Quyết định số 156/2003/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 156/2003/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 156/2003/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền hình Việt Nam do Bộ Bưu chính, viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 156/2003/QĐ-BBCVT

  1. B BƯU CHÍNH VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 156/2003/Q -BBCVT Hà N i, ngày 08 tháng 09 năm 2003 QUY T NNH V CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, CƠ C U T CH C C A CÔNG TY U TƯ VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGH TRUY N HÌNH VI T NAM B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính, Vi n thông; Căn c Quy t nh s 129/2003/Q -TTg ngày 26/6/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t phương án t ng th s p x p, i m i Doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c ài Truy n hình Vi t Nam n năm 2005; Xét ngh c a Giám c Công ty u tư và Phát tri n Công ngh truy n hình Vi t Nam t i t trình s 599/TT-VTC ngày 07/8/2003; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1: Công ty u tư và Phát tri n Công ngh truy n hình Vi t Nam thu c B Bưu chính, Vi n thông là doanh nghi p kinh doanh có 100% v n Nhà nư c ho t ng c l p theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p Nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t. Tên giao d ch Qu c t : Vietnam Television Technology Investment and Development Company. Tên vi t t t : VTC i u 2: Công ty u tư và Phát tri n Công ngh truy n hình Vi t Nam có nhi m v và quy n h n sau: 1- Kinh doanh xu t nh p khNu các máy móc, thi t b , v t tư chuyên dùng thu c lĩnh v c phát thanh-truy n hình, bưu chính, vi n thông, i n t tin h c, i n t y t , i n l c, cơ khí, xây d ng, th d c th thao, giao thông v n t i, hàng h i, ngân hàng, khoa h c o lư ng, ki m nghi m, chi u sáng, ngành m a ch t, i n t dân d ng; các thi t b và phương ti n dùng cho phòng cháy, ch a cháy, c u n n, c u h , v sinh môi trư ng; các thi t b cho ngành in n, ch bi n th c phNm, nông h i s n và th c hi n các ho t ng kinh doanh khác theo quy nh c a pháp lu t. 2- Nghiên c u ng d ng, thi t k , ch t o, th nghi m, s n xu t, l p t, chuy n giao công ngh , b o dư ng, s a ch a các máy móc, thi t b thu c lĩnh v c phát thanh -
  2. truy n hình, bưu chính, vi n thông, i n t tin h c, i n t dân d ng (thang máy, thi t b l nh, thang cu n, băng truy n, máy hút b i, hút Nm). Xây l p các c t cao phát sóng phát thanh truy n hình, các công trình vi n thông, i n l c. 3- Kinh doanh các d ch v truy n hình trên m ng vi n thông và Internet theo quy nh t i văn b n s 3409/VHTT-BC ngày 4/8/2003 c a B Văn hoá-Thông tin. Kinh doanh các d ch v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin theo quy nh c a pháp lu t. 4- Tư v n u tư xây d ng (theo Quy t nh s 19/BXD-CSXD ngày 10/6/1995 c a B Xây d ng) cho công trình phát thanh-truy n hình c a d án u tư trong nư c và nư c ngoài, các công trình bưu chính, vi n thông, i n t , tin h c. 5- Ký k t, t ch c ưa lao ng, h c sinh i làm vi c, h c t p nư c ngoài và làm các d ch v có liên quan;.t ch c các d ch v h i ngh , h i th o, h i ch , tri n lãm theo quy nh c a pháp lu t. 6- S n xu t các chương trình qu ng cáo; cung c p các d ch v v qu ng cáo trên sóng phát thanh truy n hình, trên m ng vi n thông và Internet trong nư c, qu c t và trên các phương ti n thông tin i chúng khác; Cung c p băng hình, Video, phim truy n truy n hình theo quy nh c a pháp lu t. 7- ư c phép huy ng các ngu n v n và liên doanh, liên k t v i các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c phát tri n s nghi p phát thanh-truy n hình và bưu chính, vi n thông, i n t , tin h c. i u 3: Công ty u tư và Phát tri n Công ngh truy n hình Vi t Nam có Giám c, các Phó Giám c, K toán trư ng và b máy giúp vi c. Giám c, các Phó Giám c và K toán trư ng Công ty do B trư ng B Bưu chính, Vi n thông b nhi m. Giám c qu n lý và i u hành công ty, ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v th c hi n các quy n, nhi m v ư c giao. Các Phó Giám c, K toán trư ng giúp vi c Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c v ph n vi c ư c phân công. Công ty u tư và Phát tri n Công ngh truy n hình Vi t Nam có các ơn v tr c thu c h ch toán ph thu c g m: Công ty tr c thu c, các Xí nghi p, Trung tâm, Chi nhánh. Lãnh o các ơn v tr c thu c do Giám c Công ty u tư và Phát tri n Công ngh truy n hình Vi t Nam b nhi m. Giám c Công ty u tư và Phát tri n Công ngh truy n hình Vi t Nam có trách nhi m xây d ng i u l t ch c và ho t ng c a Công ty trình B trư ng phê duy t, ban hành. i u 4: T ch c b máy c a Công ty VTC g m: 1/ Các phòng ch c năng: 10 phòng. - Văn phòng Công ty.
  3. - Phòng T ch c Lao ng - Ti n lương. - Phòng Tài chính - K toán. - Phòng Ki m toán n i b . - Phòng K ho ch. - Phòng D án - u tư. - Phòng Kinh doanh - Phòng Xu t Nh p khNu - Phòng Nghiên c u Khoa h c và phát tri n. - Phòng Phát tri n Công ngh ph n m m. 2/ Các ơn v tr c thu c: + Công ty : 5 Công ty - Công ty Thi t b Phát thanh truy n hình và o lư ng (MBC). - Công ty Phát tri n truy n thông truy n hình (CTC). - Công ty i n t và Truy n hình Cáp Vi t Nam (CEC) - Công ty Thi t b và Qu ng cáo Truy n hình (EAC). - Công ty i n t và Vi n thông VTC. + Xí nghi p: 1 Xí nghi p, 6 trung tâm: - Xí nghi p i n t DTH. - Trung tâm D ch v b o hành và gi i thi u s n phNm. - Trung tâm H p tác Qu c t . - Trung tâm Tư v n u tư xây d ng công trình PT-TH và Vi n thông. - Trung tâm Chuy n giao công ngh Phát thanh truy n hình và Vi n thông. - Trung tâm ng d ng công ngh truy n thanh truy n hình và Vi n thông. - Trung tâm Truy n hình K thu t s . + Chi nhánh: 4 Chi nhánh:
  4. - Chi nhánh Công ty t i Angola. - Chi nhánh Công ty t i Lào. - Chi nhánh Công ty t i Thành ph H Chí Minh. - Chi nhánh Công ty t i Thành ph à N ng. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và m i quan h công tác gi a các ơn v tr c thu c do Giám c Công ty u tư và Phát tri n Công ngh truy n hình Vi t Nam quy nh. i u 5: Công ty u tư và Phát tri n Công ngh truy n hình Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có các quy n và nghĩa v dân s theo lu t nh, t ch u trách nhi m v toàn b ho t ng kinh doanh trư c pháp lu t, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i các ngân hàng trong nư c và nư c ngoài. Công ty u tư và Phát tri n Công ngh truy n hình Vi t Nam có tr s chính t t i: 67B Hàm Long, Qu n Hoàn Ki m - Thành ph Hà N i; Các Chi nhánh c a Công ty có tài kho n và con d u riêng, tr s t t i Thành ph H Chí Minh, Thành ph à N ng, Angola và Lào. i u 6: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 7: Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch Tài chính, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Bưu chính, Vi n thông, Giám c Công ty u tư và Phát tri n Công ngh truy n hình Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Trung Tá
Đồng bộ tài khoản