Quyết định số 168/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 168/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 168/1999/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất bông vải do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 168/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc --------- --------------- S : 168/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 08 năm 1999 QUY T NNH V M T S CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N S N XU T BÔNG V I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng B Công nghi p, QUY T NNH: i u 1. Nhà nư c khuy n khích các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t phát tri n s n xu t bông v i nh ng a bàn có i u ki n thu n l i v t ai, khí h u, lao ng, cung c p nguyên li u cho ngành công nghi p d t, gi m d n vi c nh p khNu bông nguyên li u; t o thêm vi c làm, tăng thu nh p, c i thi n i s ng nông dân. i u 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph có s n xu t bông v i, T ng công ty D t may Vi t Nam rà soát, b trí l i quy ho ch di n tích t tr ng bông theo hư ng: t o ra các vùng s n xu t bông hàng hoá, thâm canh, có tư i, g n v i h th ng cơ s ch bi n công nghi p, trư c h t, các t nh thu c vùng ông Nam B , Duyên h i mi n Trung và Tây Nguyên, b o m cây bông có thu nh p cao hơn các cây tr ng khác. i u 3. M t s chính sách khuy n khích phát tri n s n xu t bông v i. 1. V u tư và tín d ng a) V n ngân sách Nhà nư c u tư cho: Xây d ng cơ s nghiên c u; s n xu t gi ng g c và gi ng lai F1; Nh p các gi ng g c có năng su t và ch t lư ng cao. u tư nâng c p các cơ s s n xu t gi ng bông các vùng tr ng i m duy trì các gi ng bông g c và nhân nhanh các gi ng bông lai F1 cung ng cho ngư i tr ng bông. b) V n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c cho vi c xây d ng, nâng c p, im i thi t b các cơ s ch bi n.
  2. c) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam và các t ch c tín d ng th c hi n Quy t nh s 67/1999/Q -TTg ngày 30 tháng 3 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách tín d ng ngân hàng ph c v phát tri n nông nghi p và nông thôn b o m v n và k p th i cho ngư i tr ng bông vay mua gi ng, nguyên li u, v t tư ph c v s n xu t bông h t, cho các t ch c, cá nhân vay v n tiêu th bông h t. d) B K ho ch và u tư, B Tài chính tìm các ngu n v n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c u tư, liên doanh, phát tri n s n xu t gi ng, s n xu t bông h t quy mô l n, m b o yêu c u ch t lư ng cho công nghi p d t may. 2. V khoa h c và công ngh a) Ny m nh công tác nghiên c u, tuy n ch n, lai t o gi ng m i, nhanh chóng có gi ng bông t năng su t trên 3,0 t n/ha v i nhi u t h p lai, dòng b t d c c a Vi t Nam. Các Vi n nghiên c u khoa h c nông nghi p, các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p nông nghi p ph i h p v i Trung tâm nghiên c u cây bông nghiên c u lai t o các gi ng bông có năng su t, ch t lư ng cao. T p trung u tư v cơ s v t ch t, trang thi t b và cán b khoa h c k thu t cho Trung tâm nghiên c u bông Nha H tr thành Vi n nghiên c u cây bông năng l c nghiên c u, t o gi ng bông có năng su t cao, ch t lư ng t t áp ng ư c yêu c u c a ngành công nghi p d t trong nư c. b) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b trí k ho ch khuy n nông hàng năm trong k ho ch khuy n nông c a B nh m tăng cư ng công tác khuy n nông và chuy n giao ti n b k thu t n h tr ng bông; t ng k t nh ng mô hình h nông dân tr ng bông gi i ph bi n kinh nghi m cho các h khác tham quan h c t p; nghiên c u, t ng k t các mô hình phát tri n bông các vùng sinh thái Tây Nguyên, Duyên h i Nam Trung B , ông Nam B tri n khai m r ng. c) Nghiên c u các mô hình canh tác xen canh, g i v ưa cây bông vào cơ c u cây tr ng n nh c a m t s vùng, thâm canh cao vùng ã có các công trình thu l i. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, T ng công ty D t may Vi t Nam ch o th c hi n t t Quy t nh s 19/Q -TTg ngày 08 tháng 01 năm 1998 v D án phát tri n bông và các cây tr ng luân canh, xen canh v i bông vay v n c a cơ quan phát tri n Pháp (AFD). 3. V tiêu th a) B Công nghi p, T ng công ty D t may Vi t Nam ch o các doanh nghi p d t may ưu tiên tiêu th bông xơ c a các cơ s ch bi n, cán ép bông h t trong nư c. Gi i quy t hài hoà l i ích gi a các doanh nghi p d t may, ch bi n bông h t và ngư i tr ng bông. b) Trên cơ s tham kh o ý ki n c a Ban V t giá Chính ph , T ng công ty D t may Vi t Nam th ng nh t v i y ban nhân dân các t nh tr ng bông công b giá mua bông
  3. h t t i thi u (giá sàn) cho ngư i tr ng bông ngay t u v , b o m l i ích c a ngư i tr ng bông có m c thu nh p cao hơn so v i tr ng cây tr ng khác trên m t ơn v di n tích. Ch t ch y ban nhân dân các t nh có tr ng bông ch o, ki m tra ch t ch vi c tiêu th bông h t trên a bàn và không các t ch c, cá nhân ép c p, ép giá, gây thi t h i cho ngư i tr ng bông. 4. V Qu b o hi m cây bông v i Hàng năm, B Công nghi p ch o T ng công ty D t may Vi t Nam trích 1 - 2% tr giá nguyên li u bông xơ nh p khNu l p Qu b o hi m cây bông. B Tài chính ch trì, ph i h p B Công nghi p, T ng công ty D t may Vi t Nam ban hành quy ch qu n lý và s d ng Qu này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n Công T n
Đồng bộ tài khoản