intTypePromotion=3

Quyết định số 1646/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
5
download

Quyết định số 1646/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1646/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng trường tiểu học Phan Đình Phùng, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1646/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÀ RNA - VŨNG c l p - T do - H nh phúc TÀU ------- ----- S : 1646/Q -UBND Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH T NG M C U TƯ D ÁN XÂY D NG TRƯ NG TI U H C PHAN ÌNH PHÙNG, XÃ SÔNG XOÀI, HUY N TÂN THÀNH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH BÀ RNA - VŨNG TÀU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình và Ngh nh 03/2008/N -CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Xét T trình s 31/TTr-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n và T trình s 1149/SKH T-VX ngày 08 tháng 4 năm 2008 c a S k ho ch - u tư, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh t ng m c u tư d án xây d ng Trư ng Ti u h c Phan ình Phùng, xã Sông Xoài, huy n Tân Thành như sau: T ng m c u tư d án: 22.431.378.000 ng. Trong ó: - Chi phí xây l p : 16.978.141.000 ng; - Chi phí thi t b : 1.871.307.000 ng; - Chi phí khác : 1.784.792.000 ng; - Chi phí d phòng : 1.032.138.000 ng; - Chi phí n bù gi i phóng m t b ng : 765.000.000 ng. Ngu n v n: ngân sách t nh.
  2. Các n i dung khác trong Quy t nh s 8348/Q -UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 và Quy t nh s 679/Q -UBND ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu không thay i. i u 2. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các S : K ho ch - u tư, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Giáo d c và ào t o; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh; Ch t ch y ban nhân dân huy n Tân Thành và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Ng c Th i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản