intTypePromotion=3

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh

Chia sẻ: Dao Van Manh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
16
lượt xem
0
download

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định nguyên tắc, trình tự lựa chọn và công bố doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NINH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 16/2017/QĐ­UBND Quảng Ninh, ngày 06 tháng 11 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ LỰA CHỌN VÀ CÔNG BỐ  DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA CỬA KHẨU PHỤ, ĐIỂM  THÔNG QUAN TRONG CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Nghị định số 77/2016/NĐ­CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số  quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật   liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà  nước của Bộ Công thương; Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT­BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công thương quy định về hoạt  động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa; Căn cứ Văn bản số 6053/BCT­XNK ngày 07/7/2017 của Bộ Công thương về việc góp ý nguyên  tắc lựa chọn doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu, điểm thông quan tỉnh  Quảng Ninh, Văn bản số 8315/BCT­XNK ngày 08/9/2017 của Bộ Công thương về việc triển khai   thực hiện Thông tư số 11/2017/TT­BCT; Theo đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 2668/TTr­SCT ngày 18 tháng 9 năm 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nguyên tắc, trình tự lựa chọn và công bố  doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh  tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2017 và thay thế Quyết định số  558/QĐ­UBND ngày 18/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định về trình  tự, thủ tục và nguyên tắc lựa chọn thí điểm doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua các  cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh”. Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Công  Thương, Công an tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh,  Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngân hàng nhà nước ­  Chi nhánh Quảng Ninh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Móng Cái, Hải Hà,  Bình Liêu; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa  qua các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Lê Quang Tùng   QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ LỰA CHỌN VÀ CÔNG BỐ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TÁI  XUẤT HÀNG HÓA QUA CỬA KHẨU PHỤ, ĐIỂM THÔNG QUAN TRONG KHU KINH TẾ  CỬA KHẨU TỈNH QUẢNG NINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ­UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban   nhân dân tỉnh Quảng Ninh) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy định này quy định về nguyên tắc, trình tự lựa chọn và công bố doanh nghiệp thực hiện tái  xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng  Ninh. 2. Doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong Khu  kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh phải thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn tại Quy định này. Điều 2. Phân nhóm hàng hóa được phép tái xuất Hàng hóa tái xuất được phân chia thành 05 nhóm hàng như sau: 1. Nhóm 1: Hàng hóa không thuộc danh mục hàng cấm, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái  xuất, chuyển khẩu; hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu có điều kiện (hàng hóa  không thuộc danh mục tại Phụ lục I, II, III, IV, V ­ Thông tư 11/2017/TT­BCT ngày 28/7/2017  của Bộ Công thương, trừ mặt hàng xe ô tô các loại). 2. Nhóm 2: Hàng thực phẩm đông lạnh (thuộc Phụ lục III ­ Thông tư 11/2017/TT­BCT ngày  28/7/2017 của Bộ Công thương). 3. Nhóm 3: Hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt (thuộc Phụ lục IV ­ Thông tư 11/2017/TT­BCT  ngày 28/7/2017 của Bộ Công thương). 4. Nhóm 4: Hàng đã qua sử dụng (thuộc Phụ lục V­Thông tư 11/2017/TT­BCT ngày 28/7/2017  của Bộ Công thương), không bao gồm mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng trên 5 năm. 5. Nhóm 5: Xe ô tô đã qua sử dụng trên 05 năm (thuộc Chương 87 Phụ lục V­Thông tư  11/2017/TT­BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công thương); xe ô tô chưa qua sử dụng và xe ô tô đã  qua sử dụng dưới 05 năm. Điều 3. Nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp 1. Nguyên tắc lựa chọn: Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thuộc các nhóm hàng nêu tại Điều 2 phải đáp ứng các nguyên  tắc sau: a) Hàng hóa Nhóm 1: Doanh nghiệp Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật. b) Hàng hóa Nhóm 2, 3, 4: ­ Ngoài việc đáp ứng nguyên tắc tại Khoản a Điều này, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các  điều kiện, quy định cho mỗi nhóm hàng hóa tại Nghị định 77/2016/NĐ­CP ngày 01/7/2016 của  Chính phủ, Thông tư 11/2017/TT­BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công thương.
  3. ­ Doanh nghiệp không vi phạm pháp luật về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa  qua biên giới tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh (trong thời gian 1 năm gần nhất). ­ Không bị xử lý đối với các hành vi vi phạm về thuế, phí, lệ phí tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh  (trong thời hạn 02 năm liên tục gần đây nhất). c) Hàng hóa Nhóm 5: Đây là nhóm hàng nhạy cảm về mặt quản lý tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh cần phải tăng cường  công tác giám sát và quản lý chặt chẽ, trước mắt Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ xem xét lựa chọn công  bố doanh nghiệp thực sự có uy tín, đủ năng lực, kinh nghiệm trong hoạt động tạm nhập tái xuất,  chuyển khẩu, kho ngoại quan đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại quyết định này nhằm tạo sự  ổn định và phát triển bền vững, đúng quy định của pháp luật. Doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa Nhóm 5 qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan biên  giới tỉnh Quảng Ninh ngoài việc phải có mã số tạm nhập tái xuất hàng đã qua sử dụng (Nhóm 4)  do Bộ Công thương cấp và đáp ứng các nguyên tắc tại Điểm a, b Điều này, đồng thời cần đáp  ứng các tiêu chí bổ sung sau: ­ Trong 03 (ba) năm liên tục gần đây nhất doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi (lợi nhuận  sau thuế). ­ Có kinh nghiệm, đối tác nước ngoài và phương án kinh doanh hoạt động kinh doanh tạm nhập  tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan đối với mặt hàng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. ­ Có đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước trên địa bàn thông qua các khoản nộp thuế, phí, lệ  phí trong 3 năm liên tục gần đây nhất từ 10 tỷ đồng trở lên. ­ Có đầu tư kho, bãi (chủ sở hữu) để phục vụ kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất tại các Khu  kinh tế cửa khẩu và được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào quy hoạch tạm thời để phục vụ kinh  doanh hàng tạm nhập tái xuất. ­ Có cam kết đóng góp an sinh xã hội cho địa bàn các địa phương biên giới của tỉnh Quảng Ninh  (tối thiểu 2.000.000.000 đồng/năm). 2. Công bố doanh nghiệp a) Các doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa thuộc Nhóm 1 đáp ứng nguyên tắc lựa chọn quy  định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này được phép tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, điểm thông  quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh. Doanh nghiệp làm thủ tục trực tiếp tại cơ  quan Hải quan cửa khẩu để thông quan hàng hóa theo quy định của pháp luật hiện hành. b) Doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa thuộc Nhóm 2, 3, 4 đáp ứng nguyên tắc lựa chọn  quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều này và doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa  thuộc Nhóm 5 đáp ứng các nguyên tắc lựa chọn quy định tại Khoản 1 Điều này, phải được Uỷ  ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh công bố danh sách tên doanh nghiệp cụ thể thì mới được thực  hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu  tỉnh Quảng Ninh. 3. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp vi phạm về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại  trong lĩnh vực hải quan, ngoài việc xử lý đối với từng hành vi vi phạm theo quy định của pháp  luật, doanh nghiệp sẽ bị đình chỉ hoạt động tái xuất qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong  các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh theo quy định tại Điều 5 Quy định này. 4. Căn cứ vào công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhu cầu tái xuất hàng hóa Nhóm 5 và  khả năng đáp ứng các nguyên tắc của doanh nghiệp tại Điểm c, Khoản 1 Điều này. Sở Công  thương chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân 
  4. tỉnh xem xét bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách công bố khi doanh nghiệp không thực hiện  đúng nguyên tắc đã cam kết. Điều 4. Hồ sơ đăng ký và trình tự, thời gian giải quyết 1. Hồ sơ đăng ký: a) Đối với doanh nghiệp đăng ký tái xuất hàng hóa thuộc Nhóm 2, 3, 4: ­ Văn bản đăng ký tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh  tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh: 01 bản (bản chính ­ theo mẫu kèm theo quy định này). ­ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 bản  (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp). ­ Giấy chứng nhận Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất của Bộ Công thương cấp cho doanh  nghiệp còn hiệu lực: 01 bản (bản sao có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp). b) Đối với doanh nghiệp đăng ký tái xuất hàng hóa thuộc Nhóm 5: Ngoài hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp cần bổ sung  thêm hồ sơ như sau: ­ Xác nhận tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong  thời gian 03 năm liên tục gần đây nhất, có xác nhận của cơ quan thuế theo quy định và Ban Quản  lý cửa khẩu tại các địa phương biên giới: 01 bản (bản chính). ­ Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng đã qua sử dụng của Bộ Công  thương cấp cho doanh nghiệp: 01 bản (bản sao có xác nhận đóng dấu sao y bản chính của  doanh nghiệp). ­ Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liên tục gần đây nhất đã được kiểm toán: 01  bản (bản sao có xác nhận đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp). ­ Phương án kinh doanh hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan  đối với mặt hàng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh: 01 bản (bản chính). ­ Cam kết đóng góp an sinh xã hội cho các địa phương biên giới thuộc tỉnh Quảng Ninh. 2. Trình tự, thời gian giải quyết: Doanh nghiệp có nhu cầu tái xuất hàng hóa thuộc Nhóm 2, 3, 4, 5 qua các cửa khẩu phụ, điểm  thông quan trong các khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại  Khoản 1 Điều này, gửi hồ sơ đăng ký về Sở Công thương (Tầng 10, trụ sở làm việc liên cơ  quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), theo một trong các phương  thức sau: + Gửi qua đường bưu điện. + Gửi hồ sơ qua mạng Internet về hòm thư công vụ của Sở Công thương :  sct@quangninh.gov.vn bản scan hồ sơ, đồng thời gửi hồ sơ gốc về Sở Công thương qua đường  bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Sở Công thương . + Gửi trực tiếp tại Sở Công thương (Tầng 10, trụ sở làm việc liên cơ quan số 2, phường Hồng  Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). ­ Đối với doanh nghiệp đăng ký tái xuất hàng hóa thuộc Nhóm 2, 3, 4: + Trong thời hạn 2 ngày (hai ngày) làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp,  Sở Công thương có trách nhiệm tiếp nhận, trao đổi lấy xác nhận của Cục Hải quan, Công an  tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 
  5. Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu về tình hình chấp hành chính sách pháp luật; tình hình chấp hành  nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển  khẩu, kho ngoại quan của doanh nghiệp trong thời hạn 02 năm liên tục gần đây nhất (tính đến  thời điểm đăng ký lựa chọn). + Cục Hải quan, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân  dân huyện, thành phố: Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản trong  vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Công thương . + Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ xác nhận của các ngành và địa  phương, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét và trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố lựa chọn  doanh nghiệp. Doanh nghiệp được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh công bố thì mới được thực  hiện tái xuất hàng hóa thuộc Nhóm 2, 3, 4 qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu  kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh. ­ Đối với doanh nghiệp đăng ký tái xuất hàng hóa nhóm thuộc Nhóm 5: + Trong vòng 2 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Điều 4), Sở Công thương  tham mưu, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định hồ sơ của  doanh nghiệp. ­ Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh  kết quả thẩm định để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công bố doanh nghiệp đủ điều kiện được tái  xuất hàng hóa thuộc Nhóm 5. Doanh nghiệp được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh công bố thì  mới được thực hiện tái xuất hàng hóa Nhóm 5 qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các  Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh. Điều 5. Đình chỉ hoạt động tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong  các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh đối với doanh nghiệp vi phạm trong quá trình  hoạt động kinh doanh 1. Đình chỉ hoạt động trong thời gian 03 tháng: Không thực hiện báo cáo theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 6 của Quy định này quá 02  lần liên tục. 2. Đình chỉ hoạt động trong thời gian 06 tháng: ­ Không chấp hành nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí đối với hàng hóa tái xuất trên địa bàn tỉnh  Quảng Ninh theo quy định. ­ Đối với doanh nghiệp bị cơ quan chức năng xử lý về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại  trong lĩnh vực hải quan theo quy định hiện hành. ­ Trong thời gian 01 năm, doanh nghiệp có 02 lần bị đình chỉ hoạt động theo quy định tại Khoản  1 Điều này. 3. Đình chỉ hoạt động trong thời gian 01 năm: Trong thời gian 02 năm liên tiếp, doanh nghiệp có trên 02 lần bị đình chỉ hoạt động theo quy định  tại Khoản 2 Điều này. 4. Thời gian đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp được tính từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ký  Quyết định đình chỉ. Điều 6. Tổ chức thực hiện 1. Trách nhiệm của Sở Công thương :
  6. a) Thông báo công khai nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp thực hiện tái xuất qua các cửa khẩu  phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh trên các phương tiện  thông tin truyền thông của tỉnh để các doanh nghiệp biết, thực hiện; b) Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định đình chỉ đối với doanh nghiệp vi  phạm nêu tại Điều 5 Quy định này; c) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác chống buôn lậu, thẩm lậu, gian lận  thương mại trong phạm vi quản lý. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm  theo quy định của pháp luật hiện hành. d) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân  dân tỉnh tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau 01 (một) năm thực hiện Quy định này để tiếp  tục triển khai cho thời gian tiếp theo đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Định kỳ hàng  tháng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động tái xuất theo quy  định. 2. Trách nhiệm của các sở, ngành chức năng, địa phương có liên quan: a) Tăng cường công tác chống buôn lậu, thẩm lậu, gian lận thương mại trong phạm vi ngành,  lĩnh vực mình quản lý. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định  của pháp luật hiện hành. b) Ngay sau khi ra quyết định xử lý doanh nghiệp vi phạm, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định  có trách nhiệm gửi ngay báo cáo kèm theo quyết định xử lý vi phạm (bản phô tô) về Sở Công  thương để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đình chỉ hoạt  động của doanh nghiệp vi phạm. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Công thương để tham mưu  Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đình chỉ doanh nghiệp vi phạm nêu tại Điều 5 Quy  định này. c) Cục Hải quan tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo định kỳ hàng tháng về Ủy ban nhân dân tỉnh  (qua Sở Công thương để tổng hợp chung) về tình hình, kết quả hoạt động tái xuất trên địa bàn  tỉnh; thời gian gửi báo cáo trước ngày 10 của tháng tiếp theo. Mẫu báo cáo do Sở Công thương  xây dựng đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu, Ban Quản lý Khu kinh  tế, Cục Hải quan tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà  soát lại cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật quản lý, hạ tầng giao thông, hệ thống kho bãi, bốc  xếp, địa điểm tập kết hàng hóa, địa điểm tạm nhập tái xuất, nguồn điện và các điều kiện khác  để đảm bảo đáp ứng cho hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan  và lưu giữ, bảo quản hàng hóa tại khu vực tập kết và giao nhận hàng hóa. Kịp thời nắm bắt  diễn biến tình hình giao nhận hàng hóa để có các biện pháp điều tiết hàng hóa hợp lý tại các cửa  khẩu phụ, điểm thông quan, điểm xuất hàng thuộc địa bàn địa phương quản lý. Các lực lượng  chức năng chuyên ngành quản lý chặt chẽ hoạt động tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ,  điểm thông quan, điểm xuất hàng, tuyệt đối không để xảy ra buôn lậu, thẩm lậu, xả thải tạp  chất gây ô nhiễm môi trường tại các cửa khẩu phụ, điểm thông quan thuộc địa bàn địa phương  quản lý. e) Ngân hàng nhà nước ­ Chi nhánh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ  quan liên quan rà soát tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, có phương  án quản lý số tiền ký quỹ, đặt cọc của doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện  hành và đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tiễn. 3. Trách nhiệm của doanh nghiệp:
  7. a) Thực hiện nghiêm Quy định này và các quy định pháp luật hiện hành trong quá trình hoạt động  kinh doanh. b) Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả kinh doanh định kỳ hàng tháng (vào  ngày cuối cùng của tháng) hoặc đột xuất khi có yêu cầu về Sở Công thương để tổng hợp báo  cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 4. Điều khoản chuyển tiếp: Các doanh nghiệp đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh công bố lựa chọn thực hiện tái xuất hàng  hóa thuộc Nhóm 1, 2, 3, 4 qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa  khẩu tỉnh Quảng Ninh trước đây, được tiếp tục thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu  phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh. 5. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh  nghiệp có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân  tỉnh kịp thời xem xét, giải quyết. Sở Công thương chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan  thực hiện Quy định này, định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân dân  tỉnh theo quy định./.   Mẫu Đăng ký     TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: ....... Quảng Ninh, ngày     tháng     năm 2017   ĐĂNG KÝ TÁI XUẤT HÀNG HÓA qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các  Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh Tên Công ty: ……………………………………………………………. Địa chỉ trụ sở chính:.................... số điện thoại:.............. số fax:……….. Địa chỉ Website (nếu có):................................................ Email (nếu có): Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp số:………. do.................................................... cấp ngày........ tháng........ năm…….. ­ Căn cứ Thông tư 11/2017/TT­BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công thương quy định về hoạt động  tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa; ­ Căn cứ Quyết định số......./QĐ­UBND ngày....... /..../2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh  về việc ban hành Quy định về Nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp thực hiện tái xuất  hàng hóa qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh. Công ty (ghi rõ tên Công ty) đăng ký thực hiện tái xuất hàng hóa thuộc Nhóm Nhóm 2/Nhóm  3/Nhóm 4/Nhóm 5 (theo Điều 2 của Quy định kèm theo Quyết định số….. /QĐ­UBND  ngày.../.../2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh).
  8. (Lưu ý: Căn cứ nhu cầu kinh doanh và khả năng đáp ứng các nguyên tắc theo quy định, doanh  nghiệp có thể đăng ký tham gia các nhóm hàng nêu trên) 2. Hồ sơ kèm theo gồm: (1)­ (2)­ (3)­ Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ  gửi kèm theo bản đăng ký này. Nếu được lựa chọn thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu  phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh, Công ty cam kết thực  hiện đúng các quy định của pháp luật nói chung và quy định của tỉnh Quảng Ninh về tạm nhập  tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa./.   Nơi nhận: NGƯỜI ĐẠI DIỆN ­ Như trên; THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY ­ Lưu:… (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)      

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản