Quyết định số 156/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
5
download

Quyết định số 156/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 156/2001/QĐ-TTg về việc thay đổi Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị SEA Games lần thứ 22 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 156/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 156/2001/Q -TTG Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH V VI C THAY I PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C BAN CH O QU C GIA CHU N BN SEA GAMES L N TH 22 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao, QUY T NNH: i u 1. ng chí Nguy n Danh Thái, B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao thay ng chí Hà Quang D làm Phó Trư ng Ban thư ng tr c Ban Ch o Qu c gia chuNn b i h i Th thao ông Nam á (SEA Games) l n th 22 năm 2003 t i Vi t Nam (g i t t là Ban Ch o Qu c gia chuNn b SEA Games l n th 22). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Trư ng Ban Ch o và các thành viên Ban Ch o Qu c gia chuNn b SEA Games l n th 22, ng chí Hà Quang D , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Như i u 3, - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Tòa án nhân dân t i cao, Ph m Gia Khiêm - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu: VX (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản