Quýêt định số 16/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
28
lượt xem
1
download

Quýêt định số 16/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quýêt định số 16/2001/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế về hoạt động và điều hành Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quýêt định số 16/2001/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 16/2001/Q -UB Hà N i, ngày 11 tháng 04 năm 2001 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH V HO T NG VÀ I U HÀNH QU H TR S P X P VÀ C PH N HOÁ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29/06/1998 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c Quy t nh s 177/1999/Q -TTg ngày 30/08/1999 c a Th tư ng Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 95/2000/Q -BTC ngày 09/06/2000 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy ch qu n lý, thu n p và s d ng Qu H tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Ban i m i qu n lý doanh nghi p Thành ph Hà N i và S Tài chính-V t giá, QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n Quy ch v ho t ng và i u hành c a Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c Thành ph Hà N i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Trư ng Ban i m i qu n lý doanh nghi p c a Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c các S Tài chính-V t giá, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Kho b c Nhà nư c Hà N i, Chi c c trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p Hà N i, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Giám c Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c Thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH
 2. Phan Văn Vư ng QUY CH V HO T NG VÀ I U HÀNH QU H TR S P X P VÀ C PH N HOÁ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo quy t nh s 16/2001/Q -U ban Hành chính ngày 11/04/2001 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: - Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c Thành ph Hà N i (sau ây g i t t là Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i) nh m gi i quy t ch cho ngư i lao ng, t o i u ki n và h tr tài chính cho các doanh nghi p Nhà nư c trong quá trình c ng c , s p x p l i và chuy n i s h u, chuy n i phương th c qu n lý. C th là các doanh nghi p Nhà nư c thu c di n ưu tiên c ng c phát tri n; các doanh nghi p Nhà nư c th c hi n chia tách, sát nh p, c ph n hoá, giao, khoán, bán, cho thuê theo quy nh t i Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29/06/1998 và Ngh nh s 103/1999/N -CP ngày 10/09/1999, Quy t nh s 177/1999/Q -TTg ngày 30/08/1999 c a Th tư ng Chính ph , Quy t nh s 95/2000/Q -BTC ngày 09/06/2000 c a B trư ng B Tài chính và Quy t nh s 117/1999/Q -UB ngày 30/12/1999 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. - Ngu n v n c a Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i ư c hình thành t các kho n thu khi th c hi n s p x p và chuy n i s h u các doanh nghi p Nhà nư c do UBND Thành ph Hà N i thành l p; các kho n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho Thành ph th c hi n s p x p và c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c và Ngân sách Thành ph c p theo k ho ch hàng năm (n u có). i u 2: - Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i ư c qu n lý t p trung b ng m t tài kho n t i Kho b c Nhà nư c Hà N i ( Tài kho n - Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c Thành ph Hà N i) và ch u s qu n lý Nhà nư c c a UBND Thành ph Hà N i và B Tài chính. - Vi c qu n lý và s d ng Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i ph i mb o úng m c ích, úng i tư ng, có hi u qu . - M i kho n thu chi c a Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i ph i tuân th ch tài chính, k toán hi n hành c a Nhà nư c và quy nh c a Quy ch này. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH
 3. I/ NGU N HÌNH THÀNH QU : i u 3: Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i ư c hình thành t các ngu n sau: 1. Khi th c hi n chuy n i s h u, gi i th doanh nghi p Nhà nư c: 1.1 Ti n th c thu t bán ph n v n Nhà nư c t i các doanh nghi p Nhà nư c m i th c hi n c ph n hoá (bao g m c ti n thu c ph n bán tr ch m cho ngư i lao ng). 1.2 Ti n thu ư c t các ho t ng bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p Nhà nư c (sau ó bán l i cho ngư i nh n thuê) theo Ngh nh s 103/1999/N -CP ngày 10/09/1999 c a Chính ph v bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p Nhà nư c sau khi tr : Chi phí ph c v cho vi c bán, khoán, cho thuê doanh nghi p; thanh toán các kho n n lương, n b o hi m xã h i, thanh toán các kho n n có b o m và các kho n chi phí khác theo quy nh c a pháp lu t. 1.3 Ti n thu t vi c chuy n như ng c ph n c a ngư i lao ng các doanh nghi p Nhà nư c sau 3 năm th c hi n hình th c giao cho t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p khi có i u ki n mua l i doanh nghi p (thu 30% giá tr c ph n t i th i i m ư c giao doanh nghi p). 1.4 Ti n thu t vi c thu h i các kho n công n khó òi ã ư c x lý, bán các tài kho n không c n dùng, tài s n ng, tài s n thanh lý ã ư c lo i tr ra kh i giá tr doanh nghi p khi chuy n i s h u, sau khi tr : chi phí ph c v cho các ho t ng như ng bán, thanh lý tài s n thu h i công n . 1.5 Ti n thu t bán các tài s n c a doanh nghi p Nhà nư c b gi i th , sau khi tr các chi phí cho các ho t ng gi i th doanh nghi p, thanh toán các kho n n như quy nh c a B Tài chính hư ng d n trình t , th t c, nguyên t c x lý tài chính khi gi i th doanh nghi p Nhà nư c. 2. C t c và các kho n thu nh p ư c chia t ph n góp v n c a Nhà nư c t i Công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n ư c hình thành trên cơ s th c hi n chuy n i s h u các doanh nghi p Nhà nư c ho c do các doanh nghi p này góp b ng v n Nhà nư c mà UBND Thành ph có quy t nh giao công ch c Nhà nư c tham gia qu n lý. 3. Ngu n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho vi c s p x p và c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c. 4. Kho n h tr , i u hoà t Qu s p x p doanh nghi p Trung ương, ti n Ngân sách c p theo k ho ch hàng năm (n u có). i u 4: - Các cơ quan ch c năng có liên quan c a Thành ph (S Tài chính-V t giá; Kho b c Nhà nư c Hà N i; C c Thu Hà N i; Chi c c Tài chính doanh nghi p Hà N i; các cơ quan c p trên c a doanh nghi p và các cơ quan có liên quan khác) ôn c ki m tra, giám sát các doanh nghi p, các Ban thanh lý tài s n, H i ng bán u giá tài s n c a
 4. các doanh nghi p n p các kho n ph i n p theo thông báo c a Giám c Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i vào tài kho n c a Qu . - Giám c các doanh nghi p Nhà nư c th c hi n chuy n i hình th c s h u (c ph n hoá, bán, khoán, cho thuê…); Giám c các công ty c ph n; Giám c các công ty trách nhi m h u h n ( ư c chuy n i t doanh nghi p Nhà nư c), Ban thanh lý tài s n và H i ng gi i th doanh nghi p n p ngay s ti n thu ư c t vi c bán, cho thuê doanh nghi p, bán ph n v n c a Nhà nư c t i t i doanh nghi p, thanh lý, như ng bán các tài s n c a doanh nghi p b gi i th ho c các tài s n và các kho n công n ã ư c lo i tr ra kh i giá tr doanh nghi p trư c khi th c hi n chuy n i s h u v tài kho n c a Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i. - Công ch c Nhà nư c i di n s h u Nhà nư c t i doanh nghi p theo Quy t nh c a UBND Thành ph có trách nhi m ôn c và ki m tra doanh nghi p n p k p th i y các kho n ph i n p theo quy nh vào tài kho n c a Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i. II/ S D NG QU : A. GI I QUY T CHÍNH SÁCH VÀ H TR CHO NGƯ I LAO NG TRONG CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TH C HI N S P X P VÀ CHUY N I S H U: A.1/ Chi h tr gi i quy t lao ng dôi dư, ào t o và ào t o l i cho ngư i lao ng: i u 5: i tư ng áp d ng là: - Lao ng t nguy n thôi vi c, lao ng b m t vi c, lao ng h t h n h p ng lao ng trong quá trình s p x p và chuy n i s h u doanh nghi p Nhà nư c. - H tr kinh phí ào t o và ào t o l i gi i quy t vi c làm m i cho ngư i lao ng do yêu c u t ch c l i ho t ng kinh doanh, thay i công ngh ti p t c làm vi c t i doanh nghi p sau khi th c hi n s p x p và chuy n i s h u doanh nghi p Nhà nư c. i u 6: M c và ph m vi h tr : 1- M c h tr t Qu h tr s p x p doanh nghi p thành ph Hà N i thanh toán các kho n tr c p cho ngư i lao ng b m t vi c, thôi vi c ( h t h n h p ng ho c t nguy n ch m d t h p ng) ư c xác nh như sau: M c h tr t Qu h tr = Chi phí tr c p cho - S dư qu d phòng s p x p và c ph n hoá ngư i lao ng thôi tr c p m t vi c làm Doanh nghi p Nhà nư c vi c, m t vi c c a doanh nghi p Trong ó: Chi phí tr c p thôi vi c m t vi c theo ch ư c quy nh t i B lu t Lao ng, Ngh nh s 198/CP ngày 31/12/1994, Ngh nh s 72/CP ngày 31/10/1995 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và xã h i và B Tài chính.
 5. 2- M c h tr Qu h tr s p x p doanh nghi p thành ph Hà N i cho vi c ào t o và ào t o l i lao ng ư c xác nh như sau: a. i v i s lao ng thu c di n ư c ào t o và ào t o l i t i các doanh nghi p Nhà nư c sau khi th c hi n chia tách, sát nh p: M c h tr c a Qu b ng 50% nh m c kinh phí do Nhà nư c quy nh cho m t năm ào t o và ào t o l i; ph n chi còn thi u, doanh nghi p h ch toán và phân b vào chi phí s n xu t kinh doanh. b. i v i s lao ng thu c di n ư c ào t o và ào t o l i t i các doanh nghi p Nhà nư c sau khi th c hi n c ph n hoá, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê: h tr theo chi phí th c t phát sinh nhưng không vư t quá nh m c kinh phí do Nhà nư c quy nh cho m t năm ào t o và ào t o l i. Ph n chi phí còn thi u, doanh nghi p h ch toán và phân b vào chi phí s n xu t kinh doanh. c. nh m c kinh phí ào t o và ào t o l i lao ng theo nh m c chi ào t o quy nh t i Quy t nh s 95/2000/Q -BTC ngày 09/06/2000 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy ch qu n lý, thu n p và s d ng Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c. i u 7: Nguyên t c và th t c gi i quy t: 1. L p danh sách và phương án h tr : - Giám c doanh nghi p ph i h p v i Ban i m i qu n lý doanh nghi p c a doanh nghi p và t ch c công oàn c a doanh nghi p, căn c vào ch chính ch c a Nhà nư c l p phương án h tr cho ngư i lao ng. Trong phương án ph i nêu rõ danh sách lao ng, căn c ngh h tr , kh năng t thanh toán c a doanh nghi p t qu d phòng tr c p m t vi c làm và s còn thi u ngh Qu h tr s p x p doanh nghi p thành ph Hà N i h tr . - Danh sách và phương án gi i quy t chính sách cho ngư i lao ng nêu trên ph i ư c công b công khai t i doanh nghi p và l p cùng v i phương án s p x p và chuy n i s h u doanh nghi p. - H sơ trên ư c l p theo m u hư ng d n c a S Lao ng - Thương binh và xã h i). Doanh nghi p l p thành 5 b h sơ và g i t i S Lao ng - Thương binh xã h i ti p nh n. 2. Phê duy t phương án h tr : - S Lao ng - Thương binh xã h i sau khi ti p nh n h sơ c a doanh nghi p, ti n hành ki m tra và g i h sơ c a doanh nghi p t i cho: Ban i m i qu n lý doanh nghi p Thành ph , S Tài chính-V t giá (Chi c c tài chính doanh nghi p), Liên oàn lao ng Thành ph và Giám c Qu s p x p doanh nghi p thành ph Hà N i. - S Lao ng - Thương binh xã h i ch trì, cùng các cơ quan trên tham gia thNm nh h sơ. Biên b n thNm nh sau khi th ng nh t ư c g i cho Ban i m i qu n lý doanh nghi p Thành ph xem xét, trình UBND Thành ph quy t nh.
 6. - UBND Thành ph quy t nh phê duy t phương án gi i quy t chính sách và h tr cho ngư i lao ng khi quy t nh phương án s p x p và chuy n i s h u doanh nghi p. 3. T m ng kinh phí h tr ngư i lao ng: - Căn c vào phương án ư c duy t, doanh nghi p Nhà nư c (n u trư c th i i m bàn giao gi a doanh nghi p Nhà nư c v i Công ty c ph n) ho c công ty c ph n (n u sau th i i m bàn giao) g i công văn ngh Qu t m ng kinh phí h tr cho ngư i lao ng. Trong ó ph i nêu rõ i tư ng, m c ngh và s tài kho n c a ơn v ti p nh n tr c p; ng th i g i kèm theo b n sao Báo cáo Tài chính c a doanh nghi p t i th i i m trư c khi th c hi n s p x p và chuy n i s h u, H p ng ào t o gi a doanh nghi p và cơ s ào t o (trư ng h p doanh nghi p không có cơ s t ào t o). Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i ki m tra và làm th t c c p t m ng kinh phí h tr cho ngư i lao ng. 4. Quy t toán kinh phí h tr : - Giám c doanh nghi p Nhà nư c th c hi n c ph n hoá ho c Giám c Công ty c ph n ch u trách nhi m l p ch ng t thanh toán và Báo cáo quy t toán kinh phí theo úng quy nh c a Nhà nư c g i cho S Tài chính-V t giá (Chi c c Tài chính doanh nghi p) và Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i. Th i h n l p báo cáo quy t toán kinh phí c a doanh nghi p như sau: + i v i kho n tr c p m t vi c, thôi vi c ch m nh t sau 30 ngày k t ngày nh n ư c kinh phí h tr . + i v i kho n h tr ào t o và ào t o l i ch m nh t sau 30 ngày sau khi k t thúc chương trình ào t o và ào t o l i lao ng. - Ch m nh t sau 30 ngày, k t ngày nh n ư c Báo cáo quy t toán kinh phí c a doanh nghi p, cơ quan qu n lý Qu ph i th c hi n công tác ki m tra, thNm nh báo cáo quy t toán kinh phí. A.2/ H tr mua c ph n theo giá ưu ãi i v i ngư i lao ng trong doanh nghi p: i u 8: 1. i tư ng áp d ng: Chi h tr cho ngư i lao ng trong các doanh nghi p Nhà nư c th c hi n c ph n hoá, có v n Nhà nư c nh , khi kh ng ch theo v n Nhà nư c không bán theo giá ưu ãi i v i ngư i lao ng trong doanh nghi p theo m c 10 c ph n/ năm công tác. C th như sau: - Nhà nư c có ch trương bán c ph n ưu ãi gi m giá 30% cho ngư i lao ng trong doanh nghi p theo tiêu chuNn m i năm công tác ư c mua 10 c ph n (m i c ph n có m nh giá 100.000 ng). M t s doanh nghi p do v n Nhà nư c ít, khi kh ng ch giá tr ưu ãi t i a là 20% ho c 30% v n Nhà nư c thì c ph n ưu ãi cho m i năm
 7. công tác bình quân ít hơn 10 c ph n. Nhà nư c h tr i v i kho n chênh l ch gi a giá tr ưu ãi tính theo năm công tác và tính theo v n Nhà nư c. Thí d : Tình hình m t doanh nghi p như sau: T ng s năm công tác c a s lao ng ư c mua c ph n theo giá ưu ãi là 10.000 năm, v n Nhà nư c t i Công ty có là 9 t ng. + S c ph n mua ưu ãi tính theo năm công tác là 10.000 năm x 10 c ph n = 100.000 c ph n. + T ng giá tr c ph n ưu ãi tính theo năm công tác là 100.000 c ph n x 100.000 ng = 10 t ng. + Giá tr ưu ãi 30% tính theo năm công tác là 3 t ng. + Giá tr ưu ãi tính theo m c kh ng ch 20% v n Nhà nư c: 9 t ng x 20% = 1,8 t ng. Như v y giá tr ưu ãi tính theo m c 20% v n Nhà nư c ch là 1,8 t = 60% giá tr ưu ãi tính theo năm công tác (1,8 t /3 t ), nên m i năm công tác ch ư c mua 6 c ph n theo giá ưu ãi. Nhà nư c xem xét h tr kho n chênh l ch gi a m c 10 c ph n/năm công tác v i 6 c ph n/năm công tác. - i v i doanh nghi p này n u xét th y c n th c hi n ưu ãi m i năm công tác 10 c ph n m i h p lý thì giá tr ưu ãi là: 100.000 x 10.000năm x 10 c ph n/năm x 30% = 3 t ng. Còn n u m i năm công tác ư c mua 8 c ph n theo giá ưu ãi là h p lý thì giá tr ưu ãi là: 100.000 x 10.000năm x 8 c ph n/năm x 30% = 2,4 t ng. - Lưu ý: Khi th c hi n ph i căn c vào s c ph n th c mua theo giá ưu ãi c a ngư i lao ng trong doanh nghi p. Trên ây là phương án tính theo m c t i a, còn trong th c t có th ngư i lao ng có th không mua h t c ph n ưu ãi ho c tuỳ tình hình c th m i doanh nghi p Ban i m i qu n lý doanh nghi p Thành ph ngh UBND Thành ph xem xét quy t nh m c h tr . 2. M c h tr : - Xác nh giá tr ưu ãi kh ng ch theo v n Nhà nư c (g i là a). - Xác nh giá tr ưu ãi h p lý (g i là b). - Xác nh m c h tr (g i là c) thì c = b - a. i u 9: Nguyên t c và th t c gi i quy t:
 8. 1- Phương án xác nh c ph n bán theo giá ưu ãi i v i ngư i lao ng trong doanh nghi p ph i xác nh trong phương án c ph n hoá. - S Lao ng - Thương binh xã h i ch trì, cùng v i S Tài chính-V t giá (Chi c c Tài chính doanh nghi p) và Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i thNm nh và trình Ban i m i qu n lý doanh nghi p Thành ph duy t phương án h tr khi xét duy t phương án c ph n hoá. 2- Căn c Biên b n xét duy t phương án c a Ban i m i qu n lý doanh nghi p Thành ph , UBND Thành ph quy t nh phương án h tr khi quy t nh phê duy t phương án c ph n hoá. 3- Căn c vào phương án ư c duy t doanh nghi p Nhà nư c (n u trư c th i i m bàn giao gi a doanh nghi p Nhà nư c v i Công ty c ph n) ho c Công ty c ph n (n u sau th i i m bàn giao) căn c vào k t qu bán c ph n ưu ãi, l p h sơ ngh h tr gi cho S Tài chính-V t giá (Chi c c Tài chính doanh nghi p) và Giám c Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i xem xét làm th t c c p ti n. 4- Giám c doanh nghi p Nhà nư c th c hi n c ph n hoá ho c Giám c Công ty c ph n ch u trách nhi m l p ch ng t thanh toán và Báo cáo quy t toán kinh phí theo úng quy nh c a Nhà nư c g i cho S Tài chính-V t giá (Chi c c Tài chính doanh nghi p) và Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i. Qu có trách nhi m xem xét thNm nh. B. H TR B XUNG V N CHO DOANH NGHI P NHÀ NƯ C C N ƯU TIÊN C NG C VÀ PHÁT TRI N: i u 10: 1. i tư ng áp d ng: Nh ng doanh nghi p quan tr ng, c n duy trì ho t ng theo Lu t doanh nghi p Nhà nư c phát huy vai trò nòng c t và d n d t trong quá trình công nghi p hoá và hi n i hoá. ó là nh ng doanh nghi p c n duy trì 100% v n Nhà nư c, các doanh nghi p ho t ng công ích và m t s doanh nghi p Nhà nư c ho t ng s n xu t kinh doanh ư c l a ch n. Hàng năm Ban i m i qu n lý doanh nghi p Thành ph xu t danh m c UBND Thành ph xem xét quy t nh. 2. M c và ph m vi h tr : a. B xung v n lưu ng: i v i nh ng doanh nghi p thu c di n c n ti p t c c ng c phát tri n, Qu s p x p doanh nghi p Thành ph th c hi n h tr dư i hình th c: Ưu tiên c p b xung ph n v n Ngân sách thi u so v i quy nh hi n hành. b. H tr v n u tư còn thi u (trên cơ s các ngu n v n ư c cân i trong d án không áp ng ) i v i các doanh nghi p có d án u tư vào các lĩnh v c s n xu t kinh doanh mà Thành ph có ch trương u tư. 3. Th t c gi i quy t: a. H sơ: H sơ ngh h tr b xung v n lưu ng i v i các doanh nghi p g m có:
 9. + Báo cáo tài chính c a doanh nghi p. + K ho ch tài chính năm và nhu c u v n lưu ng. + Công văn ngh c p b xung v n lưu ng thi u. + Biên b n thNm nh yêu c u b xung v n lưu ng do S Tài chính-V t giá (Chi c c Tài chính doanh nghi p) ch trì cùng S K ho ch và u tư, Cơ quan c p trên tr c ti p c a doanh nghi p và Qu s p x p doanh nghi p Thành ph tham gia. - H sơ ngh h tr v n u tư cho các d án g m có: + Báo cáo tài chính c a doanh nghi p. + D án và quy t nh phê duy t d án c a UBND Thành ph ho c c p có thNm quy n. + B n gi i trình cân i các ngu n v n c a d án u tư, s v n còn thi u c n ư c h tr c a doanh nghi p. + Biên b n thNm nh h tr v n u tư còn thi u do S Tài chính-V t giá (Chi c c Tài chính doanh nghi p) ch trì cùng S K ho ch và u tư, Cơ quan c p trên tr c ti p c a doanh nghi p và Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i tham gia. b. Trình t : - Giám c doanh nghi p, ch d án g i 4 b h sơ n S Tài chính-V t giá (Chi c c Tài chính doanh nghi p). - S Tài chính-V t giá (Chi c c Tài chính doanh nghi p): nh n, ki m tra và g i h sơ cho các cơ quan có liên quan; ch trì ti n hành thNm nh; l p Biên b n thNm nh; chuy n h sơ kèm theo Biên b n thNm nh cho Ban i m i qu n lý doanh nghi p Thành ph xét duy t. - Ban i m i qu n lý doanh nghi p Thành ph trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. - Căn c vào Quy t nh c a UBND Thành ph , Qu làm th t c chi theo quy nh c a Nhà nư c. 4. Vi c h ch toán k toán và qu n lý v n c a doanh nghi p ư c b xung v n th c hi n theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. C. H TR TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TH C HI N CHUY N I S H U: i u 11:
 10. 1. i tư ng áp d ng là: Là nh ng doanh nghi p Nhà nư c c n ư c ưu tiên c ng c lành m nh tình hình tài chính, nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh trư c khi th c hi n chuy n i s h u (c ph n hoá, giao, bán, cho thuê). 2. M c và ph m vi h tr : a. i v i các doanh nghi p th c hi n c ph n hoá có t tr ng v n Nhà nư c trên v n kinh doanh th p, vi c h tr ư c th c hi n dư i hình th c: c p b xung v n t o i u ki n cho doanh nghi p x lý các kho n n quá h n và cơ c u l i n , nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh trư c khi chuy n i s h u. b. i v i các doanh nghi p th c hi n giao cho t p th ngư i lao ng vi c h tr ư c th c hi n dư i hình th c: thanh toán n B o hi m xã h i cho nh ng doanh nghi p không có kh năng thanh toán t i th i i m có quy t nh giao doanh nghi p do ho t ng s n xu t kinh doanh trư c ó b l . c. i v i các doanh nghi p th c hi n bán, cho thuê (sau ó bán l i cho ngư i nh n thuê) Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i ch h tr thanh toán các kho n n B o hi m xã h i, n vay ngân hàng, n ph i tr khác trong trư ng h p không ngư i mua nào ch u k th a n và các kho n thu t ho t ng cho thuê, bán doanh nghi p, thu h i công n ph i thu, s dư v n b ng ti n t i th i i m bán không thanh toán. Vi c chi thanh toán h tr này dư c th c hi n trên cơ s quy t nh c a B trư ng B Tài chính. 3. Th t c gi i quy t: a. H sơ: H sơ g m có: - K ho ch th c hi n c ph n hoá, giao bán, cho thuê doanh nghi p ã ư c phê chuNn ho c xác nh n. - Báo cáo tài chính và Biên b n ki m tra báo cáo tài chính năm c a Chi c c Tài chính doanh nghi p; Báo cáo quy t toán thu thu c a doanh nghi p và xác nh n n p ngân sách c a C c Thu Hà N i. - Báo cáo gi i trình v yêu c u b xung v n c a doanh nghi p nh m x lý các kho n n và cơ c u l i n . T ng s n vay quá h n và kh năng thanh toán th c t c a doanh nghi p. b. Trình t : - Giám c doanh nghi p g i h sơ n S Tài chính-V t giá ( Chi c c Tài chính doanh nghi p). - S Tài chính-V t giá (Chi c c Tài chính doanh nghi p) nh n, ki m tra và g i h sơ t i các cơ quan có liên quan; ch trì cùng các cơ quan có liên quan ti n hành thNm nh và l p Biên b n thNm nh; chuy n h sơ kèm theo Biên b n thNm nh cho Ban i m i qu n lý doanh nghi p Thành ph xét duy t.
 11. - Ban i m i qu n lý doanh nghi p Thành ph trình UBND Thành ph xem xét quy t nh ho c B trư ng B Tài chính quy t nh ( i v i i tư ng quy nh t i i m c m c 2 i u này). - Căn c vào Quy t nh c a UBND Thành ph ho c B trư ng B Tài chính, Giám c Qu làm th t c chi theo quy nh c a Nhà nư c. 4. Kho n h tr v tài chính ư c b xung t Qu , doanh nghi p ph i s d ng úng m c ích, có hi u qu và quy t toán v i Qu s p x p doanh nghi p Thành ph . D. H TR VÀ U TƯ V N CHO CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Ã TH C HI N C PH N HOÁ: i u 12: 1. i tư ng áp d ng: Nh ng doanh nghi p ã th c hi n chuy n i s h u có phương án phát hành c phi u th c hi n các d án u tư m r ng s n xu t kinh doanh vào nh ng lĩnh v c ư c Nhà nư c khuy n khích. 2. M c và ph m vi h tr : i v i nh ng doanh nghi p này ph m vi và m c h tr t Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i ư c xác nh như sau: a. i v i nh ng doanh nghi p Nhà nư c c n thi t ph i gi c ph n chi ph i: Căn c vào t ng giá tr c phi u d ki n phát hành theo phương án ư c UBND Thành ph phê duy t và ti n th c hi n d án, Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i th c hi n u tư v n cho d án m b o t tr ng c ph n Nhà nư c c n thi t ph i duy trì trong doanh nghi p. b. i v i các trư ng h p khác: Căn c vào tình hình phát hành c phi u, quy mô và ti n th c hi n d án u tư, phương án s n xu t kinh doanh, Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i có th u tư v n h tr gi i quy t s c phi u chưa bán h t. 3. Th t c gi i quy t: a. H sơ g m có: - Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh sau khi th c hi n chuy n i s h u. - Phương án phát hành thêm c phi u ã ư c phê duy t. Quy t nh phê duy t d án u tư và báo cáo ti n th c hi n d án u tư ho c phương án s n xu t kinh doanh. - Văn b n gi i trình và ngh Qu h tr u tư v n cho d án u tư ho c phương án s n xu t kinh doanh. - Biên b n thNm nh c a S Tài chính-V t giá (Chi c c Tài chính doanh nghi p).
 12. b. Trình t : - S Tài chính-V t giá (Chi c c Tài chính doanh nghi p): nh n, ki m tra và g i h sơ cho các cơ quan có liên quan; ch trì cùng các cơ quan có liên quan ti n hành thNm nh và l p Biên b n thNm nh; chuy n h sơ kèm theo Biên b n thNm nh cho Ban i m i qu n lý doanh nghi p Thành ph xét duy t. - Ban i m i qu n lý doanh nghi p Thành ph trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. - Căn c vào Quy t nh c a UBND Thành ph , Giám c Qu làm th t c chi theo quy nh c a Nhà nư c. 4. Kho n h tr và u tư v n cho doanh nghi p ư c b xung t Qu , doanh nghi p ph i s d ng úng m c ích, có hi u qu và quy t toán v i Qu s p x p doanh nghi p Thành ph . E. CHI PHÍ CHO HO T NG C A QU S P X P DOANH NGHI P THÀNH PH HÀ N I: i u 13: - Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i ư c s d ng m t ph n ngu n thu c a Qu áp ng cho các nhu c u chi liên quan n ho t ng c a Qu như: + Chi mua s m d ng c làm vi c, văn phòng phNm. + Chi phí h i h p, h i th o, h c t p, t p hu n, ti p tân. + Chi in n tài li u. + Chi lương và ph c p trách nhi m cho cán b chuyên trách. Chi ph c p kiêm nhi m cho cán b tham gia qu n lý Qu . + Chi công tác phí, làm thêm gi cho cán b c a Qu . + Các kho n chi phí hành chính khác có liên quan n ho t ng c a Qu . Các kho n chi này ư c h ch toán m c riêng và ư c quy t toán cùng v i các kho n chi h tr t Qu . - Hàng năm Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i l p d toán chi thư ng xuyên g i S Tài chính-V t giá ki m tra, t ng h p trình UBND Thành ph phê duy t. - Căn c vào d toán cho ư c duy t, Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i th c hi n chi úng m c ích và t ch c quy t toán theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. III/ QU N LÝ QU :
 13. i u 14: Qu s p x p doanh nghi p Thành ph do Ch t ch UBND Thành ph qu n lý, quy t nh phê duy t phương án và các kho n chi h tr tài chính cho các doanh nghi p Nhà nư c do UBND Thành ph thành l p trong quá trình s p x p và chuy n i s h u và gi i quy t ch cho ngư i lai ng các doanh nghi p này. S Tài chính-V t giá (Chi c c Tài chính doanh nghi p) là cơ quan giúp UBND Thành ph thNm nh phương án h tr cho các doanh nghi p; ki m tra vi c s d ng ngu n v n c a Qu và th c hi n ch c năng qu n lý tr c ti p Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i. i u 15: Tài kho n c a Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i ư c g i t p trung vào tài kho n 945.07 (Tài kho n - Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c thành ph Hà N i) t i kho b c Nhà nư c Hà N i. Tài kho n c a Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c Thành ph Hà N i do Giám c Qu ư c Ch t ch UBND Thành ph u quy n làm ch tài kho n. Vi c m tài kho n, h ch toán và s d ng tài kho n Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c Thành ph theo úng hư ng d n c a Kho b c Nhà nư c Trung ương. i u 16: Hàng năm căn c vào k ho ch s p x p và chuy n i s h u doanh nghi p Nhà nư c, UBND Thành ph ch o Ban i m i qu n lý doanh nghi p Thành ph ph i h p v i S Tài chính-V t giá (Chi c c Tài chính doanh nghi p) l p k ho ch thu và d ki n các kho n chi t Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i báo cáo UBND Thành ph và g i v B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p). i u 17: i u hoà Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i: Căn c vào quy t nh i u ng c a B trư ng B Tài chính, trong ph m vi 15 ngày Giám c Qu ph i làm th t c chuy n ti n t tài kho n c a Qu v tài kho n c a Qu v tài kho n c a Qu s p x p doanh nghi p Trung ương ho c theo dõi qu n lý kho n ti n h tr t Qu s p x p doanh nghi p Trung ương cho Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i theo quy t nh c a B trư ng B Tài chính. Khi nh n ti n h tr t Qu s p x p doanh nghi p Trung ương, Qu s p x p doanh nghi p Thành ph ch u s ki m tra nh kỳ ho c t xu t c a cơ quan qu n lý Qu s p x p doanh nghi p Trung ương. i u 18: Thanh toán các kho n tr c p và h tr t Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i: Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i ch th c hi n thanh toán các kho n tr c p và h tr ngư i lao ng và các doanh nghi p thu c i tư ng ư c th hư ng ã quy nh t i m c II (s d ng Qu ), chương II c a Quy ch này khi có y h sơ, phương án h tr ã ư c UBND Thành ph phê duy t. Trư c khi th c hi n c p phát, thanh toán, Giám c Qu ph i ki m tra l i i u ki n, vi c tính toán m c tr c p và h tr cho các i tư ng. Trư ng h p phát hi n có sai
 14. sót ho c có i m chưa rõ, Giám c Qu ph i báo cáo ngay v i UBND Thành ph k p th i xem xét, i u ch nh. Vi c c p phát thanh toán các kho n tr c p và h tr t Qu cho ngư i lao ng và các doanh nghi p th c hi n s p x p và chuy n i s h u khi ngu n kinh phí không áp ng nhu c u s ư c th c hi n theo trình t ưu tiên sau: 1. H tr kinh phí ào t o, ào t o l i cho ngư i lao ng. 2. H tr gi i quy t chính sách cho ngư i lao ng b m t vi c, thôi vi c. 3. H tr thanh toán các kho n n lương, n B o hi m xã h i. 4. H tr mua c ph n theo giá ưu ãi i v i ngư i lao ng nh ng doanh nghi p Nhà nư c th c hi n c ph n hoá. 5. H tr tài chính cho các doanh nghi p Nhà nư c c n ưu tiên c ng c th c hi n chuy n i s h u. 6. u tư v n góp c ph n c a Nhà nư c cho các doanh nghi p Nhà nư c ã c ph n hoá theo phương án ư c phê duy t. Căn c vào quy t nh phê duy t c a UBND Thành ph và u nhi m chi c a Giám c Qu , Kho b c Nhà nư c Hà N i làm th t c chuy n ti n tr c p, h tr cho các doanh nghi p và các i tư ng th hư ng. Kho b c Nhà nư c Hà N i không ư c s d ng ngu n qu vào m c ích khác ho c thanh toán các kho n chi trái v i quy nh c a Quy ch này. i u 19: Ch báo cáo - k toán: Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i có trách nhi m m s sách k toán, h ch toán y m i kho n thu chi và lưu gi ch ng t theo ch Nhà nư c quy nh. Năm tài chính c a Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12. Năm tài chính u tiên ư c tính t ngày Qu b t u ho t ng n ngày k t thúc năm. nh kỳ hàng tháng, quý, Giám c Qu giúp UBND Thành ph báo cáo tình hình qu n lý và s d ng Qu cho B trư ng B Tài chính. Trong các trư ng h p c n thi t Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i còn có trách nhi m k p th i báo cáo và gi i trình nh ng v n có liên quan n tình hình qu n lý và s d ng Qu theo yêu c u c a B trư ng B Tài chính. K t thúc năm tài chính trong ph m vi 45 ngày Giám c Qu ph i l p báo cáo quy t toán Qu cho UBND Thành ph UBND Thành ph báo cáo B Tài chính ph i h p ki m tra xem xét và trình B trư ng B Tài chính phê duy t và t ng h p báo cáo Chính ph .
 15. Báo cáo quy t toán Qu ph i ph n ánh y , trung th c tình hình Qu th i i m l p báo cáo; tình hình thu chi và nh ng v n còn t n t i trong công tác qu n lý Qu như: các kho n chưa thu ư c ho c chưa chi; các kho n chi vư t ho c chưa có ngu n thanh toán … kèm theo xác nh n s dư Qu c a Kho B c Nhà nư c Hà N i. i u 20: Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i ch u s ki m tra giám sát thư ng xuyên và nh kỳ c a B Tài chính và UBND Thành ph Hà N i. Hàng năm trên cơ s Báo cáo quy t toán Qu , UBND Thành ph Hà N i báo cáo các kho n thu chi v i B Tài chính. C c Tài chính doanh nghi p - B Tài chính có trách nhi m giúp B Trư ng B Tài chính tri n khai th c hi n công tác ki m tra báo cáo quy t toán Qu s p x p doanh nghi p Thành ph Hà N i. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản