Quyết định số 167/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 167/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 167/2004/QĐ-UB về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 167/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** Hà N i, ngày 16 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C PHÊ CHU N VÀ BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N NHÀ NƯ C M T THÀNH VIÊN CƠ I N TR N PHÚ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c lu t T ch c H ND và UBND ; Căn c Ngh nh 63/2001/N -CP ngày 14/9/2001 c a Chính Ph v chuy n doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr xã h i thành Công ty Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên; Căn c Quy t nh s 131/2004/Q -UB ngày 30/9/2004 c a UBND Thành ph v vi c chuy n Công ty Cơ i n Tr n Phú thu c s Xây d ng thành Công ty trách nhi m h u h n Nhà nư c m t thành viên Cơ i n Tr n Phú; Xét ngh c a Giám c S N i v thành ph Hà N i; QUY T NNH i u 1: Phê chuNn và ban hành kèm theo Quy t nh này i u l T ch c và ho t ng c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ i n Tr n Phú, g m 9 chương và 33 i u. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c S N i v , Giám c S Xây d ng; Giám c các S , Ban, Ngành có liên quan, Ch t ch kiêm T ng Giám c Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ i n Tr n Phú thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Quang
 2. I UL T CH C VÀ HO T NG CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N NHÀ NƯ C M T THÀNH VIÊN CƠ I N TR N PHÚ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 167 /2004 Q -UB, ngày 16 tháng 11năm 2004) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Tên Công ty Tên y ti ng Vi t: Công ty Trách nhi m h u h n Nhà nư c m t thành viên Cơ i n Tr n Phú Tên vi t t t: Cty Tr n Phú Tên giao d ch Qu c t : TRAN PHU ELECTRIC MECHANICAL COMPANY LIMITED Tên vi t t t ti ng Anh: TPEM Co., Ltd i u 2: Tư cách pháp nhân công ty Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ i n Tr n Phú là doanh nghi p 100% v n nhà nư c, có tư cách pháp nhân y , ư c ăng ký và ho t ng theo lu t doanh nghi p c a nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và i u l Công ty ư c UBND thành ph Hà N i phê chuNn. i u 3: Tr s Công ty a ch tr s : S nhà 41 ph Phương Li t- Qu n Thanh Xuân- Hà N i i n tho i : 8691173- - 8691846- 8686091 – 8691172- 8691168 Fax : 8691802 Email: tranphu@hn.vnn.vn Web: www. tranphucable. com.vn i u 4: T ng s v n i u l c a Công ty T ng s v n i u l c a Công ty t i th i i m ăng ký kinh doanh là:
 3. 19.027.000.000 ng ( Mư i chín t , hai mươi bNy tri u ng Vi t Nam) i u 5: i di n theo pháp lu t Ngư i i di n theo pháp lu t c a Công ty là : Ch t ch Công ty i u 6: Ch s h u công ty 1. Ch s h u Công ty : NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 2. i di n u quy n c a ch s h u: UBND Thành ph Hà N i (sau ây g i t t là Ch s h u Công ty) a ch : 79 ph inh Tiên Hoàng- qu n Hoàn Ki m - thành ph Hà N i i u 7: Th i h n ho t ng Th i h n ho t ng c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ i n Tr n Phú là 30 năm k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i u 8: M c tiêu , lĩnh v c ho t ng và ph m vi ho t ng c a Công ty 1. M c tiêu ho t ng chính c a công ty : S n xu t , kinh doanh nh m m c ích thu l i nhu n góp ph n th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, m b o quy n l i ngư i lao ng trong Công ty. 2. Nhi m v ngành ngh s n xu t kinh doanh c a Công ty : S n xu t kinh doanh các ch ng lo i dây d n i n ; các lo i thi t b - máy xây d ng Kinh doanh xu t nh p khNu các lo i nguyên li u v t tư kim lo i m u, hoá ch t, ph gia, nh a PVC, ph tùng và ph ki n cho ngành i n. Chuy n giao công ngh s n xu t dây d n i n; ào t o công nhân k thu t ch t o dây d n i n. Xu t khNu các s n phNm c a Công ty; Thành l p Chi nhánh, Văn phòng i di n trong và ngoài nư c , m c a hàng giao d ch gi i thi u bán s n phNm. Liên doanh liên k t v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c phát tri n s n xu t kinh doanh. 3. Ph m vi ho t ng
 4. Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ i n Tr n Phú ho t ng trên ph m vi toàn b lãnh th Vi t Nam. Công ty có th m Chi nhánh, Văn phòng i di n trong và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và thông l Qu c T . i u 9: T ch c ng C ng s n Vi t Nam và các t ch c oàn th trong Công ty T ch c ng C ng s n Vi t Nam, T ch c Công oàn, oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh và các t ch c chính tr , xã h i khác trong công ty ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghiã Vi t Nam và i u l c a các t ch c ó . Chương 2: QUY N VÀ NGHĨA V C A CÔNG TY i u 10: Quy n h n c a công ty. 1. Công ty có quy n qu n lý, s d ng, b o toàn các ngu n v n do Ch s h u giao qu n lý bao g m: tài s n, t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác th c hi n các m c tiêu, nhi m v s n xu t kinh doanh c a Công ty. 2. T ch c b máy qu n lý Công ty, các ơn v tr c thu c Công ty nh m ti n hành các ho t ng s n xu t kinh doanh phù h p v i các m c tiêu, nhi m v c a Công ty. 3. i m i công ngh , trang thi t b phù h p v i yêu c u phát tri n và hi u qu kinh doanh c a Công ty . 4. t Chi nhánh, Văn phòng i di n c a Công ty trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a Nhà nư c. 5. Kinh doanh nh ng ngành ngh ư c Nhà nư c cho phép. 6. Tìm ki m th trư ng, tr c ti p giao d ch và ký k t h p ng v i khách hàng trong và ngoài nư c, ư c tr c ti p xu t nh p khNu theo yêu c u c a ho t ng kinh doanh c a Công ty và phù h p v i quy nh hi n hành c a pháp lu t. 7. Quy t nh giá mua, giá bán v t tư, nguyên li u, s n phNm và d ch v , tr nh ng s n phNm và d ch v do Nhà nư c nh giá. 8. ư c quy n b o h v quy n s h u công nghi p, bao g m : các phát minh, sáng ch , gi i pháp h u ích, nhãn hi u s n phNm, ki u dáng công nghi p, tên g i xu t x hàng hoá theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 9. u tư, liên doanh, liên k t góp v n c ph n, mua m t ph n ho c toàn b tài s n c a doanh nghi p khác theo quy nh c a pháp lu t v i m c ích phát tri n s n xu t kinh doanh. 10. Tuy n ch n, b trí s d ng, ào t o và ào t i l i lao ng theo yêu c u c a s n xu t kinh doanh; quy t nh các hình th c tr lương, thư ng và các thu nh p khác theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c.
 5. 11. Có quy n khen thư ng và x lý vi ph m k lu t lao ng i v i ngư i lao ng theo quy nh c a B lu t lao ng ; n i quy lao ng c a Công ty ã ư c cơ quan có thNm quy n ch p nh n ăng ký theo quy nh c a pháp lu t lao ng. 12. Th c hi n các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 11: Nghĩa v c a Công ty 1. ăng ký kinh doanh và kinh doanh úng ngành ngh ã ăng ký, ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v k t qu kinh doanh, ch u trách nhi m trư c khách hàng và pháp lu t v s n phNm và d ch v do Công ty th c hi n. 2. Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch s n xu t kinh doanh phù h p v i ch c năng, nhi m v và i u ki n c a Công ty và nhu c u th trư ng. 3. Ký k t và t ch c th c hi n các h p ng kinh t i v i i tác, xây d ng và ăng ký v i ch s h u k ho ch lao ng, quy ch tuy n d ng lao ng, nh m c lao ng, ơn giá ti n lương, quy ch phân ph i ti n lương, ti n thư ng, quy ch nâng b c, nâng ng ch lương, tiêu chuNn c p b c công nhân k thu t và ch c danh tiêu chuNn chuyên môn , nghi p v viên ch c theo hư ng d n c a B Lao ng – TB & XH. · Th c hi n óng BHXH, BHYT cho ngư i lao ng theo quy nh c a Nhà nư c. Hàng năm căn c vào kh năng tài chính c a Công ty trích chi phí qu n lý doanh nghi p t 1- 3% trên qu lương làm căn c óng BHXH cho ngư i lao ng c a doanh nghi p l p qu d phòng tr c p thôi vi c m t vi c làm cho ngư i lao ng. 4. Th c hi n các nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a B lu t lao ng; tho ư c lao ng t p th và nh ng th a thu n v i ngư i lao ng trong H L . 5. Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v b o v tài nguyên, môi trư ng, an ninh qu c gia và công tác phòng ch ng cháy n . 6. Ch u s giám sát và ki m tra c a Ch s h u Nhà nư c, ch p hành các quy nh v thanh tra c a cơ quan tài chính và cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 7. Th c hi n ch k toán, ki m toán và báo cáo tài chính, báo cáo th ng kê theo quy nh c a pháp lu t và yêu c u c a Ch s h u Nhà nư c. 8. Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t Chương 3: CH S H U CÔNG TY i u 12. Quy n h n c a Ch s h u công ty 1. Phê duy t i u l Công ty khi thành l p, s a i, b sung i u l Công ty khi Ch t ch Công ty báo cáo ngh .
 6. 2. Quy t nh i u ch nh v n i u l Công ty, chuy n như ng m t ph n ho c toàn b v n i u l c a Công ty cho t ch c, cá nhân khác. 3. Quy t nh d án u tư , bán tài s n, h p ng vay, cho vay có giá tr b ng ho c l n hơn 30% t ng giá tr tài s n ư c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t theo ngh c a Ch t ch công ty. 4. Quy t nh cơ c u t ch c, qu n lý công ty; quy t nh hình th c và bi n pháp t ch c l i công ty theo ngh c a Ch t ch công ty. 5. B nhi m, mi n nhi m, cách ch c, quy t nh m c ti n lương, ti n thư ng và các l i ích khác c a Ch t ch, T ng giám c, Phó t ng giám c và K toán trư ng công ty; ho c u quy n Ch t ch Công ty b nhi m, mi n nhi m, luân chuy n … x p lương, thuê T ng giám c, Phó t ng giám c và K toán trư ng Công ty. 6. T ch c giám sát, theo dõi và ánh giá ho t ng kinh doanh c a Công ty, ho t ng qu n lý i u hành c a Ch t ch công ty, T ng giám c, Phó t ng giám c và K toán trư ng Công ty. 7. Duy t báo cáo quy t toán hàng năm, quy t nh vi c s d ng l i nhu n ho c s lý l c a Công ty do Ch t ch công ty báo cáo ngh . 8. Quy t nh các hình th c và bi n pháp t ch c l i Công ty theo quy nh t i chươngVIII c a i u l này. 9. Các quy n khác theo quy nh c a lu t doanh nghi p và i u l này. i u 13: H n ch i v i quy n c a Ch s h u Ch s h u Công ty : 1. Ch ư c quy n rút v n b ng cách chuy n như ng m t ph n ho c toàn b s v n cho t ch c ho c cá nhân khác; 2. Không ư c rút l i nhu n c a Công ty khi Công ty không thanh toán các kho n n và nghĩa v tài s n khác n h n ph i tr . Chương 4: T CH C QU N LÝ VÀ I U HÀNH CÔNG TY i u 14. Cơ c u t ch c qu n lý Công ty - Cơ c u c a Công ty bao g m 1. Ch t ch Công ty 2. T ng giám c 3. Các Phó t ng giám c
 7. 4. K toán trư ng 5. B máy giúp vi c g m các phòng chuyên môn nghi p v ; các ơn v s n xu t kinh doanh. i u 15. Ch c năng c a Ch t ch công ty 1. Ch c năng: Ch t ch Công ty th c hi n ch c năng qu n lý Công ty và ch u trách nhi m trư c Ch s h u Công ty và pháp lu t v s phát tri n c a Công ty theo m c tiêu ngành ngh ư c giao. 2. Nhi m v quy n h n a) Quy t nh chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n, ng n h n; quy t nh các gi i pháp phát tri n th trư ng, ti p th và công ngh ; quy t nh d án u tư, h p ng mua, bán, vay, cho vay và h p ng khác có giá tr dư i 30% t ng giá tr tài s n ư c ghi trong báo cáo tài chính c a Công ty t i th i i m g n nh t. b) Ban hành và giám sát th c hi n các nh m c, tiêu chuNn kinh t , k thu t, tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, nhãn hi u hàng hoá, giá s n phNm và d ch v trong Công ty k c ơn giá ti n lương theo ngh c a T ng Giám c Công ty trên cơ s các quy nh c a pháp lu t. c) Quy t nh cơ c u t ch c, biên ch b máy qu n lý, thành l p các ơn v tr c thu c; quy t nh ban hành các quy ch qu n lý n i b Công ty theo ngh c a T ng giám c. d) Khi ư c u quy n (n u có) thì ư c quy t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c và quy t nh m c lương, l i ích khác i v i T ng giám c, Phó t ng giám c, K toán trư ng Công ty sau khi ư c s ch p thu n b ng văn b n c a Ch s h u công ty. e) Vi c b nhi m k toán trư ng Công ty ph i căn c vào các i u 53, 54 c a Lu t k toán nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và các văn b n c a Thành Ph f) Quy t nh c ngư i qu n lý ph n v n c a Công ty doanh nghi p khác. g) Thông qua quy t toán tài chính hàng năm, phương án s d ng l i nhu n sau thu ho c s lý l trong quá trình s n xu t kinh doanh trình Ch s h u phê duy t. h) Ki m tra, giám sát T ng giám c, Phó t ng giám c, K toán trư ng trong vi c th c hi n các ch c năng, nhi m v c a mình. i) Ki n ngh Ch s h u Công ty quy t nh nh ng v n sau: · Phê duy t báo cáo quy t toán, phương án s d ng l i nhu n c a Công ty
 8. · Phê duy t các d án u tư, h p ng mua bán tài s n vay, cho vay và các h p ng khác có giá tr b ng ho c l n hơn 30% t ng giá tr tài s n ư c ghi trong báo cáo tài chính c a Công ty t i th i i m g n nh t. · B sung s a i i u l Công ty j) Có trách nhi m th c hi n các quy t nh c a Ch s h u Công ty, nh kỳ quý, 6 tháng, c năm báo cáo Ch s h u Công ty k t qu và tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty. k) Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l này. 3.Ch ti n lương, ti n thư ng a) Ch t ch công ty ư c hư ng lương và thư ng theo tháng năm tương ng v i hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty do Ch ch s h u quy nh. b) Trong trư ng h p Ch t ch Công ty kiêm T ng giám c hư ng lương theo quy nh c a Ch s h u, ư c hư ng ph c p, thư ng tương ng v i hi u qu ho t ng c a Công ty thông qua i h i công nhân viên ch c c a công ty. 4. B nhi m và thay th Ch t ch công ty a) Ch t ch công ty do Ch s h u công ty quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng , k lu t. b) Nhi m kỳ c a Ch t ch công ty là 5 năm và có th ư c b nhi m l i sau khi hoàn thành nhi m v do Ch s h u giao và không vi ph m nh ng quy nh c a pháp lu t. c) Ch t ch công ty có th b mi n nhi m trong nh ng trư ng h p sau: - Vi ph m các quy nh pháp lu t - Quy t nh vư t thNm quy n ư c quy nh trong i u l này d n t i h u qu nghiêm tr ng i v i ho t ng kinh doanh c a Công ty. i u 16: T ng Giám c Công ty 1. Tiêu chu n: a) Là công dân Vi t nam b) Trong di n quy ho ch cán b c a Công ty c) Có s c kho , có b n lĩnh chính tr v ng vàng, phNm ch t o c t t. d) Trung th c, có trình chuyên môn, nghi p v , năng l c, kinh nghi m trong s n xu t kinh doanh, hi u bi t pháp lu t và ch p hành t t pháp lu t. e) Không thu c i tư ng quy nh t i i u 50 lu t phá s n doanh nghi p.
 9. 2. B nhi m, mi n nhi m, thay th (khi ư c Ch s h u u quy n) a) T ng giám c Công ty do Ch t ch Công ty quy t nh b nhi m có th i h n 5 năm, sau khi ư c Ch s h u ch p nh n b ng văn b n. T ng giám c Công ty ư c xem xét b nhi m l i khi hoàn thành nhi m v i u hành ho t ng c a công ty nhi m kỳ trư c. b) T ng giám c Công ty b mi n nhi m , thay th , k lu t trong các trư ng h p sau: - Không hoàn thành nhi m v t ch c i u hành SXKD d n n Công ty không hoàn thành các nhi m v , ch tiêu, chi n lư c phát tri n hàng năm mà Ch t ch công ty ã quy t nh. công ty thua l 2 năm liên t c; - Vi ph m pháp lu t n m c ph i truy t hình s . - B m t, h n ch năng l c, hành vi dân s , xin t ch c ho c có quy t nh i u chuy n, b trí công tác khác. - Không trung th c khi th c thi các quy n h n, l m d ng quy n h n thu l i cho b n thân và cho ngư i khác, ti t l bí m t gây thi t h i cho Công ty. 3. Nhi m v , quy n h n c a T ng giám c Công ty a) Quy t nh các v n liên quan n ho t ng hàng ngày c a Công ty, b) T ch c th c hi n các k ho ch kinh doanh và các d án u tư c a Công ty nh m s d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n. c) Quy t nh giá mua, giá bán s n phNm và d ch v theo s phân c p c a Ch t ch Công ty, ký k t các h p ng dân s và kinh t theo phân c p và u quy n c a Ch t ch Công ty. d) Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n và hàng năm c a Công ty, phương án huy ng v n, d án u tư, phương án liên doanh, án t ch c qu n lý c a Công ty. e) ngh Ch t ch công ty b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t cho ngh ch và các quy n l i khác i v i các Phó t ng giám c, K toán trư ng (khi ư c Ch s h u u quy n); báo cáo Ch t ch Công ty trư c khi quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t cho ngh ch và các quy n l i khác i v i trư ng các ơn v tr c thu c ( như Xí nghi p, Phân xư ng, Phòng, ban và tương ương). - Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t cho ngh ch và các quy n l i khác i v i các ch c danh thu c quy n qu n lý tr các ch c danh do do Ch t ch công ty quy t nh . - Quy t nh lương, ph c p i v i ngư i lao ng trong công ty. f) Ki m tra các ơn v tr c thu c th c hi n các nh m c, tiêu chuNn, ơn giá quy nh trong n i b c a Công ty.
 10. g) T ch c th c hi n các quy t nh c a Ch t ch Công ty. h) Báo cáo Ch t ch Công ty v k t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty hàng tháng, quý, 6 tháng và c năm. i) Ch u s ki m tra, giám sát c a Ch t ch Công ty, c a Ch s h u ôí v i vi c th c hi n các quy n h n, nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. j) Th c hi n các quy n và nhi m v khác theo quy t nh c a Ch t ch Công ty và i u l công ty 4. Nghĩa v c a T ng giám c a) Th c hi n các quy n và nhi m v ư c giao m t cách trung th c, m n cán vì l i ích c a Công ty. b) Không ư c l m d ng a v và quy n h n, s d ng tài s n cu Công ty thu l i riêng cho b n thân, cho ngư i khác, không ư c em tài s n c a Công ty cho ngư i khác, không ư c ti t l bí m t c a Công ty, tr nh ng trư ng h p ư c Ch t ch Công ty ch p thu n. c) Trư ng h p vi ph m i u l công ty, quy t nh vư t thNm quy n, l m d ng quy n h n gây thi t h i cho Công ty và Nhà nư c thì ph i ch u trách nhi m b i thư ng thi t h i do mình gây theo quy nh c a pháp lu t. d) Trư ng h p i u hành công ty không t ch tiêu v k ho ch kinh doanh theo tho thu n trong h p ng ã ký v i Ch t ch công ty ho c công ty thua l , m t v n, không m b o lương t i thi u cho ngư i lao ng xNy ra các sai ph m v qu n lý v n, tài s n v ch k toán, ki m toán và các ch khác do Ch s h u quy nh thì s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. e) Trư ng h p tri n khai th c hi n d án u tư không úng k ho ch, ti n , ch t lư ng d n n Công ty thua l thì tuỳ theo m c b cách ch c, b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. 5. Quy n l i c a t ng giám c a) ư c hư ng lương, thư ng theo năm tháng tương ng v i hi u qu s n xu t kinh doanh c a công ty. b) ư c hư ng các l i ích khác theo quy ch qu n lý c a Công ty. i u 17: Trư ng h p c bi t Do Công ty TNHH nhà nư c m t thành viên là mô hình doanh nghi p nhà nư c m i . Ch s h u Công ty cho phép Công ty ư c áp d ng thí i m mô hình qu n lý Ch t ch kiêm T ng giám c công ty trong th i gian 2 năm. Ch t ch Công ty kiêm T ng giám c có ch c năng, nhi m v , quy n h n và nghĩa v c th sau:
 11. 1. Ch c năng: Ch tich Công ty kiêm T ng giám c th c hi n qu n lý i u hành tr c ti p các ho t ng SXKD c a Công ty, ch u trách nhi m trư c Ch s h u Công ty và Pháp lu t v ho t ng SXKD theo m c tiêu c a Ch s h u giao. 2. Nhi m v và quy n h n a) Quy t nh xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n, ng n h n; quy t nh các gi i pháp huy ng, phát tri n th trư ng, ti p th và công ngh ; quy t nh các d án u tư, liên doanh, liên k t, h p ng mua bán, vay, cho vay có giá tr n 20% t ng giá tr tài s n ư c ghi trong báo cáo tài chính c a Công ty t i th i i m g n nh t. b) Ban hành, t ch c th c hi n và ki m tra các ơn v th c hi n các nh m c, tiêu chuNn kinh t , k thu t, tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, nhãn hi u hàng hoá, giá mua, bán s n phNm và d ch v , ơn giá ti n lương trên cơ s quy nh c a pháp lu t. c) Quy t nh cơ c u t ch c, b máy qu n lý i u hành, thành l p các ơn v tr c thu c; quy t nh ban hành các quy ch qu n lý i u hành c a Công ty. d) Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng k lu t …và các quy n l i i v i trư ng, phó phòng và tương ương, ngư i lao ng trong Công ty theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Quy t nh c ngư i qu n lý ph n v n c a Công ty doanh nghi p khác. e) Thông qua quy t toán tài chính hàng năm, phương án s d ng l i nhu n sau thu ho c s lý l trong quá trình s n xu t kinh doanh trình Ch s h u Công ty quy t nh. f) ngh Ch s h u Công ty ra quy t nh : - B nhi m, mi n nhi m, luân chuy n i u ng, khen thư ng, k lu t, cách ch c i v i Phó t ng giám c, K toán trư ng Công ty. - Phê duy t các d án s d ng l i nhu n c a Công ty; Phê duy t các d án u tư, h p ng mua bán tài s n, vay, cho vay có giá tr l n hơn 20% t ng giá tr tài s n ư c ghi trong báo cáo tài chính c a Công ty t i th i i m g n nh t. - i u ch nh v n, b sung s a i i u l c a Công ty g) Có trách nhi m th c hi n các quy t nh c a Ch s h u Công ty, nh kỳ quý, 6 tháng, c năm ho c t xu t báo cáo v i Ch s h u Công ty k t qu và tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty. 3. Nghĩa v và quy n l i - Nghĩa v và quy n l i ư c th c hiên theo kho n 4 và 5 i u 16 c a b n i u l này
 12. - Nghĩa v và quy n l i c a Phó t ng giám c và K toán trư ng Công ty ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và do Ch s h u Công ty, Ch t ch công ty quy t nh. 4. B nhi m và mi n nhi m · Ch t ch kiêm T ng giám c, Phó T ng giám c và K toán trư ng Công ty do Ch s h u b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, khen thư ng… trên cơ s các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph v công tác cán b . · Ch t ch kiêm T ng giám c Công ty có th b mi n nhi m trong các trư ng h p: - Vi ph m các quy nh c a pháplu t n m c ph i truy c u tráchnhi m hình s . - Quy t nh vư t quá thNm quy n quy nh trong i u l này d n n h u qu nghiêm tr ng i v i ho t ng kinh doanh c a Công ty. - công ty thua l liên ti p trong 2 năm . - B m t, h n ch năng l c, hành vi dân s , b t ch c ho c có quy t nh i u chuy n, b trí công tác khác. - Không trung th c khi th c thi nhi m v quy n h n, l m d ng quy n h n thu l i cho cá nhân và cho ngư i thân khác, ti t l bí m t gây thi t h i cho Công ty. i u 18. B máy giúp vi c 1. Phó t ng giám c là ngư i giúp T ng giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a Công ty theo phân công c a T ng giám c. Phó t ng giám c ch u trách nhi m trư c Ch t ch, T ng giám c Công ty và pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. Các phòng, ban chuyên môn, nghi p v Công ty có ch c năng giúp vi c cho Ch t ch Công ty, T ng giám c Công ty trong vi c qu n lý, i u hành công ty theo ch c năng, nhi m v ư c phân công. i u 19: Các ơn v tr c thu c công ty 1. Tuỳ theo quy mô s n xu t- kinh doanh t ng th i kỳ mà s lư ng các ơn v tr c thu c công ty có th thay i. Các ơn v tr c thu c công ty là các ơn v có pháp nhân không y , h ch toán ph thu c công ty, ho t ng theo s phân c p và u quy n c a công ty, ơn v tr c thu c có con d u riêng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nguyên t c ho t ng c a các ơn v tr c thu c: a) Trong lĩnh v c s n xu t kinh doanh: · ư c xây d ng k ho ch s n xu t kinh doanh c a mình phù h p v i k ho ch s n xu t kinh doanh c a Công ty trên cơ s m b o ư c các m c tiêu, ch tiêu, các nh
 13. m c kinh t k thu t. Ch ng tri n khai, th c hi n k ho ch khi ã ư c Công ty phê duy t. · ư c ký k t các h p ng kinh t trong s n su t kinh doanh và tiêu th s n phNm c a ơn v theo phân c p và u quy n c a Công ty. b) Trong lĩnh v c ho t ng tài chính và h ch toán kinh t : · ơn v ư c nh n và s d ng v n cùng các ngu n l c khác mà Công ty giao cho ơn v , k c quy t nh tăng ho c gi m khi có s thay i v phương án s n xu t kinh doanh. ơn v có trách nhi m b o toàn và phát tri n v n và các ngu n l c Công ty giao. · s d ng v n có hi u qu hơn, ơn v ư c quy n huy ng các ngu n v n ph c v s n xu t kinh doanh c a mình theo nguyên t c có hoàn tr và ch c a Nhà nư c theo s phân c p và u quy n c a công ty. · ơn v có trách nhi m th c hi n t t nghĩa v n p thu và các nghĩa v khác iv i Nhà nư c (n u có) theo s phân c p và u quy n c a công ty. c) Trong lĩnh v c u tư Tuỳ theo tính ch t và quy mô c a công trình, d án. ơn v ư c Công ty u quy n thay m t Công ty tr c ti p t ch c và qu n lý ho c thi công d án mà Công ty u tư. ơn v có trách nhi m tuân th pháp lu t Nhà nư c trong công tác và xây d ng cơ b n, tuân th quy ch phân c p c a công ty. d) Trong vi c t ch c - lao ng · ơn v trình công ty xem xét, quy t nh vi c thành l p, gi i th , sáp nh p phòng ban, phân xư ng và b máy qu n lý c a ơn v theo phân c p c a Công ty. · Vi c tuy n ch n, s d ng CBCNV và b nhi m các ch c danh cán b c a ơn v th c hi n theo phân c p c a Công ty. · Căn c k ho ch, ơn giá, qu ti n lương công ty giao, ơn v xây d ng quy ch tr lương h p lý cho CBCNV c a ơn v . 4. Nguyên t c ho t ng c a các ơn v tr c thu c có th thay i tuỳ theo i u ki n th c t c a ơn v và công ty và ư c quy nh c th trong quy ch qu n lý n i b c a công ty. Chương 5: QUY N VÀ NGHĨA V NGƯ I LAO NG TRONG CÔNG TY i u 20: Quy n c a ngư i lao ng trong Công ty 1. Ngư i lao ng có quy n tham gia qu n lý Công ty thông qua các hình th c và t ch c sau:
 14. a) i h i toàn th ho c ih i i bi u công nhân viên ch c c a Công ty. b) T ch c Công oàn c a Công ty. c) Ban thanh tra nhân dân c a công ty . d) Th c hi n quy n ki n ngh , khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i lao ng ho c i di n c a ngư i lao ng có quy n tham gia th o lu n góp ý ki n trư c khi Ch t ch công ty ho c T ng giám c công ty quy t nh các v n sau: a) Phương hư ng, nhi m v k ho ch, bi n pháp phát tri n s n xu t, kinh doanh, s p x p l i s n xu t b trí l i lao ng c a công ty b) Chuy n i s h u công ty c) Các n i quy, quy ch c a công ty theo quy nh c a pháp lu t. d) Các bi n pháp b o h lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c, i s ng v t ch t và tinh th n, v sinh môi trư ng, ào t o và ào t o l i ngư i lao ng. e) B phi u thăm dò tín nhi m i v i các ch c danh T ng giám c, phó t ng giám c khi có yêu c u. 3. Ngoài ra, ngư i lao ng trong Công ty còn ư c th o lu n và bi u quy t quy t nh các v n sau: a) N i dung ho c b sung s a i n i dung tho ư c lao ng t p th ngư i i di n t p th ngư i lao ng thương lư ng và ký k t v i T ng giám c Công ty b) Quy ch s d ng các qu phúc l i, khen thư ng và các ch tiêu k ho ch khác c a Công ty có liên quan tr c ti p n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng phù h p các quy nh pháp lu t. c) Chương trình ho t ng và ánh gía k t qu ho t ng c a Ban thanh tra nhân dân. d) B u Ban thanh tra nhân dân i u 21: Nghĩa v c a ngư i lao ng trong Công ty 1. Ngư i lao ng ph i có nghĩa v th c hi n úng h p ng lao ng ã ký v i Công ty ho c ngư i ư c Giám c công ty u quy n. Tho ư c lao ng t p th và các quy nh khác có liên quan n lao ng ư c i h i CNVC Công ty thông qua hàng năm. 2. Ngư i lao ng ph i không ng ng h c t p, nâng cao trình chuyên môn tay ngh hoàn thành công vi c ư c giao . Chương 6:
 15. TÀI CHÍNH C A CÔNG TY i u 22 : Qu n lý tài chính c a Công ty Vi c qu n lý tài chính c a Công ty th c hi n theo quy ch qu n lý tài chính ã ư c Ch s h u phê duy t và các quy nh theo pháp lu t. i u 23 : Nguyên t c s d ng l i nhu n c a Công ty 1. L i nhu n th c hi n c a Công ty sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p và bù p các kho n l năm trư c không ư c tr vào l i nhu n trư c thu và các kho n chưa ư c tính vào chi phí khi xác nh thu nh p ch u thu . Ch s h u quy t nh s d ng sau thu sau khi ã th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c. Cho n khi s dư này b ng 25% v n i u l . 2. Sau khi tr i kho n 1, ph n l i nhu n còn l i dùng : a) Trích t i a 10% l p qu khen thư ng b) Trích t i a 10% l p qu phúc l i c) Trích t i a 5% l p qu thư ng Ban qu n lý i u hành công ty. M c trích không vư t quá 100 tri u ng v i i u ki n t su t l i nhu n th c hi n trư c thu trên v n Ch s h u c a công ty ph i b ng ho c l n hơn t su t l i nhu n k ho ch, trư ng h p t su t l i nhu n th c hi n trư c thu th p hơn k ho ch thì ph i gi m tr tương ng. d) Trích t i thi u 30% b sung v n cho công ty 3. S l i nhu n còn l i do Ch s h u công ty xem xét quy t nh phân b sau Chương 7: QU N LÝ V N C A CÔNG TY DOANH NGHI P KHÁC i u 24: Các hình th c u tư vào doanh nghi p khác 1. Trong quá trình ho t ng, tuỳ theo nhu c u ho t ng kinh doanh, Công ty có th u tư v n vào các doanh nghi p khác. 2. Các hình th c u tư v n vào doanh nghi p khác: a) Góp v n thành l p doanh nghi p liên doanh b) Mua c ph n c a Công ty c ph n c) Các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t i u 25 : V n c a Công ty u tư doanh nghi p khác
 16. V n c a công ty u tư doanh nghi p khác bao g m: 1. V n b ng ti n, giá tr quy n s d ng t ho c ti n thuê t, giá tr tài s n khác thu c s h u c a công ty ư c công ty u tư ho c góp v n vào doanh nghi p khác. 2. V n ch s h u góp vào doanh nghi p khác giao cho công ty qu n lý. 3. L i t c t v n góp c a công ty doanh nghi p khác. 4. Các lo i v n khác. i u 26: Th m quy n quy t nh góp v n vào doanh nghi p khác 1. Ch s h u quy t nh góp v n có giá tr l n hơn ho c b ng 20% t ng giá tr tài s n ghi trong Báo cáo tài chính g n nh t. 2. Ch t ch công ty quy t nh góp v n có giá tr dư i 20% t ng giá tr tài s n ghi trong báo cáo tài chính g n nh t. 3. Ch t ch công ty phân c p cho T ng giám c quy t nh vi c góp v n có giá tr dư i 10% t ng giá tr tài s n ghi trong báo cáo tài chính g n nh t. i u 27: Ngư i i di n pháp lý i v i ph n v n góp c a Công ty các doanh nghi p khác 1. Quy n h n c a Ngư i i di n pháp lý i v i ph n v n góp c a Công ty các doanh nghi p khác như sau: a) Trư ng h p Công ty u tư v n ho c có c ph n, v n góp chi ph i doanh nghi p khác, T ng giám c Công ty là ngư i i di n pháp lý i v i ph n v n góp này. b) Ngư i i di n ph n v n góp c a Công ty t i doanh nghi p khác có quy n và nghĩa v như sau: · Th c hi n nhi m v , quy n h n c a c ông, thành viên góp v n, bên liên doanh doanh nghi p có v n góp c a Công ty. · S d ng quy n c ph n chi ph i c a Công ty nh hư ng doanh nghi p theo m c tiêu công ty giao. · Tham gia ng c ho c c ngư i i di n c a Công ty vào qu n lý i u hành c a doanh nghi p nh n v n góp theo quy nh c a i u l doanh nghi p. · Theo dõi giám sát tình hình ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p có v n góp vào Công ty. · Th c hi n ch báo cáo Ch t ch Công ty v hi u qu s d ng ph n v n góp c a Công ty các doanh nghi p.
 17. · Xin ý ki n Ch t ch công ty trư c khi tham gia bi u quy t v phương hư ng, k ho ch kinh doanh, tăng gi m v n i u l , chia l i t c, bán tài s n có giá tr 20% giá tr tài s n c a doanh nghi p có v n góp c a Công ty và các v n khác do Ch t ch công ty quy t nh. 2. Nghĩa v c a ngư i i di n pháp lý i v i ph n v n góp c a công ty các doanh nghi p khác như sau: a) Ch u trách nhi m trư c Ch t ch Công ty v hi u qu s d ng v n góp c a công ty các doanh nghi p khác. b) Trư ng h p không th c hi n ch báo cáo theo quy nh, l i d ng quy n i di n ph n v n góp, thi u trách nhi m gây thi t h i cho Công ty thì ph i ch u trách nhi m và b i thư ng v t ch t i v i các thi t h i do mình gây ra theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8: T CH C L I, GI I TH , CHUY N I CÔNG TY i u 28: T ch c l i 1. Vi c t ch c l i, tách, nh p, gi i th chuy n i Công ty do Ch t ch Công ty trình Ch s h u Công ty xem xét, quy t nh và th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v trình t th t c t ch c l i, tách, nh p, gi i th chuy n i Công ty. 2. Vi c t ch c l i, tách, nh p, gi i th và thành l p m i các ơn v tr c thu c Công ty do Ch t ch công ty xem xét quy t nh và báo cáo Ch s h u công ty . i u 29: Chuy n i công ty Công ty ph i chuy n i sang hình th c pháp lý khác khi: 1. Ch s h u chuy n m t ph n v n i u l cho t ch c, cá nhân khác. Khi ó công ty tr thành công ty TNHH nhà nư c hai thành viên tr lên. 2. Ch s h u chuy n toàn b v n i u l cho t ch c khác. 3. Giao công ty cho t p th ngư i lao ng tr thành Công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n nhi u thành viên, h p tác xã. i u 30: Gi i th Công ty 1. Công ty b xem xét gi i th trong các trư ng h p sau ây: a) Công ty kinh doanh thua l kéo dài nhưng chưa lâm vào tình tr ng m t kh năng thanh toán n n h n; b) Công ty không th c hi n ư c các nhi m v do Nhà nư c quy nh sau khi ã áp d ng các bi n pháp c n thi t;
 18. c) Vi c duy trì ho t ng c a công ty là không c n thi t. d) H t th i h n ho t ng ghi trong quy t nh thành l p mà Công ty không xin thêm gia h n 2. Khi có quy t nh gi i th Công ty, Ch s h u công ty thành l p h i ng gi i th tham mưu v th c hi n quy t nh gi i th Công ty. S tài s n c a công ty sau khi thanh toán các kho n ph i tr theo quy nh c a pháp lu t s thu c s h u nhà nư c. i u 31: Phá s n công ty Công ty n u m t kh năng thanh toán n n h n và lâm vào tình tr ng phá s n thì th c hi n theo quy nh Lu t phá s n. Chương 9: I U KHO N THI HÀNH i u 32: Gi i quy t tranh ch p n i b 1. M i tranh ch p, khi u n i liên quan n công vi c c a Công ty gi a Ch s h u và Ch t ch công ty, Ch t ch công ty và T ng giám c hay b máy giúp vi c u ph i gi i quy t theo các quy nh c a i u l này. 2. N u vi c gi i quy t tranh ch p theo i u l này không ư c các bên ch p thu n, b t kỳ bên nào cũng có th ưa tranh ch p ra Toà dân s theo các quy nh c a pháp lu t v tranh ch p dân s . i u 33: Hiêu l c thi hành 1. i u l này có hi u l c i v i Công ty trách nhi m h u h n Nhà nư c m t thành viên Cơ i n Tr n Phú k t ngày Công ty ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh t i S k ho ch và u tư Hà n i. 2. Trư ng h p c n s a i, b sung i u l này, Ch t ch công ty báo cáo Ch s h u công ty xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản