Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN về việc quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1550/2004/Q -NHNN Hà N i, ngày 06 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 1550/2004/Q -NHNN NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2004 V QU N LÝ NGO I H I I V I VI C MUA, BÁN CH NG KHOÁN C A NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI T I TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH 10 ngày 12/12/1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn c Ngh nh s 144/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; Căn c Quy t nh s 146/2003/Q -TTg ngày 17/7/2003 c a Th tư ng Chính ph v t l tham gia c a bên nư c ngoài vào th trư ng ch ng khoán Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý ngo i h i, QUY T NNH: I. NH NG QUI NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy t nh này i u ch nh các giao d ch ngo i h i liên quan n ho t ng mua, bán ch ng khoán ư c niêm y t t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán t i Vi t Nam c a nhà u tư nư c ngoài, bao g m vi c chuy n v n vào Vi t Nam mua, bán ch ng khoán, chuy n i ngo i t ra ng Vi t Nam, m và s d ng t i kho n ng Vi t Nam mua, bán ch ng khoán, chuy n i ng Vi t Nam ra ngo i t và chuy n ngo i t ra nư c ngoài. 2. Các giao d ch ngo i h i liên quan n ho t ng góp v n, mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài trong các doanh nghi p Vi t Nam ư c th c hi n theo hư ng d n riêng c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Các giao d ch ngo i h i c a nhà u tư nư c ngoài liên quan n ho t ng u tư tr c ti p t i Vi t Nam theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy t nh này. i u 2. Gi i thích t ng
  2. T i Quy t nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Nhà u tư nư c ngoài bao g m: - Ngư i không cư trú là t ch c kinh t tài chính nư c ngoài ư c thành l p theo pháp lu t nư c ngoài; - Ngư i không cư trú là ngư i nư c ngoài không thư ng trú Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; - Ngư i cư trú là ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam. 2. Ngân hàng ư c phép là các ngân hàng ho t ng t i Vi t Nam ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép ho t ng ngo i h i. 3. Ch ng khoán ư c niêm y t t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán bao g m các lo i c phi u, trái phi u, ch ng ch qu u tư và các lo i ch ng khoán khác theo qui nh c a pháp lu t. i u 3. ng ti n tham gia mua, bán ch ng khoán Trên lãnh th Vi t Nam, vi c mua, bán ch ng khoán c a nhà u tư nư c ngoài ph i ư c th c hi n b ng ng Vi t Nam. i u 4. Ngu n v n tham gia mua ch ng khoán Nhà u tư nư c ngoài ư c s d ng các ngu n v n b ng ngo i t và ng Vi t Nam sau ây mua ch ng khoán: 1. Ngo i t t nư c ngoài chuy n vào Vi t Nam theo qui nh qu n lý ngo i h i hi n hành; 2. Ngo i t và ng Vi t Nam trên tài kho n c a nhà u tư nư c ngoài m t i ngân hàng ư c phép; 3. Ti n ng Vi t Nam trên tài kho n góp v n, mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài m t i ngân hàng thương m i t i Vi t Nam theo qui nh c a Ngân hàng Nhà nư c v qu n lý ngo i h i i v i vi c góp v n, mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài trong các doanh nghi p Vi t Nam; 4. Ph n l i nhu n ư c chia c a nhà u tư nư c ngoài t ho t ng u tư tr c ti p t i Vi t Nam; 5. Các kho n thu c a nhà u tư nư c ngoài t vi c chuy n như ng, thanh lý, gi i th t ho t ng u tư tr c ti p t i Vi t Nam theo qui nh c a pháp lu t; 6. Ti n lương, thư ng và các thu nh p h p pháp khác c a cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam theo qui nh c a pháp lu t; 7. Các ngu n khác n u ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n.
  3. i u 5. Chuy n v n vào, ra kh i Vi t Nam 1. Nhà u tư nư c ngoài có ngo i t t nư c ngoài chuy n vào ho c trên tài kho n ngo i t t i ngân hàng ư c phép t i Vi t Nam theo qui nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i mu n s d ng u tư ch ng khoán ph i chuy n vào tài kho n ti n g i chuyên dùng không kỳ h n b ng ngo i t c a công ty ch ng khoán m t i ngân hàng ư c phép theo qui nh t i Quy t nh này. Ngo i t ph i bán cho ngân hàng ư c phép l y ng Vi t Nam mua ch ng khoán. 2. Sau khi ã hoàn thành các nghĩa v thu v i Nhà nư c Vi t Nam theo qui nh c a pháp lu t, nhà u tư nư c ngoài ư c mua ngo i t t i ngân hàng ư c phép chuy n ra nư c ngoài theo qui nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i. II. M VÀ S D NG TÀI KHO N C A NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI VÀ CÔNG TY CH NG KHOÁN i u 6. M tài kho n giao d ch ch ng khoán b ng ng Vi t Nam c a nhà u tư nư c ngoài t i Công ty ch ng khoán 1. Nhà u tư nư c ngoài m tài kho n giao d ch ch ng khoán b ng ng Vi t Nam t i công ty ch ng khoán ph c v ho t ng mua, bán ch ng khoán t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán theo qui nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. 2. Công ty ch ng khoán ph i qu n lý tách bi t ti n g i giao d ch ch ng khoán c a t ng nhà u tư nư c ngoài, qu n lý tách bi t ti n g i giao d ch ch ng khoán c a nhà u tư nư c ngoài v i ti n c a chính công ty. Toàn b ti n g i c a nhà u tư nư c ngoài ph i ư c chuy n vào tài kho n ti n g i chuyên dùng b ng ng Vi t Nam c a công ty ch ng khoán m t i Ngân hàng ư c phép theo qui nh t i i u 7 Quy t nh này. M i giao d ch chuy n ti n, thanh toán liên quan n ho t ng u tư ch ng khoán c a nhà u tư nư c ngoài ph i th c hi n thông qua tài kho n này t i ngân hàng ư c phép. i u 7. M và s d ng tài kho n ti n g i chuyên dùng không kỳ h n b ng ng Vi t Nam và ngo i t c a công ty ch ng khoán t i ngân hàng ư c phép Công ty ch ng khoán ph i m m t (01) tài kho n ti n g i chuyên dùng không kỳ h n b ng ng Vi t Nam và m t (01) tài kho n ti n g i chuyên dùng không kỳ h n b ng ngo i t m t (01) ngân hàng ư c phép lưu gi toàn b ti n g i giao d ch ch ng khoán c a nhà u tư nư c ngoài. 1. Tài kho n ti n g i chuyên dùng không kỳ h n b ng ng Vi t Nam Ph n thu: a. Thu t bán ngo i t trên tài kho n ti n g i chuyên dùng không kỳ h n b ng ngo i t c a công ty ch ng khoán ph c v ho t ng u tư ch ng khoán theo y quy n c a nhà u tư nư c ngoài;
  4. b. Thu chuy n kho n t các ngu n ti n ng Vi t Nam c a nhà u tư nư c ngoài nêu t i kho n 2, 3, 4, 5, 6 và 7 i u 4 Quy t nh này; c. Thu t các kho n bán ch ng khoán, nh n c t c, ti n lãi trái phi u và các kho n thu liên quan khác phát sinh t vi c mua, bán ch ng khoán theo y quy n c a nhà u tư nư c ngoài. Ph n chi: a. Chi thanh toán cho vi c mua ch ng khoán ang lưu hành t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán t i Vi t Nam theo y quy n c a nhà u tư nư c ngoài; b. Chi chuy n sang tài kho n Góp v n, mua c ph n b ng ng Vi t Nam c a nhà u tư nư c ngoài tham gia góp v n, mua c ph n trong các doanh nghi p Vi t Nam; c. Chi t các kho n thu c t c, lãi trái phi u do ho t ng u tư ch ng khoán mang l i nhà u tư nư c ngoài chi tiêu t i Vi t Nam; d. Chi mua ngo i t chuy n ra nư c ngoài theo y quy n c a nhà u tư nư c ngoài. 2. Tài kho n ti n g i chuyên dùng không kỳ h n b ng ngo i t Ph n thu: a. Thu chuy n kho n t nư c ngoài vào Vi t Nam theo y quy n c a nhà u tư nư c ngoài; b. Thu chuy n kho n t tài kho n ngo i t c a nhà u tư nư c ngoài m t i ngân hàng ư c phép t i Vi t Nam. Ph n chi: a. Chi bán ngo i t cho ngân hàng ư c phép nơi m tài kho n này l y ng Vi t Nam chuy n vào tài kho n ti n g i chuyên dùng b ng ng Vi t Nam c a công ty ch ng khoán ph c v ho t ng u tư ch ng khoán theo y quy n c a nhà u tư nư c ngoài. b. Chi chuy n ra nư c ngoài theo y quy n c a nhà u tư nư c ngoài. i u 8. Ki m tra ch ng t 1. Ngân hàng ư c phép khi th c hi n các nghi p v thu, chi trên tài kho n ti n g i chuyên dùng b ng ng Vi t Nam c a công ty ch ng khoán có trách nhi m ki m tra các ch ng t sau: - H p ng m tài kho n giao d ch ch ng khoán gi a công ty ch ng khoán và nhà u tư nư c ngoài; - L nh giao d ch c a nhà u tư nư c ngoài t t i công ty ch ng khoán;
  5. - i v i các kho n chi t ngu n thu c t c, lãi trái phi u c a nhà u tư nư c ngoài chi tiêu t i Vi t Nam: Văn b n xác nh n c a công ty ch ng khoán v ti n c t c, lãi trái phi u c a nhà u tư nư c ngoài. - i v i kho n chi VN mua ngo i t chuy n ra nư c ngoài: Văn b n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n xác nh n ã hoàn thành các nghĩa v v thu v i Nhà nư c Vi t Nam i v i nh ng kho n u tư t ch ng khoán t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (n u áp d ng). 2. i v i giao d ch bán ngo i t cho nhà u tư nư c ngoài: Ngân hàng ư c phép ch bán ngo i t cho nhà u tư nư c ngoài chuy n ra nư c ngoài, không ư c bán ngo i t chuy n vào tài kho n ngo i t c a nhà u tư nư c ngoài. i u 9. Qui nh v báo cáo Báo cáo v tài kho n ti n g i chuyên dùng c a công ty ch ng khoán m t i ngân hàng ư c phép ư c th c hi n theo qui nh hi n hành c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v Ch báo cáo th ng kê áp d ng cho các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c và các t ch c tín d ng. III. T CH C TH C HI N i u 10. i u kho n thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 998/2002/Q -NHNN ngày 13/9/2002 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 2. V trư ng V Qu n lý Ngo i h i, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i, Ch t ch H i ng qu n tr và Giám c Công ty ch ng khoán, nhà u tư nư c ngoài mua, bán ch ng khoán có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phùng Kh c K ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản