Quyết định số 167/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
181
lượt xem
3
download

Quyết định số 167/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 167/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Ka Kinh thành Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 167/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 167/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 25 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH V VI C CHUY N KHU B O T N THIÊN NHIÊN KON KA KINH THÀNH VƯ N QU C GIA KON KA KINH, T NH GIA LAI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng ngày 19 tháng 8 năm 1991; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 2047/BNN-KL ngày 31 tháng 7 năm 2002) và ngh c a U ban nhân dân t nh Gia Lai (t trình s 1013/ TT-UB ngày 08 tháng 7 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Chuy n Khu b o t n thiên nhiên Kon Ka Kinh, t nh Gia Lai thành Vư n qu c gia trong h th ng các Khu r ng c d ng Vi t Nam g m các n i dung sau: 1. Tên g i: Vư n qu c gia Kon Ka Kinh. 2. V trí, to a lý và quy mô di n tích c a Vư n qu c gia: - V trí a lý: Vư n qu c gia Kon Ka Kinh n m phía ông - B c t nh Gia Lai, trong ph m vi a gi i hành chính c a các xã: ăk Roong, Kroong, Kon Pne (huy n Kbang), Hà ông (huy n ăk oa) và Ayun (huy n Măng Yang). - To a lý: + T 140 09’ n 14030’ vĩ B c, + T 1080 16’ n 108028’ kinh ông. - Quy mô di n tích và các phân khu ch c năng: + T ng di n tích : 41.780 ha, Trong ó: Phân khu b o v nghiêm ng t: 23.064 ha,
  2. Phân khu ph c h i sinh thái: 18.646 ha, Phân khu d ch v hành chính: 70 ha. Vùng m Vư n qu c gia Kon Ka Kinh có di n tích là 119.300 ha, bao g m các xã: ăk Roong, Kroong, Kon Pne, Lơ Ku (huy n Kbang), Hà ông (huy n ăk oa), Ayun và Hà Ra (huy n Măng Yang). 3. M c tiêu nhi m v c a Vư n qu c gia Kon Ka Kinh: - B o t n các m u chuNn h sinh thái r ng kín thư ng xanh mưa nhi t i trên cao nguyên Plei Ku, c bi t là 2.000 ha r ng h n giao các loài cây lá r ng và lá kim, các loài ng th c v t hoang dã c a vùng cao nguyên. - B o v r ng phòng h u ngu n c a các con sông trong vùng, m b o an ninh môi trư ng và s phát tri n b n v ng. - Xây d ng cơ s v t ch t k thu t, ph c v cho công tác ào t o, nghiên c u khoa h c và giáo d c môi trư ng, phát tri n du l ch sinh thái, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i, t o công ăn vi c làm cho c ng ng dân cư a phương. 4. Các v n v u tư xây d ng và phát tri n Vư n qu c gia, du l ch sinh thái, t ch c cán b th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 2. Giao U ban nhân dân t nh Gia Lai tr c ti p qu n lý Vư n qu c gia Kon Ka Kinh. Ch t ch U ban nhân dân t nh Gia Lai có trách nhi m: Ch o vi c l p và trình c p có thNm quy n phê duy t các d án: u tư xây d ng và phát tri n Vư n, vùng m c a Vư n, phát tri n du l ch sinh thái Vư n qu c gia Kon Ka Kinh theo các quy nh hi n hành. i u 3. T ch c b máy c a Vư n qu c gia Kon Ka Kinh: Giao Ch t ch U ban nhân dân t nh Gia Lai quy t nh v t ch c và b máy c a Vư n qu c gia Kon Ka Kinh theo các quy nh t i Quy ch qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h , r ng s n xu t là r ng t nhiên ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và ý ki n th ng nh t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B N i v . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Gia Lai ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT.TH TƯ NG CHÍNH PH - Th tư ng, các Phó Th tư ng, - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, PHÓ TH TƯ NG
  3. Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Khoa h c và Công ngh , N i v , Tài nguyên và Môi trư ng, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - Văn phòng Trung ương ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Toà án nhân dân t i cao, Nguy n T n Dũng - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - H ND, UBND t nh Gia Lai, - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các C c, V , - Lưu NN (5), VT. KonKaKinh
Đồng bộ tài khoản