng 02 năm 2001, s 1367/BGTVT-KH T ngày 09 tháng 5 năm 2001, s 2861/BGTVT-KH T ngày 28 tháng 8 năm 2001 và s 3094 BGTVT/KH T ngày 18 tháng 9 năm 2001), ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư (các văn b n s 3948 BKH/VPT ngày 14 tháng 6 năm 2001 và s 6933 BKH/VPT ngày 15 tháng 10 năm 2001), QUY T NNH: i u 1. u tư d án c i t o, nâng c p qu c l 6 o n Hoà Bình - Sơn La v i các n i dung ch y u sau : 1. Ph m vi d án : - Tuy n d án i qua a ph n các t nh Hoà Bình và Sơn La, có t ng chi u dài 251 km, i m u t i Km 70 (th xã Hoà Bình), i m cu i t i Km 321 (th xã Sơn La). - Hư ng tuy n : V cơ b n, tuy n d án tri n khai trên cơ s tuy n qu c l 6 hi n t i. - Các i m kh ng ch : Th xã Hoà Bình (Km 70), Bưng B ng, Mư ng Kh n, Mãn c, Tòng u, M c Châu, Yên Châu, Cò Nòi, Mai Sơn, Nà S n, th xã Sơn La (Km 321). - Các o n tuy n tránh : + Tuy n tránh th xã Hoà Bình (Km 70 - Km 78) : Dài 8,5 km. + Tuy n tránh èo H a T t (Km 168 - Km 197) : Dài 25 km. + Tuy n tránh ngã ba Cò Nòi ( Km 280 - Km 281) : Dài 1 km. + Tuy n tránh th xã Sơn La (Km 306 - Km 311) : Dài 4 km.
  2. 2. Quy mô xây d ng và tiêu chu n k thu t : a) V ư ng : - Áp d ng tiêu chuNn k thu t ư ng c p III mi n núi (TCVN 4054 - 85). B trí k t c u m t ư ng bê tông nh a. - i v i m t s o n èo d c thi t k khó khăn ch châm chư c v tiêu chuNn bán kính ư ng cong bình t i thi u là 60 m và ư c s d ng k t c u m t ư ng thích h p. b) V c u, c ng : - áp d ng theo tiêu chuNn 22TCN 18-79. T i tr ng thi t k : Ph n xe cơ gi i : H30 - XB 80; ph n b hành : 300kg/m2. T i tr ng thi t k công trình ch u ng t : Xác nh theo tiêu chuNn 22TCN 221-95. - Kh c u : R ng b ng kh n n ư ng, m thêm v hai bên m i bên 0,5 m. i v i các o n tuy n n m trên ư ng ô th , kh c u ư c xác nh phù h p v i yêu c u quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. c) Các h ng m c m b o giao thông : - o n Gia Phù - X m L m : Dài 75 km. Gi nguyên bình tr c d c theo ư ng hi n h u, bù ph m t ư ng, r i nh a, thoát nư c. Kinh phí u tư kho ng 35 t ng. - o n Cò Nòi - Gia Phù (trên t nh l 113) : Dài 71 km. Nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p IV mi n núi có châm chư c, m t th m bê tông nh a. Kinh phí u tư kho ng 131,5 t ng. - C u T Khoa : Chi u dài c u kho ng 552 m, kh c u theo kh ư ng. Kinh phí u tư kho ng 107,48 t ng và ph n b o m giao thông là 25 t ng. - Tuy n tránh D c Cun : Dài 39 km. Gi nguyên bình , tr c d c theo ư ng hi n h u, bù ph m t ư ng, thoát nư c, th m bê tông nh a. Kinh phí u tư kho ng 27,3 t ng. - o n Gia Phù - Mư ng Cơi - Thu Cúc - C Ti t : Dài 102 km. Nâng c p m t ư ng r ng 5,5 m; m t ư ng th m bê tông nh a. Kinh phí u tư kho ng 91,8 t ng. -V u tư các h ng m c trên qu c l 12 : B Giao thông v n t i nghiên c u u tư theo d án riêng. - Cho phép B Giao thông v n t i căn c quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng xem xét, quy t nh u tư t ng h ng m c m b o giao thông như các d án thành ph n c a d án c i t o nâng c p qu c l 6 o n Hoà Bình - Sơn La.
  3. 3. T ng m c u tư và ngu n v n : - T ng m c u tư : 2.563,156 t ng Trong ó: 2.145,076 t ng + Ph n qu c l 6 : + Các h ng m c m b o giao thông : 418,080 t ng - Ngu n v n : V n ngân sách nhà nư c t trái phi u và các ngu n v n huy ng khác. 4. T ch c th c hi n : - Ch u tư : B Giao thông v n t i. - i di n ch u tư : Do B Giao thông v n t i ch nh. - T ch c u th u theo quy ch hi n hành. i v i các công trình b o m giao thông ph c v thi công qu c l 6, cho phép B Giao thông v n t i căn c yêu c u th c t ch nh th u và ti n hành các th t c theo quy nh hi n hành. - Ti n th c hi n : Kh i công cu i năm 2001. Hoàn thành năm 2004. i u 2. Phân giao nhi m v : 1. Giao B Giao thông v n t i : - Ph i h p v i y ban nhân dân các t nh Hoà Bình và Sơn La và các B , ngành có liên quan ch o vi c n bù, gi i phóng m t b ng và tái nh cư m b o ti n xây d ng công trình. - Ch o tri n khai th c hi n d án theo quy nh hi n hành. 2. y ban nhân dân các t nh Hoà Bình và Sơn La ch u trách nhi m th c hi n công tác gi i phóng m t b ng b o m ti n c a d án và t o i u ki n thu n l i tri n khai d án. 3. B Tài chính ch trì th ng nh t v i B Giao thông v n t i và B K ho ch và u tư v phương án b trí v n cho d án; ng th i c p t m ng v n kh i công xây d ng. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các t nh Hoà Bình và Sơn La ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Văn phòng Qu c h i,
  4. - Văn phòng Trung ương ng, - Các B : K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, Tài chính, Xây d ng, Qu c phòng, Công an, Phan Văn Kh i Ngo i giao, Tư pháp, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - T ng c c a chính, - Kho b c Nhà nư c Vi t Nam, - H ND và UBND các t nh : Hoà Bình, Sơn La, - C c ư ng b Vi t Nam, - Ban Qu n lý d án ư ng b 2, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : KTTH, NN, P1, NC, TH, TTTT&BC, - Lưu : CN (5), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản