Quyết định số 16/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 16/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2000/QĐ-BCN về việc chuyển giao Trung tâm Y tế than khu vực Hòn Gai là đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế lao động ngành Than của Tổng Công ty Than Việt Nam về Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quản lý do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2000/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2000/Q -BCN Hà N i, ngày 03 tháng 04 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C CHUY N GIAO TRUNG TÂM Y T THAN KHU V C HÒN GAI LÀ ĐƠN V TR C THU C TRUNG TÂM Y T LAO Đ NG NGÀNH THAN C A T NG CÔNG TY THAN VI T NAM V U BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NINH QU N LÝ B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v vi c thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p nhà nư c; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 14/CP- MDN ngày 02 tháng 02 năm 2000 và k t lu n t i H i ngh tri n khai gi a các B , ngành và a phương liên quan (Thông báo s 04/TB-VP ngày 29 tháng 3 năm 2000 c a B Công nghi p); Theo ngh c a H i ng qu n tr T ng Công ty Than Vi t Nam (t trình s 387CV/H QT ngày 17 tháng 11 năm 1999) và V trư ng V T ch c - Cán b , QUY T Đ NH: i u 1. Chuy n giao nguyên tr ng Trung tâm Y t than khu v c Hòn Gai là ơn v tr c thu c Trung tâm Y t lao ng ngành Than c a T ng Công ty Than Vi t Nam v U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh qu n lý. i u 2. T ng giám c T ng Công ty Than Vi t Nam có trách nhi m làm vi c v i U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh ch o vi c chuy n giao trên theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 5 năm 2000. Các văn b n trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T ng Công ty Than Vi t Nam, Giám c Trung tâm Y t lao ng ngành Than, Giám c Trung tâm Y t than Hòn Gai ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n:
  2. - Như i u 3, - Ban i m i qu n lýDN TW, - Ban TCCB Chính ph , - B K ho ch- u tư, - B Tài chính, - B Công an, - B KHCNMT, - B Thương m i, Đ ng Vũ Chư - Ngân hàng Nhà nư c, - Kho b c Nhà nư c, - UBND t nh Qu ng Ninh, - Công báo, - Lưu VP, V TCCB.
Đồng bộ tài khoản