intTypePromotion=3

Quyết định số 1670/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
127
lượt xem
9
download

Quyết định số 1670/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1670/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng và tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến đường số 4 vào khu trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1670/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1670/Q -UBND Hà N i, ngày 13 tháng 04 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH B SUNG CHI PHÍ GI I PHÓNG M T B NG VÀ T NG M C U TƯ D ÁN XÂY D NG TUY N Ư NG S 4 VÀO KHU TRUNG TÂM KHU Ô THN M I TÂY H TÂY Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Căn c Lu t u th u năm 2005; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 10/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 58/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 4578/Q -UBND ngày 15/11/2007 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t D án u tư xây d ng tuy n ư ng s 4 vào khu trung tâm khu ô th m i Tây H Tây; Căn c Quy t nh s 4956/Q -UBND ngày 10/12/2007 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t k ho ch u th u D án; Căn c Quy t nh s 1158/Q -UBND ngày 10/3/2009 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t i u ch nh b sung t ng m c u tư và k ho ch u th u D án; Căn c Thông báo s 99/TB-UBND ngày 11/3/2009 c a UBND Thành ph v k t lu n c a Phó Ch t ch thư ng tr c – Phí Thái Bình v vi c ki m i m ti n tri n khai th c hi n D án Khu trung tâm khu ô th m i Tây H Tây; Xét ngh c a Ban qu n lý u tư và xây d ng khu ô th m i Hà N i t i Văn b n s 29/BQL TM- DA ngày 30/3/2009 v vi c i u ch nh b sung chi phí GPMB D án; Theo ngh c a Giám c S K ho ch & u tư t i Báo cáo s 364/BC-KH& T ngày 08/4/2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh b sung t ng m c u tư D án u tư xây d ng tuy n ư ng s 4 vào khu trung tâm khu ô th m i Tây H Tây theo n i dung sau: ơn v tính: Tri u ng ã ư c phê duy t t i Nay phê duy t i u TT N i dung Quy t nh s 1158/Q - ch nh b sung UBND ngày 10/3/2009 T ng m c u tư: 56.195 203.683 1 Chi phí xây d ng 31.962 31.962 2 Chi phí n bù GPMB, tái nh cư 16.555 164.043 3 Chi phí qu n lý d án, Chi phí tư 2.569 2.569 v n u tư xây d ng 4 Chi phí d phòng 5.109 5.109 i u 2. Trách nhi m c a Ban qu n lý u tư và xây d ng khu ô th m i Hà N i:
  2. - KhNn trương tri n khai ti n l p phương án n bù GPMB D án trình c p có thNm quy n phê duy t. - KhNn trương hoàn t t các th t c, t ch c tri n khai th c hi n d án tuân th úng các quy nh hi n hành v Lu t Xây d ng 2003, Lu t t ai 2003, Lu t u th u và các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính; Giám c Kho b c Thành ph Hà N i; Giám c Ban qu n lý u tư và xây d ng khu ô th m i Hà N i và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - /c Nguy n Văn Khôi – PCT UBND TP; - VPUB: PVP - Ph m Chí Công, GT, TH; - Lưu VT. Nguy n Văn Khôi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản