intTypePromotion=3

Quyết định số 161/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 161/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 161/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục dự án đầu tư theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố đợt 11 (bổ sung) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 161/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 161/2006/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2006 QUY T NNH V VI C B SUNG DANH M C D ÁN U TƯ THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ C A THÀNH PH T 11 (B SUNG) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 15/2000/Q -UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch qu n lý v vi c vay v n, tr n vay, h tr lãi vay c a các d án thu c chương trình kích c u; Quy t nh s 44/2000/Q -UB ngày 17 tháng 7 năm 2000; Quy t nh s 81/2001/Q -UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý vi c vay v n, tr n vay, h tr lãi vay c a các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph và Quy t nh s 87/2003/Q -UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v bãi b , i u ch nh, b sung m t s i u c a Quy t nh s 81/2001/Q -UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s 63/2003/Q -UB ngày 06 tháng 5 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v ch tiêu k ho ch v n vay ư c ngân sách h tr lãi vay theo chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 5289/TTr-SKH T ngày 24 tháng 10 năm 2006, QUY T NNH: i u 1. Giao k ho ch b sung, i u ch nh t 11 (b sung) danh m c d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph v i t ng s v n vay ư c ngân sách h tr lãi vay 319.695 tri u ng (theo danh m c d án ính kèm). i u 2. Giám c các S qu n lý chuyên ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, ch u tư d án có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph phù h p v i quy ho ch chi ti t khu v c nơi có d án u tư. Riêng các d án thu c lĩnh v c u tư i m i công ngh , thi t b ho c m r ng v quy mô ph i m b o v a i m u tư không thu c di n cơ s s n xu t ph i di d i ho c gây ô nhi m môi trư ng. i u 3. Các d án ã ư c giao k ho ch b sung thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph (như i u 1) s ư c ưa ra kh i chương trình và không h tr lãi vay n u quá 12 tháng k t ngày ban hành Quy t nh này mà ch u tư chưa ký h p ng vay v n v i t ch c tín d ng ho c không tri n khai th c hi n.
  2. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Giáo d c và ào t o, Giám c S Y t , Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên Xung phong thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Xây d ng, T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và ch u tư các d án liên quan có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Thành Tài
  3. DANH M C D ÁN KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ B SUNG M I ( T 11) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 161/2006/Q -UBND ngày 01 tháng 11 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v : tri u ng S Th i v a h n ư i m T ng Danh kh i ng th c Năng l c m c STT m c d Ch u tư công sác hi n thi t k u tư án - tr d d ki n hoàn su án thành v v T NG 1.175.261 S 319 I Chương trình giáo d c - ào t o 144.047 77 1 Xây Trư ng M m non Hoa H ng Qu n 2006- Di n tích d ng 12 2007 sàn xây 9.000 4 Trư ng d ng: M m 1.300m2 non Hoa H ng 2 C it o Trư ng THPT Tư th c Qu c Văn Sài Qu n 2006- C it o m r ng Gòn Tân 2007 m r ng 15.000 7 nâng Phú 300m2 c p Trư ng THPT Tư th c Qu c Văn Sài Gòn 3 Xây Doanh nghi p tư nhân B o Minh Quang Qu n 2006- 8 phòng 2 d ng Tân 2007 h cv i 3.500 Trư ng Bình 300 h c M m sinh non Tư th c Minh Quang
  4. 4 Xây Trư ng i h c Sư ph m K thu t Qu n 2006- Di n tích 92.547 d ng thành ph Th 2009 sàn xây 44 Tòa nhà c d ng: trung 30.632m2 tâm Trư ng ih c Sư ph m K thu t thành ph 5 Xây Trư ng THPT Tư th c Trương Vĩnh Qu n 2006- Di n tích 24.000 d ng Ký 11 2007 sàn xây 19 Trung d ng: tâm 6.202m2 luy n t p a năng, các phòng ch c năng và b môn, h i trư ng sinh ho t và thao gi ng II Chương 817.000 167 trình Y t 1 Xây Công ty Trách nhi m h u h n Hoàng Qu n 2006- 21 25.000 d ng Huỳnh Long 1 2007 giư ng 13 B nh n i trú + vi n 500 b nh chuyên nhân khoa ngo i trú Tai Mũi H ng Sài Gòn 2 Mua Doanh nghi p tư nhân Phòng khám a Qu n 2006- Thi t b 12.000 s m khoa H ng L c Bình 2007 yt 6 thi t b Th nh y khoa Phòng khám a
  5. khoa H ng L c 3 Mua B nh vi n Nhân dân Gia nh Qu n 2006- Thi t b 58.000 s m Bình 2007 yt 58 trang Th nh thi t b yt ph c v chNn oán i u tr c a B nh vi n Nhân dân Gia nh 4 Xây B nh vi n i h c Y Dư c thành ph Qu n 2006- Thi t b 600.000 d ng, H Chí Minh 5 2007 50 m r ng và nâng c p B nh vi n i h cY Dư c thành ph H Chí Minh 5 Mua Công ty C ph n B nh vi n tim Tâm Qu n 2006- Thi t b 86.000 s m c 7 2008 yt 34 trang thi t b yt c a B nh vi n tim Tâm c
  6. 6 u tư Doanh nghi p tư nhân Phòng khám a Qu n 2006 Trang 36.000 trang khoa c Minh Gò - thi t b 6 thi t b V p 2007 yt Phòng khám a khoa c Minh III Chương 214.214 trình 3 75 gi m 1 u tư Cty C ph n Long Sơn C m 2006- 1.600 t n 17.795 xây Công 2007 SP/năm 7 d ng nghi p Nhà Nh máy Xuân Ch bi n h t i u xu t khNu (giai o n 1) 2 Xây Cty TNHH SX-TM và DV Trư ng An C m 2006- 4.135m2 18.461 d ng Công 2007 sàn xây 7 Nhà nghi p d ng máy s n Nh xu t bao Xuân bì Carton 5-7 l p (Cung ng hàng xu t khNu)
  7. 3 Xây Cty S n xu t nh a Dương Gia C m 2006- 6,5 tri u 13.692 d ng Công 2007 SP/năm 5 nhà nghi p xư ng Nh s n xu t Xuân s n phNm nh a Dương Gia 4 Xây Cty C ph n SX-DV-TM Cơ khí ông C m 2006- 5.000m2 30.180 d ng Phương Công 2007 sàn xây 15 nhà máy nghi p d ng s n xu t Nh thi t b Xuân ch u áp b ng thép hàn (Bình ch a khí hóa l ng)
  8. 5 u tư Công ty TNHH th thao Sài Gòn C m 2006- 70.100 10.375 Xí Công 2007 SP/năm 5 nghi p nghi p ch bi n Nh g - Xuân thi t b (t i Lô th thao D22) xu t khNu 6 Xây Công ty C ph n TM-SX & Công ngh C m 2006- 14 tri u 123.711 d ng Ánh Dương Tân Công 2007 SP/năm 35 C m nghi p Nhà Nh xư ng Xuân s n xu t a năng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản