intTypePromotion=3

Quyết định số 155/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 155/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 155/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 155/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 155/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN GI I QUY T CH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯ NG I H C VÀ CAO NG N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 76/2004/Q -TTg ngày 06 tháng 5 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t nh hư ng phát tri n nhà n năm 2020; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i t trình s 2600/KHTV ngày 06 tháng 4 năm 2005 v vi c trình duy t án gi i quy t ch cho sinh viên các trư ng i h c và cao ng n năm 2010, QUY T Đ NH: i u 1. Phê duy t án gi i quy t ch cho sinh viên các trư ng i h c và cao ng n năm 2010 (dư i ây g i t t là ký túc xá sinh viên) v i nh ng n i dung chính như sau: 1. M c tiêu c a án: ph n u n cu i năm 2010 b o m ch cho kho ng 60% t ng s sinh viên h dài h n t p trung có nhu c u n i trú c a các trư ng i h c và cao ng, v i di n tích ch và sinh ho t bình quân kho ng 3 m2/1 sinh viên. 2. Cơ quan qu n lý án: B Giáo d c và ào t o. 3. Cơ quan th c hi n án: các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trư ng i h c và cao ng; các trư ng i h c và cao ng. 4. nh hư ng phát tri n: a) Xây d ng ký túc xá sinh viên m b o có y các i u ki n c n thi t áp ng nhu c u sinh ho t và h c t p c a sinh viên. Quy mô và a i m xây d ng ký túc xá sinh viên phù h p v i quy ho ch phát tri n c a t ng trư ng, v i quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c và cao ng, phù h p v i quy ho ch xây d ng, quy ho ch, k ho ch s d ng t c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã ư c phê duy t. b) Ch u tư xây d ng, qu n lý ký túc xá bao g m:
  2. - Nhà trư ng. - Doanh nghi p, tư nhân. Khuy n khích các nhà u tư thu c các thành ph n kinh t tham gia xây d ng, qu n lý ký túc xá sinh viên. c) Ngân sách h tr c a nhà nư c t p trung ch y u cho vi c xây d ng ký túc xá sinh viên các trư ng sư ph m, các trư ng vùng sâu, vùng xa, vùng có i u ki n kinh t , xã h i khó khăn (Tây Nguyên, mi n núi phía B c, ng b ng sông C u Long). d) Quy ho ch xây d ng các ký túc xá sinh viên ph i ng b , có ch ăn , h c t p, th thao, vui chơi gi i trí nh m t o môi trư ng văn hoá giáo d c lành m nh. ) Tăng cư ng công tác qu n lý các ký túc xá sinh viên. 5. Quy mô xây d ng và ngu n v n th c hi n án: a) Quy mô xây d ng: t ng di n tích ký túc xá sinh viên c n xây d ng m i kho ng 970.000 m2; di n tích ký túc xá sinh viên c n c i t o nâng c p kho ng 730.000 m2. T ng m c v n u tư kho ng: 3.500 t ng Trong ó: - V n c i t o nâng c p các ký túc xá hi n có: 640 t ng - V n xây d ng ký túc xá m i: 1.960 t ng - Các công trình phúc l i, d ch v như căng tin, 900 t ng câu l c b , cơ s h t ng v.v...: b) Ngu n v n u tư bao g m: - Ngân sách nhà nư c. - u tư c a các a phương. - Vay t Qu phát tri n nhà . - u tư c a các doanh nghi p, c a tư nhân. - Kinh phí t ho t ng ào t o, nghiên c u c a nhà trư ng. - Huy ng t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. - Vi n tr c a các nư c, các t ch c qu c t . - Các ngu n v n h p pháp khác.
  3. 6. Cơ ch cân i v n t ngân sách nhà nư c th c hi n án: - Ngân sách nhà nư c (g m ngu n kinh phí chương trình m c tiêu và ngu n v n u tư xây d ng cơ b n t p trung) b o m t 40% n 50%, ư c phân b cho án trong k ho ch hàng năm c a Nhà nư c. - Ngân sách trung ương b trí v n u tư ho c h tr cho các d án thu c các trư ng i h c, cao ng do B , ngành trung ương qu n lý. - Ngân sách a phương b trí v n u tư cho các d án thu c các trư ng i h c, cao ng do a phương qu n lý. 7. Th i gian th c hi n: t 2005 n 2010. - T năm 2005 n 2007: t p trung ưu tiên u tư xây d ng các ký túc xá sinh viên các trư ng i h c tr ng i m, các trư ng i h c khu v c, các trư ng sư ph m; các trư ng i h c, cao ng các vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn (mi n núi phía B c, Tây Nguyên, ng b ng sông C u Long). - T năm 2008 n 2010: ti p t c xây d ng ký túc xá sinh viên các trư ng i h c, cao ng còn l i trong án. 8. Phương th c th c hi n án: th c hi n theo Lu t Xây d ng và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. i u 2.Các cơ ch , chính sách ưu ãi. án gi i quy t ch cho sinh viên các trư ng i h c và cao ng ư c hư ng các chính sách ưu ãi sau: 1. i v i t xây d ng ký túc xá sinh viên : không thu ti n s d ng t; ư c mi n thu s d ng t; ư c h tr ti n gi i phóng m t b ng khi giao t. 2. ư c huy ng v n t qu phát tri n nhà c a Trung ương, a phương, các t ch c tín d ng xây d ng ký túc xá sinh viên theo quy nh. 3. ư c xem xét b sung vào Danh m c vay tín d ng u tư c a Nhà nư c theo quy nh. 4. Các ho t ng u tư xây d ng ký túc xá cho sinh viên ư c áp d ng m c thu ưu ãi cao nh t theo quy nh c a pháp lu t v thu . i u 3.T ch c th c hi n. 1. B Giáo d c và ào t o thành l p Ban Ch o th c hi n án, ch trì ph i h p v i các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n và nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình th c hi n án; ph i h p v i B Xây d ng th ng nh t ban hành m t s m u thi t k xây d ng các ký túc xá sinh viên áp d ng trong các trư ng i h c và cao ng; ch trì, ph i h p v i B N i v , B Công an, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí
  4. Minh, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nghiên c u ban hành cơ ch qu n lý các ký túc xá và quy nh ưu tiên v ch i v i sinh viên có hoàn c nh khó khăn. 2. B K ho ch và u tư: a) Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và các cơ quan có liên quan trình Chính ph trư c ngày 30 tháng 9 năm 2005 v b sung các d án u tư c i t o, xây d ng m i ký túc xá sinh viên vào Danh m c ngành, ngh thu c các lĩnh v c ư c hư ng ưu ãi u tư ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 v vi c s a i, b sung Danh m c A, B, C ban hành t i Ph l c kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. b) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Giáo d c và ào t o t ng h p k ho ch hàng năm v u tư xây d ng ký túc xá sinh viên c a các B , ngành và a phương; d ki n phân b v n phù h p v i kh năng cân i v n t ngân sách nhà nư c u tư th c hi n án; trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành. 3. B Tài chính ch trì : a) Ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và các cơ quan có liên quan trình Chính ph trư c ngày 30 tháng 9 năm 2005 v b sung các d án u tư c i t o, xây d ng m i ký túc xá sinh viên vào : - Danh m c ngành ngh , lĩnh v c ư c hư ng ưu ãi u tư ban hành kèm theo Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. - Danh m c các d án chương trình vay v n u tư ban hành kèm theo Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. b) Hư ng d n chính sách ưu ãi v thu cho vi c u tư xây d ng ký túc xá sinh viên. 4. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o ban hành m t s thi t k m u khu ký túc xá sinh viên trong ó có m u nhà phù h p v i lo i hình trư ng, phong t c t p quán và i u ki n kinh t - xã h i c a t ng a phương. 5. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (U ban nhân dân các a phương) có trách nhi m: a) Quy ho ch và b trí qu t áp ng nhu c u xây d ng ký túc xá sinh viên các trư ng i h c, cao ng óng trên a bàn. b) T o i u ki n và b o m nhu c u v n th c hi n án xây d ng ký túc xá c a các trư ng i h c, cao ng do a phương qu n lý và th c hi n vi c qu n lý nhà nư c theo úng quy nh.
  5. c) Quy nh cơ ch , phù h p các d án thu c thNm quy n qu n lý ư c huy ng các ngu n kinh phí h p pháp xây d ng ký túc xá sinh viên. d) Ph i h p v i các trư ng i h c, cao ng và các cơ quan liên quan th c hi n công tác qu n lý sinh viên n i trú trong các ký túc xá sinh viên và các sinh viên nhà thuê c a dân. 6. Các i h c, các trư ng i h c và cao ng (các nhà trư ng) có trách nhi m xây d ng quy ho ch phát tri n ch cho sinh viên; l p d án do trư ng qu n lý, trình cơ quan có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n theo k ho ch và Quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành c a Nhà nư c. 7. U ban nhân dân c p t nh, nhà trư ng có d án c i t o nâng c p, xây d ng m i ký túc xá sinh viên ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t có trách nhi m công khai quy ho ch xây d ng; ng th i c th hoá các cơ ch , chính sách ưu ãi c a Nhà nư c, các i u ki n c th c a a phương ho c c a nhà trư ng g n v i t ng án c th nh m t o thu n l i các nhà u tư thu c m i thành ph n kinh t u tư xây d ng ký túc xá sinh viên. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản