Quyết định số 160/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 160/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 160/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công nghiệp giấy đến năm 2010 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 160/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 160/1998/QĐ-TTg Hà N i, ngày 04 tháng 9 năm 1998 QUY T Đ NH NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 1998 V VI C PHÊ DUY T QUY H ACH T NG TH PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG NGHI P GI Y N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Ngh nh s 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph ; Xét ngh c a B Công nghi p (công văn s 1178/TT-KH T ngày 18 tháng 4 năm 1998) và Báo cáo th m nh c a B K h ach và u tư (công văn s 5788/BKH-CN- VPT ngày 19 tháng 8 năm 1998), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy h ach t ng th phát tri n ngành Công nghi p Gi y Vi t Nam n năm 2010 do B Công nghi p l p, theo các n i dung chính sau ây: 1. M c tiêu: M c tiêu phát tri n c a ngành Công nghi p Gi y n năm 2010 là khai thác và phát tri n các ngu n l c s n xu t, m b o 85% - 90% nhu c u tiêu dùng trong nư c, t ng bư c tham gia h i nh p khu v c. i m i thi t b và hi n i hóa công ngh , k t h p hài hòa gi a u tư xây d ng m i v i u tư chi u sâu, m r ng các cơ s hi n có, phát tri n vùng nguyên li u, cân i gi a tiêu dùng và s n xu t, xu t nh p khNu, tăng s n lư ng, m b o ch t lư ng và s c c nh tranh c a hàng hóa, góp ph n tăng trư ng kinh t , góp ph n th c hi n công nghi p hóa và hi n i hóa t nư c. 2. Quan i m: a) V công ngh : i v i các công trình u tư xây d ng m i và các d án c i t o, m r ng c a các cơ s s n xu t ch l c c a ngành ph i s d ng công ngh và thi t b tiên ti n, hi n i, t ng hóa m c cao nh m ti t ki m nguyên li u, nhiên li u, i n năng và các v t tư s n xu t, b o v môi trư ng theo tiêu chuNn Vi t Nam và qu c t . Vi c u tư mua các thi t b cũ ã qua s d ng ch th c hi n nâng c p, c i t o các cơ s hi n có v i quy mô s n xu t nh , công ngh và thi t b quá cũ k , l c h u và ph i ư c xem xét k i v i t ng d án c th . b) V quy mô và công su t các d án u tư:
  2. nh hư ng phát tri n lâu dài c a ngành công nghi p gi y là t p trung vào các d án quy mô l n và v a m b o s n xu t có hi u qu , trong giai o n phát tri n trư c m t có u tư các d án quy mô nh t n d ng nh ng th m nh t i ch như nguyên v t li u, th trư ng, nhân l c . . . nh t là các t nh mi n núi, Tây Nguyên... c) V b trí quy h ach: Vi c xây d ng các cơ s s n xu t gi y ph i nghiên c u, ánh giá r t k v a i m, c i m ngu n nguyên li u, nhu c u th trư ng (t i ch và trên a bàn c nư c), i u ki n h t ng và kh năng huy ng v n u tư. Vi c b trí quy h ach phát tri n ngu n nguyên li u gi y ph i phù h p v i quy h ach chung c a ngành nông nghi p, g n li n v i quy h ach gi ng cây tr ng, c i m t ng vùng v i u ki n t nhiên (th như ng, khí h u), i u ki n xã h i và ph i i ôi v i vi c xác nh mô hình h p lý v h th ng s n xu t và t ch c qu n lý các vùng nguyên li u cũng như chính sách giá nguyên li u và phương th c thu mua, cung c p nguyên li u cho s n xu t. Ngành gi y ph i có bi n pháp u tư s n xu t b t gi y nh m tăng nhanh s n lư ng b t gi y trong nư c, ph n u n năm 2003 không ph i nh p b t gi y. Phát tri n công nghi p gi y, g m c vùng nguyên li u, ph i ư c th c hi n trong m i liên k t ch t ch v i b o v an ninh, qu c phòng và b o v môi trư ng c nh quan, thúc Ny chuy n d ch cơ c u s n xu t các vùng mi n núi, vùng sâu, vùng xa và góp ph n vào công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p và nông thôn. d) V huy ng các ngu n v n u tư: Tranh th v n u tư nư c ngoài m t cách h p lý, m b o vai trò ch o c a các doanh nghi p trong nư c, c bi t là các doanh nghi p nhà nư c. Vi c th c hi n phương châm này là tùy thu c vào c i m c a t ng d án, t ng a phương, t ng giai o n c th quy t nh phương th c u tư thích h p (trong nư c t u tư ho c liên doanh v i nư c ngoài). 3. Các ch tiêu c a quy h ach: a) Các ch tiêu v công su t thi t k : ơn v 2000 2002 2010 S n lư ng gi y T n 325.000 375.000 1.050.000 S n lư ng b t gi y T n 216.000 435.000 1.015.000 b) Các ch tiêu v s n lư ng: ơn v 2000 2002 2010 Công su t gi y T n 300.000 375.000 1.050.000 Công su t b t gi y T n 215.000 400.000 1.015.000 c) Các ch tiêu v nhu c u v n u tư:
  3. ơn v 1997 - 2002 2003 - 2010 V n đ u tư nhà máy Tri u USD 1.590 1.690 V n đ u tư phát tri n Tri u USD 1997 - 2010 vùng nguyên li u 320 Kh i lư ng v n u tư n năm 2010 ch là nh hư ng, B Công nghi p, T ng công ty Gi y Vi t Nam căn c i u ki n th c t hi u ch nh b sung cho phù h p v i tình hình th c t . d) Danh m c, ti n d ki n: Xây d ng m i, c i t o m r ng cơ s s n xu t hi n có và d ki n di n tích t phát tri n vùng nguyên li u gi y ghi trong ph l c kèm theo. i u 2. Phân công th c hi n: - B Công nghi p ph i h p v i các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy h ach phát tri n ngành Công nghi p Gi y n năm 2010 theo các n i dung ã ư c phê duy t t i Quy t nh này. - B Công nghi p ph i h p v i B K h ach và u tư, B Xây d ng, B Qu c phòng, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan và T ng công ty Gi y Vi t Nam xác nh các danh m c u tư, quy mô u tư và a i m nh ng công trình m i trong t ng giai o n phù h p quy h ach nói trên. - B Công nghi p là B qu n lý ngành ch trì, nghiên c u, so n th o và trình duy t có s ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Qu c phòng, T ng c c a chính và y ban nhân dân các t nh có liên quan xây d ng quy h ach c th các vùng nguyên li u cũng như các cơ ch , chính sách liên quan n cây nguyên li u theo tinh th n g n k t ch t ch gi a s n xu t gi y v i cung c p cây nguyên li u gi y, m b o l i ích tho áng c a ngư i tr ng cây, góp ph n khuy n khích và Ny m nh phong trào tr ng r ng nguyên li u gi y. - B K h ach và u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và B Công nghi p s p x p tìm ngu n v n trong và ngoài nư c, k c v n vay ưu ãi, ODA và FDI áp ng nhu c u u tư ngành công nghi p gi y. i u 3. B Công nghi p, T ng công ty Gi y Vi t Nam căn c m c tiêu c a quy h ach, tri n khai xây d ng các k h ach 5 năm, th c hi n s n xu t và u tư phù h p i u ki n phát tri n kinh t , xã h i trong t ng giai o n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ban hành. Các B K h ach và u tư, Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Qu c phòng; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; T ng c c a chính; y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan và T ng công ty Gi y Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  4. Ngô Xuân L c ( ã ký) PH L C1 DANH M C CÁC D ÁN U TƯ GIAI O N 1998 – 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 160/ 1998/Q -TTg ngày 04 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ) ơn v Công su t gi y Công su t b t gi y 1. u tư chi u sâu và m r ng: - Công ty Gi y Bãi B ng T n/năm 100.000 200.000 - Công ty Gi y Tân Mai T n/năm 65.000 60.000 - Công ty Gi y ng Nai T n/năm 40.000 16.000 - Nhà máy Gi y Vi t Trì T n/năm 30.000 - Các d án khác T n/năm 105.000 80.000 2. u tư m i: - Liên doanh gi y H i phòng T n/năm 50.000 - Nhà máy g C u u ng T n/năm 10.000 - Nhà máy b t gi y Kon Tum T n/năm 100.000 - Các d án m i T n/năm 750.000 580.000 PH L C2 VÙNG VÀ DI N TÍCH PHÁT TRI N CÂY NGUYÊN LI U GI Y (Ban hành kèm theo Quy t nh s 160/1998/Q -TTg ngày 04 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ) - T ng di n tích quy h ach tr ng m i: 640.000 ha - T ng di n tích r ng hi n có trong vùng quy ho ch: 174.000 ha - T ng di n tích tr ng r ng t nhiên trong vùng quy h ach: 476.000 ha Tr ng r ng m i chia ra: - Vùng trung du và mi n núi phía B c (trên cơ s ã hình thành): 135.000 ha - Vùng mi n ông Nam-b (trên cơ s ã hình thành): 135.000 ha - Vùng Tây B c Thanh Hóa: 50.000 ha
  5. - Vùng B c Kon Tum: 90.000 ha - Vùng Hòa Bình - Sơn La: 140.000 ha - Vùng B c K n - Thái Nguyên: 40.000 ha - Vùng duyên h i mi n Trung: 50.000 ha
Đồng bộ tài khoản