Quyết định số 155/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
70
lượt xem
9
download

Quyết định số 155/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 155/2007/qđ-ttg', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 155/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 155/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 09 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH PH I H P LIÊN NGÀNH PHÒNG, CH NG T N N M I DÂM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Phòng, ch ng t n n m i dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, QUY T NNH : i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ph i h p liên ngành phòng, ch ng t n n m i dâm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính Ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Trương Vĩnh Tr ng - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m soát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX(5b). XH
  2. QUY CH PH I H P LIÊN NGÀNH PHÒNG, CH NG T N N M I DÂM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 155/2007/Q -TTg ngày 25/9/2007 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v cơ ch ph i h p gi a cơ quan ch trì v i các cơ quan ph i h p Trung ương và a phương trong vi c xây d ng, ch o, tri n khai th c hi n và ki m tra, giám sát, ánh giá Chương trình ph i h p liên ngành phòng, ch ng t n n m i dâm. i u 2. Nguyên t c ph i h p 1. B o m th ng nh t công tác qu n lý nhà nư c v phòng, ch ng t n n m i dâm t Trung ương n a phương; tránh hình th c, ch ng chéo, b tr ng nhi m v làm nh hư ng n hi u qu công tác này. 2. Ho t ng ph i h p gi a các B , ngành, t ch c chính tr - xã h i Trung ương, gi a các cơ quan c a Trung ương v i a phương và gi a các cơ quan ch c năng a phương trong công tác phòng, ch ng t n n m i dâm d a trên cơ s ch c năng, nhi m v , quy n h n c a m i cơ quan, t ch c ã ư c pháp lu t quy nh. 3. B o m tính k lu t, k cương trong các ho t ng ph i h p; cao trách nhi m cá nhân c a Th trư ng cơ quan ch trì, cơ quan ph i h p và cán b , công ch c tham gia ph i h p liên ngành phòng, ch ng t n n m i dâm. i u 3. N i dung ph i h p 1. Xây d ng pháp lu t, chính sách, chương trình, k ho ch v phòng, ch ng t n n m i dâm. 2. Qu n lý a bàn, ki m tra các cơ s kinh doanh d ch v có môi trư ng d b l i d ng ho t ng m i dâm; phát hi n, i u tra, u tranh, x lý các vi ph m v t n n m i dâm. 3. Xây d ng xã, phư ng lành m nh không có t n n m i dâm; tuyên truy n, giáo d c v phòng, ch ng t n n m i dâm; th c hi n công tác xóa ói gi m nghèo, vay v n, t o vi c làm cho ph n có nguy cơ cao; giúp ngư i bán dâm ch a tr , giáo d c tái hoà nh p c ng ng. i u 4. Cơ quan ch trì, cơ quan ph i h p 1. Cơ quan ch trì Trung ương giúp Th tư ng Chính ph là B Lao ng - Thương binh và Xã h i; các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p
  3. t nh) do S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì giúp y ban nhân dân c p t nh; các qu n, huy n, thành ph , th xã thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) do Phòng N i v - Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì giúp y ban nhân dân c p huy n. 2. Cơ quan ph i h p Trung ương và a phương là các B , S , Ban, ngành, t ch c chính tr - xã h i ư c Chính ph , y ban nhân dân các c p phân công th c hi n nhi m v ph i h p phòng, ch ng t n n m i dâm. Trư ng h p, trong m i B , S , Ban, ngành, t ch c chính tr - xã h i có nhi u ơn v liên quan n công tác phòng, ch ng t n n m i dâm thì phân công m t ơn v tr c thu c ch u trách nhi m làm u m i ph i h p v i cơ quan ch trì. i u 5. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan ch trì 1. Cơ quan ch trì Trung ương có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành, t ch c chính tr - xã h i Trung ương xây d ng và ch o t ch c th c hi n các văn b n pháp lu t, chi n lư c, chương trình, chính sách, k ho ch ph i h p liên ngành phòng, ch ng t n n m i dâm, trong ó xác nh nhi m v c a t ng cơ quan, ơn v ph i h p. 2. Cơ quan ch trì a phương có trách nhi m ph i h p v i các S , Ban, ngành, t ch c chính tr - xã h i a phương xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ph i h p liên ngành (dài h n, h ng năm, 06 tháng) v phòng, ch ng t n n m i dâm trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c phân công, trong ó xác nh nhi m v c a t ng cơ quan, ơn v ph i h p. 3. Ch trì t ch c tri n khai th c hi n chi n lư c, chương trình, chính sách, k ho ch theo ch c năng, nhi m v ư c phân công. 4. Cung c p thông tin, tài li u c n thi t theo ngh c a cơ quan ph i h p và các i u ki n b o m khác; duy trì m i liên h v i các cơ quan ph i h p v vi c th c hi n nhi m v ư c phân công. 5. Thư ng xuyên ôn c, theo dõi, giám sát, ánh giá và nh kỳ 06 tháng, h ng năm báo cáo các cơ quan có thNm quy n v tình hình th c hi n ho t ng ph i h p. 6. Yêu c u cơ quan ph i h p c cán b có kh năng tham gia các ho t ng ph i h p; g i các quy t nh v chương trình, k ho ch ho t ng ph i h p t ch c th c hi n. i u 6. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan ph i h p 1. Căn c vào phân công c a cơ quan ch trì, cơ quan ph i h p trong ph m vi, ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m tham gia, ch o h th ng trong ngành th c hi n theo ti n , b o m ch t lư ng. 2. C và t o i u ki n cho cán b th c hi n nhi m v ư c giao. i u 7. Nhi m v và quy n h n c a cán b , công ch c ư c c tham gia ph i h p liên ngành
  4. 1. Th c hi n các nhi m v ư c phân công, k ho ch công tác ph i h p c a cơ quan ch trì và báo cáo lãnh o cơ quan v k t qu ph i h p theo quy nh. 2. Tham gia góp ý, ch ng xu t các bi n pháp phòng, ch ng t n n m i dâm. 3. ư c ti p c n thông tin, b i dư ng nâng cao ki n th c, k năng nghi p v ; ư c khen thư ng khi hoàn thành t t nhi m v và ph i ch u trách nhi m trư c Th trư ng cơ quan khi không hoàn thành nhi m v ph i h p liên ngành. i u 8. Kinh phí th c hi n các ho t ng ph i h p liên ngành Ngu n kinh phí th c hi n các ho t ng ph i h p liên ngành ư c b trí trong d toán chi thư ng xuyên h ng năm c a các B , ngành, t ch c chính tr - xã h i Trung ương và a phương theo Lu t Ngân sách; huy ng t s óng góp c a các t ch c, cá nhân và h p tác qu c t . Chương 2: CƠ CH PH I H P HO T NG LIÊN NGÀNH i u 9. Thành l p T công tác liên ngành 1. T công tác liên ngành phòng, ch ng t n n m i dâm ư c thành l p Trung ương, c p t nh, c p huy n và c p xã. a) Trung ương: do B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy t nh thành l p và ban hành quy ch ho t ng. T trư ng T công tác liên ngành là C c trư ng C c Phòng, ch ng t n n xã h i. Thành viên g m i di n lãnh o c p V và chuyên viên các B : Công an, Qu c phòng, Văn hoá, Th thao và Du l ch, Thông tin và Truy n thông, Y t , Công thương, Tài chính, Tư pháp, Giáo d c và ào t o và m t s B , ngành liên quan; m i Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Toà án nhân dân t i cao, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c chính tr - xã h i tham gia. b) c p t nh và c p huy n: do Ch t ch y ban nhân dân cùng c p quy t nh thành l p và ban hành quy ch ho t ng. T trư ng T công tác liên ngành c p t nh do Giám c ho c Phó Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i m nhi m; c p huy n do Trư ng phòng Phòng N i v - Lao ng - Thương binh và Xã h i m nhi m. Thành viên g m i di n các S , Ban, ngành, t ch c chính tr - xã h i cùng c p liên quan. c) c p xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã): căn c vào yêu c u th c t c a công tác phòng, ch ng t n n m i dâm a phương, Ch t ch y ban nhân dân c p xã quy t nh vi c thành l p, ch nh thành viên và ban hành quy ch ho t ng c a T công tác liên ngành, giao Phó Ch t ch y ban nhân dân c p xã làm T trư ng. i u 10. Ch c năng, nhi m v c a T công tác liên ngành
  5. 1. T công tác liên ngành có ch c năng tham mưu, tư v n cho cơ quan ch trì, cơ quan ph i h p và tham gia hư ng d n, tri n khai các k ho ch ph i h p liên ngành phòng, ch ng t n n m i dâm ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. T công tác liên ngành có nhi m v : a) Tham gia xây d ng các văn b n, tài li u hư ng d n, k ho ch dài h n và h ng năm các c p th c hi n chương trình ph i h p liên ngành phòng, ch ng t n n m i dâm. b) Tham gia hư ng d n, ôn c, ki m tra và ánh giá vi c tri n khai th c hi n các chương trình, k ho ch phòng, ch ng t n n m i dâm theo ch c năng, nhi m v ư c phân công. c) Tham gia chuNn b n i dung c a các báo cáo nh kỳ, báo cáo chuyên ; xu t các phương án x lý nh ng v n vư t quá thNm quy n c a B , ngành, y ban nhân dân các c p, t ch c chính tr - xã h i Trung ương và a phương. d) Giúp cơ quan ch trì th c hi n k ho ch ki m tra liên ngành nh kỳ và t xu t vi c th c hi n các chương trình, k ho ch phòng, ch ng t n n m i dâm thu c ch c năng, nhi m v c a các B , S , Ban, ngành, t ch c chính tr - xã h i Trung ương và a phương. i u 11. Ph i h p ki m tra liên ngành 1. Cơ quan ch trì có trách nhi m xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n công tác ki m tra liên ngành v phòng, ch ng t n n m i dâm. K ho ch ki m tra ph i xác nh rõ n i dung ki m tra, th i gian, ti n th c hi n, phân công trách nhi m c a t ng thành viên. 2. Cơ quan ph i h p có trách nhi m c thành viên tham gia T công tác liên ngành. Trư ng h p cán b ư c phân công tham gia T công tác liên ngành không th tham gia ki m tra liên ngành ph i có trách nhi m báo cáo Th trư ng cơ quan c ngư i thay th . 3. T trư ng T công tác liên ngành có trách nhi m báo cáo k t qu ki m tra cho cơ quan ch trì và thông báo n a phương, ơn v ư c ki m tra th c hi n nh ng ki n ngh c a oàn ki m tra liên ngành. 4. Vi c ki m tra liên ngành i v i các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm quy nh t i Ngh nh s 178/2004/N -CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph do i ki m tra liên ngành 178 (thành l p và ho t ng theo hư ng d n t i Thông tư s 05/2006/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 6 năm 2006 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i) th c hi n. i u 12. Ph i h p x lý t i m m i dâm a bàn giáp ranh 1. i v i t i m m i dâm x y ra t i a bàn giáp ranh gi a các xã, phư ng, th tr n ho c gi a các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh thì Ch t ch y ban nhân dân c p xã ho c c p huy n t i nơi có t i m m i dâm có trách nhi m ch o x lý theo
  6. thNm quy n, ng th i ngh y ban nhân dân c p xã ho c c p huy n giáp ranh ph i h p gi i quy t trên cơ s cam k t gi a y ban nhân dân các xã ho c các huy n giáp ranh. N u vi c ph i h p không hi u qu ho c trư ng h p t i m m i dâm quá ph c t p thì Ch t ch y ban nhân dân c p xã ho c c p huy n t i a bàn giáp ranh báo cáo Ch t ch y ban nhân dân c p trên tr c ti p ch o gi i quy t theo thNm quy n. 2. i v i vi c x lý t i m m i dâm x y ra t i a bàn giáp ranh gi a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thì Ch t ch y ban nhân dân c p t nh nơi có a bàn giáp ranh có trách nhi m ch o x lý theo thNm quy n. y ban nhân dân c p t nh nơi có a bàn giáp ranh ph i xây d ng chương trình, k ho ch và cam k t ph i h p hành ng khi c n thi t. i u 13. Ph i h p trao i thông tin 1. Trư ng h p c n thông tin, tài li u ph c v công tác phòng, ch ng t n n m i dâm, các cơ quan ph i h p có trách nhi m trao i, cung c p theo yêu c u c a cơ quan ngh . N u t ch i cung c p thông tin, cơ quan ư c yêu c u ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do t ch i. Cơ quan ch trì có trách nhi m thư ng xuyên trao i, cung c p thông tin cơ quan ph i h p n m ch c tình hình phòng, ch ng t n n m i dâm. 2. Khi nh n ư c các ngu n tin, tài li u liên quan n các ư ng dây, t ch c ho t ng t i ph m v m i dâm trong nư c và qu c t , các cá nhân, cơ quan, ơn v ph i k p th i báo cáo c p trên tr c ti p ho c cơ quan qu n lý tr c ti p ch o gi i quy t, ng th i thông báo v i các cơ quan liên quan ph i h p u tranh, phòng, ch ng t n n m i dâm. i u 14. Ch báo cáo, sơ k t, t ng k t 1. nh kỳ 06 tháng và h ng năm, cơ quan ch trì có trách nhi m t ch c sơ k t, t ng k t, ánh giá các n i dung ho t ng ph i h p liên ngành phòng, ch ng t n n m i dâm báo cáo các cơ quan có thNm quy n. 2. nh kỳ 06 tháng và h ng năm, cơ quan ph i h p có trách nhi m g i báo cáo n cơ quan ch trì k t qu th c hi n nhi m v và các ho t ng ph i h p liên ngành phòng, ch ng t n n m i dâm c a ơn v mình cơ quan ch trì t ng h p, báo cáo cơ quan có thNm quy n. 3. Trư ng h p quá kỳ báo cáo mà các cơ quan ph i h p không có báo cáo thì cơ quan ch trì g i thông báo b ng văn b n cho Th trư ng các cơ quan ph i h p, Ch t ch y ban nhân dân cùng c p có bi n pháp ch n ch nh, kh c ph c k p th i. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 15. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý nhà nư c
  7. 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Công an, B Qu c phòng, B Văn hoá, Th thao và Du l ch, B Thông tin và Truy n thông, B Y t , B Tư pháp, B Công thương, B Giáo d c và ào t o, các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào ph m vi, ch c năng, quy n h n có trách nhi m ch o, hư ng d n th c hi n Quy ch này. 2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy ch , nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph , Ch t ch y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm. i u 16. Tham gia ph i h p và giám sát ngh Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam ph i h p ch t ch v i các B , ngành, cơ quan liên quan tri n khai và giám sát vi c th c hi n Quy ch này. i u 17. y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm có trách nhi m giúp Th tư ng Chính ph ch o th c hi n có hi u qu công tác ph i h p liên ngành phòng, ch ng t n n m i dâm và Quy ch này./.
Đồng bộ tài khoản