Quyết định số 1613/BYT-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.246
lượt xem
124
download

Quyết định số 1613/BYT-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1613/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ” cho người lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1613/BYT-QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 1613/BYT-QĐ Hà N i, ngày 15 tháng 08 năm 1997 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “TIÊU CHU N PHÂN LO I S C KHO Đ KHÁM TUY N, KHÁM Đ NH KỲ” CHO NGƯ I LAO Đ NG B TRƯ NG B YT - Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n hành và t ch c b máy Y t ; - Căn c đi u 102 B Lu t Lao đ ng quy đ nh v vi c khám s c kho khi tuy n d ng và khám đ nh kỳ; - Căn c k t qu nghiên c u đ tài xây d ng (Tiêu chu n phân lo i s c kho đ khám tuy n, khám đ nh kỳ” đã đư c h i đ ng Khoa h c Công ngh c p B Y t , (thành l p theo Quyêt đ nh s : 1177/BYT-QĐ ngày 04/07/1996 c a B trư ng B Y t ) h p nghi m thu ngày 13/07/1996; - Theo đ ngh c a V trư ng: V Đi u tr , V Khoa h c Đào t o, V T ch c cán b B Y t QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành “Tiêu chu n phân lo i s c kho đ khám tuy n, khám đ nh kỳ” cho ngư i lao đ ng (có b n tiêu chu n kèm theo). Đi u 2: Giao cho V trư ng V đi u tr hư ng d n chi ti t vi c th c hi n áp d ng b ng tiêu chu n nói trên. Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Các quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh trong Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 4: Các ông bà: Chánh văn phòng, V trư ng V Đi u tr và các V ch c năng c a B Y t , Giám Đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT/B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG PGS. PTS. Lê Ng c Tr ng
Đồng bộ tài khoản