intTypePromotion=1

Quyết định số 1596/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
5
download

Quyết định số 1596/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư xây dựng Công trình: Đường giao thông xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc đi xã Thành Long, huyện Thạch Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1596/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH THANH HÓA c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1596/Q -UBND Thanh Hoá, ngày 05 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T I U CH NH T NG M C U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH: Ư NG GIAO THÔNG XÃ VĨNH HƯNG, HUY N VĨNH L C I XÃ THÀNH LONG, HUY N TH CH THÀNH CH TNCH UBND T NH THANH HÓA Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP; Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 03/2008/N - CP ngày 07/01/2008 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 hư ng d n m t s n i dung v l p, th m nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình, gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án u tư xây d ng công trình quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 4125/Q -UBND ngày 26/12/2007 c a Ch t ch UBND t nh phê duy t D án u tư xây d ng công trình: ư ng giao thông xã Vĩnh Hưng, huy n Vĩnh L c i xã Thành Long, huy n Th ch Thành; Theo ngh c a Ch t ch UBND huy n Vĩnh L c t i T trình s 66/TTr-UBND ngày 20/5/2008 (Kèm theo h sơ), c a Giám c S K ho ch và u tư t i Văn b n s 728/SKH T-T ngày 03/6/2008 v vi c trình duy t i u ch nh T ng m c u tư xây d ng Công trình: ư ng giao thông xã Vĩnh Hưng, huy n Vĩnh L c i xã Thành Long, huy n Th ch Thành, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh T ng m c u tư xây d ng Công trình: ư ng giao thông xã Vĩnh Hưng, huy n Vĩnh L c i xã Thành Long, huy n Th ch Thành v i nh ng n i dung chính sau: 1. Lý do i u ch nh: Công trình chưa tri n khai th c hi n; giá c các lo i v t tư, v t li u xây d ng ã có nhi u bi n ng, bên c nh ó m t s ch , chính sách c a Nhà nư c liên quan n u tư xây d ng ã thay i, nên ã làm t ng m c u tư d án không còn phù h p.
  2. 2. T ng m c u tư i u ch nh: 13.010,48 tri u ng, Trong ó: - Chi phí xây d ng: 9.728,15 tri u ng; - Chi phí QLDA: 175,11 tri u ng; - Chi phí tư v n TXD công trình: 1.323,79 tri u ng; - Chi phí khác: 100,66 tri u ng; - Chi phí b i thư ng, GPMB: 500,00 tri u ng; - Chi phí d phòng: 1.182,77 tri u ng. (Có ph bi u chi ti t i u ch nh TM T kèm theo). 3. Các n i dung khác: Th c hi n theo Quy t nh s 4125/Q -UBND ngày 26/12/2007 c a Ch t ch UBND t nh Thanh Hoá. i u 2. Ch t ch UBND huy n Vĩnh L c t ch c th c hi n theo úng các quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký; Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S : K ho ch và u tư, Giao thông V n t i, Xây d ng, Tài chính; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh Thanh Hoá; Ch t ch UBND huy n Vĩnh L c; các ngành, ơn v liên quan có trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3-Q ; - Lưu: VT, CN (2b). (vqd_DC TMDT d Vinh Hing_ThanhLong Lê Th B c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản