intTypePromotion=3

Quyết định số 164/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
132
lượt xem
10
download

Quyết định số 164/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 164/2008/QĐ-TTg về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 164/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 164/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH S A I, B SUNG I U 1 C A QUY T NNH S 100/2007/Q -TTG NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V S A I, B SUNG M T S I U C A QUY T NNH S 661/Q -TTG NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M C TIÊU, NHI M V , CHÍNH SÁCH VÀ T CH C TH C HI N D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v và phát tri n r ng ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng; Căn c Quy t nh s 100/2007/Q -TTg ngày 6 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng; Căn c Ngh quy t 73/2006/QH11 Qu c h i khoá XI, kỳ h p th 10 v vi c i u ch nh ch tiêu, nhi m v c a D án tr ng m i 5 tri u ha r ng trong giai o n 2006 - 2010; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH i u 1. S a i, b sung i u 1 c a Quy t nh s 100/2007/Q -TTg ngày 6 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng như sau: i v i r ng phòng h , r ng c d ng: vi c u tư tr ng r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng có tr ng b sung và làm giàu r ng t nhiên ư c tính trên cơ s nh m c kinh t k thu t lâm sinh theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; m c v n u tư c th i v i t ng d án, t ng khu v c, th c hi n theo d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. Su t u tư tr ng r ng dùng cân i k ho ch u tư t ng năm t 2008 - 2010 bình quân 10 tri u ng/ha. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m hư ng d n cách l p d toán cho các a phương. i u 2. Các kho n khác c a Quy t nh s 100/2007/Q -TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v m c tiêu,
  2. nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng v n gi nguyên hi u l c thi hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản