Quyết định số 16/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 16/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2002/QĐ-TTg về khung chính sách bồi thường, tái định cư, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dự án và kế hoạch hành động dân tộc thiểu số của dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 1 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 16/2002/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2002 V PHÊ DUY T KHUNG CHÍNH SÁCH B I THƯ NG, TÁI NNH CƯ, H TR NH NG NGƯ I BN NH HƯ NG B I D ÁN VÀ K HO CH HÀNH NG DÂN T C THI U S C A D ÁN "H T NG CƠ S NÔNG THÔN D A VÀO C NG NG" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư (Công văn s 8697/BKH- P ngày 21 tháng 12 nam 2001) và ý ki n c a B Tài chính, U ban Dân t c và Mi n núi, T ng c c a chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Khung chính sách b i thư ng, tái nh cư, h tr nh ng ngư i b nh hư ng b i D án và K ho ch hành ng dân t c thi u s c a D án "H t ng cơ s nông thôn d a vào c ng ng" vay v n c a Ngân hàng Th gi i. Khung chính sách b i thư ng, tái nh cư, h tr nh ng ngư i b nh hư ng b i d án c th như sau: 1. B i thư ng giá tr s d ng t, hoa màu, nhà , v t ki n trúc khác theo chi phí thay th không tr kh u hao ho c không tr i giá tr thanh lý theo Hi p nh Tín d ng phát tri n ã ư c th ng nh t gi a Chính ph Vi t Nam và Ngân hàng Th gi i cho ngư i b nh hư ng b i D án "H t ng cơ s nông thôn d a vào c ng ng" (Giá/chi phí thay th t ư c hi u là giá tính n bù thi t h i v t do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh, phù h p v i giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t t i a phương theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v t ai. 2. Trư ng h p ngư i b nh hư ng b i d án không có gi y t h p l v quy n s d ng t thì ư c d án b i thư ng, h tr v giá tr quy n s d ng t và giá tr các tài s n b thi t h i trên t v i i u ki n t ang s d ng không có tranh ch p, ư c U ban nhân dân xã xác nh n. i u 2. T ch c th c hi n: 1. Giao B K ho ch và u tư phê duy t B ng Ki m kê nh ng ngư i b nh hư ng b i D án và K ho ch hành ng tái nh cư c a d án theo khung chính sách quy
  2. nh t i i u 1 c a Quy t nh này, làm căn c các t nh thu c ph m vi d án th c hi n. 2. Giao Ch t ch U ban nhân dân các t nh: Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Th a Thiên - Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thu n, Bình Thu n, Lâm ng và Bình Phư c t ch c th c hi n trên cơ s B ng Ki m kê nh ng ngư i b nh hư ng b i D án và K ho ch hành ng tái nh cư c a D án ư c B K ho ch và u tư phê duy t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Th trư ng các ngành có liên quan và Ch t ch U ban nhân dân 13 t nh thu c ph m vi D án ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản