Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
85
lượt xem
4
download

Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 16/2007/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH "QUY Đ NH V N T I KHÁCH B NG Ô TÔ THEO TUY N C Đ NH, H P Đ NG VÀ V N T I KHÁCH DU L CH B NG Ô TÔ" B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh đ nh s 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v Đi u ki n kinh doanh v n t i b ng ô tô; Theo đ ngh c a ông V trư ng V V n t i, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh v v n t i khách b ng ô tô theo tuy n c đ nh, h p đ ng và v n t i khách du l ch b ng ô tô". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th Quy t đ nh 09/2005/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i. Các quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u b bãi b . Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, Giám đ c S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - B trư ng, các Th trư ng B GTVT; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; H Nghĩa Dũng - Hi p h i V n t i ô tô Vi t Nam; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Công báo; - Lưu: VT, Vt i (2). B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc QUY Đ NH V N T I KHÁCH B NG Ô TÔ THEO TUY N C Đ NH, H P Đ NG VÀ V N T I KHÁCH DU L CH B NG Ô TÔ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Văn b n này quy đ nh v v n t i khách theo tuy n c đ nh, h p đ ng và v n t i khách du l ch b ng ô tô trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng
  2. 1. Quy đ nh này áp d ng đ i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c; các doanh nghi p có đăng ký kinh doanh v n t i khách b ng ô tô theo tuy n c đ nh; doanh nghi p, h kinh doanh đăng ký kinh doanh v n t i khách b ng ô tô theo h p đ ng; doanh nghi p, h kinh doanh đăng ký kinh doanh v n t i khách du l ch b ng ô tô; lái xe, nhân viên ph c v trên xe và khách đi xe. 2. Trư ng h p Đi u ư c qu c t v v n t i khách b ng ô tô mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy đ nh khác v i Quy đ nh này thì áp d ng theo quy đ nh c a Đi u ư c qu c t đó. Đi u 3. Gi i thích t ng Trong quy đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Tuy n v n t i khách là tuy n đư c xác đ nh đ xe ô tô khách v n chuy n khách t m t b n xe thu c đ a danh này đ n m t b n xe thu c đ a danh khác. 2. Hành trình ch y xe là tuy n v n t i khách đư c xác đ nh c th , có quy đ nh đi m đi, đi m đ n và các đi m d ng, đ đ xe ô tô v n t i khách th c hi n trong m i chuy n xe. 3. L ch trình ch y xe c a m t chuy n xe v n chuy n khách là th i gian đư c xác đ nh cho m t hành trình ch y xe t khi xu t phát đ n khi k t thúc chuy n xe. 4. Bi u đ ch y xe trên m t tuy n v n t i khách là t ng h p các l ch trình ch y xe c a các chuy n xe v n t i khách tham gia khai thác trên tuy n trong m t th i gian nh t đ nh. 5. Kinh doanh v n t i khách b ng ô tô là vi c s d ng xe ô tô khách đ v n chuy n khách có thu ti n. 6. Doanh nghi p v n t i là các đơn v kinh doanh v n t i đư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p, Lu t H p tác xã. 7. V n t i khách theo tuy n c đ nh là v n t i khách theo tuy n có b n đi, b n đ n là b n xe khách và xe ch y theo hành trình, l ch trình quy đ nh. 8. V n t i khách theo h p đ ng là v n t i khách không theo tuy n c đ nh, đư c th c hi n theo h p đ ng v n t i đã đư c ký k t gi a ngư i thuê v n t i và ngư i v n t i. 9. V n t i khách du l ch là vi c cung c p d ch v v n chuy n khách du l ch theo tuy n du l ch, theo chương trình du l ch và t i các khu du l ch, đi m du l ch, đô th du l ch. 10. S nh t trình ch y xe là s c p cho xe v n chuy n khách theo tuy n c đ nh đ b n xe nơi đi, nơi đ n xác nh n s lư ng khách đi, đ n b n và gi xe ra, vào b n c a t ng chuy n xe. 11. Vé xe khách là hoá đơn bán s n ph m v n t i c a doanh nghi p v n t i khách. Đi u 4. Phân lo i tuy n v n t i 1. Theo ph m vi ho t đ ng: a) V n t i khách tuy n n i t nh; b) V n t i khách tuy n li n k ; c) V n t i khách tuy n liên t nh. 2. Theo lo i hình ho t đ ng: a) V n t i khách theo tuy n c đ nh; b) V n t i khách theo h p đ ng; c) V n t i khách du l ch. Đi u 5. Đi u ki n chung đ i v i kinh doanh v n t i khách b ng ô tô 1. Có đăng ký kinh doanh do cơ quan có th m quy n c p, trong đó có lo i hình kinh doanh v n t i b ng ô tô phù h p theo quy đ nh t i Đi u 3 Ngh đ nh s 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v đi u ki n kinh doanh v n t i b ng ô tô. 2. Có s lư ng, ch t lư ng xe phù h p v i lo i hình kinh doanh theo phương án kinh doanh do doanh nghi p kinh doanh xây d ng. 3. Ngư i tr c ti p đi u hành ho t đ ng v n t i c a doanh nghi p (lãnh đ o doanh nghi p ho c Trư ng phòng đi u hành v n t i) có trình đ chuyên môn chuyên ngành v n t i t trung c p tr lên. 4. Có gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t ho c h p đ ng thuê v trí đ xe t i thi u là 3 năm v i di n tích phù h p cho 1/3 s lư ng xe c a doanh nghi p.
  3. Chương 2 QU N LÝ, KHAI THÁC V N T I KHÁCH B NG Ô TÔ THEO TUY N C Đ NH Đi u 6. Đi u ki n thi t l p tuy n v n t i khách c đ nh b ng ô tô 1. Có h th ng đư ng b b o đ m an toàn, thông su t cho xe v n chuy n khách th c hi n hành trình và l ch trình v n t i. 2. Có nhu c u đi l i c a khách n đ nh theo t ng chu kỳ th i gian. 3. Có b n xe nơi đi, b n xe nơi đ n đ tiêu chu n, tr m ngh và các đi m d ng, đ xe khách theo quy đ nh c a B trư ng B Giao thông v n t i. Đi u 7. Công b tuy n v n t i khách c đ nh m i 1. H sơ đăng ký m tuy n m i c a doanh nghi p v n t i g m: Đăng ký m tuy n v n t i khách b ng ô tô theo tuy n c đ nh kèm theo phương án ho t đ ng v n t i khách liên t nh b ng ô tô, l ch trình ch y xe theo m u quy đ nh t i Ph l c 1 và các lo i gi y t c a t ng xe tham gia khai thác th . 2. Sau khi nh n đư c h sơ đăng ký m tuy n, cơ quan qu n lý tuy n có trách nhi m th m đ nh và công b m tuy n v n t i khách c đ nh m i; đ ng th i ban hành văn b n ch p thu n khai thác th theo m u quy đ nh t i Ph l c 2. Trư ng h p không ch p thu n ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do theo m u quy đ nh t i Ph l c 3. 3. Th m quy n công b tuy n v n t i khách c đ nh m i: a) C c Đư ng b Vi t Nam công b m m i tuy n v n t i khách c đ nh liên t nh. Vi c m tuy n v n t i khách c đ nh liên t nh ch áp d ng đ i v i các tuy n có b n xe nơi đi và nơi đ n t lo i 1 đ n lo i 5 theo quy đ nh c a B trư ng B Giao thông v n t i v b n xe ô tô khách; b) S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương công b m m i tuy n v n t i khách c đ nh n i t nh, tuy n v n t i khách c đ nh đ n t nh, thành ph có chung ranh gi i (g i chung là tuy n v n t i khách c đ nh li n k ). Đ i v i tuy n v n t i khách c đ nh li n k , văn b n công b là văn b n c a S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) nơi doanh nghi p đ t tr s đ ngh m tuy n ho c đ ngh công b chính th c. 4. N i dung công b tuy n v n t i khách c đ nh m i bao g m: a) Hành trình ch y xe; b) C ly v n chuy n; c) B n xe nơi đi, b n xe nơi đ n. 5. Sau khi cơ quan qu n lý tuy n công b m tuy n v n t i khách c đ nh m i, các S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) hai đ u tuy n có trách nhi m thông báo r ng rãi, k p th i đ n các doanh nghi p v n t i khách có tr s , ho c tr s chi nhánh đóng t i đ a phương đ đăng ký khai thác. 6. Các doanh nghi p kinh doanh v n t i khách có tr s ho c tr s chi nhánh t i đ a phương hai đ u tuy n đư c đăng ký t ch c khai thác th trên tuy n v n t i khách c đ nh m i m ; th i h n ti p nh n đăng ký trong 30 ngày k t ngày công b m tuy n; đăng ký khai thác th theo m u quy đ nh t i Ph l c 4 kèm theo gi y t c a t ng xe; ch m nh t 05 ngày làm vi c t khi nh n đ h sơ h p l , cơ quan qu n lý tuy n có văn b n ch p thu n theo m u quy đ nh t i Ph l c 5. 7. Doanh nghi p ph i t ch c khai thác th nghi m tuy n trong th i h n 60 ngày k t ngày ban hành văn b n ch p thu n, sau th i h n đó văn b n ch p thu n không còn hi u l c. 8. Th i h n khai thác th t i đa là 180 ngày k t ngày cơ quan qu n lý tuy n công b m tuy n v n t i khách c đ nh m i. Trong th i h n khai thác th , doanh nghi p có nhu c u ti p t c khai thác ph i có đ ngh công b tuy n theo m u quy đ nh t i Ph l c 6, g i v cơ quan qu n lý tuy n; ch m nh t 05 ngày làm vi c t khi nh n đư c h sơ h p l , cơ quan qu n lý tuy n có văn b n công b tuy n theo m u quy đ nh t i Ph l c 7. Sau 30 ngày k t ngày h t th i h n khai thác th , n u không có doanh nghi p nào đ ngh công b tuy n chính th c thì tuy n đó m c nhiên đư c bãi b . 9. Các doanh nghi p tham gia khai thác th s đư c đ c quy n khai thác trong 03 năm trên các tuy n v n t i khách c đ nh (liên t nh ho c liên t nh li n k ) m i m n u có m t ho c c hai đ u b n n m trong đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn theo quy đ nh c a Chính ph . Đi u 8. Công b ng ng t m th i ho c vĩnh vi n, đi u ch nh tuy n v n t i khách c đ nh đang khai thác
  4. 1. Tuy n v n t i khách c đ nh b ng xe ô tô s đư c công b ng ng khai thác t m th i ho c vĩnh vi n khi: a) Tuy n v n t i khách c đ nh b ng xe ô tô không còn tho mãn m t trong s các đi u ki n nêu t i Đi u 6 Quy đ nh này; b) Tuy n đư ng giao thông c n s a ch a, nâng c p đ t xu t không b o đ m an toàn cho v n t i, các b n xe thay đ i v trí, tình hình tr t t an ninh không b o đ m ho c có nh ng s c b t thư ng khác. 2. Khi ng ng ho t đ ng, cơ quan qu n lý tuy n ph i thông báo r ng rãi lý do ng ng ho t đ ng trư c 30 ngày, trư ng h p ng ng t m th i ph i thông báo th i gian t m ng ng. 3. Cơ quan qu n lý tuy n có trách nhi m công b ng ng t m th i ho c vĩnh vi n tuy n v n t i khách c đ nh đang khai thác, văn b n công b ng ng khai thác tuy n theo m u quy đ nh t i Ph l c 8. 4. Trư c khi công b tuy n ng ng ho t đ ng, cơ quan qu n lý tuy n có trách nhi m xem xét vi c t ch c v n t i, đi u ch nh hành trình tuy n ho c b n đi, b n đ n đ không nh hư ng đ n đi l i c a nhân dân. Thông báo đi u ch nh ban hành đ ng th i v i thông báo ng ng ho t đ ng c a tuy n. Đi u 9. Ti p nh n, th m đ nh và ch p thu n khai thác tuy n v n t i khách c đ nh 1. Phân công ti p nh n, th m đ nh và ban hành văn b n ch p thu n khai thác tuy n: a) C c Đư ng b Vi t Nam ti p nh n, th m đ nh và có văn b n ch p thu n khai thác các tuy n có c ly trên 1000km; b) S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) ti p nh n, th m đ nh và có văn b n ch p thu n khai thác các tuy n có c ly t 1000km tr xu ng; c) Doanh nghi p ph i t ch c khai thác tuy n trong th i h n 30 ngày k t ngày đư c ch p thu n, sau th i h n đó văn b n ch p thu n không còn hi u l c. 2. Cơ quan qu n lý tuy n có trách nhi m th m đ nh nh ng n i dung doanh nghi p đã đăng ký và ch m nh t 05 ngày làm vi c tính t khi ti p nh n đ y đ h sơ h p l ph i thông báo b ng văn b n đ doanh nghi p đưa xe vào khai thác. 3. Xe đăng ký khai thác tuy n v n t i khách c đ nh ph i đ các đi u ki n sau: a) Là lo i xe có 9 gh ng i tr lên k c gh ngư i lái; b) Đăng ký s h u xe g m: - Xe đăng ký s h u doanh nghi p ho c s h u chi nhánh doanh nghi p, bi n s xe đăng ký t i đ a phương nơi doanh nghi p ho c chi nhánh đ t tr s ; - Xe đăng ký s h u c a đơn v có ch c năng thuê mua tài chính kèm theo h p đ ng thuê mua tài chính gi a đơn v v n t i và đơn v thuê mua tài chính (b n phô tô); bi n s xe đăng ký t i đ a phương nơi doanh nghi p cho thuê tài chính đ t tr s ; - Xe đăng ký c a t ch c, cá nhân có ch c năng cho thuê tài s n kèm theo đăng ký kinh doanh cho thuê tài s n (b n phô tô có công ch ng), h p đ ng thuê tài s n gi a đơn v v n t i và đơn v , h kinh doanh cho thuê tài s n (b n phô tô); bi n s xe đăng ký t i đ a phương nơi t ch c cá nhân đăng ký kinh doanh cho thuê tài s n. 4. Đ i v i chuy n xe ch t lư ng cao: a) Doanh nghi p t ch c chuy n xe ch t lư ng cao ph i đăng ký v i cơ quan qu n lý tuy n v ch t lư ng phương ti n và các d ch v ph c v khách trên su t hành trình đ theo dõi trong quá trình th c hi n; b) Xe tham gia khai thác chuy n xe ch t lư ng cao khi ho t đ ng trên tuy n ph i có phù hi u “CHUY N XE CH T LƯ NG CAO” đ t phía bên trong kính ch n gió, phía bên ph i ngư i lái xe; phù hi u “CHUY N XE CH T LƯ NG CAO” quy đ nh t i Ph l c 9. 5. Các doanh nghi p đư c thông báo khai thác tuy n v n t i khách c đ nh, trong quá trình khai thác không vi ph m Quy đ nh này, n i quy ho t đ ng trên tuy n ho c các quy đ nh khác c a pháp lu t thì đư c khai thác trong 07 năm, h t th i h n trên doanh nghi p ph i đăng ký l i theo quy đ nh. Đi u 10. Đăng ký khai thác tuy n v n t i khách c đ nh 1. Các doanh nghi p có đ đi u ki n quy đ nh t i Đi u 5 Quy đ nh này đ u đư c đăng ký khai thác v n t i khách trên các tuy n c đ nh đã đư c công b và trên các tuy n c đ nh m i m .
  5. 2. Đ i v i các tuy n c đ nh đang khai thác và tuy n h t th i h n ch y th đư c công b chính th c, doanh nghi p đăng ký l n đ u, đăng ký b sung xe ho c đăng ký thay xe khai thác tuy n ph i làm h sơ đăng ký g i cơ quan qu n lý tuy n theo quy đ nh sau đây: a) H sơ đăng ký ho c b sung xe vào tuy n: - “Gi y đăng ký khai thác v n t i khách b ng ô tô theo tuy n c đ nh” theo m u quy đ nh t i Ph l c 10, “Gi y đăng ký b sung xe khai thác v n t i khách b ng ô tô theo tuy n c đ nh” theo m u quy đ nh t i Ph l c 11, kèm theo phương án ho t đ ng có xác nh n c a b n xe hai đ u tuy n; - B n phô tô Đăng ký xe ô tô c a nh ng xe trong danh sách đăng ký; - B n phô tô “S ch ng nh n ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b ” c a nh ng xe trong danh sách đăng ký; - Đ i v i trư ng h p đăng ký khai thác l n đ u h sơ ph i có thêm: + "Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh" c a doanh nghi p trong đó có lo i hình kinh doanh phù h p (B n phô tô có công ch ng ho c b n phô tô kèm theo b n chính đ đ i chi u); + Đ i v i các tuy n có c ly trên 1000km, "Gi y đăng ký khai thác v n t i khách b ng ô tô theo tuy n c đ nh" g i C c Đư ng b Vi t Nam ph i có xác nh n c a S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) nơi doanh nghi p đ t tr s ho c tr s chi nhánh. - Đ i v i trư ng h p đăng ký b sung xe vào tuy n kèm theo h sơ ph i có thêm b n phô tô văn b n "Ch p thu n doanh nghi p tham gia khai thác tuy n v n t i khách liên t nh c đ nh b ng ô tô" c a cơ quan qu n lý tuy n; - Cơ quan qu n lý tuy n căn c h sơ đăng ký c a doanh nghi p đ ch p thu n doanh nghi p vào khai thác; văn b n ch p thu n khai thác l n đ u theo m u quy đ nh t i Ph l c 12; văn b n thông báo b sung xe theo m u quy đ nh t i Ph l c 13. b) Trư ng h p c n thay xe đang khai thác trên tuy n, ch doanh nghi p v n t i ph i có văn b n g i b n xe hai đ u tuy n và cơ quan qu n lý tuy n ho c l nh đi u xe thay th đ b n xe ph i h p th c hi n; xe vào thay th ti p t c s d ng s nh t trình đã đư c c p, S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) c p s nh t trình m i cho nh ng xe chưa có s nh t trình. 3. Xe đưa vào khai thác: a) Ph i ghi tên và s đi n tho i c a doanh nghi p ph n đ u m t ngoài hai bên thân xe ho c m t ngoài hai bên cánh c a xe; b) Ph n trên kính phía trư c xe có niêm y t tên b n xe và đ a danh nơi đi, nơi đ n; c) Gh ng i trong xe ph i đư c đánh s ch ng i theo th t t phía đ u xe xu ng cu i xe, t bên trái (phía sau ngư i lái) sang bên ph i. 4. M i xe, doanh nghi p đư c đăng ký khai thác t i đa 2 tuy n c đ nh; doanh nghi p ph i ch u trách nhi m trư c cơ quan qu n lý tuy n v ho t đ ng c a xe trên hai tuy n đã đăng ký. 5. Các tuy n do hai S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) đ ng qu n lý thì doanh nghi p ch đăng ký v i S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) nơi doanh nghi p đ t tr s chính ho c tr s chi nhánh. S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) nh n đăng ký c a doanh nghi p có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho S kia nh ng thông tin v các doanh nghi p đã đăng ký khai thác trên tuy n. 6. Các tuy n do C c Đư ng b Vi t Nam qu n lý thì C c có trách nhi m thông báo đ n S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) đ u tuy n và cu i tuy n nh ng thông tin liên quan v tình hình đăng ký khai thác tuy n khi công b ch p thu n. 7. Xe ô tô đư c ch p thu n khai thác tuy n c đ nh khi ho t đ ng trên tuy n đư c c p s nh t trình và phù hi u xe ch y tuy n c đ nh. Phù hi u “XE CH Y TUY N C Đ NH” đư c g n lên kính xe phía trư c góc trên phía tay ph i c a ngư i lái; “S nh t trình ch y xe” theo m u quy đ nh t i Ph l c 14; phù hi u “XE CH Y TUY N C Đ NH” theo m u quy đ nh t i Ph l c 15. 8. Phù hi u “XE CH Y TUY N C Đ NH” ho c phù hi u “CHUY N XE CH T LƯ NG CAO” có giá tr 06 tháng. Đi u 11. N i quy khai thác tuy n v n t i khách c đ nh 1. Các doanh nghi p v n t i trên tuy n ph i ph i h p v i b n xe hai đ u tuy n xây d ng n i quy khai thác tuy n. 2. Nguyên t c xây d ng n i quy khai thác tuy n:
  6. N i quy khai thác tuy n ph i đư c xây d ng trên cơ s bình đ ng, th ng nh t gi a các doanh nghi p v n t i tham gia khai thác tuy n và b n xe hai đ u tuy n đư c thông qua b ng bi u quy t, có s tham gia c a Ban qu n lý b n xe hai đ u tuy n (n u có) và s ch ng ki n c a cơ quan qu n lý tuy n, Hi p h i V n t i ô tô Vi t Nam. 3. N i dung n i quy khai thác tuy n g m: a) Quy đ nh v lo i phương ti n tham gia trên tuy n; b) Quy đ nh v trách nhi m c a doanh nghi p v n t i, doanh nghi p b n xe trong quá trình khai thác tuy n; c) Quy đ nh bi n pháp x lý n i b c a các doanh nghi p. 4. Đánh giá th c hi n n i quy khai thác tuy n: a) Quý IV các doanh nghi p v n t i cùng khai thác tuy n và doanh nghi p b n xe t ch c h i ngh v i thành ph n g m các doanh nghi p v n t i, b n xe hai đ u tuy n, ban qu n lý b n xe, cơ quan qu n lý tuy n, Hi p h i V n t i ô tô Vi t Nam đ : - Th ng nh t xây d ng n i quy khai thác tuy n (n u là t ch c l n đ u); - Ki m đi m vi c th c hi n và b sung s a đ i n i quy khai thác tuy n (n u c n) v i các tuy n đã xây d ng n i quy; - Ki n ngh , đ xu t v i cơ quan qu n lý nhà nư c v nh ng n i dung các doanh nghi p quan tâm. b) H i ngh l n đ u do cơ quan qu n lý tuy n tri u t p và ch đ nh m t doanh nghi p ch trì; n u tuy n do hai S qu n lý thì hai S th ng nh t u quy n cho m t S tri u t p và ch đ nh m t doanh nghi p v n t i ho c doanh nghi p b n xe ch trì chu n b n i dung và t ch c h i ngh . H i ngh s ch đ nh doanh nghi p tri u t p và ch trì h i ngh ti p theo; c) H i ngh có th t ch c theo t ng khu v c đ cùng xây d ng n i quy khai thác các tuy n trong khu v c, trong trư ng h p này đ i di n doanh nghi p đư c ch đ nh t i h i ngh trư c s tri u t p và ch trì, chu n b n i dung và t ch c h i ngh ; d) H i ngh ki m đi m không nh t thi t ph i t ch c m i năm m t l n, th i gian và đ a đi m t ch c h i ngh ti p theo do h i ngh l n trư c quy t đ nh. Đi u 12. Ng ng khai thác trên tuy n v n t i khách c đ nh 1. Doanh nghi p đang khai thác trên tuy n v n t i khách c đ nh trư c khi ng ng khai thác tuy n ho c ng ng t ng xe khai thác trên tuy n ph i có gi y đ ngh nêu rõ lý do theo m u quy đ nh t i Ph l c 16 và Ph l c 17 g i cơ quan qu n lý tuy n. 2. Ch m nh t 05 ngày làm vi c k t ngày nh n gi y đ ngh , cơ quan qu n lý tuy n có trách nhi m xem xét, thông báo cho doanh nghi p đã đ ngh và b n xe hai đ u tuy n bi t vi c ch p thu n ng ng khai thác tuy n. Văn b n thông báo ng ng khai thác theo m u quy đ nh t i Ph l c 18 và Ph l c 19. 3. Doanh nghi p s b x lý theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t n u t đ ng ng ng khai thác tuy n khi chưa nh n đư c ch p thu n c a cơ quan qu n lý tuy n. Chương.3 QU N LÝ, KHAI THÁC V N T I KHÁCH B NG Ô TÔ THEO H P Đ NG Đi u 13. Quy đ nh khai thác v n t i khách theo h p đ ng 1. Doanh nghi p, h kinh doanh có đ đi u ki n quy đ nh t i Đi u 5 Quy đ nh này đ u đư c khai thác v n t i khách theo h p đ ng. 2. Ph i ghi tên và s đi n tho i c a doanh nghi p ho c h kinh doanh ph n đ u m t ngoài hai bên thân ho c hai bên cánh c a xe. 3. Xe ô tô v n t i khách theo h p đ ng ph i có phù hi u “XE H P Đ NG” theo m u quy đ nh t i Ph l c 20. S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) quy đ nh phù hi u “XE H P Đ NG” đưa đón cán b công nhân viên, h c sinh trong ph m vi n i thành, n i th . 4. Xe ô tô khách đăng ký nư c ngoài không đư c khai thác v n t i khách theo hình th c h p đ ng trên lãnh th Vi t Nam. Đi u 14. H p đ ng v n chuy n khách 1. Xe ô tô khách v n chuy n khách theo h p đ ng ph i có h p đ ng v n t i b ng văn b n theo m u h p đ ng do pháp lu t quy đ nh.
  7. a) Trong h p đ ng v n t i ph i ghi rõ th i gian th c hi n h p đ ng, đ a ch c th nơi đi, nơi đ n, s lư ng khách và hành trình ch y xe; b) Khi v n chuy n hành khách theo h p đ ng lái xe ph i mang theo h p đ ng (liên 2), n i dung h p đ ng ph i phù h p v i b n h p đ ng lưu t i doanh nghi p, h kinh doanh cá th khi phát hành h p đ ng (liên 1), ph i ghi rõ đi m đi, đi m đ n, các đi m đón tr khách, s lư ng khách t i t ng đi m. 2. Nh ng xe đã đăng ký khai thác tuy n c đ nh, n u có nhu c u v n chuy n khách theo h p đ ng thì doanh nghi p g i "Gi y đ ngh khai thác v n t i khách b ng ô tô theo h p đ ng" đ n cơ quan qu n lý tuy n đ đư c c p phù hi u “XE H P Đ NG” theo th i h n h p đ ng đã ký. 3. Nghiêm c m các xe v n chuy n khách theo h p đ ng t ch c bán vé cho khách đi xe. Đi u 15. Quy trình c p phù hi u “XE H P Đ NG” 1. Doanh nghi p, h kinh doanh có nhu c u khai thác v n t i khách b ng ô tô theo h p đ ng, l p danh sách xe ô tô đưa vào khai thác v n t i khách theo h p đ ng g i S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) kèm theo: a) "Gi y đ ngh khai thác v n t i khách b ng ô tô theo h p đ ng" theo m u quy đ nh t i Ph l c 21; b) Đăng ký kinh doanh c a doanh nghi p, h kinh doanh do cơ quan có th m quy n c p, trong đó có lo i hình đăng ký kinh doanh v n t i khách b ng ô tô theo h p đ ng (B n phô tô có công ch ng ho c b n phô tô có b n chính đ đ i chi u); c) B n phô tô Gi y ch ng nh n đăng ký s h u xe ô tô khách ho c h p đ ng thuê xe c a nh ng xe trong danh sách; d) B n phô tô “S ch ng nh n ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b ” c a nh ng xe ô tô khách trong danh sách; 2. S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) có trách nhi m th m đ nh và c p phù hi u “XE H P Đ NG”; th i h n th m đ nh và c p phù hi u không quá 05 ngày làm vi c t khi nh n đ h sơ h pl . 3. Phù hi u “XE H P Đ NG” có giá tr 06 tháng. Chương 4 QU N LÝ, KHAI THÁC V N T I KHÁCH DU L CH B NG Ô TÔ Đi u 16. Quy đ nh khai thác v n t i khách du l ch 1. Doanh nghi p, h kinh doanh có đ đi u ki n quy đ nh t i Đi u 5 Quy đ nh này đ u đư c khai thác v n t i khách du l ch. 2. Xe ô tô đăng ký bi n s nư c ngoài không đư c khai thác v n t i khách các tuy n du l ch n i đ a trên lãnh th Vi t Nam. 3. Xe v n chuy n khách du l ch ph i b o đ m các đi u ki n ph c v khách du l ch theo quy đ nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v du l ch có th m quy n. 4. Xe v n chuy n khách du l ch khi ho t đ ng ph i g n phù hi u “XE V N CHUY N KHÁCH DU L CH” theo m u quy đ nh t i Ph l c 22. 5. Phù hi u xe v n chuy n khách du l ch có giá tr 06 tháng . 6. Xe v n t i khách du l ch ph i ghi tên và s đi n tho i c a doanh nghi p ho c h kinh doanh ph n đ u m t ngoài hai bên thân ho c cánh c a xe. 7. Doanh nghi p, h kinh doanh kinh doanh v n t i khách du l ch ph i ch p hành các quy đ nh v kinh doanh v n t i khách du l ch theo quy đ nh c a Lu t Du l ch, các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Du l ch và các quy đ nh t i văn b n này. 8. Khi đưa xe ra v n t i khách du l ch ph i có chương trình du l ch theo tuy n du l ch đ i v i xe thu c ngành du l ch qu n lý, h p đ ng du l ch kèm theo chương trình du l ch đ i v i xe c a t ch c, cá nhân h p đ ng v i ngành du l ch. 9. Nghiêm c m các xe đăng ký khai thác v n t i khách du l ch t ch c bán vé cho khách. Đi u 17. Quy trình c p phù hi u “XE V N CHUY N KHÁCH DU L CH” 1. Doanh nghi p ho c h kinh doanh kinh doanh v n t i khách du l ch g i danh sách xe v n t i khách du l ch đ n S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) đ a phương doanh nghi p đăng ký kinh doanh kèm theo:
  8. a) “Gi y đ ngh v n t i khách du l ch b ng ô tô” theo m u quy đ nh t i Ph l c 23; b) Đăng ký kinh doanh c a doanh nghi p, h kinh doanh do cơ quan có th m quy n c p có lo i hình kinh doanh v n t i khách du l ch (b n phô tô công ch ng ho c b n phô tô kèm theo b n chính đ đ i chi u); c) B n phô tô gi y ch ng nh n s h u xe ô tô khách ho c h p đ ng thuê c a nh ng xe trong danh sách; d) B n phô tô “S ch ng nh n ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b ” c a nh ng xe trong danh sách đăng ký; đ) Văn b n xác nh n đ t tiêu chu n xe v n chuy n khách du l ch theo quy đ nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v du l ch có th m quy n. 2. S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) có trách nhi m th m đ nh và c p phù hi u xe du l ch. Th i h n th m đ nh và c p phù hi u không quá 05 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ h p l . Chương 5 TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN QU N LÝ TUY N V N T I, DOANH NGHI P V N T I VÀ KHÁCH ĐI XE Đi u 18. Cơ quan qu n lý tuy n v n t i khách 1. C c Đư ng b Vi t Nam là cơ quan qu n lý ho t đ ng v n t i khách nói chung và tr c ti p qu n lý ho t đ ng v n t i khách tuy n c đ nh liên t nh có c ly trên 1000km. 2. S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) qu n lý ho t đ ng v n t i khách tuy n n i t nh, tuy n liên t nh li n k và v n t i khách tuy n c đ nh liên t nh t 1000km tr xu ng. Đi u 19. Trách nhi m và th m quy n c a C c Đư ng b Vi t Nam trong qu n lý tuy n v n t i khách 1. Công b các tuy n v n t i khách liên t nh. 2. Biên so n giáo trình t p hu n cho nhân viên ph c v trên xe v n chuy n khách. 3. Ti p nh n Gi y đăng ký m tuy n liên t nh m i c a doanh nghi p v n t i khách; th m đ nh và có văn b n ch p thu n. 4. Th c hi n ch c năng, nhi m v c a cơ quan qu n lý tuy n đ i v i các tuy n v n t i khách c đ nh liên t nh có c ly trên 1000km. 5. Th ng nh t in, phát hành, qu n lý “S nh t trình ch y xe”, phù hi u “XE CH Y TUY N C Đ NH”, phù hi u “CHUY N XE CH T LƯ NG CAO”, phù hi u “XE H P Đ NG” và phù hi u “XE V N CHUY N KHÁCH DU L CH”. 6. Thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m trong quá trình khai thác v n t i khách theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 20. Trách nhi m và th m quy n c a S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính trong qu n lý tuy n v n t i khách 1. Ti p nh n gi y đăng ký và có văn b n ch p thu n khai thác tuy n v n t i khách c đ nh n i t nh, tuy n v n t i khách c đ nh li n k và các tuy n liên t nh có c ly t 1.000km tr xu ng. 2. Xác nh n vào gi y đăng ký m tuy n và phương án c a doanh nghi p ho c có văn b n theo m u quy đ nh đ ngh C c Đư ng b Vi t Nam công b m m i tuy n v n t i khách c đ nh liên t nh. 3. Xác nh n “Gi y đăng ký khai thác tuy n” l n đ u c a doanh nghi p đ i v i các tuy n v n t i khách c đ nh có c ly v n chuy n trên 1000km. 4. Phát hành qu n lý và c p h p đ ng v n chuy n khách b ng ô tô. 5. Qu n lý và c p các lo i phù hi u quy đ nh t i Kho n 5 Đi u 19 Quy đ nh này và “S nh t trình ch y xe”. 6. Đư c thu, chi các kho n có liên quan đ n vi c c p “S nh t trình ch y xe” ho c các lo i phù hi u theo quy đ nh c a B Tài chính. 7. Thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m trong quá trình khai thác v n t i khách c a các t ch c, cá nhân t i đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 21. Quy n h n và trách nhi m c a doanh nghi p, lái xe và nhân viên ph c v khai thác v n t i khách b ng ô tô theo tuy n c đ nh
  9. 1. Quy n h n c a doanh nghi p: a) Đưa xe đã đăng ký khai thác trên tuy n vào th c hi n bi u đ ch y xe đã đư c cơ quan qu n lý tuy n ch p thu n; b) C đ i di n có th m quy n d và đóng góp ý ki n trong các h i ngh liên quan đ n qu n lý, khai thác tuy n v n t i khách c đ nh khi có yêu c u; c) Đư c đăng ký m u sơn riêng, tên ho c bi u tư ng doanh nghi p, tuy n khai thác theo quy đ nh c a pháp lu t; d) Đư c khi u n i, t cáo các cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t. 2. Trách nhi m c a doanh nghi p: a) B trí xe b o đ m s lư ng, ch t lư ng đã đăng ký và th c hi n đúng bi u đ ch y xe đã đư c cơ quan qu n lý tuy n ch p thu n; b) T ch c ch y xe đúng hành trình, l ch trình đã quy đ nh; c) Chu n b đ vé bán cho khách, b o đ m m i khách đi xe đ u có vé; d) Th c hi n vi c kê khai giá vé, niêm y t giá theo quy đ nh; đ) Giao cho lái xe ho c nhân viên ph c v trên xe "S nh t trình ch y xe" đư c S giao thông v n t i (S Giao thông công chính) c p, L nh đi u xe c a doanh nghi p và các lo i gi y t c n thi t khác; hư ng d n lái xe ho c nhân viên ph c v trên xe ghi đ y đ các n i dung quy đ nh trên các gi y t mang theo; e) B trí lái xe là ngư i có h sơ theo đúng quy đ nh và đã ký h p đ ng lao đ ng v i doanh nghi p; f) B trí s lư ng lái xe phù h p v i c ly v n chuy n; làm th c p cho t ng lái xe (th có dán nh c a lái xe) và yêu c u lái xe khi ho t đ ng ph i đeo th do doanh nghi p c p; g) B trí nhân viên ph c v trên xe là ngư i có h p đ ng lao đ ng v i doanh nghi p. 3. Lái xe và nhân viên ph c v trên xe có các nhi m v sau đây: a) Th c hi n đúng bi u đ v n hành đã đư c phân công; b) Ch y đúng hành trình, l ch trình, đón ho c tr khách đúng nơi quy đ nh; c) B trí ch ng i cho khách theo đúng s gh đã ghi trên vé; d) Thu ti n c a khách theo đúng giá vé đăng ký; đ) Hư ng d n khách các quy đ nh khi đi xe, giúp đ khách là ngư i tàn t t, ngư i già, ph n có thai ho c có con nh ; e) Không chuy n như ng khách d c đư ng; f) Nhân viên ph c v trên xe ph i đư c Hi p h i V n t i ô tô Vi t Nam t p hu n v chuyên môn, nghi p v theo giáo trình th ng nh t và đư c c p "Gi y ch ng nh n t p hu n nhân viên ph c v trên xe v n chuy n khách" theo m u quy đ nh t i Ph l c 24; mang theo gi y ch ng nh n t p hu n khi làm nhi m v . Đi u 22. Quy n h n và trách nhi m c a khách đi xe trên tuy n v n t i khách c đ nh 1. Quy n h n: a) Đư c mi n cư c 10 kg hành lý xách tay nh g n; b) Đư c yêu c u b i thư ng nh ng thi t h i v ngư i, hành lý mang theo do lái xe, nhân viên ph c v trên xe gây ra; c) Đư c góp ý tr c ti p ho c gián ti p v i lái xe, nhân viên ph c v trên xe và doanh nghi p v n t i, doanh nghi p kinh doanh khai thác b n xe. 2. Trách nhi m: a) Đi xe ph i có vé; lên, xu ng xe t i b n xe ho c các tr m ngh , đi m d ng xe khách đã đư c quy đ nh; b) Ch p hành s hư ng d n c a lái xe, nhân viên ph c v trên xe; c) Không mang theo nh ng hàng c m, hàng d cháy n , hàng có mùi tanh hôi, súc v t là hàng hóa.
  10. Đi u 23. Quy n h n và trách nhi m c a doanh nghi p, h kinh doanh kinh doanh khai thác v n t i khách b ng ô tô theo h p đ ng 1. Quy n h n: a) Đưa nh ng xe đã đăng ký vào khai thác h p đ ng v n t i khách; b) Đư c thu ti n v n chuy n theo tho thu n ghi trong h p đ ng. 2. Trách nhi m: a) Ch đư c v n chuy n khách sau khi đã ký h p đ ng v n chuy n; b) Th c hi n đ y đ nh ng cam k t v i ngư i thuê v n t i đã ký trong h p đ ng; c) B trí nhân viên ph c v trên xe đ i v i nh ng xe t 30 ch ng i tr lên, nhân viên ph c v trên xe là nh ng ngư i đã có h p đ ng lao đ ng v i doanh nghi p, h kinh doanh; d) Nhân viên ph c v trên xe ph i đư c Hi p h i V n t i ô tô Vi t Nam t p hu n v chuyên môn, nghi p v theo giáo trình th ng nh t và đư c c p "Gi y ch ng nh n t p hu n nhân viên ph c v trên xe v n chuy n khách" theo m u quy đ nh t i Ph l c 24; ph i mang theo gi y ch ng nh n t p hu n khi làm nhi m v . 3. Ngư i đ i di n các bên trong h p đ ng v n t i có trách nhi m và quy n h n tương ng như bên v n t i và bên thuê v n t i. Đi u 24. Quy n h n và trách nhi m c a bên thuê v n t i theo h p đ ng Bên thuê v n t i đư c yêu c u bên v n t i th c hi n đ y đ nh ng n i dung đã cam k t trong h p đ ng v n t i và ph i ch u trách nhi m th c hi n đ y đ nh ng đi u đã ký k t v i bên v n t i. Chương 6 T CH C TH C HI N Đi u 25. Hi u l c thi hành 1. Các lo i phù hi u, “S nh t trình ch y xe” theo m u quy đ nh t i Quy t đ nh 09/2005/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2005 đư c ti p t c s d ng đ n h t ngày 30 tháng 9 năm 2007. 2. Kho n 3 Đi u 5, Kho n 3 Đi u 9 có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 10 năm 2007./. B TRƯ NG H Nghĩa Dũng FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản