Quyết định số 1589/2003/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
150
lượt xem
13
download

Quyết định số 1589/2003/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1589/2003/QĐ-UBTDTT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Thể dục thể thao cơ sở do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1589/2003/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THAO NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1589/2003/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 19 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO S 1589/2003/Q -UBTDTT NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A CÂU L C B TH D C TH THAO CƠ S B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Pháp l nh Th d c th thao ư c U ban Thư ng v Qu c h i thông qua ngày 25/9/2000; Căn c Ngh nh s 111/2002/N -CP ngày 31/12/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh Th d c th thao; Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11/3/2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c th thao; Theo ngh c a V trư ng V th d c th thao qu n chúng, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. Ban hành văn b n "Quy ch t ch c và ho t ng c a Câu l c b Th d c th thao cơ s ". i u 2. Quy t nh này thay th cho Quy t nh s 231/Q -QC ngày 14/2/1997 c a T ng c c Th d c th thao v vi c ban hành "Quy ch v thành l p và ho t ng c a Câu l c b Th d c th thao cơ s " và có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Chánh văn phòng, V trư ng các V Th d c th d c th thao qu n chúng, T ch c cán b , Pháp ch , Th trư ng các ơn v tr c thu c U ban Th d c th thao; Giám c S Th d c th thao, S Văn hóa thông tin - Th thao, Lãnh o cơ quan Th d c th thao các Ngành và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy ch này. Nguy n Tr ng H ( ã ký)
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A CÂU L C B TH D C TH THAO CƠ S (Ban hành kèm theo Quy t nh 1589/2003/Q -UBTDTT ngày 19/9/2003 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này i u ch nh v t ch c và ho t ng c a Câu l c b Th d c th thao cơ s . i u 2. Câu l c b Th d c th thao cơ sơ là m t t ch c xã h i, ư c thành l p t ch c, hư ng d n t p luy n th d c th thao cho ngư i t p. Câu l c b Th d c th thao cơ s ư c t ch c theo các lo i hình công l p và ngoài công l p. Câu l c b ho t ng nh m m c ích thu ư c l i nhu n không thu c i tư ng i u ch nh c a Quy ch này. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N L I i u 3. Câu l c b th d c th thao cơ s có nhi m v ch y u sau: 1. Thu hút nh ng ngư i t nguy n cùng s thích t ch c, hư ng d n ho t ng th d c th thao, nh m th a mãn nhu c u rèn luy n thân th , vui chơi gi i trí, nâng cao s c kh e và thành tích th thao c a ngư i t p. 2. T ch c và tham gia các gi i th thao qu n chúng, các ho t ng Văn hóa - Th thao a phương, ơn v . 3. Qu n lý và phát tri n h i viên; m b o an toàn v ngư i và tài s n trong quá trình ho t ng; gi gìn v sinh môi trư ng. 4. Th c hi n các d ch v ph c v ngư i t p theo úng quy nh c a pháp lu t. 5. Tuyên truy n, giáo d c v n ng h i viên ch p hành pháp lu t, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v Th d c th thao. i u 4. Câu l c b Th d c th thao cơ s có nh ng quy n l i sau ây: 1. ư c chính quy n a phương t o i u ki n thu n l i t ch c và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t và chính sách xã h i hóa c a Chính ph .
  3. 2. ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao giúp , h tr , hư ng d n v chuyên môn, nghi p v . 3. ư c ki n ngh , xu t v i chính quy n a phương nh ng ch trương, chính sách, bi n pháp nh m m b o cho Câu l c b ho t ng có hi u qu . Chương 3: THÀNH L P CÂU L C B TH D C TH THAO CƠ S i u 5. Câu l c b Th d c th thao cơ s ư c thành l p: 1. Trên a bàn các thôn, p, b n và các c m dân cư. 2. Trong các cơ quan, ơn v , trư ng h c, oàn th , t ch c xã h i, các doanh nghi p, các cơ s s n xu t, d ch v , khu vui chơi, gi i trí.... i u 6. Câu l c b Th d c th thao cơ s ư c thành l p khi có i u ki n theo quy nh t i i u 34 c a Pháp l nh Th d c th thao. i u 7. ThNm quy n ra qu t nh thành l p và gi i th Câu l c b Th d c th thao cơ s : 1. Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng ra quy t nh thành l p Câu l c b tr c thu c U ban nhân dân xã, phư ng sau khi th ng nh t ý ki n v i cơ quan Th d c th thao c p huy n. 2. Th trư ng các cơ quan, ơn v ra quy t nh thành l p Câu l c b và ph i ư c Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng ra quy t nh công nh n. 3. Trong trư ng h p ho t ng c a Câu l c b không úng v i ch c năng, nhi m v , trái v i i u l ho c vi ph m pháp lu t thì Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng ra quy t nh gi i th Câu l c b và thông báo v i cơ quan Th d c th thao c p huy n. i u 8. Câu l c b Th d c th thao cơ s ph i báo cáo k ho ch, chương trình ho t ng v i U ban nhân dân xã, phư ng và th c hi n y các quy nh c a pháp lu t trong ho t ng c a Câu l c b . i u 9. Tên g i c a Câu l c b cơ s ph i phù h p n i dung ho t ng. Nh ng lò v t, lò võ ho t ng theo cơ ch Câu l c b ư c phép mang tên môn phái ho c danh nhân, phù h p truy n th ng dân t c, ư c cơ quan văn hóa a phương thNm nh và xác nh n. Chương 4: T CH C VÀ CƠ CH HO T NG i u 10. T ch c c a Câu l c b g m Ban ch nhi m và các h i viên. Tùy i u ki n c th , có th có hư ng d n viên, c ng tác viên ho c hu n luy n viên.
  4. Ban ch nhi m ư c h i viên b u. Nhi m kỳ c a Ban ch nhi m do i u l Câu l c b quy nh. H i viên Câu l c b t nguy n tham gia các ho t ng theo i u l và nh ng quy nh trong Quy ch này. i u 11. Câu l c b Th d c th thao cơ s ho t ng theo phương th c t qu n, t nguy n, t trang tr i và ch u s qu n lý nhà nư c c a U ban nhân dân xã, phư ng. Chương 5: CƠ S V T CH T VÀ TÀI CHÍNH i u 12. Cơ s v t ch t và tài chính c a Câu l c b do Ban ch nhi m tr c ti p qu n lý. Sân bãi, nhà t p, trang thi t b c a Câu l c b do ngân sách nhà nư c u tư ư c U ban nhân dân xã, phư ng qu n lý theo quy nh c a pháp lu t t ch c các ho t ng th thao công ích. i u 13. Câu l c b Th d c th thao cơ s có i u ki n v cơ s v t ch t c n ưu tiên tr em, ngư i cao tu i, ngư i tàn t t, gia ình chính sách và các h nghèo ư c t p luy n, thi u mi n phí t i Câu l c b khi h yêu c u. i u 14. Câu l c b Th d c th thao cơ s có ngu n kinh phí do a phương, ơn v c p, ph i th c hi n chính sách tài chính - k toán theo quy nh c a Nhà nư c. Nh ng ngu n thu khác do Câu l c b t qu n, chi úng m c ích, công khai và dân ch . i u 15. H i viên Câu l c b có nghĩa v có óng góp kinh phí ho t ng. M c óng góp ư c th ng nh t và ghi rõ trong i u l ho t ng c a Câu l c b . Chương 6: T CH C TH C HI N i u 16. Quy ch t ch c và ho t ng Câu l c b Th d c th thao cơ s là nguyên t c khung làm cơ s các a phương, ngành v n d ng và chi ti t hóa phù h p v i a phương, ơn v . i u 17. Cơ quan Th d c th thao c p huy n ph i h p v i U ban nhân dân xã, phư ng có k ho ch ch o, xây d ng và phát tri n Câu l c b Th d c th thao cơ s ; tăng cư ng ki m tra giám sát v t ch c và ho t ng c a Câu l c b Th d c th thao cơ s theo nh ng quy nh trong Quy ch này. i u 18. Quy ch t ch c và ho t ng Câu l c b Th d c th thao cơ s g m 6 chương, 18 i u, có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u xét th y c n thi t s ư c s a i, b sung, i u ch nh cho phù h p v i th c ti n.
Đồng bộ tài khoản