Quyết định số 1636/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
5
download

Quyết định số 1636/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1636/QĐ-TTg về Đề án quy hoạch tổng thể đầu tư phục hồi, bảo tồn, tôn tạo và phát huy Khu di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến “Chiến khu Việt Bắc” do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để điều chỉnh điểm 1 khoản 5 Điều 1 Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 25/10/1999 phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể đầu tư phục hồi, bảo tồn, tôn tạo và phát huy Khu di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến “Chiến khu Việt Bắc” của Thủ tướng Chính phủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1636/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1636/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH V VI C I U CH NH I M 1 KHO N 5 I U 1 QUY T NNH S 984/Q - TTg NGÀY 25/10/1999 PHÊ DUY T ÁN QUY HO CH T NG TH U TƯ PH C H I, B O T N, TÔN T O VÀ PHÁT HUY KHU DI TÍCH LNCH S CÁCH M NG VÀ KHÁNG CHI N “CHI N KHU VI T B C” TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; Theo ngh c a B Văn hóa – Thông tin (Công văn s 2158/VHTT-KH ngày 15/6/2001 và Công văn s 4951/VHTT-KH ngày 20/11/2001), B K ho ch và u tư (Công văn s 5157/BKH-L VX ngày 01/8/2001), QUY T NNH : i u 1. i u ch nh i m 1 kho n 5 i u 1 c a Quy t nh s 984/Q -TTg ngày 25 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph như sau : Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, L ng Sơn là Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư các d án thành ph n c a nhóm d án v di tích, nhóm d án v trưng bày b sung t i di tích và b o t n c nh quan di tích thu c Khu di tích l ch s cách m ng và kháng chi n “Chi n khu Vi t B c”. Theo tình hình th c t , y ban nhân dân m i t nh nêu trên có th giao cho Ban Qu n lý di tích có s n c a t nh, ho c thành l p Ban Qu n lý các d án u tư di tích làm ch c năng Ch u tư các d án di tích thành ph n thu c t nh qu n lý. i u 2 . Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng B Văn hóa – Thông tin, Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, L ng Sơn; B trư ng các B : K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính, T ng c c trư ng T ng c c Du l ch, Th trư ng các B , ngành khác có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG
  2. Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản