Quyết định số 1680/QĐ-UB-KT về việc duyệt kế hoạch cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 1680/QĐ-UB-KT về việc duyệt kế hoạch cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1680/QĐ-UB-KT về việc duyệt kế hoạch cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1680/QĐ-UB-KT về việc duyệt kế hoạch cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1680/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 1996 QUY T NNH V VI C DUY T K HO CH C I T O LƯ I I N THÀNH PH H CHÍ MINH NĂM 1996 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 / 6 / 1994 ; - Căn c Thông báo s 1015/KTTH ngày 7/3/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c cho phép thành ph H Chí Minh ư c phép ph thu ti n i n c i t o lư i i n trong giai o n 1996- 2000 ; - Căn c Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph s 01/NQ-H ngày 30/1/1996 ã thông qua bi n pháp ph thu ti n i n giai o n 1996- 2000 t o ngu n v n i n khí hóa ngo i thành và hoàn thi n lư i i n n i thành ; - Xét t trình s 189/ CV/HCM-II ngày 01/3/1996 c a Công ty i n l c thành ph H Chí Minh v vi c trình duy t k ho ch c i t o lư i i n thành ph H Chí Minh năm 1996 và k ho ch xây d ng cơ b n năm 1996 c a các huy n ; - Theo ngh c a Ch nhi m y ban K ho ch thành ph t trình s 87/KH-CN ngày 22/3/1996 ; QUY T NNH i u 1. - Duy t k ho ch c i t o lư i i n thành ph H Chí Minh năm 1996 v i n i dung chính như sau : I- M C TIÊU CHÍNH C A K HO CH NĂM 1996 : 1- Nâng công su t ti p nh n và phân ph i c a lư i i n lên 750 MW, m b o s n lư ng t i a 15 tri u Kwh/ngày và s n lư ng i n bình quân trên dư i 11,5 tri u Kwh/ngày trong năm 1996, áp ng yêu c u ph t i tăng 22% so v i năm 1995. 2- Kh c ph c tình tr ng m t i n do quá t i các tr m trung gian và lư i truy n t i. 3- Phát tri n lư i i n ngõ h m và vùng ven n i thành, m r ng lư i i n ngo i thành và i n khí hóa t 21 xã trong năm 1996. 4- Gi m s l n m t i n c năm 1996 xu ng còn 70% so v i năm 1995 và mb os l n m t i n c a tháng sau gi m hơn tháng trư c.
  2. 5- m b o ch t lư ng i n năng cung c p cho khách hàng, gi t n s i n n nh 50 Hz và i n áp cung c p t i i n k khách hàng n m trong gi i h n ± 5% i n áp nh m c. 6- Không x y ra tai n n lao ng và nâng cao tính an toàn trong khâu cung c p i n. 7- Ph n u th c hi n t n th t i n năng năm 1996 t ư c 16,5% i v i lư i phân ph i và 2% i v i lư i truy n t i. II- N I DUNG CHÍNH C A K HO CH NĂM 1996 : 1- C i t o và phát tri n lư i trung th : 1.1- Xây d ng m i l ra : Theo án quy ho ch c i t o và phát tri n lư i i n thành ph H Chí Minh giai o n 1995- 2000, do Vi n Năng lư ng và Ngân hàng Th gi i l p, trong năm 1996 s xây d ng m i 5 tr m, tăng cư ng 5 tr m bi n th trung gian 66- 110/15KV và 1 tr m ng t v i t ng dung lư ng tăng thêm là 380.5 MVA. Ph n Công ty i n l c thành ph H Chí Minh t ch c xây d ng 45 l ra trung th m i v i kh i lư ng như sau : - Xây d ng m i : 166,25 Km. + Cáp ng m : 121,9 Km. + Dây n i : 44,35 Km. (k c kh i lư ng 9 l ra m i c a 2 tr m C Chi và Nhà Bè t k ho ch 1995 chuy n sang). - C i t o, tăng cư ng, b c hóa : 63,9 Km. - Khái toán v n u tư : 134.867,4 tri u ng, ngu n v n do T ng Công ty i n l c Vi t Nam c p cho Công ty i n l c thành ph H Chí Minh. 1.2- C i t o, tăng cư ng, b c hóa lư i trung th n i hi n h u : - Kh i lư ng : 211,11 Km. - Khái toán u tư : 49.248,5 tri u ng, ngu n v n do T ng Công ty i n l c Vi t Nam c p cho Công ty i n l c thành ph H Chí Minh. 1.3- C i t o và phát tri n lư i cáp ng m trung th : - Kh i lư ng : 77,3 Km (k c 28,16 Km cáp ng m thay m i t k ho ch 1995 chuy n sang 1996). - Khái toán u tư : 69.859 tri u ng, ngu n v n do T ng Công ty i n l c Vi t Nam c p cho Công ty i n l c thành ph H Chí Minh.
  3. 1.4- Xây d ng m i tr m ng t : 1 tr m ng t, nâng c p 3 phòng bi n i n thành tr m ng t, ki n toàn thi t b 2 tr m ng t, l p h th ng chuy n ngu n t ng cho các cơ quan quan tr ng : - Kh i lư ng g m có : 2 recloser, 29 máy c t, rơle b o v và o lư ng. - Khái toán v n u tư : 15.695 tri u ng, ngu n v n ph thu ti n i n. 1.5- Ki n toàn thi t b lư i trung th : - Thay 3.160 FCO b o v máy bi n th công c ng và thuê bao trên lư i trung th . - Thay 936 b c u dao trung th + chì ng h p b b o v máy bi n th trong phòng bi n i n. - Khái toán v n u tư : 27.957 tri u ng, ngu n v n do T ng Công ty i n l c Vi t Nam c p cho Công ty i n l c thành ph H Chí Minh. 2- L p t t bù trung th : - L p t bù trung th trên các tuy n dây v i t ng dung lư ng bù ng ng là 65.700 KVAR. Ngoài ra, s l p t thêm b i u khi n ng ng cho 36.000 KVAR hi n h u. -L p t t bù h th v i t ng dung lư ng bù là 79.270 KVAR. - Khái toán v n u tư : 20.682 tri u ng, ngu n v n do T ng Công ty i n l c Vi t Nam c p cho Công ty i n l c thành ph H Chí Minh. 3- C i t o và phát tri n tr m h th , lư i h th : 3.1- i n khí hóa 21 xã ngo i thành bao g m : - Huy n C Chi g m các xã : Nhu n c, Trung L p H , Tân Thu n ông, An Nhơn Tây. - Huy n Hóc Môn g m các xã: Nh Bình, Xuân Th i Sơn, An Phú ông, Th nh L c. - Huy n Bình Chánh g m các xã : Tân Túc, Tân T o, Bình Tr ông, Hưng Long, Bình L i, Tân Quý Tây. - Huy n Th c g m các xã: Tam Bình, Bình Trưng, Hi p Bình Phư c. - Huy n Nhà Bè g m các xã : Phú M , Nhơn c, Phú Xuân, Long Th i. - D ki n kh i lư ng như sau : i n khí hóa 48.220 h , 84,6 Km lư i trung th , c i t o 23 Km lư i trung th , xây d ng m i 419 Km h th , c i t o 105 Km lư i h th . Tăng cư ng công su t : 179 tr m h th , c y m i 366 tr m h th , v i t ng công su t tăng thêm trên 41.858 KVA.
  4. - Khái toán v n u tư : 127.488,5 tri u ng, ngu n v n ph thu ti n i n. 3.2- i n nông thôn 6 huy n ngo i thành : ư ng dây 15 KV và tr m bi n th 15/0,4 KV : Ngu n v n ph thu ti n i n : 14.0000 tri u ng. Ch u tư : y ban nhân dân các huy n ngo i thành. Bao g m các huy n : - Huy n C Chi : 20 Km, 2.000 KVA, v i kinh phí : 3.500 tri u ng - Huy n C n Gi : 10 Km, 50 KVA, v i kinh phí : 1.500 tri u ng - Huy n Hóc Môn : 20 Km, 2.000 KVA, v i kinh phí : 3.500 tri u ng - Huy n Nhà Bè : 10 Km, 1.000 KVA, v i kinh phí : 2.000 tri u ng - Huy n Th c : 05 Km, 500 KVA, v i kinh phí : 1.000 tri u ng - Huy n Bình Chánh: 15 Km, 1.500 KVA, v i kinh phí : 2.500 tri u ng 3.3- Hoàn thi n và phát tri n lư i và tr m h th : T ch c c i t o t p trung lư i h th d c theo các ư ng ph chính, các cư xá... phát tri n lư i h th vào sâu trong ngõ h m và vùng ven n i thành v i kh i lư ng như sau : - Xây d ng m i lư i trung th : 46 Km dây n i. 2 Km cáp ng m. - C i t o, tăng cư ng, b c hóa lư i 15 KV n i : 6 Km. - C i t o, tăng cư ng, b c hóa lư i h th : 517 Km dây n i, 2 Km cáp ng m. - Tăng cư ng công su t 168 tr m và c y m i 442 tr m h th v i t ng dung lư ng máy bi n th tăng thêm là 102.246 KVA. - Khái toán v n u tư : 317.063 tri u ng, ngu n v n do T ng Công ty i n l c Vi t Nam c p cho Công ty i n l c thành ph H Chí Minh. 3.4- B sung hoàn thi n và phát tri n lư i h th , tr m h th : - Hoàn thi n lư i và tr m h th huy n C n Gi giai o n 2. - i n khí hóa b sung xã Vĩnh L c A. - Hoàn thi n lư i và tr m h th B Ch huy Quân s thành ph . - Chi u sáng èn ư ng 10 xã i n khí hóa năm 1995.
  5. - Kh i lư ng : c i t o lư i trung th 1,19 Km, kéo m i lư i trung th 8,35 Km, kéo m i lư i h th 51,5 Km h th , tăng cư ng công su t 1 tr m và c y m i 9 tr m v i t ng dung lư ng tăng thêm là 575 KVA. - Khái toán v n u tư : 5.384 tri u ng, ngu n v n ph thu ti n i n. 3.5- i n khí hóa 5 xã b sung : - Các xã do ơn v vi n tr ch n l a. - Khái toán v n u tư : 25.683,77 tri u ng, ngu n v n vi n tr do T ng Công ty i n l c Vi t Nam c p cho Công ty i n l c thành ph H Chí Minh. III- K HO CH CHUY N TI P T 1995 : 143.112,9 tri u ng. 1- Xây d ng m i l ra trung th : 55.515,6 tri u ng , ngu n v n do T ng Công ty i n l c Vi t Nam c p cho Công ty i n l c thành ph H Chí Minh. 2- C i t o, tăng cư ng, b c hóa lư i trung th : 39.864,2 tri u ng , ngu n v n do T ng Công ty i n l c Vi t Nam c p cho Công ty i n l c thành ph H Chí Minh. 3- Ki n toàn thi t b tr m ng t : 6.941,9 tri u ng , ngu n v n ph thu ti n i n. 4- Hoàn thi n và phát tri n lư i và tr m h th : 40.791,2 tri u ng , ngu n v n ph thu ti n i n. IV- T NG KINH PHÍ (II+III) : 1- Theo k ho ch chung : 951,0 t ng Trong ó - Xây l p : 788,9. - Thi t b : 73,2. - KTCB khác : 88,9. 2- Theo ngu n v n ph thu : 210,3 t ng Trong ó - Xây l p : 159,6. - Thi t b : 34,7. - KTCB khác : 16,0. 3- ngh T ng Công ty i n l c Vi t Nam c p b sung cho Công ty i n l c thành ph H Chí Minh : 740,7 t ng
  6. Trong ó - Xây l p : 629,3. - Thi t b : 38,5. - KTCB khác : 72,9. Thi t k k thu t, thi công ph i ư c th c hi n theo qui nh c a ngành i n l c. Danh m c công trình theo t trình s 489/ CV/HCM-II ngày 01/3/1996 c a Công ty i n l c thành ph H Chí Minh và ngh c a y ban K ho ch thành ph t trình s 87/KH-CN ngày 22 tháng 03 năm 1996. V- NGU N KINH PHÍ : - V n ngân sách, vay, kh u hao cơ b n, vi n tr . - V n ph thu trên giá bán i n. VI- TH I GIAN TH C HI N : T tháng 4/1996 n quí 1/1997. VII- CH U TƯ D ÁN : - Công ty i n l c thành ph H Chí Minh : 937 t ng. - y ban nhân dân các huy n : 14 t ng. i u 2 . - Công ty i n l c thành ph H Chí Minh và y ban nhân dân các huy n có trách nhi m tri n khai k ho ch c i t o lư i i n thành ph H Chí Minh úng theo Ngh nh 177/CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng, và Ch th 12/CT-UB-KT ngày 11 tháng 03 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai ngh nh trên. i u 3.- Công ty i n l c thành ph H Chí Minh có trách nhi m th ng kê toán b giá tr tài s n tăng thêm trong k ho ch c i t o lư i i n thành ph H Chí Minh năm 1996 b ng ngu n v n ph thu ti n i n, trích kh u hao cho ngân sách thành ph s d ng cho các công trình khác có nhu c u. i u 4.- y ban nhân dân các huy n có trách nhi m liên h v i Công ty i n l c thành ph H Chí Minh l p thi t k k thu t, d toán, thi công, nghi m thu công trình i vào v n hành theo úng tiêu chuNn k thu t c a ngành i n. ng th i, bàn giao tài s n cho ngành i n, Công ty i n l c thành ph H Chí Minh b o trì s a ch a và trích kh u hao n p cho ngân sách c a thành ph . i u 5.- Các ông Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Ch nhi m y ban K ho ch thành ph , Giám c S Công nghi p, Giám c Công ty i n l c thành ph H Chí Minh, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chánh, Giám c C c Qu n lý v n và Tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p thành ph H Chí Minh, Giám c C c u tư và Phát tri n, y ban nhân dân các huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.-
  7. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Thành Long
Đồng bộ tài khoản