intTypePromotion=3

Quyết định số 1602/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 1602/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1602/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1602/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1602/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a T ng Giám c T p oàn Công nghi p Than - Khoáng s n Vi t Nam (T trình s 5887/TTr-TVT ngày 25 tháng 7 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1551/TTr-BT KT ngày 14 tháng 11 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho: Công ty Tư v n Qu n lý D án u tư xây d ng-TKV, T p oàn Công nghi p Than - Khoáng s n Vi t Nam, ã có thành tích trong công tác t năm 2004 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 3. T ng Giám c T p oàn Công nghi p Than - Khoáng s n Vi t Nam, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương, các t p th , cá nhân có tên t i i u 1, i u 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - T p oàn Công nghi p Than - Khoáng s n Vi t Nam; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph , - Lưu: Văn thư, TCCB(3b).11 Nguy n Sinh Hùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản