Quyết định số 167/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
1
download

Quyết định số 167/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 167/2003/QĐ-UB về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung Qui định hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 167/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 167/2003/Q -UB Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH V VI C B SUNG, S A I M T S N I DUNG QUI NNH HO T NG C A CÁC PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ; Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh 14/2002/N -CP ngày 19/2/2002 và s 15/2003/N -CP ngày 19/2/2003 c a Chính ph v th c hi n Lu t giao thông ư ng b và x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b ; Xét ngh c a Giám c S Giao thông công chính và Giám c Công an Thành ph , t i t trình Liên ngành s 04-TTLN-SGTCT-CA ngày 30/9/2003. QUY T NNH i u 1: B sung, s a i m t s i u t i Quy t nh s 26/2003/Q -UB ngày 30/1/2003 c a UBND Thành ph như sau. i u 2: Qui nh ho t ng cho các phương ti n giao thông như sau: 1-a: Các lo i xe ô tô v n t i có tr ng t i n 1,25 t n c m ho t ng t 6h30 n 8h30 và t 16h30 n 20h00 hàng ngày. 1-b: Các lo i xe ô tô v n t i có tr ng t i trên 1,25 t n n 2,5 t n c m ho t ng t 6h00 n 20h00 hàng ngày. 2-i: C m các lo i xe p có thi t k t 2 ch ng i p tr lên ho t ng trên a bàn Thành ph . - X lý vi ph m: 3-v: i v i xe thô sơ, xích lô vi ph m Lu t giao thông quá th i h n không n gi i quy t thì cơ quan có quy t nh t m gi ký quy t nh t ch thu và chuy n S Tài chính bán u giá sung công qu . 3-c: i v i xe Lambrô, xe bông sen, xe bê tông t hành, xe ba bánh dùng ch hàng hóa, hành khách và các lo i xe t óng khác có k t c u tương t ô tô, mô tô:
  2. - N u có ăng ký và có gi y t h p l thì x lý ph t theo quy inh t i Ngh nh 15/2003/N -CP ngày 19/2/2003 c a Chính ph . - N u có gi y t h p l nhưng tái ph m l n 2 tr lên thì Giám c Công an thành ph ra Quy t nh t ch thu và chuy n S Tài chính bán u giá. - N u không có ăng ký ho c không có gi y t h p l thì Công an Thành ph quy t nh t ch thu và chuy n S Tài chính bán u giá sung công qu . 3-d: i v i nh ng phương ti n xe cơ gi i không có ăng ký ho c gi y t không h p l ang b t m gi n u sau 3 l n m i ch xe không n gi i quy t thì cơ quan ra quy t nh t m gi thông báo công khai trên phương ti n thông tin i chúng. Sau 30 ngày k t ngày thông báo cơ quan ra quy t nh t m gi , h p th ng nh t v i Vi n ki m sát nhân dân Thành ph , S Tài chính xu t UBND Thành ph giao cơ quan t m gi ra Quy t nh t ch thu bán u giá. Nh ng phương ti n tham gia giao thông b t m gi ư c lưu gi t i các kho bãi c a l c lư ng Thanh tra giao thông công chính, Công ty Khai thác i m xe Hà N i ... chi phí lưu kho, lưu bãi ch áp d ng i v i cá nhân, t ch c vi ph m. Khi có Quy t nh t ch thu sung công quĩ Nhà nư c c a các cơ quan có thNm quy n ư c chuy n giao cho cơ quan tài chính ng c p x lý. Vi c x lý bán u giá các phương ti n giao thông ư c th c hi n theo Quy t nh s 1766/1998/Q -BTC ngày 7/12/1998 c a B trư ng B Tài chính. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các n i dung khác v n th c hi n theo Quy t nh s 26/2003/Q -UB ngày 30/1/2003 c a UBND Thành ph . i u 3: Chánh văn phòng H ND và UBND Thành ph : Ch t ch UBND các qu n, huy n; Giám c Công an Thành ph , Giám c S Giao thông công chính; Giám c S Tài chính và Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, ơn v có liên quan và m i ngư i tham gia giao thông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản