Quyết định số 161/QĐ-NH7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
3
download

Quyết định số 161/QĐ-NH7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 161/QĐ-NH7 về việc quản lý vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 07/TT-NH7 ngày 26/03/1994 hướng dẫn việc quản lý vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 161/QĐ-NH7

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 161/Q -NH7 Hà N i , ngày 08 tháng 6 năm 1996 QUY T NNH V VI C B SUNG, S A IM TS I M C A THÔNG TƯ S 07/TT-NH7 NGÀY 26/03/1994 HƯ NG D N VI C QU N LÝ VAY, TR N NƯ C NGOÀI C A CÁC DOANH NGHI P TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Pháp l nh Ngân hàng Nhà nư c ngày 23/05/1990; Căn c Ngh nh 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n v trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a Ông V trư ng v Qu n lý Ngo i h i. QUY T NNH i u 1.- Nay s a i, b sung các i m 20; i m 21; i m 23; i m 31 c a Thông tư s 07/TT-NH7 ngày 26/03/1994 như sau: 1.1- i m 20 ư c s a i như sau: - H sơ xin vay v n nư c ngoài c a doanh nghi p Nhà nư c cho u tư xây d ng cơ b n và s n xu t kinh doanh bao g m: - ơn xin vay v n nư c ngoài g i Th ng c ngân hàng Nhà nư c (theo m u quy nh). - B n sao có công ch ng gi y phép thành l p doanh nghi p do cơ quan có thNm quy n c p. - Phương án s n xu t kinh doanh và phương án tr n c a doanh nghi p ư c cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p duy t; - Ch p nh n b o lãnh c a ngân hàng n u bên cho vay yêu c u; - Văn b n tho thu n cu i cùng v i Bên cho vay nư c ngoài v các i u ki n như: lãi su t, các lo i phí kèm theo, th i h n vay, tr và ân h n, i u ki n b o lãnh, i u ki n rút v n và tr n và các i u ki n khác liên quan n h p ng vay v n s ký; - i v i doanh nghi p Nhà nư c vay v n cho d án u tư xây d ng cơ b n thì lu n ch ng kinh t - k thu t ph i ư c cơ quan có thNm quy n xét duy t;
  2. - Văn b n xác nh n không n thu ngân sách và n quá h n ngân hàng. 1.2- i m 21 ư c b sung như sau: H sơ xin vay v n nư c ngoài c a các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng i ngo i bao g m: - ơn xin vay v n nư c ngoài; - D th o h p ng tín d ng; - B n gi i trình vi c s d ng v n vay; - B n t ng k t tài s n c a t ch c tín d ng ch ng minh ngu n v n huy ng chưa vư t quá 20 l n v n t có và qu d tr . 1.4- i m 23 ư c s a i như sau: Doanh nghi p ngoài qu c doanh ư c tr c ti p vay v n nư c ngoài theo phương th c t vay t tr v i các i u ki n và h sơ như quy nh i v i doanh nghi p Nhà nư c. 1.5- i m 31, ư c s a i như sau: Sau khi ư c Th ng c ngân hàng Nhà nư c ch p thu n, giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ti n hành công tác ki m tra, thanh tra tình hình rút v n, s d ng v n vay nư c ngoài và k ho ch tr n c a doanh nghi p a phương mình. K t qu ki m tra, thanh tra, x lý và ki n ngh g i v Ngân hàng Nhà nư c Trung ương. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3: Th trư ng các V , C c, các Ông Chánh Văn phòng Th ng c, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c, các Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , các T ng Giám c các Ngân hàng Thương m i trong ph m vi ch c năng c a mình ch u trách nhi m t ch c, tri n khai, th c hi n Quy t nh này. Lê Văn Châu ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản