Quyết định số 1616/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 1616/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1616/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới Quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Cung ứng tàu biển - Dịch vụ hàng hải - xuất nhập khẩu - Thương mại và du lịch do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1616/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 1616/2003/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2003 QUY T Đ NH V/V ĐI U CH NH NHÂN S BAN Đ I M I QU N LÝ T I DOANH NGHI P CÔNG TY CUNG NG TÀU BI N-D CH V HÀNG H I-XU T NH P KH U- THƯƠNG M I VÀ DU L CH CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Quy t nh s 4206/Q -UB-KT ngày 14 tháng 8 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph v vi c t ch c l i Ban ch o i m i doanh nghi p và Ban ch o c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c thành Ban i m i Qu n lý doanh nghi p thành ph ; Căn c Quy t nh s 1229/Q -UB ngày 26/3/2002 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Ban i m i qu n lý t i doanh nghi p Công ty Cung ng tàu bi n- D ch v hàng h i-Xu t nh p kh u-Thương m i và du l ch ; Xét văn b n s 327/CV-TCT ngày 03/4/2003 c a T ng Công ty Thương m i Sàigòn v vi c thay i nhân s Ban i m i Qu n lý Doanh nghi p t i Công ty Cung ng tàu bi n-D ch v hàng h i-Xu t nh p kh u-Thương m i và du l ch ; Xét ngh c a Thư ng tr c Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph ; QUY T NNH: i u 1.- Nay i u ch nh và thành l p l i Ban i m i qu n lý t i doanh nghi p Công ty Cung ng tàu bi n-D ch v hàng h i-Xu t nh p khNu-Thương m i và du l ch theo i u 1 c a quy t nh s 1229/Q -UB ngày 26/3/2002 c a y ban nhân dân thành ph , g m các Ông (Bà) như sau : 1- Trư ng Ban : Ông Lê Vi t Dũng, Giám c Công ty. 2- y viên thư ng tr c : Bà Lê Th Phương, Trư ng phòng K toán-Tài v . 3- Các y viên khác : - Bà Cao Th Nhung, Phó Bí thư Chi b ; - Ông Nguy n Văn Sanh, Trư ng phòng T ch c-Lao ng ti n lương;
  2. - Ông Văn Chí, Trư ng phòng K ho ch- u tư ; - Ông Lương M nh Cư ng, Ch t ch Công oàn. i u 2.- Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Các i u kho n khác c a Quy t nh s 1229/Q -UB ngày 26/3/2002 c a y ban nhân dân thành ph v n có hi u l c thi hành. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i m i Qu n lý doanh nghi p thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Chi C c trư ng Chi C c Tài chính doanh nghi p thành ph , Giám c S Lao ng-Thương binh và xã h i thành ph , T ng Giám c T ng Công ty Thương m i Sàigòn, Giám c Công ty Cung ng tàu bi n-D ch v hàng h i-Xu t nh p khNu-Thương m i và du l ch, Trư ng Ban i m i qu n lý t i doanh nghi p và các Ông-Bà nói t i i u 1 có trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. CH TNCH UBND THÀNH PH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph - BC i m i và PTDN TW -B N iv - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP - Thư ng tr c UBND.TP - Ban T ch c Thành y Mai Qu c Bình - Liên oàn Lao ng TP - TT. Ban i m i QLDN/TP - Kho b c Nhà nư c TP - C c Thu thành ph - VPH -UB : PVP/KT, T CNN - Lưu (CNN/K)
Đồng bộ tài khoản