intTypePromotion=3

Quyết định số 1602/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 1602/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1602/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; Điều chỉnh giá trúng thầu các gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư: Trạm bơm tưới Bến Chuồng, xã Công Chính, huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1602/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH THANH HOÁ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1602/Q -UBND Thanh Hoá, ngày 05 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH D ÁN; I U CH NH GIÁ TRÚNG TH U CÁC GÓI TH U XÂY L P THU C D ÁN U TƯ: TR M BƠM TƯ I B N CHU NG, XÃ CÔNG CHÍNH, HUY N NÔNG C NG, T NH THANH HOÁ. CH TNCH UBND T NH THANH HOÁ Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t xây d ng s : 16/2003/QH11 ư c Qu c H i khoá XI thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh 16/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/N -CP ngày 29/9/2006 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -Cp c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình c a Chính ph ; Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s : 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 c a B Trư ng B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v l p, th m nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2007 và Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 29/9/2006 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s : 530/Q -UBND ngày 23/02/2005; Quy t nh s : 829/Q - UBND ngày 27/3/2006; Quy t nh s : 2355/Q -UBND ngày 29/8/2006; Quy t nh s : 3507/Q -UBND ngày 29/11/2006 c a Ch t ch UBND t nh Thanh Hoá v vi c phê duy t d án; phê duy t i u ch nh d án và t ng m c u tư; phê duy t KH T, HSMT; phê duy t KQ T công trình tr m bơm tư i B n Chu ng xã Công Chính huy n Nông C ng; Xét ngh t i T trình s : 153/TTr-UBND ngày 20/5/2008 (kèm theo h sơ) c a UBND huy n Nông C ng v vi c phê duy t i u ch nh d án; i u ch nh giá trúng th u theo TT 07/2006/TT-BXD các gói th u xây l p thu c d án u tư xây d ng công trình tr m bơm tư i B n Chu ng xã Công Chính, huy n Nông C ng và ngh t i T trình s : 714/SKH T-T ngày 30/05/2008 c a Giám c S K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh d án; i u ch nh giá trúng th u các gói th u xây l p thu c d án u tư: Tr m bơm tư i B n Chu ng, xã Công Chính, huy n Nông C ng bao g m nh ng n i dung chính như sau:
  2. 1. Khái quát v d án: D án tr m bơm tư i b n Chu ng huy n Nông C ng ư c Ch t ch UBND t nh phê duy t u tư t i Quy t nh s : 530/Q -UBND ngày 23/2/2005; Phê duy t i u ch nh d án và t ng m c u tư t i Quy t nh s : 829/Q -UBND ngày 27/3/2007 v i t ng m c u tư 10.868,0 tri u ng; Phê duy t thi t k k thu t - t ng d toán công trình t i Quy t nh s : 945/Q -UBND ngày 05/4/2006 v i giá tr d toán công trình là: 8.477,0 tri u ng; UBND huy n Nông C ng phê duy t kinh phí b i thư ng GPMB t i Quy t nh s 996/Q -UBND ngày 04/11/2006 và Quy t nh s : 1040/Q - UBND ngày 12/12/2006 v i t ng d toán kinh phí b i thư ng GPMB 510,4 tri u ng; Phê duy t b sung d toán t i Quy t nh s : 790/Q -UBND ngày 18/9/2007 v i giá tr 301,0 tri u ng; Quy t nh s : 945/Q -UBND ngày 14/11/2007 phê duy t i u ch nh d toán theo TT 07/2006/TT-BXD v i giá tr 742,0 tri u ng. Như v y, giá tr d toán công trình là 10.030,0 tri u ng (< t ng m c u tư c a công trình ã ư c phê duy t). Hi n nay công trình ã hoàn thành và bàn giao ưa vào s d ng. 2. Lý do i u ch nh. Trong quá trình thi công xây d ng công trình, m t s n i dung trong thi t k ư c duy t không phù h p và còn b t c p so v i th c t ; UBND t nh ã giao s Nông nghi p và PTNT thNm nh phương án x lý, trình UBND t nh phê duy t. S Nông nghi p và PTNT ã có văn b n thNm nh s : 1285/NN&PTNT-T ngày 27/8/2007 v vi c thNm nh b sung TKBVTC-DT công trình tr m bơm tư i B n Chu ng xã Công Chính huy n Nông C ng. M t khác, ngày 10/10/2006 B Xây d ng ban hành thông tư s : 07/2006/TT-BXD hư ng d n i u ch nh d toán công trình xây d ng (do i u ch nh m c lương t i thi u) và công trình này thu c i tư ng ư c i u ch nh trên. Vì v y, vi c i u ch nh d án trên là c n thi t. 3. N i dung i u ch nh. a. i u ch nh d án u tư: - i u ch nh, b sung m t s n i dung c a d án g m: Nâng cao nh tư ng ch n t xung quanh nhà tr m; rãnh thoát nư c nhà tr m; Hàng rào tr m bơm phía lâm trư ng Thanh Kỳ; c ng tiêu qua ư ng phía h u kênh t i K2+234; 3 tuy n ư ng ng thép f300 vư t kênh chính; c u qua kênh t i K2+279 vào d án; i u ch nh v trí, k t c u m t s công trình trên kênh cho phù h p v i a hình. C t b 2 c ng tiêu lu n trên kênh chính t i K3+246; K3+253. - i u ch nh t ng m c u tư: 10.030,80 tri u ng. (Mư i t không trăm ba mươi tri u tám trăm ngàn ng ) Trong ó: - Chi phí xây d ng: 7.874,01 tri u ng; - Chi phí thi t b : 382,10 tri u ng;
  3. - Chi phí khác: 860,40 tri u ng; - Chi phí b i thư ng, GPMB: 510,40 tri u ng; - Chi phí d phòng: 403,80 tri u ng. (Có ph l c chi ti t kèm theo - Ph l c 1) - Các n i dung khác: Th c hi n theo Quy t nh s : 530/Q -UBND ngày13/7/2001; Quy t nh s : 829/Q -UBND ngày 27/3/2006 c a Ch t ch UBND t nh. b. i u ch nh giá trúng th u: Trên cơ s Quy t nh s : 790/Q -UBND ngày 18/9/2007 và Quy t nh s : 945/Q -UBND ngày 14/11/2007 Ch t ch UBND huy n Nông C ng phê duy t TKBVTC-DT b sung; phê duy t i u ch nh d toán theo TT 07/2006/TT-BXD công trình tr m bơm tư i B n Chu ng xã Công Chính, huy n Nông C ng; i u ch nh giá trúng th u các gói th u xây l p thu c d án tr m bơm tư i B n Chu ng xã Công Chính, huy n Nông C ng như sau: - i u ch nh giá trúng th u gói th u s 1 là 1.825,0 tri u ng; - i u ch nh giá trúng th u gói th u s 2 là 6.047,8 tri u ng; i u 2. UBND huy n Nông C ng hoàn ch nh h sơ thi t k k thu t thi công và d toán i u ch nh, phê duy t theo quy nh và t ch c th c hi n theo úng Lu t xây d ng, Lu t u th u và các Ngh nh hư ng d n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Kho b c Nhà nư c t nh Thanh Hoá, UBND huy n Nông C ng và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3 Q ; - Lưu: VT, Dg NN (2). Qd dc Da, gia trung thau TB Ben Chuong Chu ph m Ng c Hi n PH L C
  4. CHI TI T T NG M C U TƯ I U CH NH D ÁN: TR M BƠM TƯ I B N CHU NG XÃ CÔNG CHÍNH, HUY N NÔNG C NG (Kèm theo Quy t nh s : /Q -UBND ngày tháng 06 năm 2008 c a Ch t ch) T ng m c u tư theo T ng m c u tư TT Công vi c quy t nh 829/Q - Chênh l ch i u ch nh UBND ngày 27/3/2006 T ng c ng 10.868,43 10.030,80 (837,63) I Chi phí xây d ng 6.831,03 7.874,10 1.043,07 II Chi phí thi t b 382,10 382,10 - III Chi phí khác 860,36 860,40 0,04 IV Chi phí b i thư ng, 1.806,90 510,40 (1.296,50) GPMB V Chi phí d phòng (10%) 988,04 403,80 (584,24)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản