intTypePromotion=1

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Chia sẻ: 01629871 01629871 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
18
lượt xem
0
download

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM<br /> .<br /> .<br /> .<br /> f)Qc I~p - Tlf do - H~nh phuc<br /> <br /> UY BAN NHAN DAN<br /> THANH PHO HA NQI<br /> S6:<br /> <br /> 16<br /> <br /> Ha N(Ji, ngay<br /> <br /> /2017/QD-UBND<br /> <br /> "1'thfmg Lt nam 2017<br /> <br /> QUYETf)JNH<br /> V~ vi~c ban himh Quy djnh v~ cong tac thi dua, khen thtrO'ng<br /> tren dja bim thitnh ph& Hit NQi<br /> Signature Not Verified<br /> <br /> iN<br /> <br /> BAN NIlAN DAN THANH PHO HA NOI<br /> Thời gian ký:<br /> 18/04/2017 16:48 PM<br /> <br /> Can cu Luq.t T6 chuc Chinh quyJn aia phuang ngay 19 thang 6 nam 2015;<br /> Can cu Luq.t Thi aua, khen thuimg nam 2003; Luq.t Sua a6i, b6 sung m(Jt s6<br /> aiJu cua Luq.t Thi aua, khen thuimg nam 2005; Luq.t sua a6i, b6 sung m(Jt s6 aiJu<br /> cua Luq.t Thi aua, Khen thuimg nam 2013;<br /> I<br /> <br /> Can cu Nghi ainh s~ 42/2010/ND-CP ngay 15 thang 4 nam 2010 cua Chinh<br /> phu quy ainh chi tiit thi himh m(Jt s6 aiJu cua Luq.t Thi aua, Khen thuimg va Luq.t<br /> sua a6i, b6 sung m(Jt s6 aiJu cua Luq.t Thi aua, Khen thuimg;<br /> Can cu Nghi ainh s6 39/2012/ND-CP ngay 27 thang 4 nam 2012 cua Chinh<br /> .phu sua a6i, b6 sung m(Jt s6 aiJu cua Nghi ainh s6 42i2010/ND-CP ngay 15 thang<br /> 4nam 2010 cua Chinh phu quy ainh chi tiit thi hanh m(Jt s6 aiJu cua Luq.t Thi<br /> aua, Khen thuimg va Luq.t sua a6i, b6 sung m(Jt s6 ai~u cua Luq.t Thi aua, Khen<br /> thuimg;<br /> Can CU' ghi ainh s6 65/2014/ND-CP ngay 01 thang 7 nam 2014 cua Chinh<br /> N<br /> phu quy ainh chi tiit thi hanh Luq.t su'a a6i, b6 sung m(Jt s6 aiJu cua Luq.t Thi aua,<br /> 'Khen thuimg nam 2013;<br /> Can cU'Thong tu s6 07/2014/TT-BNV ngay 29/8/2014 cua B(J N(Ji v¥ huang<br /> ddn thl:fchi?n Nghi ainh 42/2010/ND-CP ngay 15/4/2010 cua Chinh phu quy ainh<br /> chi tiit thi hanh m(Jt sb aiJu cua Luq.t Thi aua, Khen thuimg;<br /> Xet aJ nghi cua Giam abc Sa N(Ji v¥ Ha N(Ji t{li Til trinh s6 T19/TTr-SNV<br /> ngay05 thang~ nam 2017.<br /> QUYET BJNH:<br /> f)i~u 1. Ban hanh kern theo QuySt dinh nay Quy dinh vS eong tae thi dua,<br /> khen thuOng tren dia ban thanh ph6 Ha NQi.<br /> f)i~u 2. QuySt dinh nay co hi~u l\le kS tiT ngay 28/4/2017, d6ng thai thay thS<br /> cae QuySt dinh: s6 54/2011/QD-UBND ngay 30/12/2011 eua Uy ban nhan dan<br /> ,Thanh ph6 vS vi~e ban hanh Quy dinh vS eong me thi dua, khen thuOng tren. dia<br /> <br /> "<br /> .<br /> <br /> f<br /> <br /> ban thanh phB Ha NQi;<br /> <br /> sB<br /> <br /> 99/2014/QD-UBND ngay31/12/2014<br /> <br /> cua Uy ban nhan<br /> <br /> dan Thanh phB vS vi~'c sua d6i, b6 sung rnQt sB diSu cua Quy dinh ban hanh kern<br /> . theo QuySt dinh<br /> <br /> sB<br /> <br /> 54/2011/QD-UBND ngay 30/12/2011 cua UBND thanh phB<br /> <br /> Ha NQi vS cong tac thi dua, khen thuang tren dia ban thanh phB Ha NQi;<br /> <br /> sB<br /> <br /> 30/2011/QD-UBND ngay 19/9/2011 cua Uy ban nhan dan Thanh phB vS vi~c ban<br /> hanh Quy dinh khen thuang thanh tich thi dua theo chuyen dS tren dia ban thanh<br /> phB Ha NQi; sB 31/2011/QD-UBND ngay 19/9/2011 cua Uy ban nhan dan Thanh<br /> phB v~ vi~c ban hanh Quy dinh khen thuang thanh tich cong mc narn dBi v6i can<br /> bQ lanh d~o quan<br /> <br /> Iy sa, ban, nganh,<br /> <br /> qu~n, huy~n, thi xa, don vi thuQc Thanh phB.<br /> <br /> Di~u 3. Chanh Van. phong Uy ban nhan dan Thanh phB; Giam dBc Sa NQi<br /> V\l; Thli twang cac Sa, ban, nganh, doan thS, don vi tl1JCthuQc Thanh phB; Chu<br /> tich Dy ban nhan dan cac qu~, huy~n, thi xa; cac don vi, t~p thS, ca nhan lien<br /> qu~n chiu trach nhi~rn thi hanh QuySt dinh nay.!.<br /> Noi. nh{in:<br /> . - Nhu Di8u 3;<br /> - Ban TDKT Trung uong;<br /> - VJ,1<br /> Phap chS, BQ NQi V\l;<br /> - C\lC kiem tra van ban, BQ Tu phap;<br /> - Thm'mg trJ,J'cThanh ily;<br /> - ThuOng tr\fc HDND TP;<br /> - Dofm DBQH Ha NQi;<br /> , - CM tich UBND TP;<br /> - Cac PM Chil tich UBND TP;<br /> - C6ng TTDT Chinh phil;<br /> .<br /> - Thanh vi en HQi dAng TDKT TP;<br /> - C6ng Giao tiSp DT Thanh ph6;<br /> - VPUB: CPVP, cac Phong: TKBT, NC,<br /> TH, VX, Trung tam TH-CB;<br /> 'll,..<br /> - Luu: VT, BTD.-t11$4-<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> BANNHANDAN<br /> .. TICH.",<br /> v1."<br /> <br /> •<br /> <br /> ~<br /> <br /> tt<br /> <br /> \~<br /> <br /> Nguy~n Due Ch ung<br /> <br /> l"~)<br /> <br /> 2<br /> <br /> '><br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM<br /> I>QcI,p - TV do - Hfnh phuc<br /> <br /> UY BAN NHAN DAN<br /> THANH PH6 HA NOI<br /> <br /> QUYI>JNH<br /> V~ cong tac thi (fua1 khen t~tr(mg tren (fia ban thanh ph8 Ha NQi<br /> (Ban himh kem theo Quyet ainh so<br /> ~6..12017/QD-UBND ngay 1i.l4--.12017<br /> etta Uj ban nhan dan thanh ph6 Ha NQi)<br /> ChtrO'DgI<br /> QUY fllNH CHUNG<br /> <br /> .<br /> <br /> I>i~u 1. Pham vi (fi~u chinh<br /> 1. Quy dinh miy quy dinh v~ d6i tuqng ap d\lng; nguyen tic binh xet khen<br /> thuOng; tieu chuful, thdm quy~n xet $lg cac danh hi~u thi dua, hinh thuc khen<br /> thuOng; hi~p y khen thuOng; quy trinh, thu t\lc hB sa d~ nghi khen thuOng; ton<br /> vinh danh hi~u va cac gilii thuOng, t3 chuc trao thuOng; thanh l~p va t3 chuc ho~t<br /> dQ!1gcua HQi ~Bn~ Thi dua - Khen thUOng Thanh ph6, HQi dBng Khoa hQc - Sang<br /> kien Thanh pho, to chtrc, bQ may lam cong mc thi dua, khen thuOng; quy thi dua,<br /> khen thuOng; quy~n va nghia V\l cua ~p the, ca nhan v~ thi dua, khen thuOng; xu<br /> ly vi ph~m v~ thi dua, khen thuOng tren dia ban thanh ph6 Ha NQi.<br /> 2. Nhfrng nQi dung v~ cong tac thi dua, khen thuOng khong quy dinh t~i Quy<br /> dinh nay duQ'c thgc hi~n theo quy dinh cua Lu~t Thi dua, Khen thuOng va cac van<br /> ban hu6ng ddn thi hanh.<br /> I>i~u 2.1>8i ttrQ11gap d1}ng<br /> Quy dinh nay ap d\lng d6i v6i t~p the, ca nhan dang sinh s6ng, lam vi~c, hQc<br /> ~p trong va ngoai thanh ph6 Ha NQi.<br /> I>i~u 3. Giii thich tir ngif<br /> Trong Quy dinh nay, cac ill ngft duai day duQ'Chieu nhu sau:<br /> <br /> ..•<br /> <br /> 1. Dan vi thanh vien la dan vi trong mQt C\lm thi dua ho~c cling tham gia<br /> thgc hi~n mQt chuyen d~ thi dua.<br /> 2. T~p the nh6 la ~p the tic cftp phong, ban, dan vi thuQc cac<br /> . qu~n, huy~n, thi xii va tuang duang tra xu6ng.<br /> <br /> sa, ban,<br /> <br /> nganh,<br /> <br /> 3. Ca nhan lao dQng trgc tiSp la cong nhan, nong dan, chiSn sy trong 19c luqng<br /> vii trang; cong chuc, vien chuc, nhan vien, nguOi lao dQng gift chuc V\llanh ~o quan<br /> ly tic ~ftp~h6 TruOng phon~ va tuang duang tra xu6ng thuQc cac sa, ban, n&anh,M~t<br /> tr~ to quoc va cac doan the, cac qu~, huy~n, thi xii, dan vi thuQc Thanh pho.<br /> 4. Liinh d~o sa, ban, nganh, qu~, huy~n, thi xii, dan vi thuQc Thanh ph6 la<br /> cac ca nhan gift chuc V\l tic Ph6 Giam d6c cac sa, ban, ngaOO,Ph6 Chti tich Uy ban<br /> OOandan cac qu~n, huy~n, thi xii va tuang duang tra len (gQi tit la liiOOd~o di~n<br /> Thanh phB quim Iy).<br /> 5. Hi~p Y khen thuang la hiOOthuc Iftythong tin cua cac ca quan c6Hen quan<br /> de c6 them can cu truac. khi quySt dinh khen thuang ho~c d~ nghi khen thuang.<br /> <br /> {<br /> <br /> c<br /> <br /> DiSu 4. Nguyen tic binh xct khen thucYng<br /> Nguyen ~c binh xet khen thuOng duQ'c thgc hi~n theo quy dinh ~i DiSu 6,<br /> Lu~t Thi dua, Khen thuOng; DiSu 4, Nghi djnh 42/2010/ND-CP ngay 15/4/2010;<br /> DiSu 2, Nght djnh sB 65/20 14/ND-CP ngay 01/7/2014 cua Chinh phu; DiSu 1, Thong<br /> tu 07/20 14/IT-BNV ngay 29/8/2014 cua BQNQi "\1 va theo cac nguyen ~c sau:<br /> 1. Khong khen trUng (khong lAy mQt thanh tich d~ lam h6 sa dS nghi xet<br /> khen thuOng nhiSu lfu1;mQt dBi tuqng chi duQ'c mQt dan vi dS nghi khen thuOng).<br /> Chu trQng khen thuOng t~p th~ nh6 va ca nhan la nguai lao dQng trgc tiSp; khi dS<br /> nghi khen thuOng dBi vai ca nhan cAp Thanh phB phai dam bao it nhAt 75% la<br /> nguai lao dQng trgc tiSp.<br /> 2. Khi dS nght khen thuOng BfuIg khen cua Chu tich Uy ban nhan dan Thanh<br /> phB vS thanh tich cong mc nam dBi vm lanh d~o so, ban, nganh, qu~, huy~n, thi xa,<br /> dan vi thuQc Thanh phB (sau day gQi ~t la lanh d~o) phai can cll vao thanh tich ~p<br /> , thS va theo tY l~ (dBi vm dan vi duQ'c$lg thuOng BfuIg khen cua Chu tich Uy ban<br /> nhan dan Thanh phB: DS nghi khen thUOngvm sBluqng khong qua 30% tren tAng sB<br /> lanh d~o thuQc dan vi; dan vi duQ'c~ng thuOng Cathi dua cua Thanh phB: DS nght<br /> khen thuOng vai sBluqng khong qua 50% tren tAng sBlanh d~o dan vi, dan vi duQ'c<br /> $lg Cathi dua cua Chinh phu: dS nghi khen thuOng 100% lanh d~o thuQc dan vi).<br /> 3. Chuyen dS thi dua do cAp nao phat dQng thi cAp do xet khen thuOng.<br /> TruOng hQ'Pt~p th~, ca nhan co thanh tich tieu bi~u, ph~m vi anh hUOng Ian dBi<br /> vai Thanh phB, Uy ban nhan dan Thanh phB se xem xet khen thuOng. Khong khen<br /> thuOng cac chuyen dS cong mc khi khong dang ky vai Uy ban nhan dan Thanh<br /> phB; khong co van ban chi d~o, kS ho~ch sa, tAng kSt cua ca quan chu tri, phat<br /> dQng; chuyen dS duQ'c phat dQng khong xac dinh ro m\lC dich, yeu cAu, nQi dung,<br /> chi tieu, thai gian thgc hi~n ho~c chua co huang d~n vS tieu chi, sB luqng trinh<br /> khen thuOng cua Ban Thi dua - Khen thuOng (So NQi "\1).<br /> 4. Trong mQt nam chi dS xuAt khen thuOng cAp Thanh phB khong qua 02 lfu1<br /> dBi vai t~p th~ va ca nhan tham gia nhiSu chuyen dS thi dua.<br /> 5. Cac truOng hQ'Pkhong xem xet khen thuOng thgc hi~n theo quy dinh cua<br /> Lu~t Thi dua, Khen thuOng, cac van ban huang d~ thi hanh.<br /> DiSu 5. Dang<br /> <br /> kY thi<br /> <br /> dua<br /> <br /> 1. Cac dan vi thuQc Thanh phB (k~ ca cac truOng d~i hQc, cao dbg thuQC<br /> Thanh phB) dang kY Cathi dua cua Uy ban nhan dan Thanh phB, Co thi dua cua<br /> Chinh phu dBi vm t~p th~; danh hi~u ChiSn sy thi dua Thanh phB, ChiSn sy thi dua<br /> Toan quBc dBi vai ca nhan, gui vS Uy ban nhan dan Thanh phB (qua Ban Thi dua Khen thuOng) truac ngay 15/01 h~ng nam. Rieng khBi Giao d\lc - Dao t~o gui<br /> truac ngay 30/9 h~ng nam.<br /> 2. Dang kY Co thi dua: Phai kern theo dang kY mo hinh, chuyen d€ thi dua .<br /> . Mo hinh, chuyen dS phai neu ro ten mo hinh, chuyen d€; thai gian thgc hi~n; nQi<br /> dung, giai phap thgc hi~n mo hinh, chuyen d€ thi dua.<br /> , 3. Dang ky danh hi~u ChiSn s1 thi dua That¥t phB,. ChiSn sy thi dua Toan<br /> quoc: phai kern theo dang kY sang kien, giai phap, de tai, de an.<br /> 2<br /> <br /> ,.<br /> .•<br /> ,<br /> <br /> Chu01Ig II<br /> TIEU CHUAN,1HAM QUYENxETT~G VAilE NGHJ CA.PmEN<br /> T~G 1'IRfONG cAc DANHHIl:U TIll DUA,HiNH rnUc KHEN THUONG;<br /> HI~P Y KHEN THUONG<br /> f)i~u 6. Khen thuang cAp NhA nucYc<br /> Chu tich Uy ban nhan dan Thanh ph5 xet, dS nghi cdp tren khen thu6ng:<br /> 1. Huan chuang Sao vang; Huan chuang H6 Chi Minh; Huan chuang DQc<br /> l~p, Huan chuang Lao dQng (cac h~ng); Anh hung Lao dQng; B~ng khen cua Thu<br /> tuang Chinh phu; Chi8n sy thi dua Toan quac: Dugc th\lC hi~n theo quy dinh cua<br /> Lu~t Thi dua, Khen thu6ng; Nghi dinh 42/2010/ND-CP ngay 15/4/2010; Nghi<br /> dinh s5 65/2014/ND-CP ngay 01/7/2014 cua Chinh phu; Thong tu 07/20 14/TTBNV ngay 29/8/2014 cua BQ NQi \'\I.<br /> 2. Co thi dua cua Chinh phu: $1g cho ~p th8 tieu bi8u xudt s~c trong s5 cac<br /> ~p th8 dful dftu cac c\lm thi dua Thanh pha ho~c ~p th8 dful dftu toan Thanh ph5 tren<br /> cac linh V\fC,nganh n~S, co mohinh mm d8 cac ~p th8 khac hQ~~p, d~t tieu chu~<br /> theo quy djnh ~i Dieu 25, Lu~t Thi dua, Khen thu6ng va Dieu 6, Nghi djnh so<br /> 65/20 14/ND-CP ngay 01/7/2014 cua Chinh phu.<br /> 3. Khen thu6ng thanh tich cang hi8n: Th\lc hi~n theo DiSu 36, 37, 38, 42, 43,<br /> 44 Lu~t Thi dua, Khen thu6ng; DiSu 9, 10, 11, 15, 16, 17 Nghi djnh s5 65/2014/ND. CP ngay 01/7/2014 cua Chinh phu va cac van ban huang dful thi hanh.<br /> 4. Danh hi~u vinh d\l nha nuac, giai thu6ng H6 Chi Minh, giai thu6ng nha nuac:<br /> a) Danh hi~u "Nha giao Nhan dan", "Nha giao lfu tU": Th\lC hi~n theo DiSu<br /> 62, Lu~t Thi dua, Khen thu6ng va Nghi dinh sa 27/2015/ND-CP ngay 10/3/2015 cua<br /> Chinh phu quy djnh vS xet $1g danh hi~u "Nha giao Nhan dan", "Nha giao If u tU".<br /> b) Danh hi~u "Thfty thuac Nhful dan", "Thfty thuac lfu ill": Th\lc hi~n theo DiSu<br /> .63, Ll$ Thi dua, Khen thu6ng va theo Nghi dinh s5 41/2015/ND-CP ngay 05/5/2015 Clla<br /> Chinh phu quy dinh vS xet $1g danh hi~u "Thftythuac Nhan dan", "Thftythuac If u tU".<br /> c) Danh hi~u "Ngh~ si Nhan dan", "Ngh~ si lfu tU": Th\lc hi~n theo DiSu 64,<br /> Lu~t Thi dua, Khen thu6ng va theo Nghi dinh sa 89/2014/ND-CP ngay 29/9/2014<br /> . eua Chinh phu quy dinh vS xet t?ng danh hi~u "Ngh~ siNhful dful", "Ngh~ silfu tU".<br /> d) Danh hi~u "Ngh~ nhan Nhful dan", "Ngh~ nhan lfu tU": Th\lc hi~n theo DiSu<br /> 65, L~t Thi dua, Khen thu6ng va theo Nghi djnh sa 62/2014/ND-CP ngay 25/6/2014<br /> cua Chinh phu quy djnh vS xet t?ng danh hi~u "Ngh~ nhan Nhan dan", "Ngh~ nhan lfu<br /> tU" trong linh V\fCdi san van hoa phi v~t th8; Nghi djnh 123/2014/ND-CP ngay<br /> 25/12/2014 cua Chinh phu quy djnh vS xet $1g danh hi~u "Ngh~ nhan Nhan dan",<br /> . "Ngh~ nhan Uu tU"trong linh V\fC<br /> nghS thu cong my ngh~.<br /> d) Danh hi~u Ba m~ Vi~t Nam Anh hUng: Th\lc hi~n theo DiSu 59 Lu~t Thi<br /> , dua, Khen thu6ng; Nghi dinh sa 56/2013/ND-CP ngay 22/5/2013 cua Chinh phu<br /> va Thong tu sa 03/20 14/TTLT/BNV-BQP-BLDTB&XH ngay 10/10/2014 cua lien<br /> bQ: bQ NQi \'\I, bQ Quac phong va bQ Lao dQng Thuang binh va Xff hQi.<br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản